Přihlásit
Úřední deska

Informace zveřejňované podle zákona 106/1999 Sb.

Informace pro veřejnost zveřejněné na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Název
Technická univerzita v Liberci (dále jen „TUL“)

Důvod a způsob založení
Technická univerzita v Liberci je univerzitní veřejnou vysokou školou zřízenou podle zákona číslo 111/1998 Sb., v platném znění, uskutečňující všechny typy studijních programů a v souvislosti s tím vědeckou a výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost.

Organizační struktura
http://www.tul.cz/studenti/o-univerzite/organizacni-schema-tul

Kontaktní spojení
Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1
IČ: 46747885
DIČ: CZ46747885
Tel.: +420 48 535 1111                                                                                                                                E-mail: rektor@tul.cz
Webové stránky: http://www.tul.cz//
Identifikátor datové schránky: td7j9ft

Vnitřní předpisy TUL
http://www.tul.cz/intranet-zamestnanci/vnitrni-normy-a-formulare/smernice-rektora

Výroční zprávy TUL
http://www.tul.cz/uredni-deska/uredni-deska-tul/vyrocni-zpravy

Nejdůležitější používané předpisy
zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Uvedené zákony jsou uvedeny na internetové stránce http://portal.gov.cz/app/zakony/

Sazebník úhrad za poskytování informací

Hodina kvalifikované odborné práce 250 Kč 
Hodina administrativní a pomocné práce     200 Kč
Věcné náklady:  
Fotokopie A4   1 Kč
CD 55 Kč
Korespondence  cena obálky + poštovné
Cestovné dle platných právních předpisů

Náklady, které univerzitě v souvislosti s přiznáním informace vzniknou vůči třetí straně, se účtují v plné výši.

Postup při podávání a vyřizování žádostí o poskytnutí informace
  1. Směrnice rektora 4_2012 ˆ 17.12.2012

Zveřejnění informace poskytnuté na žádost

Zveřejnění informace poskytnuté na žádost - plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců za rok 2016

Zveřejnění informace poskytnuté na žádost - PAN solutions

Zveřejnění informace poskytnuté na žádost - veřejná zakázka S147/14 - SKI 2009

Zveřejnění informace poskytnuté na žádost - plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců za rok 2015


Zveřejnění informace poskytnuté na žádost - veřejná zakázka 082_Lo_Zařízení pro automatické řazení manuálních stupňových převodovek

Zveřejnění informace poskytnuté ná žádost - plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců za rok 2014

Zveřejnění informace poskytnuté na žádost - plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců za rok 2013

Zveřejnění informace poskytnuté na žádost - plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců

Zveřejnění informace poskytnuté na žádost - disciplinární řízení na fakultách TUL v roce 2012