Rovné příležitosti a diverzita na TUL

Téma rovnosti a rovných příležitostí je základní hodnotou, kterou na Technické univerzitě v Liberci společně sdílíme. Je cíleně podporována vedením univerzity a zasahuje do všech činností a aktivit, které Technická univerzita v Liberci vykonává.

Základní myšlenky, ze kterých na Technické univerzitě vycházíme, jsou již základní hodnotou v rámci evropského společenství a jsou ukotveny v národních legislativách i na mezinárodní úrovni. Obecně lze konstatovat, že se vedení Technické univerzity v následujícím období primárně zaměří na odstraňování bariér, které by mohly působit překážky v dosažení rovných příležitostí uchazečů a uchazeček o studium, studentek a studentů, vědeckovýzkumných pracovnic a pracovníků i ostatních zaměstnankyň a zaměstnanců univerzity, zlepšení péče o zaměstnankyně a zaměstnance univerzity a rozšíření povědomí o tématu genderové problematiky na univerzitě.

Oblast genderové rovnosti naráží na stereotypy a předsudky, které mnohdy působí na nevědomé bázi a jež jsou často přijaté jako obecně platné hodnoty nebo normy. Činnosti spojené s pochopením bariér, které jsou obsaženy v nastavených systémech a zdánlivě neutrálních opatření, jsou pak nutným předpokladem pro jejich úspěšné odstranění. Senzitivita a zvyšování povědomí v oblasti genderové rovnosti je přítomno ve všech fázích Plánu genderové rovnosti Technické univerzity v Liberci.

Vedení univerzity bude zároveň systematicky a cíleně zviditelňovat téma rovnosti a rovných příležitostí a působit na zaměstnankyně a zaměstnance, studentky a studenty tak, aby toto téma bylo vnímáno jako potřebné pro lepší spolupráci a výkonnost všech zúčastněných stran, zlepšení péče o zaměstnankyně a zaměstnance a ke zvýšení komfortu jejich práce i jejich výsledků. Výsledkem tohoto konání je vytvoření vstřícného prostředí pro všechny.

Opatření