Přihlásit
Plánované akce

Dodatek k diplomu

TUL ZÍSKALA PRESTIŽNÍ CERTIFIKÁT DS LABEL

Technická univerzita v Liberci získala certifikát Diploma Supplement Label platný na období 2009-2013 a následně na období 2014-2016.

Získání prestižního certifikátu DS Label je jedním ze základních kritérií kvality vysoké školy a její připravenosti k naplnění společných cílů v evropském prostoru terciárního vzdělávání.

Dodatek k diplomu (Diploma Supplement) je mezinárodně uznávaný dokument vydávaný zdarma společně s diplomem po absolvování bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu. Vznikl na základě Lisabonské úmluvy o uznávání vysokoškolských kvalifikací z roku 1997 (Convention the recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region). Jeho struktura je v souladu s jednotnou osnovou stanovenou Evropskou komisí, Radou Evropy a organizací UNESCO/CEPES.

Účelem dodatku je poskytnout údaje, které přispějí ke zlepšení mezinárodní průhlednosti a je důležitým dokumentem při akademickém a profesním uznávání kvalifikací.

Vydávání dodatku je od roku 2006 stanoveno zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění. Tento dvojjazyčný dokument shrnuje v češtině a angličtině údaje o absolvovaném studijním programu včetně všech vykonaných zkoušek a dosaženého hodnocení. Dodatek k diplomu doplňuje a zpřesňuje informace uvedené ve vysokoškolském diplomu. Popisuje podstatu, úroveň, souvislosti, obsah a charakter studijních programů, které vedly k úspěšnému absolvování vysokoškolského studia. Zahrnuty jsou rovněž předměty případného zahraničního studia, údaje o závěrečné práci, její obhajobě, státní zkoušce a celkové hodnocení studia. Dodatek obsahuje schéma vysokoškolského vzdělávacího systému České republiky.

Diploma Supplement Label TUL

Diploma Supplement Label TUL