Přihlásit

Rada pro vnitřní hodnocení

Rada pro vnitřní hodnocení Technické univerzity v Liberci 

V souladu s novelou zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) ve znění pozdějších předpisů TUL zřizuje Statutem TUL Radu pro vnitřní hodnocení TUL. 

Předsedou Rady pro vnitřní hodnocení TUL je rektor. Místopředsedu jmenuje rektor z akademických pracovníků TUL, kteří jsou profesory nebo docenty. Předseda Akademického senátu TUL je členem Rady pro vnitřní hodnocení TUL. Ostatní členy jmenuje rektor; z toho jednu třetinu na návrh Vědecké rady TUL a jednu třetinu na návrh Akademického senátu TUL, z toho je jeden člen vždy jmenován z řad studentů TUL.

 Činnosti Rady pro vnitřní hodnocení TUL: 

a) schvaluje návrh Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností TUL předložený předsedou Rady pro vnitřní hodnocení TUL,

 b) řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností TUL,

 c) zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností TUL a dodatky k této zprávě,

 d) vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností TUL,

 e) vykonává další činnosti v rozsahu stanoveném Statutem TUL.