Přihlásit
Plánované akce
Věda a výzkum

Významné výsledky ve vědě a výzkumu

Vědecko-výzkumná činnost na Technické univerzitě v Liberci je zaměřená na řešení projektů základního a aplikovaného výzkumu. V rámci těchto aktivit vznikají nové materiály s nebývalými užitnými vlastnostmi, pokročilé technologie a inteligentní funkční celky.

Výzkumné projekty jsou financovány z programů národních a zahraničních poskytovatelů, zároveň se zvyšuje i objem doplňkové činnosti. Významný podíl na vědeckovýzkumné činnosti mají projekty GAČR, TAČR a projekty z programů ministerstev ČR; uzavřeny jsou smlouvy o spolupráci s ústavy Akademie věd ČR, jejímž předmětem je spojení odborného vědeckého potenciálu a prostředků pro zajištění mezioborového výzkumu a mezioborově koncipovaných studijních programů.

V oblasti mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráci je významná účast výzkumných týmů v řešení projektů 7. Rámcového programu Evropské komise, v posledních pěti letech se jedná o 5 projektů. Výzkumné týmy se v současné době zapojují do přípravy účasti v projektech nového Rámcového programu EC HORIZON2020.

Realizací projektu v rámci Strukturálních fondů OP VaVpI „Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace“ (od roku 2009), vznikl prostor pro rozsáhlý výzkum nanovláken na Fakultě textilní, nanopovrchů na Fakultě strojní a nanočástic na Fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií.

 Na Technické univerzitě v Liberci vznikla řada vynikajících výsledků.