Disciplinární komise

Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů TUL, pokud nejsou zapsáni na žádné z jejích fakult, a předkládá návrh na rozhodnutí rektorovi TUL.

Po předchozím souhlasu ke jmenování členů disciplinární komise Akademickým senátem Technické univerzity v Liberci ze dne 28. 11. 2023, rektor Technické univerzity v Liberci jmenuje s účinností od 1. 12. 2023  členy disciplinární komise Technické univerzity v Liberci v následujícím složení:

zástupci akademických pracovníků:

prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.

doc. RNDr. Michal Řezanka, Ph.D.

zástupci studentů:

Ing. Ondřej Havelka

Ing. Jan Novák

Disciplinární řízení se dále řídí Disciplinárním řádem Technické univerzity v Liberci.