Přihlásit

KA9 - Efektivní principy řízení

Popis cílové aktivity:

Cílem této aktivity je vytvořit a implementovat systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a souvisejících činností TUL tak, aby došlo k naplnění záměrů definovaných ve strategických dokumentech TUL. V návaznosti na systém zajišťování kvality bude vytvořen soubor pravidel pro periodické hodnocení kvality všech činností TUL za účelem evaluace účinnosti systému a posouzení výstupů činnosti TUL. Vnitřní systém zajišťování a hodnocení kvality bude zaveden na všech součástech TUL, definován v příslušném vnitřním předpisu a v dalších klíčových dokumentech TUL.
TUL bude provádět systematický monitoring všech procesů a klíčových výsledků, na jehož základě bude vytvářet soubor opatření zaměřených na nápravu zjištěných nedostatků, vyhodnocovat a řídit rizika. Soubor činností k naplnění cílů a výstupů dané aktivity tvoří zejména:
- stanovení cílů a politiky kvality,
- nastavení struktury kompetencí a zodpovědností,
- nastavení toku informací,
- umožnění přístupu vedoucích pracovníků k spolehlivým a přesným informacím o dosahovaných výsledcích pro včasné a objektivní rozhodování,
- sběr informací o budoucích požadavcích zainteresovaných stran,
- popisy systémů a procesů,
- analýza současného stavu zajišťování a hodnocení kvality,
- pravidelné posuzování výsledků,
- nastavení periodicity přezkoumávání,
- definice a systematické využívání souboru vyvážených výsledků pro přezkoumávání pokroku,
- sledování, hodnocení a zlepšování kvality.
Nastavení a fungování vnitřního systému zajišťování a hodnocení kvality bude ověřováno vnějším nezávislým hodnocením uznávanou hodnotící organizací, případně jiným relevantním subjektem.