Přihlásit

Základní informace o projektu

 

Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie

 


Název projektu:

Výzkumný, vývojový a výukový komplex pro pokročilé technologie

Registrační číslo projektu:

CZ.1.05/4.1.00/04.0153

Období realizace:

1.12.2011 - 31.12.2014 (dodatkem k Rozhodnutí ze dne 19.8.2014 bylo období realizace projektu prodlouženo z původně plánovaného termínu 31.10.2014)

Celková výše dotace z OP VaVpI (85% ERDF, 15% SR):

Přidělená dotace: 422 969 181,- Kč

Z toho vyčerpáno: 297 616 235,- Kč

Příjemce podpory:

Technická univerzita v Liberci

Zainteresované fakulty TUL

Fakulta strojní

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Ekonomická fakulta

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Cíl projektu:

Cílem projektu bylo vytvoření potřebné infrastruktury pro evropsky orientovanou a výzkumně zaměřenou univerzitu. Jednalo se o výstavbu objektu G, který je umístěn v areálu Husova Technické univerzity v Liberci.

Budova G byla navržena jako výukový objekt s doplňkovými funkcemi s počtem míst cca 1400 ve velkých posluchárnách, laboratořích, učebnách a kancelářích. Svým účelem a charakterem představuje hlavní výukový objekt univerzity, jehož spádovost se týká všech fakult univerzity, zejména potom Fakulty strojní (FS), Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické (FP), Ekonomické fakulty (EF) a Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (FM).

Výsledkem a cílem realizace projektu je zlepšení poměru výukových a laboratorních ploch na studenta a zároveň poměru kancelářských ploch na pedagogy a studenty doktorských studijních programů, kteří využívají tyto prostory pro realizaci VaV projektů.

V souvislosti s výše uvedeným dochází také k inovaci studijních programů na uvedených fakultách. Projekt VVV komplexu pomáhá svým zaměřením také vychovávat odborníky pro Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace.

Urbanistické a technické řešení budovy

Objekt uzavírá prostor Studentského náměstí a hlavního kampusu univerzity východním směrem. Skrz budovu prochází široké schodiště, spojující úroveň náměstí s Boční ulicí a otvírající pěší trasu vedoucí dále k harcovským studentským kolejím. Základní rozvržení budovy navazuje na osnovu univerzitního kampusu z 50. let 20. století, určenou zejména budovami E a F. Svou dominantní polohou a rozměry se řadí k významným budovám v okolí a ve městě. Pěší zóna Studentského náměstí byla rozšířena o prostory mezi budovou G a budovami E3 a F3.

Budova G je koncipována jako lineární hmota, podélně osazená do svahu vrchu Na Skřivánku. Čtyřpodlažní základní hmota (celková kapacita 9.400 m²) je rovnoběžná s budovami F3 a E3 v odstupu cca 15 metrů a navazuje na ně i výškově. Budova je nejširší ve svém 3. nadzemním podlaží (dále jen NP), v němž jsou situovány velké přednáškové prostory a aula.

Hlavní vstup do budovy je veden do 1.NP z úrovně Studentského náměstí, podružné vstupy pak z prodloužené Boční ulice do obou částí 3.NP. Ze severního průčelí budovy u Bendlovy ulice je realizováno její zásobování či odvoz odpadu. Součástí komplexu je i parkovací plocha pro 30 automobilů (včetně 6 stání pro tělesně postižené).

Budova je navržena ve standardu nízkoenergetické stavby. Průkaz energetické náročnosti budovy je B a energetický štítek obálky je rovněž B.

 

Přehled plánovaných a dosažených hodnot monitorovacích indikátorů

 

Indikátor Měrná jednotka Plánovaná hodnota Dosažená hodnota
Nově vybudované kapacity 9400  10775,53
Počet studentů majících prospěch z nové / rekonstruované infrastruktury Počet studentů  4944  5345 
Počet studentů mající prospěch z nové / rekonstruované infrastruktury, studenti doktorských studijních programů Počet studentů  290  278 
Nově vybudované kapacity, plochy laboratoří spojené s výukou m²  450  475,13 
Nově vybudované kapacity, plochy nezbytné pro terciární vzdělávání spojené s VaV  m² 3810  3815,73 
Nově vybudované kapacity, plochy knihoven 150  160,91
Nově vybudované kapacity, plochy jiné 4990 6323,76