Applied Mechanics

Educational goals

Na Fakultě strojní Technické univerzity v Liberci existují dlouhodobě studijní programy a obory, které jsou velmi úzce spojeny s aplikovanou mechanikou. Navazující studijní program Aplikovaná mechanika se orientuje na předání znalostí a dovedností z oblasti aplikovaných věd, které tvoří dlouhodobě základ výzkumných aktivit FS TUL, podpořených řadou výzkumných projektů, vědeckých publikací a aplikovanými výsledky. Teoretickým základem oboru jsou znalosti z oblasti aplikovaných věd, které vytvářejí předpoklady pro řešení konkrétních úkolů v oblasti inženýrské mechaniky, mechaniky tekutin nebo termomechaniky. Cílem studia je, aby student po absolutoriu prokázal schopnost a způsobilost k samostatné odborné, výzkumné nebo vývojové práci a byl způsobilý využívat teoretické poznatky a moderní metody získané studiem při řešení náročných problémů vybraných oblastí mechaniky. Absolventi budou vykazovat široké a hluboké znalosti a porozumění teoriím, konceptům a metodám odpovídající soudobému stavu poznání, budou schopni samostatné odborné činnosti a podílení se na výzkumné činnosti. Dalším cílem studia je také připravit nejlepší absolventy pro studium v doktorských studijních programech.

Information

Study programme
Applied Mechanics (N0715A270020)
Faculty
FS
Type of study
Postgraduate Master
Form of study
Part-time
Length of study
2
Awarded degree
Ing.
Language
Czech
Education area
Mechanical Engineering and Materials

Courses of Aplikovaná mechanika programme

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

More details

Contact: Petríková Iva, doc. Ing. Ph.D., Iva.Petrikova@tul.cz

Refer to STAG for complete information