Přihlásit
Plánované akce
 • 24
  únor
  Sportovní ples TUL a anketa Sportovec roku 2017

  Koná se od 19.00 hodin v sále Lidových sadů. Na čtvrtý Sportovní ples TUL můžete lístky… číst dále

 • 01
  březen
  Březen – měsíc čtenářů. Akce univerzitní knihovny

  Celý měsíc březen je v knihovnách zasvěcen vám, čtenářům. Univerzitní knihovna chystá… číst dále

 • 01
  březen
  Celostátní kolo fyzikální olympiády spolupořádá FM

  Celostátní kolo fyzikální olympiády kategorie A – poslední ročník středoškoláků se koná… číst dále

Projekty OP ŽP

Operační program Životní prostředí 2014–2020 (OP ŽP)

Operační program Životní prostředí 2014–2020 navazuje na Operační program Životní prostředí 2007–2013. Pro žadatele je v následujícím období přichystáno téměř 2,637 miliardy eur. Řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) pro všechny prioritní osy s výjimkou prioritní osy 4 a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) pro příjem a hodnocení žádostí v prioritní ose 4.

V období 2014–2020 lze získat podporu z OP ŽP v některé z následujících oblastí:

zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní,
zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech,
odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,
ochrana a péče o přírodu a krajinu,
energetické úspory.
Projekty realizované v rámci OP ŽP 2014 – 2020 na TUL


Projekty realizované v rámci OP ŽP 2014 – 2020 na TUL

Snížení energetické náročnosti objektu kolejí I TUL v Liberci Vesci

Reg. číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001874

Anotace: Předmětem projektu je zlepšení tepelné ochrany víceúčelové budovy "kolejí TUL" v Liberci Vesci na parcele č. 188/5 v k.ú. Vesec u Liberce (780472). Jedná se zejména o zateplení svislého obvodového pláště (obvodových stěn), výměnu zbylých původních otvorových výplní (copilitové stěny na schodištích, vrata sekce A a jednoho vstupního portálu) a zateplení plochých střech budovy. Objekt je složen ze tří částí A, B a C a uvedená opatření se týkají všech tří částí. Cílem projektu je zásadně snížit energetickou náročnost budovy, konkrétně energetickou náročnost na vytápění, zásadně zlepšit úroveň tepelné ochrany jednotlivých konstrukcí obvodového pláště s podílem na tepelné ztrátě a budovy jako celku, snížit finanční náročnost na vytápění, prodloužit životnost budovy a redukovat dopady budovy na životní prostředí snížením energetické náročnosti provozu budovy.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

 

Operační program Životní prostředí 2007 - 2013 (OP ŽP)

Tento program, který připravil Státní fond životního prostředí (SFŽP) a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí, nabízel České republice v letech 2007 - 2013 z Fondu soudržnosti (FS) a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 5 miliard euro. Objemem financí - 18,4 % všech prostředků určených z fondů EU pro ČR - se jednalo o druhý největší český operační program.

Prostředky byly poskytovány na podporu konkrétních projektů v osmi oblastech:

Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie
Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
Prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik
Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny
Prioritní osa 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu
Prioritní osa 8 - Technická pomoc

Dotace mohla dosahovat až 90 % z celkových způsobilých výdajů na projekt. U všech projektů bylo podmínkou veřejné spolufinancování.

Projekty realizované v rámci OP ŽP v období 2007 - 2013 na TUL

Technická univerzita v Liberci podala v rámci OP ŽP žádost o poskytnutí podpory pro 4 projekty. Všechny 4 žádosti o podporu byly akceptovány a následně byl k těmto žádostem vydán Registrační list a Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP.
Hlavním cílem projektů bylo snížení spotřeby energií na vytápění a dosažení minimálně doporučené hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy. Dílčími cíli projektu bylo snížení negativních vlivů na životní prostředí z vytápění, snížení nákladů na otop, a dále efektivnější využívání energetických surovin a zároveň i celkové zlepšení životního prostředí.
Těchto cílů bylo dosaženo především výměnou výplní otvorů v obvodovém plášti, zateplením vnějšího pláště kontaktním zateplovacím systémem a zateplením střešního pláště objektů.

Snížení energetické náročnosti objektu J TU Liberec

Číslo projektu poskytovatele: CZ.1.02/3.2.00/10.08372
Celková výše poskytnuté dotace: 1 249 241,40 Kč

Snížení energetické náročnosti objektu E1 TU Liberec

Číslo projektu poskytovatele: CZ.1.02/3.2.00/10.08375
Celková výše poskytnuté dotace: 1 509 878,70 Kč

Snížení energetické náročnosti objektu F1 a F3 TU Liberec

Číslo projektu poskytovatele: CZ.1.02/3.2.00/10.08377
Celková výše poskytnuté dotace: 3 615 457,50 Kč

Snížení energetické náročnosti objektu kolejí F TUL v Liberci Harcově

Číslo projektu poskytovatele: CZ.1.02/3.2.00/14.25312
Celková výše poskytnuté dotace: 7 099 002,36 Kč