Přírodopis se zaměřením na vzdělávání

U studijních programů zaměřených na vzdělávání vybíráte vždy kombinaci dvou: hlavní (maior) a přidružený (minor). Viz podrobnější informace.

Charakteristika studijního programu

„Oborovým cílem studijního programu je rozvíjet kompetence studentů především v oblastech molekulární biologie, biochemie, zoologie, botaniky a geologie. Prohloubení a rozšíření těchto přírodopisných znalostí v rozsahu povinných (státnicových) předmětů je koncipováno tak, aby absolvent dokázal pomocí svých nabytých znalostí a dovedností odlišit a formulovat problémy základního i aplikovaného výzkumu a interdisciplinárním přístupem se naučit hledat řešení těchto přírodopisných problémů.“

Profil absolventa

Znalostí, dovedností a způsobilostí – pedagogicko-psychologické: Absolvent se orientuje v základních oblastech pedagogiky a psychologie. Dokáže pedagogické problémy nahlížet v obecně pedagogických souvislostech, aniž by je byl schopen analyzovat hlouběji a komplexněji. Současné pedagogické problémy dokáže nahlížet v historických souvislostech, mezi jevy hledá vztahy a paralely. Absolvent je uveden do základních otázek procesu vyučování a didaktických problémů, je vybaven základními obecně psychologickými pojmy, chápe vývoj a zrání lidské bytosti v základních vývojových etapách, nahlíží psychické procesy a stavy jak v jejich základní struktuře, tak i dynamice. Absolvent disponuje základními sociálně psychologickými znalostmi a dovednostmi, které využívá v pedagogické praxi a při práci se sociální skupinou. Absolvent dokáže získané pedagogické a psychologické znalosti využívat při reflexi pedagogických problémů, s nimiž se mohl setkat v rámci dosavadní úvodní pedagogické praxe. Absolvent získá pedagogicko-psychologický základ, který mu umožní následně studovat v NMgr. studijních programech Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a zde prohloubit a profesně zakončit učitelskou kvalifikaci. Znalostí, dovedností a způsobilostí – oborové: Absolvent je vybaven základními znalostmi z klíčových biologických disciplín, jako je obecná a molekulární biologie, obecná a systematická botanika, obecná a systematická zoologie, anatomie a fyziologie člověka, mikrobiologie a virologie, základy geologie a vývoj Země, paleontologie, základy mineralogie. Zná základní předpisy pro hygienu a bezpečnost práce v přírodovědné laboratoři. Absolvent je schopen samostatné odborné práce v biologické laboratoři, ale i v terénu. Je vybaven znalostmi o základních metodách výzkumu, proto dokáže získané výsledky vyhodnotit, propojovat je a využívat v aplikovaných biologických disciplínách. Dokáže navrhnout a vypracovat projekt, včetně jeho prezentace a obhajoby. Umí využívat výpočetní techniku k řešení a vyhodnocení experimentů, ke zpracování výsledků. Je připraven na další studium v rámci navazujících studijních programů Učitelství pro 2. stupeň ZŠ. Znalostí, dovedností a způsobilostí – obecné: Absolvent se dorozumí v jednom cizím jazyce na vyšší úrovni. Absolvent má rozvinutou úroveň jazykového projevu. Dokáže vyhledávat, porovnávat, analyzovat a kriticky vyhodnocovat informace. Zná základní postupy kritické analýzy odborného textu. Je vybaven základními znalostmi a dovednostmi v oblasti ICT.

Parametry

Program
Přírodopis se zaměřením na vzdělávání (B0114A300075)
Fakulta
FP
Typ studia
Bakalářský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
3
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Čeština
Oblast
Učitelství

Předměty programu major

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Předměty programu minor

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

Uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků středoškolského studia, případně na základě písemných testů ověřujících znalosti a dovednosti středoškolského učiva potřebné ke studiu příslušných oborů. Přijímací zkouška může být v některých oborech uchazečům prominuta, pokud splní vyhlášené podmínky (např. dlouhodobě výborný středoškolský prospěch, úspěšnou účast ve středoškolské odborné činnosti v daném oboru).

Další informace

Kontakt: Ševců Alena, RNDr. Ph.D., alena.sevcu@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG