Přihlásit

Sociální stipendium

AKTUALITY

Sociální stipendium za období za leden -březen2019 bylo odesláno na účty studentů s datem splatnosti 5.4.2019

Pro přiznání sociálního stipendia je nutné podat elektronickou žádost a nárok doložit na studijním oddělení potvrzením "Sdělení pro účely přiznání stipendia", které platí po dobu 21 měsíců od uplynutí roku, za který byl příjem rodiny zjišťován. 

Sociální stipendium se přiznává na základě elektronické žádosti studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle zvláštního předpisu, jestliže rozhodný příjem v rodině, zjišťovaný pro účely přídavku na dítě, nepřevyšuje 1,5 násobek životního minima rodiny.

  • Splnění podmínky pro přiznání sociálního stipendia je student povinen prokázat předložením originálu písemného potvrzení s názvem "Sdělení pro účely přiznání stipendia" (dále jen "potvrzení"), vydaným na jeho žádost orgánem státní sociální podpory, který přídavek přiznal. Potvrzení pro účely přiznání stipendia  platí po dobu 21 měsíců  od konce roku, za který byl příjem zjišťován a je příslušným úřadem vydáván vždy od 1. října.
  • Student musí svůj zájem o stipendium projevit vyplněním elektronického formuláře IS/STAG (po přihlášení v nabídce Moje studium volba Moje údaje).
  • Student je povinen doložit svůj nárok na každé období originálem aktuálního písemného potvrzení, které musí předložit nejpozději do 31. října. Pokud tak neučiní je mu výplata sociálního stipendia zastavena!
  • Podmínky pro získání a výplaty sociálního stipendia se řídí čl. 5 a 6 Stipendijního řádu TUL.
  • Sociální stipendium se přiznává ve standardní době studia za každý celý kalendářní měsíc, ve kterém student splňuje podmínky pro přiznání sociálního stipendia, s vyjimkou měsíců července a srpna.

Od 1.9.2016 odpovídá měsíční výše stipendia 1/4  základní sazby minimální mzdy za měsíc. Částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru.

O přiznání sociálního stipendia rozhoduje děkan. Rozhodnutí o (ne)přiznání sociálního stipendia se doručuje do vlastních rukou studentovi na studijním oddělení ve lhůtě 8 dnů od vyhlášení vydání rozhodnutí na úřední desce. Studenty nepřevzatá rozhodnutí budou vyvěšena na úřední desce - datum vyvěšení se pak považuje za datum doručení. Student má zákonnou lhůtu 30 dnů od data doručení na podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí.

Výplata sociálního stipendia proběhne třikrát ročně vždy v druhé polovině měsíce (leden, duben, červenec) následujícího po příslušném výplatním období (září až prosinec, leden až březen, duben až červen) výhradně bezhotovostně na bankovní účet studenta vedený v české měně u některé z bankovních institucí se sídlem na území ČR.

Sociální stipendium se nezapočítává do příjmů rodiny pro výpočet sociálních dávek a je osvobozeno od daně z příjmů.

S dotazy ohledně nároku na sociální stipendium se obracejte na studijní oddělení své fakulty.

S technickými problémy (přihlášení, nefunkčnost) se obracejte na uis@tul.cz