Přihlásit

Napsali o nás

 

Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie

 Máme dva nové docenty, promovalo třináct doktorů

(T-UNI - Online zpravodaj Technické univerzity v Liberci, 10.6.2015)

Jmenovací dekrety převzali z rukou rektora Zdeňka Kůse docenti Ludmila Fridrichová z fakulty textilní a Petr Šidlof z fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Následovaly promoce nových doktorů.
Ve svém slavnostním projevu rektor Zdeněk Kůs poděkoval jmenovaným vědcům za jejich dosavadní práci pro Technickou univerzitu v Liberci a hovořil dále o novele zákona o vysokých školách v souvislosti se zachováním akademických svobod mimo jiné i v oblasti jmenování docentů.
„Již dlouho slýcháme o tom, že se připravuje novela zákona o vysokých školách, trvá to dlouho, ale dnes to vypadá, že skutečně bude. Věřím, že tato novela nebude pokroucena a znehodnocena nekvalifikovanými zásahy v parlamentu, a věřím, že umožní vysokým školám, aby dávaly společnosti dostatek kvalifikovaných docentů a profesorů,“ uvedl včera odpoledne v univerzitní aule rektor Zdeněk Kůs, poté přikročil ke jmenování docentů.
Před vědeckou radou Fakulty textilní se habilitovala Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D.
Ing. Ludmila Fridrichová, Ph.D., se narodila 28. března 1961 v Podbořanech.  V roce 1985 absolvovala Vysokou školu strojní a textilní v Liberci, Fakultu textilní, obor Ekonomika a řízení spotřebního průmyslu.
Vědecká hodnost „doktor“ v oboru Textilní inženýrství jí byla udělena na Fakultě textilní Technické univerzity v Liberci v roce 2000.
Habilitační práci vypracovala na téma „K problematice ohybové tuhosti textilií“ a obhájila ji před vědeckou radou Fakulty textilní TUL dne 8. prosince 2014. Téhož dne přednesla habilitační přednášku na téma „Textilie pro interiéry – ohybová tuhost“.

Je jmenována docentkou ve vědním oboru Textilní technika a materiálové inženýrství.

Před vědeckou radou Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií se habilitoval Ing. Petr Šidlof, Ph.D.
Ing. Petr Šidlof, Ph.D., se narodil 22. ledna 1979 v Liberci.
V roce 2003 absolvoval České vysoké učení technické v Praze, Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou, obor Fyzikální inženýrství.
Vědecká hodnost „doktor“ mu byla udělena v roce 2007 na Univerzitě Karlově v Praze, na Matematicko-fyzikální fakultě v oboru Vědeckotechnické výpočty.
Habilitační práci vypracoval na téma „Numerické modelování a experimentální výzkum proudění v oblastech s pohyblivou hranicí“ a obhájil ji před Vědeckou radou Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií dne 25. března 2015. Téhož dne přednesl habilitační přednášku na téma „Numerické simulace samobuzených kmitů lidských hlasivek“.

Je jmenován docentem ve vědním oboru Aplikované vědy v inženýrství.

Po předání jmenovacích dekretů novým docentům Technické univerzity v Liberci přistoupil rektor spolu s děkany příslušných fakult k předávání diplomů novým doktorům z fakulty strojní, fakulty textilní, ekonomické fakulty a fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Promovaní od té chvíle mohou užívat akademického titulu „doktor“ – Ph.D. a jsou to:

Fakulta strojní

Ing. Jaroslav Fábera (*1974)
Disertační práce na téma: „Přenosové jevy při sušení plošných textilních materiálů“.

Ing. Kateřina Horáková (*1983)
Disertační práce na téma: „Numerická simulace magnetohydrodynamických toků“.

Fakulta textilní

Ing. Lenka Techniková (*1986)
Disertační práce na téma:  „Objektivní systém hodnocení žmolkovitosti s využitím metody gradientních polí a prostorové analýzy dat“.

Ekonomická fakulta

Ing. Martina Beránek (*1964)
„Vztah systému vzdělávání a organizační kultury v hotelnictví“.

Ing. Veronika Mašínová (*1987)
„Spokojenost a loajalita zákazníků podniků internetového obchodu“.

Ing. Darina Myšáková (*1985)
„Hodnocení investičního portfolia podniků investujících do obnovitelných zdrojů energie se zaměřením na bioplyn“.

Ing. Martin Petříček (*1986)
„Rozhodování podniku v kontextu vývoje ekonomiky“.

Ing. David Pur (*1985)
„Oceňování aktiv a pasiv a jeho vliv na stanovení hodnoty podniku“.

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Ing. Pavel Dostrašil (*1984)
„Kinetostatická syntéza krokových mechanizmů s klasickou a elektronickou vačkou“.

Ing. Tomáš Drahoňovský (*1985)
„Rekonfigurovatelný systém na FPGA obvodu“.

Ing. Petr Pfeifer, MSc., MBA (*1975)
„Spolehlivost mikroelektronických obvodů a nanostruktur“.

Ing. Julie Volfová (*1980)
„Modelování následků vlivu životního prostředí na veřejné zdraví s využitím socioekonomických kategorií v podmínkách České republiky“.

Ing. Lukáš Zedek (*1984)
„Modelování transportně-chemických procesů“.

Doktorské diplomy v předstihu převzaly také dvě absolventky fakulty strojní. První musela již před několika týdny odcestovat domů do Vietnamu, druhá absolventka čekala v termínu promocí přírůstek do rodiny. Byly to:

Ing. Trinh Thi Linh (*1984)
Obhájila disertační práci na téma: „Geopolymerní kompozitní systémy vyztužené vlákny mikrometrových, submikrometrových a nanometrových rozměrů - příprava a mechanické vlastnosti “.
O tom, jak se vietnamské studentce u nás žilo a studovalo, jsme psali v článku: »Se studiem v Liberci jsem naprosto spokojená«.

Ing. Lucie Schmidová (*1985)
Obhájila disertační práci na téma: „Hodnocení parametrů integrity povrchu a využití poznatků pro zefektivnění obrábění ozubených kol“.

Srdečně gratulujeme!

Originál článku včetně fotografií naleznete na http://tuni.tul.cz/rubriky/univerzita/id:74092


Vize udržitelné energetiky podle Dany Drábové

(T-UNI - Online zpravodaj Technické univerzity v Liberci, 7.4.2015)

Pět zásadních bodů, bez kterých se v hospodaření s energií neobejdeme, představila v závěru své aprílové přednášky, kterou si tradičně vyhradila pro posluchače naší univerzity, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost ČR.
Vstupní podmínkou pro koncipování scénáře udržitelné energetiky je podle Dany Drábové používání rozumu. „Je třeba především nazývat věci pravými jmény a nebát se toho, i když výsledek pro nás nemusí znít zrovna příznivě.“
Doba levné energie z fosilních paliv je za námi. „Schválně neříkám, čím fosilní paliva v míře, v jaké je dnes používáme, nahradíme, protože to sama nevím. To není dobrá zpráva, ale čím dřív o tom začneme přemýšlet, tím lépe.“
Naučme se myslet lokálně a zaměřme se na co nejvyšší a rozumně dosažitelnou energetickou soběstačnost domácností a místních komunit. „Těžko dosáhneme toho, že světové megapole budeme zásobovat obnovitelnou větrnou nebo solární energií a že budou energeticky soběstačné, ale na úrovni domácností a menších společenství se dají obnovitelné zdroje energie velmi efektivně využít.“
Spolupracujme s okolními zeměmi Evropy. „Těžme z toho, že jsme součástí evropského společenství, neizolujme se. Energetickou koncepci jedné země nelze aplikovat beze zbytku v jiné zemi, protože každý stát je odlišný, ale leccos se můžeme od svých sousedů naučit a jsem si jistá, že i ostatní evropské země zas mohou čerpat ze zkušeností, které jsme nasbírali v České republice.“
Vzdělávání a výzkum – naděje do budoucna. „Bude na nových generacích mladých talentů především technických oborů, aby přinesly svůj pohled na energetiku a možná řešení udržitelné energetiky.“

Originál článku včetně fotografií naleznete na http://tuni.tul.cz/rubriky/udalosti/id:72651


Přehlídka semestrálních prací v novém

(T-UNI - Online zpravodaj Technické univerzity v Liberci, 25.2.2015)

Díky budově G jsme získali také přehlídkové molo. V pondělí 23. února na něm studenti katedry designu předvedli své práce.
Molo začínalo v jednom vstupu do univerzitní auly, opsalo oblouk kolem celého vestavěného prostoru a končilo ve druhém vstupu do auly. Originální řešení dávalo možnost prohlížet si modely dlouho a ze všech vzdáleností a úhlů.
Své semestrální práce na něm předvedli studenti druhých a třetích ročníků oboru Textilní a oděvní návrhářství. Navržené modely byly jejich variacemi na zadaná témata: Struktura příběhu a Digitální krajina. Vybrané práce předvedli také studenti druhých a třetích ročníků Návrhářství skla a šperku.

Originál článku včetně fotografií naleznete na http://tuni.tul.cz/rubriky/univerzita/id:71934


Promovalo 240 bakalářů, magistrů a inženýrů

(T-UNI - Online zpravodaj Technické univerzity v Liberci, 20.2.2015)

Na pěti fakultách a jednom ústavu se včera a dnes konaly promoce absolventů Technické univerzity v Liberci.
Svá studia na fakultě strojní dokončilo šest bakalářů a sedm inženýrů. Děkan fakulty Petr Lenfeld jim ve svém laudatiu řekl:
„Strojařů je enormní nedostatek, průmysl vás potřebuje, to zvyšuje vaše šance na trhu práce. Věřím, že dokážete splnit všechny úkoly a neuděláte fakultě strojní ostudu. Pokud vám bude fakulta moct s něčím pomoci – přál bych si, abyste se na ni obrátili.“
Dobré uplatnění absolventů na trhu práce je devízou také další naší technické fakulty – fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Také její děkan, Václav Kopecký, to zmínil ve svém projevu. Absolvent Technické univerzity v Liberci by měl ale podle něj přispět společnosti nejen technickým věděním:„Vaše vzdělání má ještě další rozměr. Šíření etického chování a jednání, které v naší společnosti mnohdy chybí.“ Tato výzva nyní stojí před sedmi absolventy bakalářského studia fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a dvanácti novými inženýry.

Originál článku včetně fotografií naleznete na http://tuni.tul.cz/rubriky/univerzita/id:71934


Představí se nám japonský architekt Masaharu Takasaki

(T-UNI - Online zpravodaj Technické univerzity v Liberci, 9.2.2015)

Významný japonský architekt Masaharu Takasaki, profesor Kyoto University of Art and Design a čestný člen Royal Institute of British Architects, bude přednášet a vystavovat svá díla na naší univerzitě.
Výstavu a přednášku světově uznávaného architekta pořádá Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci u příležitosti oslav 20. výročí svého založení v pátek 27. února od 18 hodin ve velké aule nově otevřené budovy „G“. Následně v 19.30 bude na slavnostní vernisáži v předsálí velké auly budovy G zahájena jeho výstava. Profesor Takasaki se také zúčastní oslavy 20. výročí založení Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci v sobotu 28. února 2015 od 18h v Ateliéru Karla Hubáčka TUL v budově „F“.
Výstavu, která zde bude k vidění až do 27. března 2015, přivezla fakulta umění a architektury z Benátek. Tam byla vystavena v rámci mezinárodního Bienále Architektury 2014 v paláci Bembo v projektu “TIME SPACE EXISTENCE”.
Masaharu Takasaki patří k nejoriginálnějším japonským architektům a je autorem řady velmi neobvyklých staveb napříč Japonskem. Jeho práce nemá srovnání v tak široce různorodém poli, jakým je japonská architektura, ani v současné světové architektuře. Takasakiho návrhy kombinují organické a mytologické prvky. On sám popisuje svou architekturu jako „enviromentální bytost“, která je tvořena soustředěním vnitřního lidského vědomí a přírodní energie a propojuje lidství s kosmem. V současnosti se Masaharu Takasaki podílí svými návrhy na obnově osídlení zničeného v roce 2011 velkým zemětřesením, tsunami a jadernou havárií. Více se o jeho díle dozvíte na: (http://www.takasaki-architects.co.jp/).
Generálním sponzorem návštěvy profesora Masaharu Takasakiho v České republice je společnost ZAPA beton.

Originál článku včetně fotografií naleznete na http://tuni.tul.cz/rubriky/univerzita/id:71654


Univerzita se konečně dočkala

(Jablonecký deník, 30.9.2014)

Nový akademický rok zahájili na Technické univerzitě v Liberci.

Liberecký kraj – Poprvé v historii na liberecké Technické univerzitě zahájili akademický školní rok. Univerzita na tuto významnou událost čekala roky, až dosud totiž nebylo kde slavnostní zahájení uskutečnit. Chyběly důstojné prostory pro větší shromáždění lidí. Od letošního roku už je ale liberecká vysoká škola má. Dokončila totiž stavbu nové budovy G, jejíž součástí je kromě poslucháren a laboratoří i aula pro 350 lidí.

Rektoři vyhlížejí nový zákon

Liberec se pro jediný den stal místem s nejvyšší koncentrací rektorů i dalších významných představitelů vysokého školství.
„O slavnostní zahájení je tradičně velký zájem, já sám jsem si termín musel rezervovat čtyři roky dopředu. Pro každou univerzitu je to velká čest,“ řekl rektor Technické univerzity Zdeněk Kůs.
Všichni z přítomných se shodli na tom, že letošní akademický rok by měl být přelomový. „Vypadá to, že po dlouhé době by měla vláda konečně schválit nový vysokoškolský zákon. Já pevně věřím, že přinese vysokým školám mnoho dobrého,“ podotkl ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek.
Rektor univerzity Karlovy Tomáš Zima věří, že se léta připravovaný zákon v příštích měsících opravdu podaří prosadit.
„Je v něm řada zásadních věcí. Asi nejpodstatnější změnou má být vznik akreditačního úřadu a možnost takzvané institucionální akreditace. Znamená to, že jestliže škola obdrží v jedné z oblastí akreditaci, bude moci sama zvažovat vznik nových studijních oborů. Získá tak určitou flexibilitu, ubude administrativní zátěž,“ vysvětlil rektor Zima.
Poukázal také na důležitou novinku v zákoně. „Tou je možnost odebrat akademický titul v případě zjištění vážných pochybení při jeho udělení. Například když se prokáže plagiátorství. To u nás zatím nebylo možné,“ dodal.

V Liberci je přes 8 tisíc vysokoškoláků

Liberecká univerzita včera vstoupila do svého 61. akademického roku. Studovat na ní bude více než osm tisíc studentů ze stovky zemí světa.
„Na šesti fakultách a jednom vysokoškolském ústavu si vybrali ze 63 studijních programů a 110 studijních oborů, které nabízíme“ podotkla mluvčí Technické univerzity Jaroslava Kočárková.
V Liberci se univerzita v posledních letech výrazně rozvíjí. Díky penězům z evropských fondů nově postavila dva nové výzkumné a výukové areály, zmodernizovala budovy i koleje. Z evropských peněz se jí podařilo na rozvoj získat přes miliardu korun a v budoucnu chce přitáhnout do Liberce špičkové odborníky.


Akademický rok zahájili rektoři na naší univerzitě

(T-UNI - Online zpravodaj Technické univerzity v Liberci, 29.9.2014)

Více než třicet rektorů veřejných i soukromých škol se dnes sešlo v nové aule naší univerzity na slavnostním zahájení akademického roku 2014-2015. Slavnostního aktu se zúčastnili ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek, předseda České konference rektorů Tomáš Zima a předseda Rady vysokých škol Jakub Fischer. Pozvání přijali také hejtman Libereckého kraje Martin Půta a primátorka Liberce Martina Rosenbergová.

Slavnostnímu aktu předcházelo 130. zasedání předsednictva České konference rektorů (ČKR). Rektoři mimo jiné diskutovali s ministrem Chládkem o aktuálních problémech vysokého školství České republiky. „Univerzity musí podporovat a rozvíjet kritické a inovativní myšlení. Dávat prostor pro odborný dialog a rozvoj demokratické společnosti. Není pochyb o tom, že vysoké školy posouvají vědecké poznání kupředu. Musí ale včas reagovat na nové výzvy, být živým a tvůrčím organismem," řekl ministr. K připravované novele zákona o vysokých školách zdůraznil, že je pro něj důležitá podpora české akademické obce a dialog na dané téma. Podle předsedy České konference rektorů Tomáše Zimy je důležité, že vysokým školám přidělila vláda na výuku z rozpočtu stejnou částku i přes pokles počtu studentů. Zvýší se tak koeficient na studenta a to dává naději, že v systému financování vysokých škol získá prioritu kvalita nad kvantitou.

Slavnostní zahájení akademického roku se koná každoročně na vybrané vysoké škole. Letos se mohlo poprvé uskutečnit na naší univerzitě díky dokončení budovy nového Výzkumného, vývojového a výukového komplexu pro pokročilé technologie (budova„G“), ve kterém je i nová aula s kapacitou 350 míst. Rektor TUL Zdeněk Kůs připomněl, že nová budova vyrostla symbolicky na místě zatíženém nepříznivou historií. „V této oblasti celkem pokojně po staletí žili a tvořili Češi, Němci a Židé. Díky tomu se stalo Liberecko jednou z nejbohatších a nejvíce prosperujících oblastí v Evropě. Stačilo však málo a začalo se tady vraždit a zapalovaly se svatostánky. Na místě, kde dnes stojí naše nová budova „G“ , čekali lidé na vyplnění svého tragického osudu v dřevěných barácích a devastující éra komunistického diktátu nepřinesla také nic pozitivního. Rok 1989 nám přinesl svobodu, studují u nás studenti z více než stovky zemí a všichni mají svobodný přístup k informacím. I letos k nám nastupují mladí lidé plni naděje, že si splní své sny a představy o životě,“ řekl ve svém slavnostním projevu profesor Zdeněk Kůs. Akademičtí pracovníci by podle něj měli udělat vše pro to, aby jim vytvořili tvůrčí prostředí, ve kterém mají největší šanci talentovaní a poctiví pracanti. "Učiňme vše pro to, aby vysoké školy dnes - stejně jako po staletí - nasávaly talentované a pracovité lidi, aby neměly jen svoji výuku, ale byly i nezpochybnitelnými ostrůvky kultury, vzdělanosti, vědy,“ vyzval své kolegy Zdeněk Kůs.

Technická univerzita v Liberci patří k dynamicky se rozvíjejícím univerzitám. V posledních letech získala na rozvoj přes miliardu korun z evropských fondů. Vybudovala nové Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace (CxI) a nové Vývojové centrum, jehož součástí je i aula. Desítky milionů korun šly také do projektů zaměřených na propagaci vědy a techniky a na práci s mládeží. V příštích letech chce univerzita čerpat dotace především na moderní přístroje, ale také "nakoupit" špičkové odborníky ze zahraničí. „Chceme sestavit mezinárodní týmy. Již nyní u nás pracuje řada lidí ze zahraničí, ale chtěli bychom získat špičkové výzkumníky z celého světa. To je sen každé univerzity na světě i většiny českých vysokých škol a já věřím, že nám v tom nový operační program pomůže," řekl dnes novinářům profesor Kůs. Už Operační program Výzkum a vývoj pro inovace to podle něj měl umožnit a bylo chybou, že nakonec na to nebylo možné peníze z EU použít.

Naše univerzita zahajuje svůj 62. akademický rok s více než 8 300 studentů. Není to však počet konečný – ještě probíhají na některých fakultách zápisy do vyšších ročníků studia a do doktorského studia a celostátní studijní statistiky se uzavírají až na konci října.

Do prvních ročníků se k 26. září 2014 zapsalo z přijímacího řízení 3033 uchazečů (bakalářského, magisterského, magisterského navazujícího a doktorského studia). Do bakalářských studijních programů se na Technickou univerzitu v Liberci ke stejnému dni zapsalo 2 187 nováčků. Na šesti fakultách a jednom vysokoškolském ústavu nabízíme celkem 63 studijních programů a 110 studijních oborů. Za svoji více než šedesátiletou historii vychovala naše univerzita zhruba 33 tisíc absolventů.

Originál článku včetně fotografií naleznete na http://tuni.tul.cz/rubriky/univerzita/id:68786


Převzali jsme hotovou budovu G od dodavatele stavby

(T-UNI - Online zpravodaj Technické univerzity v Liberci, 8.7.2014)

Naše univerzita převzala v minulých dnech od dodavatele stavby dokončenou budovu „Výzkumného, vývojového a výukového komplexu pro pokročilé technologie“ (budova„G“). Firma Gemo Olomouc, která převzala stanoviště 24. srpna 2012, zde prostavěla zhruba 242 milionů korun. Dokončené jsou i terénní úpravy kolem objektu.

Prorektor TUL Ondřej Novák potvrdil, že stavba proběhla podle harmonogramu a předávací protokol podepsali zástupci univerzity ve stanoveném termínu – ke 30. květnu 2014. „Předávání trvalo šest týdnů. Nyní se dokončují ještě menší nedodělky a provádějí opravy drobných závad, které nebrání provozu. Je to například oprava venkovní dlažby,“ řekl profesor Novák. Dodal, že v současné době jsou dokončeny dvě části výběrového řízení na dodavatele nábytku.„Zbývá ještě vybrat dodavatele atypického nábytku a dodavatele audiovizuální techniky a informačního systému,“ upřesnil prorektor.

Budovou „G“ získá naše univerzita nejen hlavní výukový objekt a vyřeší roztříštěnou polohu svých objektů, ale bude mít konečně také citelně chybějící aulu pro zhruba 350 osob. Nově vybudované výukové, laboratorní a kancelářské prostory budou plně využívat zejména fakulta strojní, fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická a fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Pro ekonomickou fakultu se tak uvolní prostory v budově “H“ ve Voronežské ulici.

Podle rektora TUL Zdeňka Kůse by mělo v nové budově již proběhnout zahájení akademického roku 2014/2015. „Vyřeší nám současnou nedostatečnou kapacitu učeben, zvýší se úroveň vybavení učeben i laboratoří, a tím se nám zlepší i podmínky pro inovaci studijních programů, která je nezbytnou podmínkou pro udržení a zlepšení kvality výuky i vědecké práce. Počítáme s tím, že se výrazně zlepší i podmínky pro studenty doktorského studia. Věřím, že se "géčko" stane místem nejen pro práci, ale i místem setkávání naší akademické obce a místem pro společenské a kulturní akce,“ řekl již dříve profesor Kůs.

Podoba nové budovy G vzešla z architektonické kanceláře univerzity, jejími autory jsou architekti Jiří Suchomel a Jiří Janďourek. Je koncipována jako čtyřpodlažní nízkoenergetický výukový objekt. Celková užitná plocha je 9400 metrů čtverečních, kapacita je 1400 lidí. Součástí stavby je i parkovací plocha pro 30 aut, včetně šesti míst pro tělesně postižené. Jedná se o druhou největší investici v historii univerzity. Pro tento projekt získala univerzita dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR v rámci evropského Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Originál článku včetně fotografií naleznete na http://tuni.tul.cz/rubriky/univerzita/id:67581


Dodavatel stavby budovy G převzal staveniště loni na konci srpna – na místě dnes stojí čtyřpodlažní betonový skelet a univerzitní aula

(T-UNI - Online zpravodaj Technické univerzity v Liberci, 27.8.2013)

Firma Gemo Olomouc převzala staveniště 24. srpna 2012, začátkem září začala s demolicí stávajících objektů a s hloubením stavební jámy pro budovu Výzkumného, vývojového a výukového komplexu pro pokročilé technologie.

„Realizace stavby probíhá podle předpokládaného plánu, k předání stavby by mělo tedy dojít 26. dubna 2014. Dosavadní částka, kterou univerzita zaplatila za stavbu z projektu financovaného z operačního programu VaVpI, činí více jak 60 milionů korun,“ říká manažerka projektu výzkumného centra Kateřina Pösingerová.

Olomoucká stavební společnost se zavázala k tomu, že univerzitní budovu G postaví za necelých 290,5 milionu korun včetně DPH.

Stavba zvýší kapacitu a zlepší vybavení univerzitních učeben a laboratoří, přinese také nový výzkumný prostor pro doktorandy. Dominantní prostorou bude aula, kterou univerzita po celých 60 let své existence citelně postrádala. Zázemí pro promoce a další ceremonie si nyní můžete prohlédnout i zevnitř – na fotografiích, které jsme na stavbě pořídili před několika dny.

Aulu dimenzovanou pro asi 350 osob uvítá nejen vedení univerzity v čelem s rektorem Zdeňkem Kůsem, ale i studenti, kteří záběr z auly viděli a komentovali na univerzitním facebooku. Vyplývá z toho i potěšující zjištění: studenti zřejmě průběh stavby pečlivě sledují i o prázdninách:

„...jojo...těšim se tam…,“ zněla hned první z reakcí. „Bylo by to super, kdybych tam měla promoci, a ne v tý příšerný sokolovně v Lidovejch sadech...,“ napsala jedna z našich absolventek. Další postřehy vztahující se k aule najdete na facebooku naší univerzity.

„V současné době jsou dále připravovány podklady k zadávacím řízením na veřejné zakázky na audiovizuální techniku a na nábytek, který by měl podle architektů, panů inženýra Janďourka a profesora Suchomela, vhodným způsobem korespondovat se samotnou stavbou.
Do výstavby nové budovy jsou stále více zapojováni i akademičtí pracovníci jednotlivých fakult, které zde budou mít své výukové, laboratorní či knihovní a další prostory, tak, aby pokud možno co nejvíce vyhovovaly jejich požadavkům,“ přibližuje dále současný stav projektu Kateřina Pösingerová.

Originál článku včetně fotografií naleznete na http://tuni.tul.cz/id:57677


 Vývojový a výukový komplex Liberecké univerzity levnější

(Český rozhlas Sever, 21.8.2012)

O více než třetinu levnější bude nový výzkumný vývojový a výukový komplex Liberecké univerzity. Vítězná firma nabídla cenu 290 milionů, původní odhad byl o 170 milionů vyšší. Podle mluvčí univerzity Jaroslavy Kočárkové se o zakázku ucházelo 13 firem. Nová budova by měla studenty přivítat koncem roku 2014. Přesune se tam hlavní část výuky fakult, které jsou zatím roztroušené v různých částech Liberce.


Nový výzkumný komplex liberecké univerzity přijde na 290 mil. Kč

(ČTK, 21.8.2012)

Nový výzkumný, vývojový a výukový komplex Technické univerzity v Liberci bude o více než třetinu levnější než projektanti odhadovali. Budovu postaví olomoucká firma GEMO, která zvítězila ve veřejné soutěži s cenou 290 milionů korun, původní odhad byl ještě o 170 milionů vyšší. O zakázku se ucházelo 13 firem, řekla dnes ČTK mluvčí univerzity Jaroslava Kočárková. Nová budova by měla studenty přivítat koncem roku 2014.
Nový komplex G je druhou největší investiční akcí v šedesátileté historii liberecké univerzity. Tou největší je sousední výzkumné centrum pro nanomateriály za zhruba 800 milionů korun, které se dokončuje. Na stavbu budovy G získala univerzita 423 milionů korun z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Peníze jsou podle Kočárkové určeny nejen na stavbu komplexu, ale i na jeho vnitřní vybavení.
Projekt budovy s užitnou plochou 9400 metrů čtverečních připravila Architektonická kancelář TUL, podepsáni jsou pod ním Jiří Suchomel a Jiří Janďourek. Čtyřpodlažní budova je koncipována jako nízkoenergetická a uzavře Studentské náměstí. "Vyřeší nám současnou nedostatečnou kapacitu učeben, zvýší se úroveň vybavení učeben i laboratoří a přibudou nové prostory pro studenty doktorských studií," řekl rektor Zdeněk Kůs. Univerzita se podle něj také konečně dočká důstojné auly, která zatím škole chybí. Součástí projektu jsou i další místa k parkování.
Do nové budovy se přesune hlavní část výuky fakult, které jsou zatím roztroušené v různých částech Liberce. Využívat ho budou především fakulta strojní, fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, ekonomická fakulta a fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií. Staveniště bude předáno v nejbližších dnech a firma má na výstavbu 610 dní. Hotovou stavbu by měla univerzita převzít na konci dubna 2014, do konce roku se pak bude pracovat na vnitřním vybavení.


 Liberecko sází na budování inovačních center

(Realit, 15.5.2012, článek zkrácen)

Tahounem je univerzita

Výrazné stavební projekty zajišťuje zejména Technická univerzita v Liberci. Ta připravuje výstavbu dalšího výzkumného a výukového komplexu za 423 milionů korun. Na tzv. budovu G získala dotaci z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a již vyhlásila veřejnou soutěž na dodavatele stavby. Rozhodujícím kritériem je nabídková cena, uchazeči se mohou hlásit až do 1. června. Na liberecké univerzitě se přitom již v kampusu buduje nové výzkumné centrum pro nanomateriály za 800 milionů korun, jež bude dokončeno letos.
Autorem řešení budovy G je Architektonická kancelář TUL, konkrétně Jiří Suchomel a Jiří Janďourek. Projektovou dokumentaci vypracovala společnost Atelier 4 z Jablonce nad Nisou, která zvítězila ve veřejné soutěži. Objekt o celkové užitné ploše 9400 m2 je koncipován jako čtyřpodlažní nízkoenergetická budova odpovídající infrastruktuře „proevropsky“ a výzkumně zaměřené univerzity. „Vyřeší nám současnou nedostatečnou kapacitu učeben, zvýší se úroveň vybavení učeben i laboratoří a přibudou nové prostory pro studenty doktorských studií. Tím se zlepší i podmínky pro inovaci studijních programů, což je nezbytnou podmínkou pro udržení a zlepšení kvality výuky i vědecké práce. Konečně se dočkáme také důstojné auly, která naší univerzitě velmi citelně chybí,“ prohlašuje rektor Zdeněk Kůs. Stavba by měla být zahájena ještě letos, hotova musí být do konce roku 2014. Také v minulých letech univerzita investovala do modernizace a rozvoje stamiliony korun. V roce 2007 byla dokončena nová budova rektorátu za zhruba 195 milionů korun, rekonstrukce za 350 milionů se dočkal i komplex kolejí v Harcově. Rekonstrukcí procházejí také historické lázně.


 TUL v Liberci postaví budovu za 423 milionů korun

(T-UNI zpravodaj Technické univerzity v Liberci, 10.1.2012)

Stavbu nového čtyřpodlažního objektu Výzkumného, vývojového a výukového komplexu pro pokročilé technologie (budovy „G“) za zhruba 423 milionů korun zahájí v areálu Husova ještě letos Technická univerzita v Liberci. Uspěla totiž se žádostí a získala pro tento svůj projekt dotaci v rámci evropského Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpočtu ČR. Autorem řešení budovy je Architektonická kancelář technické univerzity v Liberci, konkrétně Jiří Suchomel a Jiří Janďourek. Objekt je koncipován jako čtyřpodlažní nízkoenergetická budova. Univerzita na něj má již stavební povolení a dokončila výběrové řízení na projektovou dokumentaci. „Ze šesti zájemců zvítězila společnost Atelier 4 z Jablonce nad Nisou, se kterou jsme podepsali smlouvu 19. prosince 2011. Projektová dokumentace musí být dokončena do 90 dnů od podepsání smlouvy, to znamená do 18. března 2012, “ informoval prorektor TUL Ondřej Novák. Budova „G“ o celkové užitné ploše 9400 m2 odpovídá podle rektora TUL Zdeňka Kůse potřebné infrastruktuře proevropsky orientované a výzkumně zaměřené univerzity, mezi které se liberecká univerzita chce zařadit. „Vyřeší nám současnou nedostatečnou kapacitu učeben, zvýší se úroveň vybavení učeben i laboratoří a přibudou nové prostory pro studenty doktorských studií. Tím se nám zlepší i podmínky pro inovaci studijních programů, která je nezbytnou podmínkou pro udržení a zlepšení kvality výuky i vědecké práce. Konečně se dočkáme také důstojné auly, která naší univerzitě velmi citelně chybí, uvedl profesor Kůs. Připomněl, že součástí projektu je i parkovací plocha pro 30 aut včetně 6 stání pro tělesně postižené. Do budovy „G“ se přesune hlavní část výuky fakult, které jsou zatím „roztroušené“ do několika budov v různých částech Liberce. Využívat ji budou především fakulta strojní, fakulta přírodovědněhumanitní a pedagogická, ekonomická fakulta a fakulta mechatroniky, informatiky i mezioborových studií.Nyní probíhají také práce na prováděcí dokumentaci pro výběrové řízení na dodavatele stavby. Staveniště by mělo být podle harmonogramu prací předáno dodavateli stavby, který zvítězí ve výběrovém řízení ve 3. čtvrtletí 2012. Podle plánu by měla být budova „G“ zprovozněna do konce roku 2014. K významným investicím poslední doby patří také rekonstrukce kolejí, na kterou univerzita získala státní dotaci ve výši 350 mil. korun pod podmínkou, že je dá k dispozici Organizačnímu výboru MS Liberec 2009. V srpnu 2007 byla zkolaudována budova Informačního centra za zhruba 195 mil. korun, na které Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, přidělilo přímou dotaci v celkové výši 172 mil. korun. Zbytek univerzita hradila z vlastních zdrojů. Stavba budovy „G“ je druhou největší investicí v historii Technické univerzity v Liberci. Největší investicí je stavba budovy špičkového výzkumného Centra pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, jež vstupuje do závěrečné fáze. Na tento čtyřletý projekt získala univerzita dotaci ve výši více než 800 mil. korun v rámci první výzvy operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI).


 Vysoká škola v Liberci chystá stavbu komplexu za 420 miliónů

(Právo, 5.1.2012)

Technická univerzita v Liberci (TUL) chystá stavbu dalšího výzkumného a výukového komplexu za více než 420 miliónů korun. Na tzv. budovu G získala škola dotaci z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a stavbu chce zahájit ještě letos. Informovala o tom mluvčí univerzity Jaroslava Kočárková.
Není to první podobný projekt, v kampusu se nyní dokončuje nové výzkumné centrum pro nanomateriály za 800 miliónů korun, které také financuje EU.
Nový komplex G pro pokročilé technologie bude sloužit výzkumu, vývoji a výuce. Projekt připravila Architektonická kancelář TUL, podepsáni jsou pod ním Jiří Suchomel a Jiří Janďourek. Čtyřpodlažní budova o celkové užitné ploše 9400 metrů čtverečních bude koncipována jako nízkoenergetická a uzavře Studentské náměstí. Škola už podle Kočárkové získala stavební povolení a dokončila i výběrové řízení na projektovou dokumentaci, kterou dodá jablonecká společnost Atelier 4.
Budova G odpovídá podle rektora TUL Zdeňka Kůse potřebám proevropsky orientované a výzkumně zaměřené univerzity.
„Vyřeší nám současnou nedostatečnou kapacitu učeben, zvýší se úroveň vybavení učeben i laboratoří a tím se nám zlepší i podmínky pro inovaci studijních programů, která je nezbytnou podmínkou pro udržení a zlepšení kvality výuky i vědecké práce,“ řekl rektor. Univerzita ale v budově získá i důstojnou aulu, která zatím škole chybí. Součástí projektu je i parkovací plocha pro 30 aut včetně šesti stání pro postižené.
Do nového komplexu se přesune hlavní část výuky fakult, které jsou zatím roztroušené na několika místech v různých částech Liberce. Využívat ho budou především fakulta strojní, fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, ekonomická fakulta a fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií.
Stavba by měla být zahájena ve druhé polovině letošního roku a dokončena musí být v závěru roku 2014.