Přihlásit
Veřejnost

COVID-19 | FAQ

Často kladené dotazy

Technická univerzita v Liberci se tak jako všechny české univerzity a prakticky celá česká společnost ocitla v mimořádném režimu. Stojí za tím šíření nákazy COVID-19 v Česku a na něj navazující vyhlášení nouzového stavu v České republice. Až do odvolání je přerušena přímá (kontaktní) výuka v prostorách univerzity. To s sebou samozřejmě nese mnohé otázky a pochybnosti na straně studentů i zaměstnanců. Níže přidáváme a aktualizujeme odpovědi na nejčastěji se opakující dotazy. Děkujeme za trpělivost a věříme, že tyto FAQ budeme brzy moci opět zrušit a vrátit se do standardního režimu.

Pokud jste zde nenalezli odpověď na svou otázku, můžete nám napsat na info@tul.cz. Všechny vaše otázky se budeme snažit co nejlépe zodpovědět. Opakované dotazy sem doplníme.

Jak se mění současný režim výuky na TUL od 27. dubna 2020? 

S účinností ode dne 27. dubna 2020 od 0:00 hod se rozšiřuje zmírnění přístupu studentů do prostor Technické univerzity v Liberci účinné od 20. dubna 2020. Uvolňování se týká studentů všech ročníků v níže uvedených aktivitách a při dodržení omezení počtu maximálně pěti přítomných osob. V platnosti ale zůstávají dosavadní hygienické podmínky.

1) Stále je zakázána osobní přítomnost studentů na hromadných formách výuky a zkoušek při studiu na Technické univerzitě v Liberci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. Všechny hromadné aktivity (výuka, zkoušky, zápočty aj.) mohou i nadále až do odvolání probíhat pouze distančně a online formou, tzn. v dosavadní podobě.

2) Umožňuje se osobní přítomnost studentů:
– na konzultacích nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob,
– na laboratorní, experimentální nebo umělecké práci zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob,
– na klinické a praktické výuce a praxi.
O případném zpřístupnění svých prostor si rozhodnou jednotlivé fakulty podle vlastního uvážení a podle aktuálních nároků a potřeb.

Student se účastní uvedených forem výuky, zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké škole pouze při splnění následujících podmínek:
– je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.),
– u vstupu do zkušební místnosti pro vede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí vysoká škola,
– nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,
– poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů.

3) Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí studijní literatury po předchozí rezervaci.

 

Technická univerzita v Liberci podle médií vyrábí roušky s vynikajícími vlastnostmi (srovnatelné s respirátory). Kde je mohu sehnat?
Univerzita skutečně roušky vyrábí, ale veškerý nano-materiál pro výrobu roušek i roušky samotné dodáváme po dohodě s krajským krizovým štábem výhradně Libereckému kraji, který zajišťuje jejich distribuci společensky nejpotřebnějším osobám a profesím. Díky studentské výzvě http://rousky.tul.cz/ se podařilo zajistit hromadnou výrobu účinných filtrů z dílny našich vědecko-výzkumných pracovníků. Koupit je můžete na e-shopu https://www.rouskylidem.cz/.

Kdy by mohlo být obnoveno prezenční studium a bude prodlouženo?
Předpokládáme návrat k prezenčnímu studiu kolem poloviny května. V tom případě bude pravděpodobně výuka v laboratořích, tělocvičnách, ateliérech a dalších specializovaných výukových prostorech TUL koncentrována do několika málo týdnů s možností prodloužit výukové týdny semestru až do června. Je to na rozhodnutí každého děkana.

Kdy bude zveřejněn nový harmonogram studia?
Až budeme znát konkrétní možnosti, které nám dá vláda a MŠMT ČR. Rámcový harmonogram je připraven a bude zveřejněn pravděpodobně po Velikonocích. Očekáváme ale, že v organizaci konce akademického roku 2019/2020 bude ponechán značný prostor pro individuální nastavení termínů jednotlivým fakultám, resp. jejich děkanům.

Masarykova univerzita v Brně neplánuje prodlužovat semestr, rektor Bareš chce, aby studenti ukončili semestr bez potíží. Proč TUL semestr prodlužovat chce?
Situace je odlišná na různých fakultách a v různých studijních programech s ohledem na rozdílné požadavky na specializované učebny apod. Proto bude toto rozhodnutí pravděpodobně na děkanovi příslušné fakulty.

Nebylo by možné stornovat tento semestr a prodloužit studium o jeden semestr na konci studia?
O této variantě zatím neuvažujeme jako o vhodné alternativě řešení stávající situace.

Je připravený scénář pro případ, že by se nouzový stav prodloužil a do školy by se mohlo jít například až v září? Uvažuje se pak o tom, že by se semestr ukončil online?
 Ano, ale potřebujeme pro to oporu v zákoně, který se právě projednává.

Posune se termín státnic?
Rámcový harmonogram je připraven a bude zveřejněn pravděpodobně po Velikonocích. Očekáváme ale, že v organizaci konce akademického roku 2019/2020, včetně SZZk, bude ponechán značný prostor pro individuální nastavení termínů jednotlivým fakultám, resp. jejich děkanům.

Nebylo by možné udělit známku ze státnic jen na základě obhajoby práce?
Státnice a obhajoby určitě budou, ale jedná se i o online podobě SZZk. V případě, že práce nebude možné obhájit v červnovém/červencovém termínu, bude možnost jít k SZZk až v srpnu/září s odevzdáním práce ke konci července. Je to na rozhodnutí děkana.

Mohly by být státnice online?
Viz předchozí odpověď.

Mohly by probíhat zápočty a zkoušky po internetu v elektronické formě?
 Ano, ale potřebujeme pro to oporu v zákoně, který se právě projednává.

Pokud by se ke státnicím mohlo jít až v srpnu/září, posune se termín pro odevzdání závěrečných prací?
 Ano, posunul by se na cca konec července 2020. Konkrétní termín ale stanoví pravděpodobně každý děkan v závislosti na podmínkách a konkrétních požadavcích příslušné fakulty. Situace je trochu nejasná zejména u BP/DP realizovaných ve spolupráci s komerčními subjekty, které v tuto chvíli nemohou fungovat. Očekáváme, že studenti pracující na takových BP/DP budou práce odevzdávat ke konci července a k SZZk půjdou na konci srpna nebo počátkem září.

V případě, že bude umožněn přístup do laboratoří těm, co je potřebují pro psaní BP nebo DP, až květen/červen, bude termín odevzdání jejich prací také posunut?
Přístup studentů do laboratoří TUL v souvislosti s řešením jejich BP/DP se stále projednává na vládě. Výsledek jednání dosud není znám, lze proto předpokládat, že takoví studenti budou moci na svých BP/DP pracovat až po povolení jejich vstupu do prostor TUL. Podle toho pak budou moci odevzdat své práce buď cca měsíc před konáním SZZk v červnu/červenci, nebo cca do konce července, a k SZZk půjdou v srpnu/září.

Budou se závěrečné práce odevzdávat pouze v elektronické podobě prostřednictvím STAGu?
Již v tuto chvíli je elektronická podoba BP/DP primární a určující. Na některých fakultách se práce v tištěné podobě již nyní vůbec neodevzdávají. Jiné fakulty naopak dávají přednost pro obhajobu tištěné podobě. Ediční středisko Vysokoškolského podniku Liberec, s.r.o. v suterénu budovy H funguje bez omezení i v době vládních opatření a tisk a vazbu BP/DP je možné zadat u nich standardně.

Změní se termíny pro podávání přihlášek?
Je možné, že spojíme termíny přijímacích zkoušek do jednoho zářijového kola. Pro toto rozhodnutí ale potřebujeme oporu v zákoně, který se právě připravuje. Na základě toho by se pak mohl změnit i termín podávání přihlášek do bakalářského i navazujícího magisterského studia.

Online výuka neprobíhá tak intenzivně, jak bych si představoval/a, na koho se mohu obrátit?
Na některých fakultách probíhá online výuka poměrně intenzivně, je ale jasné, že některé studijní programy a konkrétní předměty takový typ výkladu dost dobře neumožňují. Je to plně v kompetenci děkana příslušné fakulty, garantů příslušných studijních programů a předmětů. Pokud nefunguje online podpora studentů při jejich domácí přípravě, je na místě, aby se studenti obrátili na proděkana pro studijní záležitosti a garanta konkrétního předmětu.

Studenti FZS na povinných praxích v nemocnici v první linii nemají dostatek ochranných pomůcek, bude to univerzita řešit?
Osobní ochranné pracovní prostředky studentům poskytuje vždy daný poskytovatel zdravotních služeb (nemocnice či zdravotnická záchranná služba). Univerzita podle pokynů Krizového štábu Libereckého kraje dodává ochranné pomůcky výhradně tomuto štábu a ten je distribuuje především pracovníkům v první linii. Tím by se měly také ochranné pomůcky z TULky dostat právě také k našim studentům v první linii.

Je možné, že studenti FZS jsou na povinných praxích v nemocnici?
Ano, studenti FZS mohli na povinné praxe nastoupit na základě usnesení vlády ČR ze dne 12. března 2020, takže jsou i v nemocnicích, a to v Liberci, Jablonci nad Nisou, Trutnově, Praze a v dalších městech. Jsou také například na praxi u Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje.

Proč se musí stěhovat studenti z bloku C? Nebylo by praktičtější vyčlenit pro karanténu blok F, který je na okraji areálu?
Vnitřní dispozice objektů D až F jsou pro „nemocniční“ provoz krajně nevhodné kvůli členění interiéru do sekcí. Bloky A až C mají největší kapacitu na spodních patrech a „obsluha“ nestráví většinu času na schodišti mezi patry. Do přízemí lze navíc zajet i s lůžkem.
Blok B z výběru vypadl, protože má vstup přímo proti vjezdu na parkoviště. Mohl by se tak komplikovat provoz u bloku – míjení sanitek a vozů zásobování, které přijíždějí k bloku nebo ho opouštějí, s vozy, které parkují na parkovišti. A z dvojice A-C padla volba na blok C, protože tam bylo ubytováno nejméně studentů.

Dostanou vrátní bloku C pokročilejší vybavení pro práci (respirátor, rukavice apod.), když bude tento blok vyhrazen pro lidi v karanténě?
Vrátní na tomto bloku nebudou. V případě využití bloku C pro potřeby izolace, dostane kraj celý blok a jeho provoz si bude muset zajistit. Po dohodě s krajem může personál zajistit i univerzita (pokud budou zaměstnanci souhlasit), ale kraj musí tyto lidi řádně vybavit.

Budou se promíjet poplatky za překročení standardní doby studia nebo alespoň částečně snižovat?
Ano, pokud bude prodloužení studia způsobené aktuální nouzovou situací. Univerzita bude v tomto ohledu přirozeně ke studentům velmi vstřícná.

Uspořádají děkani online přenos s otázkami a odpověďmi?
Stream už uspořádali na fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické, online setkání akademické obce proběhlo na fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, děkan fakulty umění a architektury už také hovořil se studenty online. Podívejte se na facebooky těchto fakult. Vedení fakulty zdravotnických studií se chce se studenty propojit online v úterý 14. dubna.  Za univerzitu nabízíme záznam streamu s rektorem Miroslavem Brzezinou z 2. dubna (facebook TUL). Řadu otázek by vám mohl zodpovědět i tento seznam FAQ.

Do kdy bude uzavřena univerzita?
Momentálně platí, že kontaktní výuka je přerušena až do dovolání, předpokládáme, že minimálně do konce nouzového stavu v České republice, tedy do 30. dubna 2020. O případných změnách v aktuálně nastaveném režimu, případně konkrétních termínech, vás budeme ihned informovat.

Bude prodloužen letní semestr?
Letní semestr 2020 bude prodloužen, všechny další detaily (včetně způsobů a harmonogramu zkoušek) zveřejníme na stránkách všech fakult a na univerzitním webu. Budeme se snažit vydat upravený harmonogram akademického roku 2019/2020 do konce března, ale vzhledem k dynamicky se měnící situaci nedokážeme tento termín zaručit. Řešení jednotlivých fakult i kateder se přitom mohou lišit a budou vycházet ze specifik a možností konkrétních studijních programů.

Proč mi dosud vyučující neposlal pokyny k online výuce?
Celá situace je stále čerstvá, na některých katedrách může být ještě vše ve vývoji a plánování vhodné strategie. Prosíme vás proto o trpělivost, stejně jako pro vás je to i pro některé akademiky nová situace a učí se s ní zacházet. Určitě se vám v nejbližších dnech ozvou. Pokud by prodleva byla dlouhá, zkuste bez obav kontaktovat svého vyučujícího, případně vedoucího katedry emailem.

Proč se liší opatření univerzit?
Vysoké školy se plně řídí aktuálními nařízeními vlády, pouze v některých dílčích aspektech může docházet k jejich odlišnému nastavení. Aktuální opatření na TUL se budou časem přizpůsobovat a měnit. Hlavní prioritou je nyní zdraví studentů a zaměstnanců.

Ruší se státnice?
Rozhodně neplánujeme, že byste byli státnic ušetřeni. Všechny detaily (včetně způsobů a harmonogramu zkoušek) budou zveřejněny na stránkách všech fakult a na univerzitním webu. Řešení jednotlivých fakult i kateder se přitom mohou lišit a budou vycházet ze specifik a možností konkrétních studijních programů.

Co když mám v období uzavření univerzity naplánovaný termín zkoušky?
Doporučujeme vám kontaktovat zkoušejícího a dohodnout s ním další postup. Všem na univerzitě záleží na tom, abyste byli schopni si splnit své studijní povinnosti řádně a včas, zároveň ale musíme respektovat smysl omezení nastavených vládou České republiky.

Kdy se dozvíme definitivní termíny zkoušek?
Všechny detaily k harmonogramu zkoušek zveřejníme na stránkách všech fakult a na univerzitním webu – viz odpověď na „Bude prodloužen letní semestr?“ výše.

Mám se učit na zkoušky?
Rozhodně ano! Připravujte se, věnujte domácímu studiu dostatek času a pozornosti, spíš více, než by bylo obvyklé. Přímá kontaktní výuka má své nesporné výhody, které online výuka zatím jen obtížně nahradí. Domácí příprava tak může být mnohem náročnější, než kdybyste chodili do školy. Uvědomte si to a neztrácejte čas.

Budou se měnit termíny odevzdávání diplomových prací?
S největší pravděpodobností ano. Rozhodně ale se svou bakalářskou nebo diplomovou prací nezahálejte a v každém případě buďte ve spojení s vedoucím práce. Všechny detaily k harmonogramu zbytku letního semestru zveřejníme na stránkách všech fakult a na univerzitním webu – viz odpověď na „Bude prodloužen letní semestr?“ výše

Proč zůstávají otevřeny menzy a koleje?
S přerušením kontaktní výuky na TUL nekončí život na univerzitě. V Liberci zůstává mnoho studentů a zaměstnanců, kteří ubytovací i stravovací služby potřebují a využívají. Mějte k nim ohled a dodržujte nařízení vlády České republiky týkající se roušek, náústků nebo respirátorů, ale také zvýšené hygieny.

Musím platit kolejné, když na kolejích kvůli aktuální situaci nebydlím? Nechystají se slevy na kolejném?
Ubytování studentů se řídí nadále uzavřenou smlouvou o ubytování a Kolejním řádem.
Vedení TUL doporučuje všem ubytovaným studentům z ČR a okolních zemí, aby ubytovací smlouvu ukončili a koleje opustili. Po zahájení přímé výuky jim budou ubytovací smlouvy obnoveny.
Vedení TUL upozorňuje ubytované na skutečnost, že ubytovatel má právo od smlouvy o ubytování dle čl. VIII smlouvy odstoupit, v případě že ubytovaný porušuje obecně závazné právní předpisy v objektech a na pozemcích TUL. Toto ustanovení o odstoupení se vztahuje také na porušování tohoto příkazu a platných usnesení vlády ČR souvisejících se šířením nákazy koronavirem COVID-19, přehled veškerých usnesení je k naleznutí zde: https://www.zakonyprolidi.cz/koronavirus

Vedení TUL rozhodlo o udělení slevy těm studentům, kteří po vyhlášení ukončení přímé výuky opustili koleje a odjeli domů. Kdo chce slevu získat od 11. března, kdy stát kontaktní výuku na školách zakázal, musí do konce března poslat emailem dodatek ke smlouvě na adresu us.koleje@tul.cz.

Sleva bude studentům poskytnuta po dobu přerušení přímé výuky nebo do vypršení ubytovací smlouvy, a to pouze těm studentům, kteří uposlechli výzvu rektora, odjeli domů a na kolejích nebydlí. Více informací najdete v článku na T-UNI.

Proč jsou zahraniční studenti viděni v kampusu?
Nouzový stav neznamená, že z Liberce vyhodíme všechny cizince. Zahraniční studenti jsou nedílnou součástí naší akademické obce. Mnoho z nich zde studuje dlouhodobě. Proto si plní své studijní povinnosti v „on-line režimu“ stejně jako studenti z Česka. Vycestovat domů by pro ně často mohlo znamenat další ohrožení zdraví a mohlo by jim způsobit komplikace při návratu do Česka. Mějte s nimi pochopení a snažte se jim v této nestandardní situaci pomoci.

Pokud by se potvrdila nákaza COVID-19 u některého ze studentů/zaměstnanců TUL, bude uzavřena celá univerzita?
Technická univerzita v Liberci udržuje úzký kontakt s krajskými hygieniky i s Libereckým krajem. Kdyby taková situace nastala, budeme ji řešit zcela v souladu s jejich doporučeními. Hovořit v tuto chvíli o uzavření celé univerzity je ale předčasné.

Hrozí odložení přijímaček?
S ohledem na překotný vývoj aktuální situace zatím vedení univerzity i jednotlivých fakult vyčkává. První ucelenější informace o harmonogramu současného akademického roku včetně harmonogramu přijímacího řízení chceme představit do konce března.

Jsou ohroženy termíny nominací na zahraniční pobyty pro příští akademický rok?
Věříme, že další semestr proběhne bez větších problémů. Současný stav bude snad trvat jen několik týdnů. Během nich je ale třeba věnovat pozornost především prevenci šíření nákazy COVID-19. Jakmile se situace uklidní, budeme vás informovat o dalším postupu.

Jak mají postupovat studenti, kteří se momentálně nachází na studijních pobytech v zahraničí?
Postupujte podle informací, které vám průběžně zasílá Zahraniční oddělení TUL (https://www.tul.cz/verejnost-a-media/mezinarodni-spoluprace/zahranicni-oddeleni-a-erasmus-kontakty), držte se pokynů na webu Ministerstva zahraničních věcí České republiky, případně na webu konkrétního zastupitelského úřadu v zemi, kde se právě nacházíte.

Bude možnost nějak využívat služeb Knihovny TUL?

V souvislosti s aktuálními opatřeními Vlády ČR, které platí od pondělí 16. března 2020 do úterý 24. března 2020, přechází Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci celá do on-line režimu. I elektronické katalogy naší knihovny jsou ale rozsáhlé, podívejte se do nich (https://knihovna.tul.cz/fondy).

Kromě toho mohou studenti a pedagogové využívat dočasný online přístup k fondům Národní knihovny prostřednictvím aplikace Kramerius (http://kramerius.nkp.cz/). Zpřístupněno je více než 206.000 titulů, digitalizovaných monografií a periodik, což je přes 59 milionů stran. Po dobu vyhlášení nouzového stavu si mohou studenti i pedagogové tyto fondy otevřít, přečíst, ale z logiky věci není povoleno stahování a tisk těchto fondů. Do aplikace Kramerius je nutné z počítačů mimo síť Technické univerzity v Liberci přistupovat prostřednictvím VPN (http://liane.tul.cz/cz/VPN).

Mohu se jako student/ka TUL zapojit do dobrovolnické pomoci?
Velmi si vážíme stovek našich studentů a studentek, kteří v této mimořádné situaci nabízí svou pomocnou ruku a chtějí jako dobrovolníci pomáhat v různých oblastech. Zapojit se určitě můžete. Celorepublikově se koordinací dobrovolníků zabývá např. portál https://chcipomoct.cz/. Velký zájem je momentálně o studenty FP a FZS, postupně se ale zapojují také další studenti. Sledujte aktuální informace k možnostem dobrovolnictví na webu Libereckého kraje (https://krajsky-urad.kraj-lbc.cz/covid-19-v-libereckem-kraji/liberecky-kraj-koordinuje-dobrovolniky-pro-pomoc-seniorum-n1070998.htm), případně také na stránkách https://www.fp.tul.cz/aktuality/zpravy-pro-studenty/2164-obracime-se-na-studenty-s-prosbou-o-pomoc. Děkujeme vám všem!

Které akce univerzita ruší? A budou náhradní termíny konání?
Aktuální vývoj situace se bohužel dotýká mnoha velkých akcí, které univerzita pořádá nebo na kterých se podílí. Byli jsme nuceni přesunout hokejové utkání o krále Severu (pravděpodobně na říjen), otazník visí také nad majálesem (https://www.facebook.com/events/702874596865129/), o jeho osudu se rozhodne v nejbližších dnech. Mnohé přednášky a workshopy musely zrušit i jednotlivé fakulty a katedry. Sledujte po opadnutí nejpřísnějších opatření kalendář akcí TUL, kde mohou akce znovu přibývat s novými termíny.

Jsou ohroženy volby do Akademického senátu TUL?
Problém s realizací právoplatných a legitimních voleb intenzivně řešíme. V tuto chvíli se pracuje s několika variantami, které umožní co nejvyšší volební účast všech členů akademické obce a současně nebudou v rozporu s pravidly stanovenými volebními řády. Co nejdříve oznámíme řešení.

Budou se i nadále konat zasedání akademických senátů a dalších orgánů univerzity?
S ohledem na aktuální nařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky se zasedání senátů bohužel nemohou osobně účastnit studentští senátoři, kteří nemají alespoň částečný úvazek na TUL. Březnové zasedání Akademického senátu Technické univerzity v Liberci tak bylo přesunuto na duben. Další zasedání by ale již měla proběhnout. Činnost akademických senátů je pro univerzitu i jednotlivé fakulty životně důležitá.

Je spravedlivé, když má někdo „home office“ a jiný nikoliv?
Není, ale nelze postupovat jinak. Zatímco někteří zaměstnanci TUL mohou velkou část své agendy vykonávat z domova, přítomnost jiných je na univerzitě nenahraditelná a možnosti práce z domova jsou u nich omezené. Vážíme si nasazení všech.

Akademici jsou doma a nepracují?
Akademici možná doma jsou, ale rozhodně pracují. Mají mnoho vědeckých a publikačních povinností, pracují na svých výzkumných projektech a hlavně připravují materiály a aktivity pro on-line výuku se svými studenty.

Proč neexistuje přesný návod na vše z rektorátu?
Univerzity nejsou centralistické jednotky a každá fakulta má svá specifika. Proto nelze shora přikázat jednotný režim pro všechny. Je vždy potřeba respektovat autonomii fakult a dalších součástí TUL a některé kroky přenechat k vyřešení jim.