Učitelství pro 1. stupeň základních škol

Charakteristika studijního programu

Získání úplného magisterské-ho vysokoškolského vzdělání a získání kvalifikace pro výuku na 1. stupni ZŠ.

Profil absolventa

Absolvent studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ získá základní teoretické poznatky a dovednosti z okruhu klíčových vědních oborů pro primární vzdělávání a osvojí si řadu praktických tvůrčích dovedností zejména v oblasti výchov, čímž získá organicky ucelenou část všestranného vzdělání. Má všeobecný rozhled, umí využívat mezipředmětových vztahů a má možnost dalšího profesního růstu, včetně doktorského studia.

Parametry

Program
Učitelství pro 1. stupeň základních škol (M0113A300008)
Fakulta
FP
Typ studia
Magisterský
Forma studia
Prezenční
Doba studia
5
Získaný titul
Mgr.
Jazyk
Čeština
Oblast
Učitelství

Předměty programu Učitelství pro 1. stupeň základních škol

1. semestr

2. semestr

3. semestr

4. semestr

5. semestr

6. semestr

7. semestr

8. semestr

9. semestr

10. semestr

Bez doporučeného semestru

Přijímací řízení

1. Lékařské potvrzení od foniatra či logopeda, že uchazeč nemá narušené komunikační schopnosti, které by ho omezovaly v práci s dětmi a vykoná-vání učitelského povolání. 2. Lékařské potvrzení o schopnosti studia na FP TUL se zaměřením na uči-telství. 3. Orientace v oboru (písem-ný test z všeobecného přehledu). 4. Motivace ke studiu – po-hovor nad portfoliem stu-denta.

Další informace

Kontakt: Příhonská Jana, doc. RNDr. Ph.D., jana.prihonska@tul.cz

Podrobnosti v systému STAG