Teacher Training for Upper and Lower Secondary Schools

Educational goals

Cílem studia všech uvedených oborových specializací je prohloubit odbornou složku učitelského vzdělávání, obsahově a časově ji integrovat s tématy pedagogicko-psychologického modulu a aplikovat do praktické roviny každodenní práce školy. Smyslem je připravit teoreticky a didakticky kvalitně vybaveného učitele, který se bude dobře orientovat ve složitosti a proměnách současné školy. Ve všech oborech je kladen důraz na vyšší nároky na studenta v oblasti obecné kultivace, na reflexi praktických zkušeností a na integrativním pojetí pedagogické přípravy učitele pro SŠ a pro 2. stupeň ZŠ.

Information

Study programme
Teacher Training for Upper and Lower Secondary Schools (N0114A300106)
Faculty
FP
Type of study
Postgraduate Master
Form of study
Part-time
Length of study
2
Awarded degree
Mgr.
Language
Czech
Education area
Educational Studies

Branches

Anglický jazyk
Cílem studia oboru je připravit teoreticky a didakticky vybaveného učitele anglického jazyka 2. stupně ZŠ, který kompetentně vykonává činnosti učitele, pružně reaguje na potřeby společnosti formulované ve vzdělávací politice státu a sám se dál vzdělává. Studium proto vede k získání prohlubujících oborových kompetencí v jazykovědě a literatuře, především však v oborové didaktice.
Biologie
V rámci studia oboru jde především o prohloubení poznatků oborově didaktických předmětů, tedy Didaktika přírodopisu na ZŠ, Didaktika přírodopisu v terénu a Motivační biologické pokusy. Důraz je kladen na propojení didaktických znalostí mezipředmětových vztahů mezi chemií, fyzikou, geografií, matematikou a přírodopisem, což je realizováno v předmětu Mezipředmětové vztahy v přírodních vědách.
Český jazyk a literatura
Cílem studia v rámci oboru je vychovat učitele českého jazyka, komunikační výchovy a literární výchovy pro základní školství. Vedle všeobecně vzdělávacích a pedagogických vědomostí se studentovi dostane vzdělání v didaktice jazyka a komunikační výchovy a v didaktice výchovy literární.
Dějepis
Studijní obor je zaměřen na prohloubení teoretického poznání moderních českých/česko-slovenských dějin v mezinárodním kontextu od konce 18. století po dějiny soudobé. Toto směřování vyplývá z didaktického hlediska z významu poznání především moderních dějin pro pochopení současného světa. Důraz je přitom kladen na vyšší zastoupení oborově didaktických předmětů.
Fyzika
Cílem oboru je připravit učitele fyziky pro výuku na 2. stupni základní školy. V oborové složce studia fyziky se klade důraz na prohloubení teoretického poznání v klasické i moderní fyzice s důrazem na praktické i mezioborové aplikace. Aplikační složka studijního programu jak v rámci oborů, tak i v pedagogicko-psychologické přípravě se realizuje především v rámci bloku povinně volitelných předmětů.
Chemie
V rámci studia oboru jde především o prohloubení poznatků oborově didaktických předmětů, tedy Didaktiky chemie, Techniky a didaktiky školních pokusů a Motivačních pokusů. Důraz je kladen na propojení didaktických znalostí mezipředmětových vztahů mezi chemií, fyzikou, geografií, matematikou a přírodopisem, což je realizováno v předmětu Mezipředmětové vztahy v přírodních vědách.
Informatika
V rámci studia oboru jde o prohloubení kompetencí vybraných informatických předmětů z oblasti grafiky, bezpečnosti a programování, přičemž důraz je kladen na vyšší zastoupení oborově didaktických předmětů, a to především na didaktiku právě programování.
Matematika
V rámci studia oboru jde o prohloubení teoretického poznání základních oborových předmětů (zejména matematické analýzy, algebry a geometrie), a jejich vzájemných souvislostí. Důraz je kladen na vyšší zastoupení oborově didaktických předmětů. Jedná se především o oborovou Didaktiku matematiky pro 2. stupeň ZŠ a předměty zaměřené na elementární matematiku.
Německý jazyk
Cílem studia oboru je připravit teoreticky a didakticky vybaveného učitele německého jazyka 2. stupně ZŠ, který kompetentně vykonává činnosti učitele, pružně reaguje na potřeby společnosti formulované ve vzdělávací politice státu a sám se dál vzdělává. Studium proto vede k získání prohlubujících oborových kompetencí v jazykovědě a literatuře, především však v oborové didaktice.
Španělský jazyk
Cílem studia oboru je připravit teoreticky a didakticky vybaveného učitele španělského jazyka 2. stupně ZŠ, který kompetentně vykonává činnosti učitele, pružně reaguje na potřeby společnosti formulované ve vzdělávací politice státu a sám se dál vzdělává. Studium proto vede k získání prohlubujících oborových kompetencí v jazykovědě a literatuře, především však v oborové didaktice.
Společný základ
The aims of studies in all of the listed majors are to broaden the academic part of teacher training, to integrate it both in terms of its content and in terms of its order with topics of the module on psychology and pedagogy, and to apply this theoretical knowledge in a practical manner to the everyday practice of school work. This is in order to prepare teachers who are well-equipped from both a theoretical and a methodological point of view, and who can find their bearings in the complexities and transformations of contemporary school education. There is an emphasis in all majors of this program that students acquire a sense of responsibility for their self-development. In addition they can reflect upon their practical experience and they can cultivate an integrative approach.
Tělesná výchova
V rámci studia oboru jde o prohloubení teoretického poznání základních kinantropologických předmětů, přičemž důraz je kladen na vyšší zastoupení oborově didaktických předmětů. V tělesné výchově se jedná především o oborovou didaktiku tělesné výchovy a speciální didaktiku gymnastiky, plavání, atletiky a sportovních her.
Zeměpis
V rámci oboru je cílem další prohloubení teoretických a praktických znalostí a dovedností odborných předmětů zahrnujících fyzickou, humánní a regionální geografii. Klíčové je zařazení geografických předmětů se zaměřením na geografické vzdělávání (oborovou didaktiku). Důraz je kladený na geografické znalosti, dovednosti a na hodnoty a postoje v zeměpisném vzdělávání.
Základy společenských věd
V oborové složce se klade důraz na klíčové problémy a otázky, s nimiž se potýká současná moderní společnost, jde zejména o problémy související s fenomény globalizace, vztahu náboženství a moderní společnosti, ekologickou problematiku a v neposlední řadě rovněž otázky související s rolí ekonomiky v moderní globalizující se společnosti a proměny právního řádu.

Courses of Anglický jazyk branch

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

Courses without specified study plan

Courses of Český jazyk a literatura branch

1. semester

2. semester

3. semester

Courses without specified study plan

Courses of Dějepis branch

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

Courses without specified study plan

Courses of Informatika branch

Courses without specified study plan

Courses of Matematika branch

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

Courses without specified study plan

Courses of Německý jazyk branch

1. semester

Courses without specified study plan

Courses of Španělský jazyk branch

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

Courses without specified study plan

Courses of Společný základ branch

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

Courses without specified study plan

Courses of Tělesná výchova branch

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

Courses without specified study plan

Courses of Základy společenských věd branch

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester

Courses without specified study plan

  • Expert discourse on civics (compulsory)

More details

Contact: Kasper Tomáš, doc. PhDr. Ph.D., tomas.kasper@tul.cz

Refer to STAG for complete information