Přihlásit
Veřejnost

COVID-19 | FAQ

Preventivní opatření rektora TUL

Hlášení diagnózy/karantény

Často kladené dotazy

Technická univerzita v Liberci v návaznosti na vyhlášený nouzový stav přechází do online režimu. Od 11. 1. 2021 do 22. 1. 20201 je až na stanovené výjimky přerušena přímá (kontaktní) výuka v prostorách univerzity. Abychom v tomto novém režimu usnadnili orientaci nejen studentům, ale i zaměstnancům, přinášíme vám odpovědi na nejčastější dotazy.

Pokud jste zde nenalezli odpověď na svou otázku, napište nám na info@tul.cz. Všechny vaše otázky se budeme snažit co nejlépe zodpovědět. Opakované dotazy sem doplníme.

Jak se mění současný standardní režim výuky na TUL?

Osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání je na základě Usnesení vlády České republiky č. 13 s účinností od 11.1.2021 od 00:00 hod. do dne 22.1. 2021 do 23:59 hodin zakázána.

Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na:
- Účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecného lékařství, zubního lékařství, farmacie a dalších zdravotních studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
- Účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob,
- Účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník).

Student se účastní praktické výuky, zkoušek a konzultací pouze při splnění následujících podmínek:
- Je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
- Při vstupu do budovy a u vstupu do místnosti provede dezinfekci rukou,
- Nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření.
Veškerou výuku mají v kompetenci a povolují ji jednotlivé fakulty. Garanti předmětů po dohodě s jednotlivými vyučujícími jsou povinni bez zbytečného odkladu e-mailem kontaktovat studenty a  informovat je o dalším postupu výuky, bezkontaktní výuku jsou povinni zajistit za pomoci standardních nástrojů podporovaných zabezpečenými a legálními informačními systémy TUL. Garanti předmětů jsou povinni nahlásit způsob výuky děkanům jednotlivých fakult.

Podrobnosti k opatřením najdete na https://www.tul.cz/uredni-deska/covid-19.

Jak mám postupovat, pokud mi bude nařízena karanténa nebo budu mít pozitivní test na COVID-19?

Abychom měli přehled o aktuální epidemiologické situaci na univerzitě, neprodleně nám ohlaste nařízenou karanténu nebo pozitivní test na COVID-19 prostřednictvím formuláře na adrese https://liane.tul.cz/covid/.

Jak to bude s kolejemi?

Na základě Usnesení vlády České republiky č. 13 s účinností od 11.1. 2021 od 00:00 hod. do dne 22.1. 2021 do 23:59 hodin je zakázáno ubytování studentů vysokých škol v ubytovacích zařízeních vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště.

Zákaz ubytování v ubytovacích zařízeních vysokých škol se nevztahuje na:
Studenty, na které se zákaz osobní přítomnosti nevztahuje podle bodu 2 Příkazu rektora č. 12/2020.

Na základě doplňujících informací z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k omezení provozu ubytovacích zařízení vysokých škol dle Usnesení vlády České republiky, mohou v ubytovacím zařízení vysoké školy zůstat ubytovaní také studenti:
- Pro které je ubytovací zařízení vysoké školy bydlištěm dle ustanovení § 80 odst. 1 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a tuto skutečnost vysoké
škole doloží prohlášením, tito studenti mohou zůstat ubytováni v ubytovacím zařízení
vysoké školy. Za bydliště se považuje místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam s
výhradou změny okolností trvale,
- Kteří jsou ubytováni v ubytovacím zařízení vysoké školy a mají zároveň pracovně právní
poměr s vysokou školou (například někteří studenti doktorských studijních programů), tito
studenti mohou v ubytovacím zařízení vysoké školy zůstat ubytovaní za účelem výkonu
práce.
Pokud se student nechává testovat na COVID-19 a/nebo čeká na výsledky těchto testů, do doby získání výsledku testu zůstává ubytovaný v ubytovacím zařízení vysoké školy. V případě pozitivního výsledku testu, zůstává student v ubytovacím zařízení vysoké školy v karanténě/izolaci.

Jsou otevřené menzy?

Ano, menzy jsou otevřené normálně. Platí opatření ministerstva zdravotnictví nařizující nosit ochranu dýchacích cest (roušku apod.). Smíte ji odložit pouze u stolu při konzumaci. Při pohybu v menze dodržujte rozestupy 2 m. Doporučujeme strávníkům, aby využívali celou provozní dobu, např. po jedné hodině bývá v menzách výrazně volněji než kolem dvanácté.

Jak mají postupovat studenti, kteří se momentálně nachází na studijních pobytech v zahraničí?

Dodržujte všechna opatření aktuálně platná v zemi, kde pobýváte, a na univerzitě, kde momentálně studujete. V případě jakýchkoli potíží nebo pochyb kontaktujte svého fakultního koordinátora na TUL nebo přímo Zahraniční oddělení TUL.

Bude možnost nějak využívat služeb Knihovny TUL?

Univerzitní knihovna má otevřené výpůjční okénko v budově E2. Zároveň jsou k dispozici rozsáhlé elektronické katalogy knihovny, které najdete na https://knihovna.tul.cz/fondy.

Kromě toho mohou studenti a pedagogové využívat dočasný online přístup k fondům Národní knihovny prostřednictvím aplikace Kramerius (http://kramerius.nkp.cz/). Do této aplikace se z počítačů mimo síť TUL dostanete prostřednictvím VPN (http://liane.tul.cz/cz/VPN).

Budou se závěrečné práce odevzdávat pouze v elektronické podobě prostřednictvím STAGu?

Již v tuto chvíli je elektronická podoba BP/DP primární a určující. Na některých fakultách se práce v tištěné podobě již nyní vůbec neodevzdávají. Jiné fakulty naopak dávají přednost pro obhajobu tištěné podobě. Ediční středisko Vysokoškolského podniku Liberec, s.r.o. v suterénu budovy H funguje bez omezení a tisk a vazbu BP/DP je možné zadat u nich standardně.

Mám dotazy k online výuce, na koho se mohu obrátit?

Online výuka je plně v kompetenci děkana příslušné fakulty, garantů příslušných studijních programů a předmětů. V případě nejasností nebo problémů je na místě, aby se studenti obrátili na proděkana pro studijní záležitosti a garanta konkrétního předmětu.

Mohu se jako student/ka TUL zapojit do dobrovolnické pomoci?

Velmi si vážíme našich studentů a studentek, kteří v této mimořádné situaci nabízí svou pomocnou ruku a chtějí jako dobrovolníci pomáhat v různých oblastech. Sledujte aktuální informace k možnostem dobrovolnictví na webu Libereckého kraje nebo na stránkách fakult. Děkujeme!

Které akce univerzita ruší? A budou náhradní termíny konání?

Rektor vyzývá k omezení pořádání zbytných akcí. Sledujte kalendář na T-UNI a sociální sítě, na kterých budeme informovat o online konání vybraných akcí.