Přihlásit

Ubytovací stipendium

AKTUALITY

Stanovená částka ubytovacího stipendia za období leden- březen 2019 činí 2.301 Kč za celé období.
Částky byly odeslány na účty studentů se splatností 10. 4. 2019

Od 3.3.2017 platí nový Stipendijní řád TUL - věnujte pozornost změnám v přiznání nároku na ubytovací stipedium. Dochází i ke změně obcí trvalého bydliště, ve kterých nárok na US nevzniká

 Podmínky pro získání a výplaty ubytovacího stipendia se řídí čl. 4 a čl. 6 Stipendijního řádu TUL. Student může získat ubytovací stipendium pokud současně splňuje všechny následující podmínky podle čl. 4 odst. 1 Stipendijního řádu TUL, bez ohledu na to, zda je nebo není  ubytován na koleji:

 • je studentem bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu v prezenční formě studia.
 • je-li studentem několika souběžně studovaných studijních programů, je mu stipendium přiznáno nejvýše jednou, a to v tom studijním programu, ve kterém byl do studia zapsán dříve,
 • nepřekročil standardní dobu studia ve studovaném studijním programu; do doby studia se započtou též doby všech předchozích studií v bakalářských a magisterských studijních programech, které byly ukončeny jinak než řádně; po úspěšně ukončeném studiu se do doby dalšího studia předchozí neúspěšná studia nezapočítávají v případě studia stejného typu.
 • jeho studium je financováno z rozpočtu ČR
 • nemá místo trvalého pobytu v obci uvedené v příloze 1 Stipendijního řádu
 • uvede bankovní spojení ( číslo účtu vedeného v české měně u některé z bankovních institucí se sídlem na území ČR).

Student musí svůj zájem o stipendium projevit vyplněním elektronického formuláře v IS/STAG  (po přihlášení v nabídce Moje studium volba Moje údaje).

Postup při podávání žádostí o přiznání ubytovacího stipendia a jeho výplatě stanovuje "Organizační vyhláška k podávání žádostí o přiznání ubytovacího stipendia a jeho výplatě" zveřejněná na této stánce. Student podává elektronickou žádost jen jednou a může tak učinit kdykoliv v průběhu akademického roku. Při přestupu na jinou fakultu nebo při novém zahájení studia si zkontrolujte stav žádosti. 

Při podání žádosti do 31.října a při splnění všech dalších podmínek, je studentovi ubytovací stipendium přiznáno od 1.října nebo od data zápisu. Při pozdějším podání žádosti je stipendium přiznáno od data podání žádosti.

O přiznání ubytovacího stipendia rozhoduje děkan. Rozhodnutí o (ne)přiznání ubytovacího stipendia se doručuje do vlastních rukou studentovi na studijním oddělení ve lhůtě 8 dnů od vyhlášení vydání rozhodnutí na úřední desce. Studenty nepřevzatá rozhodnutí budou vyvěšena na úřední desce - datum vyvěšení se pak považuje za datum doručení. Student má zákonnou lhůtu 30 dnů od data doručení na podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí.

 • Výši výplaty ubytovacího stipendia vyhlásí rektor počátkem měsíce následujícího po příslušném výplatním období.
 • Student má nárok na výplatu ubytovacího stipendia za každý den, po který splňuje podmínky pro přiznání ubytovacího stipendia.
 • Ubytovací stipendium je vypláceno bezhotovostně na bankovní účet studenta vedený v české měně u některé z bankovních institucí se sídlem na území ČR.
 • Ubytovací stipendium se vyplácí za období říjen - červen, za červenec, srpen a září se ubytovací stipendium nevyplácí.
 • Výplata ubytovacího stipendia proběhne třikrát ročně vždy v druhé polovině měsíce (leden, duben, červenec) následujícího po příslušném výplatním období (září až prosinec, leden až březen, duben až červen).

Ubytovací stipendium se nezapočítává do příjmů rodiny pro výpočet sociálních dávek a je osvobozeno od daně z příjmů.

S dotazy ohledně nároku na ubytovací stipendium se obracejte na studijní oddělení své fakulty !!!!!!

S technickými problémy (přihlášení, nefunkčnost) se obracejte na : uis@tul.cz


Stanovení výše ubytovacího stipendia za období leden-březen - 2019