Přihlásit
Veřejnost

Internacionalizace na TUL

Technická univerzita v Liberci systematicky spolupracuje s univerzitami a vědeckými pracovišti v zahraničí, podporuje mezinárodní mobility studentů a mladých vědeckých pracovníků a usiluje o získávání studentů ze zahraničí a expertů s mezinárodními pracovními zkušenostmi.

Erasmus+ smlouvy se zahraničními univerzitami 186 uzavřených smluv
Bilaterální dohody se zahraničními partnery  60 uzavřených smluv
Zaměstnanci TUL původně z jiné země  53 pracovníků

Proč má univerzita spolupracovat se zahraničními partnery? Přinejmenším k:

  • navázání nových přátelství, získání dalších zdrojů inspirace a poznávání nových kultur
  • získání přístupu ke společným databázím, elektronickým zdrojům a výsledkům ve výzkumu
  • dosažení cenných odborných výsledků získaných společnou prací na výzkumných projektech
  • zdokonalení jazykových dovedností a prohloubení zkušeností studentů a zaměstnanců

 

Delegace honorárních konzulů navštívila Liberecký kraj a univerzitu v červnu 2019.čínská delegace___________________________________________________________________

Delegace 50 rektorů čínských univerzit navštívila TUL v září 2017

Internacionalizace je jedním z klíčových témat Strategického plánu rozvoje TUL do roku 2020, s výhledem do roku 2030. Dokument stanovující cíle a činnosti pro Strategii internacionalizace na TUL byl schválen Akademickým senátem univerzity 9. 12. 2014 a zaměřuje se především na tři základní priority: prohloubení mezinárodní odborné spolupráce se špičkovými pracovišti, zvýšení podílu začlenění zahraničních studentů a pracovníků do vzdělávacích a výzkumných aktivit TUL a efektivní využití krátkodobých i dlouhodobých mobilit studentů, akademických i neakademických pracovníků TUL. Geograficky se v příštím období předpokládá zaměření na spolupráci především s asijskými zeměmi (Indie, Čína, Jižní Korea a Pákistán), zeměmi  z jihu Afriky a Brazílii.

Strategie internacionalizace TUL

Plné znění Strategie internacionalizace je součástí Strategického plánu rozvoje TUL v Liberci do roku 2020 s výhledem do roku 2030, str. 64-81.

International Staff Week
Jedním z nástrojů prohloubení internacionalizace na TUL je tzv. International Staff Week, tedy týden mezinárodních setkávání a diskusí, jehož se mohou zúčastnit zástupci organizačních partnerů v rámci programu Erasmus+. V roce 2019 se konal od 13.5. do 17.5., a to ve spolupráci s Zittau/Goerlitz University (HSZG).

V roce 2017 jsme pořádali předchozí ročník.