Architecture and Urban Design

Educational goals

Doktorský studijní program Architektura a urbanismus nabízí – v návaznosti na tradici liberecké školy – úzké propojování umělecko-tvůrčího a technicko-konstrukčního pojetí architektury a urbanismu. Ekonomická globalizace, informační propojení celého světa, rostoucí mobilita, transformace energetické základny, naléhavost environmentálních problémů mají zásadní vliv na vývoj architektury i celých sídel – architektura a městské plánování mohou tyto nové výzvy zvládat především na základě poznatků mnoha dalších oborů a pomocí nových informačních a projekčních technologií. Technicko-konstrukční přístupy jsou v dnešní době určovány především novými materiály, stavebními technologiemi, využitím velkých dat pro plánování měst nebo využitím pokročilých softwarů; ty se dnes stávají nejen prostředkem vizualizace idejí, ale též primárním médiem, v němž se nové ideje a formy vyvíjejí a testují. Nabídka orientace na výzkum digitálních forem navrhování je možným specifickým přínosem tohoto doktorského studijního programu, prohloubení znalostí z oblasti společenskovědních disciplín (sociologie, filozofie, dějiny umění) zase vyvažuje technický pohled na svět hlubším pochopením širšího kulturního a sociálního kontextu tvorby. DSP Architektura a urbanismus umožňuje v duchu Charty architektonického výzkumu, přijaté Evropskou asociací architektonického vzdělávání (http://www.eaae.be/about/statutes-and-charter/eaae-charter- architectural-research/), uplatňovat – vedle standardních forem teoretických nebo architektonicko- historických doktorských dizertačních prací – také formu “research by design”, tj. výzkum prostřednictvím navrhování. Tak jako v exaktních disciplínách je experiment cestou k získávání nových poznatků, je i architektonický nebo urbanistický návrh prostředkem obohacování poznání; závěrečná doktorská dizertační práce je pak shrnutím, interpretací a zhodnocením tohoto procesu a jeho výsledků. Doktorský studijní program Architektura a urbanismus svým důrazem na technicko-konstrukční a exaktní složky navrhování nabízí pendent již uskutečňovaného DSP Výtvarná umění, v jehož rámci jsou architektura a urbanismus pojímány především jako obory umělecké.

Information

Study programme
Architecture and Urban Design (P0731D010009)
Faculty
FUA
Type of study
Doctoral
Form of study
Full-time
Length of study
4
Awarded degree
Ph.D.
Language
Czech
Education area
Architecture

Courses of Architecture and Urban Design programme

Courses without specified study plan

More details

Contact: Buček Jiří, doc. Ing. arch., jiri.bucek@tul.cz

Refer to STAG for complete information