Katedra aplikované matematiky

Vedoucí: doc. RNDr. Miroslav Koucký, CSc.

Vyučujeme v bakalářských a magisterských studijních programech na většině fakult TUL. Velkou pozornost věnujeme propojení teoretické výuky s počítačovým řešením aplikačně orientovaných problémů. Díky širokému odbornému profilu našich pracovníků pružně reagujeme na požadavky jednotlivých oborů a fakult související s prohlubující se diverzifikací studia a uspokojujeme nebývale široké spektrum požadavků týkajících se náplně i formy výuky. Působíme i jako školitelé a přednášející v rámci doktorských studijních programů na jednotlivých fakultách TUL i mimo naši univerzitu.

V současnosti zajišťujeme výuku navazujícího magisterského programu Aplikovaná matematika. Absolvent získá, kromě schopnosti logického a kritického uvažování, dostatečně široké znalosti v oborech – teorie pravděpodobnosti a matematická statistika, diskrétní matematika, teorie spolehlivosti a rizik a dále numerická matematika. Získané teoretické znalosti umožní nejenom pokračovat ve studiu v doktorském programu, ale kromě toho absolventi naleznou uplatnění ve vědeckých, výzkumných a vývojových institucích i v řadě významných průmyslových podniků.

Co u nás zažijete?

Studenti mají možnost v průběhu studia vyjet na zahraniční stáž v rámci programu Erasmus. Pobyt nabízíme na zahraničních univerzitách, které odpovídají jazykovým schopnostem studenta.

Oblasti tvůrčí činnosti

Teorie a aplikace matematické statistiky, matematické metody spolehlivosti, aplikace GIS, didaktika informatiky

Kde nás najdete

Budova G, 4. patro
Sekretariát: Petra Kazdová
Telefon: +420 48 535 2901
Email: petra.kazdova@tul.cz
Web: kap.fp.tul.cz