Přihlásit
Plánované akce
 • 23
  listopad
  Jací jsme čtenáři? Přednáší prof. Trávníček z Akademie věd

  V posluchárně P 100 (Komenského ulice, Liberec) bude přednášet přední český literární… číst dále

 • 25
  listopad
  Den otevřených dveří na celé univerzitě

  Prezentace fakult a jejich laboratoří a učeben začíná v 9.30 hodin v budově G … číst dále

 • 29
  listopad
  Představení kandidátů na děkana FS

  Kandidáti se představí na shromáždění Akademické obce Fakulty strojní TUL ve 12.30 hodin.… číst dále

Veřejnost

UNIVERZITA OTEVÍRÁ NOVÝ OBOR ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

 

UNIVERZITA OTEVÍRÁ NOVÝ OBOR ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ

LIBEREC 26. května 2015 / Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (ÚZS TUL)otevírá nový studijní program SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ, studijní obor ZDRAVOTNICKÝ ZÁCHRANÁŘ. Jedná se o bakalářský tříletý obor, prezenční formou studia. Garantem studijního oboru je profesor Karel Cvachovec z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny UK 2. LF FN Motol, který je uznávanou kapacitou v oboru urgentní medicíny.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přihlášky ke studiu pro akademický rok 2015/16 přijímá ÚZS TUL do 4. září 2015. Součástí přijímacího řízení jsou i talentové zkoušky, které prověří fyzickou zdatnost uchazečů (plavání a běh). Přijímací řízení se bude konat 7. září. 2015 (talentová přijímací zkouška) a 8. září 2015 (písemná přijímací zkouška).

 

PODMÍNKY PŘIJETÍ

Základním předpokladem pro přijetí je úplné všeobecné nebo úplné odborné středoškolské vzdělání doložené maturitním vysvědčením.

 

CHARAKTERISTIKA OBORU

Studium je koncipováno jako teoreticko-praktický celek, ve kterém si studenti osvojí veškeré dostupné poznatky současné urgentní medicíny, intenzívní i resuscitační péče a možnosti jejich efektivního využití v praxi. Zvláštní význam je přikládán komplexnímu přístupu i v dalších směrech; jmenovitě je akceptován holistický, celostní přístup a schopnost posuzovat zdravotní stav pacienta v širokých souvislostech. Po ukončení tříletého bakalářského studia studijního programu Specializace ve zdravotnictví, studijního oboru Zdravotnický záchranář, získají absolventi na základě teoretických znalostí a praktických dovedností odbornou způsobilost k výkonu nelékařského zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Významnou součástí studia je odborná praxe, kterou studenti absolvují na základě dohod s příslušnými institucemi v Krajské nemocnici Liberec na standardních odděleních lůžkové péče, odděleních specializované urgentní a intenzivní péče, u zdravotnické záchranné služby, letecké záchranné služby a horské a vodní záchranné služby. Výuka bude probíhat i v dalších složkách Integrovaného záchranného systému, u Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR ale také například u 31. Pluku radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci.

Úspěšným složením státní závěrečné zkoušky, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce, získává absolvent titul "bakalář" - ve zkratce Bc.

 

ÚSTAV ZDRAVOTNICKCÝ STUDIÍ TUL-HISTORIE

Ústav zdravotnických studií byl na Technické univerzitě v Liberci založen v září 2004 jako samostatná jednotka v souvislosti s požadavky Evropské unie pro vzdělávání tzv. regulovaných nelékařských profesí. První akademický rok 2006/2007 zahájil ÚZS se studijním programem Ošetřovatelství, obor Všeobecná sestra, do kterého tehdy nastoupilo 53 studentů. Ústav operativně reagoval na zvyšující se požadavky na vzdělání nelékařských zdravotnických pracovníků a už následující akademický rok nabídl kombinovanou formu studia Všeobecná sestra a nový bakalářský program a obor Biomedicínská technika. Loni do nabídky studia ústavu přibyl navazující magisterský program a obor Biomedicínské inženýrství, na který nastoupilo devět posluchačů. Ve třech oborech studuje více než 350 studentů

Za dobu svého desetiletého působení si ústav vybudoval rovnocenné postavení mezi ostatními univerzitami v České republice nabízejícími studijní programy pro nelékařské zdravotnické obory. Kvalitní odbornou praxi zajišťuje ÚZS ve spolupráci s renomovanými institucemi. Kromě Krajské nemocnice Liberec, která je stěžejním pracovištěm, spolupracuje ústav velmi úzce s Krajskou záchrannou službou Liberec, s Nemocnicí Jablonec nad Nisou, s Domem seniorů Liberec na Františkově, Dětským centrem SLUNÍČKO, s Ústřední vojenskou nemocnicí – Vojenskou fakultní nemocnicí Praha, Nemocnicí Na Homolce a Institutem klinické a experimentální medicíny v Praze (IKEM).

 

 

 

 

VÝZKUMNÁ ČINNOST NA ÚZS TUL

Výzkumná činnost ústavu je zaměřena do oblasti ošetřovatelství a biomedicíny, např. na eliminaci nozokomiálních infekcí a biosenzory. Ústav pořádá dvakrát ročně mezinárodní konferenci. Loni v listopadu to byla již VI. Liberecká konference nelékařských oborů a VII. Studentská vědecká konference s tématem „Bezpečné zdravotnické zařízení nejen pro pacienta“. Studenti mají k dispozici i dvanáct moderně vybavených odborných laboratoří (například mikrobiologická laboratoř) pro praktickou výuku a zapojují se i do vědecké práce. Za zmínku stojí Laboratoř urgentní medicíny vybavená vysoce specializovanými funkčními pacientskými simulátory, které jsou využívány nejen pro výuku studentů v odborných předmětech, ale také jako výcvikové pracoviště Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje.

 

PŘÍPRAVA DALŠÍCH OBORŮ NA ÚZS TUL

V současné době zpracovává vedení Technické univerzity v Liberci dvě žádosti o akreditaci magisterského studijního programu Bioinženýrství a rozšíření studijního programu Specializace ve zdravotnictví o bakalářský studijní obor Nutriční terapeut.

 

Kontakt:

PhDr. Jaroslava Kočárková

mluvčí Technické univerzity v Liberci

mobil: 602 770 114

e-mail: jaroslava.kocarkova@tul.cz

 

 

 


26. 5. 2015 | Stáhnout tiskovou zprávu