Přihlásit
Plánované akce

ECTS Label

EVROPSKÁ KOMISE ROZHODLA O UDĚLENÍ OCENĚNÍ ECTS LABEL TECHNICKÉ UNIVERZITĚ V LIBERCI

Technická univerzita v Liberci získala prestižní certifikát Evropské komise ECTS Label na období 2011 – 2014.

ECTS Label je certifikát vydávaný Evropskou komisí jako ocenění vysokoškolské instituce, je známkou kvality vysoké školy, deklaruje správné používání ECTS ve všech oborech na bakalářské i magisterské úrovni a správnou administraci mobilit v rámci programu Erasmus.

Certifikát ECTS Label je nejprestižnějším evropským oceněním v oblasti terciárního vzdělávání, je dokladem naplnění strategických cílů univerzity v evropském prostoru vysokoškolského vzdělávání. Používání kreditového hodnocení podle ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) umožňuje transparentnější uznávání studia absolvovaného na zahraničních vysokých školách a tím přímo podporuje mobilitu studentů nejen v rámci evropského prostoru. Certifikát osvědčuje, že vysoká škola splňuje náročná kritéria Evropské unie v oblasti vysokoškolského vzdělávání a přispívá výraznou měrou k rozšíření mobility a tím i internacionalizaci univerzity
Kritéria pro získání certifikátu "ECTS/DS Labels" jsou následující:
o Information Package/Course Catalogue v anglickém jazyce a snadno dostupný na webové stránce instituce,
o správné užití ECTS v mobilitě studentů (Learning Agreement, Transcript of records, doklad o akademickém uznání vysílající institucí).
Hodnocení žádosti (formální správnost, kvalita a úplnost informací na webu instituce, správnost a úplnost předložených dokumentů) zahraniční mobility provádí Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) ve spolupráci s týmem národních expertů. Na základě tohoto hodnocení jsou vybrány instituce, které doporučí do dalšího kola Evropské komisi, která s konečnou platností rozhodne o přidělení ECTS Label
Žádost o udělení certifikátu ECTS Label pro období 2011 - 2014 podalo celkem 8 vysokých škol z ČR. Hodnocení bylo provedeno nezávislými odborníky ve dvou úrovních, v prvním kole hodnotil žádosti vysokých škol tým národních expertů, který po zjištění, že vysoká škola splňuje stanovená kritéria, doporučil žádosti tří vysokých škol z ČR k hodnocení nezávislými experty Výkonné agentury Evropské komise v Bruselu.

ECTS Label TUL

ECTS Label

  • Základním a nejdůležitějším požadavkem pro získání ECTS Label je důsledné a správné používání ECTS ve všech studijních programech bakalářské a magisterské úrovně. Toto je deklarováno především vytvořením a zveřejněním informačního balíčku a katalogu předmětů a důsledným používáním dokumentů ECTS při mezinárodních mobilitách studentů.
  • Informační balíček musí být snadno dostupný v angličtině na webových stránkách univerzity a obsahovat informace pro zahraniční studenty v předepsané struktuře – jedná se především o informace o instituci, (název a adresa, akademické orgány, seznam nabízených studijních programů, postup pro přihlášení, hlavní normy, jméno kontaktní osoby pro studentské mobility), dále pak o studijních programech (získaný titul/diplom, požadavky pro přijetí, vzdělávací a profesní cíle/profil absolventa, přístup k dalšímu studiu, struktura programu s příslušnými počty kreditů (60/rok), závěrečné zkoušky, studijní a zkušební řád, kontaktní osoba pro mobility studentů).
  • Mimoto musí obsahovat praktické informace pro studenty – o ubytování, stravování, lékařské péči, podmínkách pro studenty se zvláštními potřebami, pojištění, možnostech finanční podpory, službách pro studenty, jazykových kurzech, možnostech sportovního a volnočasového vyžití, studentských spolcích a podobně.
  • Katalog předmětů pak musí obsahovat podrobné informace o všech předmětech v rámci studijních programů, počínaje názvem a kódem předmětu, typem a úrovní, doporučeným rokem a semestrem studia, počtem získaných kreditů. Nejdůležitější jsou ale informace o obsahu předmětu – předpokládané dosažené znalosti a kompetence, obsah, doporučená literatura, použité výukové a hodnotící metody a v neposlední řadě jazyk výuky.
  • Při žádosti o ECTS Label se předkládá:
    o studijní katalog v angličtině – odkaz na www stránky. Hodnotí se především přehlednost, aktuálnost a úplnost informací, jejich snadná dostupnost a dodržení struktury informací,
    o tři sady dokumentů mobilních studentů - u vyjíždějících studentů z různých oborů, zemí a typů studia se předkládá výpis studia před mobilitou, studijní smlouva včetně případných změn, výpis z hostitelské instituce po absolvování mobility a doklad o uznání na domácí instituci – nejčastěji výpis studia po mobilitě s uvedením předmětů absolvovaných v zahraničí; u přijíždějících studentů – opět z různých oborů a zemí – se dokládá výpis studia před mobilitou, studijní smlouva včetně případných změn a výpis studia po mobilitě.