Přihlásit
Plánované akce

Projekty OP ŽP

Operační program Životní prostředí 2014–2020 (OP ŽP)

Operační program Životní prostředí 2014–2020 navazuje na Operační program Životní prostředí 2007–2013. Pro žadatele je v následujícím období přichystáno téměř 2,637 miliardy eur. Řídicím orgánem je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), zprostředkujícími subjekty jsou Státní fond životního prostředí ČR (SFŽP ČR) pro všechny prioritní osy s výjimkou prioritní osy 4 a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) pro příjem a hodnocení žádostí v prioritní ose 4.

V období 2014–2020 lze získat podporu z OP ŽP v některé z následujících oblastí:

zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní,
zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech,
odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika,
ochrana a péče o přírodu a krajinu,
energetické úspory.

 

Projekty realizované v rámci OP ŽP 2014 – 2020 na TUL

 

Snížení energetické náročnosti objektu kolejí I TUL v Liberci Vesci

Reg. číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001874

Anotace: Předmětem projektu je zlepšení tepelné ochrany víceúčelové budovy "kolejí TUL" v Liberci Vesci na parcele č. 188/5 v k.ú. Vesec u Liberce (780472). Jedná se zejména o zateplení svislého obvodového pláště (obvodových stěn), výměnu zbylých původních otvorových výplní (copilitové stěny na schodištích, vrata sekce A a jednoho vstupního portálu) a zateplení plochých střech budovy. Objekt je složen ze tří částí A, B a C a uvedená opatření se týkají všech tří částí. Cílem projektu je zásadně snížit energetickou náročnost budovy, konkrétně energetickou náročnost na vytápění, zásadně zlepšit úroveň tepelné ochrany jednotlivých konstrukcí obvodového pláště s podílem na tepelné ztrátě a budovy jako celku, snížit finanční náročnost na vytápění, prodloužit životnost budovy a redukovat dopady budovy na životní prostředí snížením energetické náročnosti provozu budovy.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Snížení energetické náročnosti objektu kolejí E TUL v Liberci Harcově

Reg. číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006528

Anotace: Předmětem projektu je zlepšení tepelné ochrany budovy E v areálu kolejí Harcov Technické univerzity v Liberci, parcelní číslo 324/3 (č.p. 589). Budou realizována opatření pro zlepšení jednotlivých částí obvodového pláště jako jsou zejména: obvodové stěny, meziokenní výplně, otvorové výplně, střešní plášť a další konstrukce s nevyhovující úrovní tepelné ochrany. Cílem je snížení vysoké energetické náročnosti na vytápění budovy kolejí E, zlepšení tepelně - technických vlastností vybraných konstrukcí obvodového pláště s podílem na tepelné ztrátě, odstranění nežádoucích jevů v konstrukcích jako jsou tepelné mosty, nežádoucí vedení tepla, vlhkost v konstrukcích, výskyt rosného bodu v konstrukcích a dalších nežádoucích jevů.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Operační program Životní prostředí 2007 - 2013 (OP ŽP)

Tento program, který připravil Státní fond životního prostředí (SFŽP) a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Evropskou komisí, nabízel České republice v letech 2007 - 2013 z Fondu soudržnosti (FS) a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 5 miliard euro. Objemem financí - 18,4 % všech prostředků určených z fondů EU pro ČR - se jednalo o druhý největší český operační program.

Prostředky byly poskytovány na podporu konkrétních projektů v osmi oblastech:

Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
Prioritní osa 2 - Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie
Prioritní osa 4 - Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
Prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik
Prioritní osa 6 - Zlepšování stavu přírody a krajiny
Prioritní osa 7 - Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu
Prioritní osa 8 - Technická pomoc

Dotace mohla dosahovat až 90 % z celkových způsobilých výdajů na projekt. U všech projektů bylo podmínkou veřejné spolufinancování.

Projekty realizované v rámci OP ŽP v období 2007 - 2013 na TUL

Technická univerzita v Liberci podala v rámci OP ŽP žádost o poskytnutí podpory pro 4 projekty. Všechny 4 žádosti o podporu byly akceptovány a následně byl k těmto žádostem vydán Registrační list a Rozhodnutí o poskytnutí podpory ze SFŽP.
Hlavním cílem projektů bylo snížení spotřeby energií na vytápění a dosažení minimálně doporučené hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy. Dílčími cíli projektu bylo snížení negativních vlivů na životní prostředí z vytápění, snížení nákladů na otop, a dále efektivnější využívání energetických surovin a zároveň i celkové zlepšení životního prostředí.
Těchto cílů bylo dosaženo především výměnou výplní otvorů v obvodovém plášti, zateplením vnějšího pláště kontaktním zateplovacím systémem a zateplením střešního pláště objektů.

Snížení energetické náročnosti objektu J TU Liberec

Číslo projektu poskytovatele: CZ.1.02/3.2.00/10.08372
Celková výše poskytnuté dotace: 1 249 241,40 Kč

Snížení energetické náročnosti objektu E1 TU Liberec

Číslo projektu poskytovatele: CZ.1.02/3.2.00/10.08375
Celková výše poskytnuté dotace: 1 509 878,70 Kč

Snížení energetické náročnosti objektu F1 a F3 TU Liberec

Číslo projektu poskytovatele: CZ.1.02/3.2.00/10.08377
Celková výše poskytnuté dotace: 3 615 457,50 Kč

Snížení energetické náročnosti objektu kolejí F TUL v Liberci Harcově

Číslo projektu poskytovatele: CZ.1.02/3.2.00/14.25312
Celková výše poskytnuté dotace: 7 099 002,36 Kč