Přihlásit
Veřejnost

COVID-19 | FAQ

Často kladené dotazy

Technická univerzita v Liberci se tak jako všechny české univerzity a prakticky celá česká společnost ocitla v mimořádném režimu. Stojí za tím šíření nákazy COVID-19 v Česku a na něj navazující vyhlášení nouzového stavu v České republice. Až do odvolání je přerušena přímá (kontaktní) výuka v prostorách univerzity. To s sebou samozřejmě nese mnohé otázky a pochybnosti na straně studentů i zaměstnanců. Níže přidáváme a aktualizujeme odpovědi na nejčastěji se opakující dotazy. Děkujeme za trpělivost a věříme, že tyto FAQ budeme brzy moci opět zrušit a vrátit se do standardního režimu.

Pokud jste zde nenalezli odpověď na svou otázku, můžete nám napsat na info@tul.cz. Všechny vaše otázky se budeme snažit co nejlépe zodpovědět. Opakované dotazy sem doplníme.

Technická univerzita v Liberci podle médií vyrábí roušky s vynikajícími vlastnostmi (srovnatelné s respirátory). Kde je mohu sehnat?
Univerzita skutečně roušky vyrábí, ale veškerý nano-materiál pro výrobu roušek i roušky samotné dodáváme po dohodě s krajským krizovým štábem výhradně Libereckému kraji, který zajišťuje jejich distribuci společensky nejpotřebnějším osobám a profesím. Na univerzitě tedy ústní roušky k prodeji ani na objednání nejsou. 

Do kdy bude uzavřena univerzita?
Momentálně platí, že kontaktní výuka je přerušena až do dovolání, předpokládáme, že minimálně do konce nouzového stavu v České republice, tedy do 12. dubna 2020. O případných změnách v aktuálně nastaveném režimu, případně konkrétních termínech, vás budeme ihned informovat.

Bude prodloužen letní semestr?
Letní semestr 2020 bude prodloužen, všechny další detaily (včetně způsobů a harmonogramu zkoušek) zveřejníme na stránkách všech fakult a na univerzitním webu. Budeme se snažit vydat upravený harmonogram akademického roku 2019/2020 do konce března, ale vzhledem k dynamicky se měnící situaci nedokážeme tento termín zaručit. Řešení jednotlivých fakult i kateder se přitom mohou lišit a budou vycházet ze specifik a možností konkrétních studijních programů.

Proč mi dosud vyučující neposlal pokyny k online výuce?
Celá situace je stále čerstvá, na některých katedrách může být ještě vše ve vývoji a plánování vhodné strategie. Prosíme vás proto o trpělivost, stejně jako pro vás je to i pro některé akademiky nová situace a učí se s ní zacházet. Určitě se vám v nejbližších dnech ozvou. Pokud by prodleva byla dlouhá, zkuste bez obav kontaktovat svého vyučujícího, případně vedoucího katedry emailem.

Proč se liší opatření univerzit?
Vysoké školy se plně řídí aktuálními nařízeními vlády, pouze v některých dílčích aspektech může docházet k jejich odlišnému nastavení. Aktuální opatření na TUL se budou časem přizpůsobovat a měnit. Hlavní prioritou je nyní zdraví studentů a zaměstnanců.

Ruší se státnice?
Rozhodně neplánujeme, že byste byli státnic ušetřeni. Všechny detaily (včetně způsobů a harmonogramu zkoušek) budou zveřejněny na stránkách všech fakult a na univerzitním webu. Řešení jednotlivých fakult i kateder se přitom mohou lišit a budou vycházet ze specifik a možností konkrétních studijních programů.

Co když mám v období uzavření univerzity naplánovaný termín zkoušky?
Doporučujeme vám kontaktovat zkoušejícího a dohodnout s ním další postup. Všem na univerzitě záleží na tom, abyste byli schopni si splnit své studijní povinnosti řádně a včas, zároveň ale musíme respektovat smysl omezení nastavených vládou České republiky.

Kdy se dozvíme definitivní termíny zkoušek?
Všechny detaily k harmonogramu zkoušek zveřejníme na stránkách všech fakult a na univerzitním webu – viz odpověď na „Bude prodloužen letní semestr?“ výše.

Mám se učit na zkoušky?
Rozhodně ano! Připravujte se, věnujte domácímu studiu dostatek času a pozornosti, spíš více, než by bylo obvyklé. Přímá kontaktní výuka má své nesporné výhody, které online výuka zatím jen obtížně nahradí. Domácí příprava tak může být mnohem náročnější, než kdybyste chodili do školy. Uvědomte si to a neztrácejte čas.

Budou se měnit termíny odevzdávání diplomových prací?
S největší pravděpodobností ano. Rozhodně ale se svou bakalářskou nebo diplomovou prací nezahálejte a v každém případě buďte ve spojení s vedoucím práce. Všechny detaily k harmonogramu zbytku letního semestru zveřejníme na stránkách všech fakult a na univerzitním webu – viz odpověď na „Bude prodloužen letní semestr?“ výše

Proč zůstávají otevřeny menzy a koleje?
S přerušením kontaktní výuky na TUL nekončí život na univerzitě. V Liberci zůstává mnoho studentů a zaměstnanců, kteří ubytovací i stravovací služby potřebují a využívají. Mějte k nim ohled a dodržujte nařízení vlády České republiky týkající se roušek, náústků nebo respirátorů, ale také zvýšené hygieny.

Musím platit kolejné, když na kolejích kvůli aktuální situaci nebydlím? Nechystají se slevy na kolejném?
Ubytování studentů se řídí nadále uzavřenou smlouvou o ubytování a Kolejním řádem.
Vedení TUL doporučuje všem ubytovaným studentům z ČR a okolních zemí, aby ubytovací smlouvu ukončili a koleje opustili. Po zahájení přímé výuky jim budou ubytovací smlouvy obnoveny.
Vedení TUL upozorňuje ubytované na skutečnost, že ubytovatel má právo od smlouvy o
ubytování dle čl. VIII smlouvy odstoupit, v případě že ubytovaný porušuje obecně závazné
právní předpisy v objektech a na pozemcích TUL. Toto ustanovení o odstoupení se vztahuje
také na porušování tohoto příkazu a platných usnesení vlády ČR souvisejících se šířením
nákazy koronavirem COVID-19, přehled veškerých usnesení je k naleznutí zde:
https://www.zakonyprolidi.cz/koronavirus

Vedení TUL rozhodlo o udělení slevy těm studentům, kteří po vyhlášení ukončení přímé výuky opustili koleje a odjeli domů. Kdo chce slevu získat od 11. března, kdy stát kontaktní výuku na školách zakázal, musí do konce března poslat emailem dodatek ke smlouvě na adresu us.koleje@tul.cz.

Sleva bude studentům poskytnuta po dobu přerušení přímé výuky nebo do vypršení ubytovací smlouvy, a to pouze těm studentům, kteří uposlechli výzvu rektora, odjeli domů a na kolejích nebydlí. Více informací najdete v článku na T-UNI.

Proč jsou zahraniční studenti viděni v kampusu?
Nouzový stav neznamená, že z Liberce vyhodíme všechny cizince. Zahraniční studenti jsou nedílnou součástí naší akademické obce. Mnoho z nich zde studuje dlouhodobě. Proto si plní své studijní povinnosti v „on-line režimu“ stejně jako studenti z Česka. Vycestovat domů by pro ně často mohlo znamenat další ohrožení zdraví a mohlo by jim způsobit komplikace při návratu do Česka. Mějte s nimi pochopení a snažte se jim v této nestandardní situaci pomoci.

Pokud by se potvrdila nákaza COVID-19 u některého ze studentů/zaměstnanců TUL, bude uzavřena celá univerzita?
Technická univerzita v Liberci udržuje úzký kontakt s krajskými hygieniky i s Libereckým krajem. Kdyby taková situace nastala, budeme ji řešit zcela v souladu s jejich doporučeními. Hovořit v tuto chvíli o uzavření celé univerzity je ale předčasné.

Hrozí odložení přijímaček?
S ohledem na překotný vývoj aktuální situace zatím vedení univerzity i jednotlivých fakult vyčkává. První ucelenější informace o harmonogramu současného akademického roku včetně harmonogramu přijímacího řízení chceme představit do konce března.

Jsou ohroženy termíny nominací na zahraniční pobyty pro příští akademický rok?
Věříme, že další semestr proběhne bez větších problémů. Současný stav bude snad trvat jen několik týdnů. Během nich je ale třeba věnovat pozornost především prevenci šíření nákazy COVID-19. Jakmile se situace uklidní, budeme vás informovat o dalším postupu.

Jak mají postupovat studenti, kteří se momentálně nachází na studijních pobytech v zahraničí?
Postupujte podle informací, které vám průběžně zasílá Zahraniční oddělení TUL (https://www.tul.cz/verejnost-a-media/mezinarodni-spoluprace/zahranicni-oddeleni-a-erasmus-kontakty), držte se pokynů na webu Ministerstva zahraničních věcí České republiky, případně na webu konkrétního zastupitelského úřadu v zemi, kde se právě nacházíte.

Bude možnost nějak využívat služeb Knihovny TUL?

V souvislosti s aktuálními opatřeními Vlády ČR, které platí od pondělí 16. března 2020 do úterý 24. března 2020, přechází Univerzitní knihovna Technické univerzity v Liberci celá do on-line režimu. I elektronické katalogy naší knihovny jsou ale rozsáhlé, podívejte se do nich (https://knihovna.tul.cz/fondy).

Kromě toho mohou studenti a pedagogové využívat dočasný online přístup k fondům Národní knihovny prostřednictvím aplikace Kramerius (http://kramerius.nkp.cz/). Zpřístupněno je více než 206.000 titulů, digitalizovaných monografií a periodik, což je přes 59 milionů stran. Po dobu vyhlášení nouzového stavu si mohou studenti i pedagogové tyto fondy otevřít, přečíst, ale z logiky věci není povoleno stahování a tisk těchto fondů. Do aplikace Kramerius je nutné z počítačů mimo síť Technické univerzity v Liberci přistupovat prostřednictvím VPN (http://liane.tul.cz/cz/VPN).

Mohu se jako student/ka TUL zapojit do dobrovolnické pomoci?
Velmi si vážíme stovek našich studentů a studentek, kteří v této mimořádné situaci nabízí svou pomocnou ruku a chtějí jako dobrovolníci pomáhat v různých oblastech. Zapojit se určitě můžete. Velký zájem je momentálně o studenty FP a FZS, postupně se zapojují také další studenti. Sledujte aktuální informace k možnostem dobrovolnictví na stránkách https://www.fp.tul.cz/aktuality/zpravy-pro-studenty/2164-obracime-se-na-studenty-s-prosbou-o-pomoc, případně také na webu Libereckého kraje (https://krajsky-urad.kraj-lbc.cz/covid-19-v-libereckem-kraji/liberecky-kraj-koordinuje-dobrovolniky-pro-pomoc-seniorum-n1070998.htm). Děkujeme vám všem!

Které akce univerzita ruší? A budou náhradní termíny konání?
Aktuální vývoj situace se bohužel dotýká mnoha velkých akcí, které univerzita pořádá nebo na kterých se podílí. Byli jsme nuceni přesunout hokejové utkání o krále Severu (pravděpodobně na říjen), otazník visí také nad majálesem (https://www.facebook.com/events/702874596865129/), o jeho osudu se rozhodne v nejbližších dnech. Mnohé přednášky a workshopy musely zrušit i jednotlivé fakulty a katedry. Sledujte po opadnutí nejpřísnějších opatření kalendář akcí TUL, kde mohou akce znovu přibývat s novými termíny.

Jsou ohroženy volby do Akademického senátu TUL?
Problém s realizací právoplatných a legitimních voleb intenzivně řešíme. V tuto chvíli se pracuje s několika variantami, které umožní co nejvyšší volební účast všech členů akademické obce a současně nebudou v rozporu s pravidly stanovenými volebními řády. Co nejdříve oznámíme řešení.

Budou se i nadále konat zasedání akademických senátů a dalších orgánů univerzity?
S ohledem na aktuální nařízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky se zasedání senátů bohužel nemohou osobně účastnit studentští senátoři, kteří nemají alespoň částečný úvazek na TUL. Březnové zasedání Akademického senátu Technické univerzity v Liberci tak bylo přesunuto na duben. Další zasedání by ale již měla proběhnout. Činnost akademických senátů je pro univerzitu i jednotlivé fakulty životně důležitá.

Je spravedlivé, když má někdo „home office“ a jiný nikoliv?
Není, ale nelze postupovat jinak. Zatímco někteří zaměstnanci TUL mohou velkou část své agendy vykonávat z domova, přítomnost jiných je na univerzitě nenahraditelná a možnosti práce z domova jsou u nich omezené. Vážíme si nasazení všech.

Akademici jsou doma a nepracují?
Akademici možná doma jsou, ale rozhodně pracují. Mají mnoho vědeckých a publikačních povinností, pracují na svých výzkumných projektech a hlavně připravují materiály a aktivity pro on-line výuku se svými studenty.

Proč neexistuje přesný návod na vše z rektorátu?
Univerzity nejsou centralistické jednotky a každá fakulta má svá specifika. Proto nelze shora přikázat jednotný režim pro všechny. Je vždy potřeba respektovat autonomii fakult a dalších součástí TUL a některé kroky přenechat k vyřešení jim.