Plán genderové rovnosti

Výsledkem shrnutí dílčích cílů v oblasti genderové problematiky je Plán genderové rovnosti (GEP) pro období 2022–2025, který má být podporou pro rozvoj kvalitní personální politiky v rámci oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu a také péče o zaměstnance ve střednědobém horizontu. Plán navazuje na Strategický záměr pro vzdělávací a tvůrčí činnosti a Strategii internacionalizace Technické univerzity v Liberci pro období 2021-2025.

GEP Technické univerzity v Liberci vychází z analýzy potřeb, které byly v rámci šetření identifikovány, a zároveň vychází i z možností pro adekvátní realizaci vzájemně provázaných opatření, jež povedou k definovaným cílům. V přípravné fázi pro tvorbu GEP byla vytvořena analýza prioritních oblastí v rámci participace na projektu s názvem „Na 1 lodi – podpora rovných příležitostí ve firmách“. Projekt probíhá ve spolupráci s Gender Studies, o.p.s. V rámci projektu byla zrealizována externí analýza oblasti témat slaďování pracovního a osobního života, managementu mateřských a rodičovských dovolených, odstranění bariér kariérního růstu.

Téma genderové rovnosti je velmi široké a vzájemně provázané.  Kontextová analýza ukázala, že pro dosažení rovnosti a rovných příležitostí jsou nutné vzájemně provázané aktivity, které budou vnímané jako potřebné ze strany všech aktérů, tedy i potenciálních cílových skupin.

Prioritní tematické oblasti

Z toho důvodu byly jako prioritní tematické oblasti zvoleny oblasti týkající se vytváření respektujícího a vstřícného prostředí pro osoby slaďující práci a osobní život (prioritní osa I) v kontextu s podporou kariérního růstu, zejména s důrazem na odstranění překážek, které při kariérním růstu mohou vzniknout (prioritní osa II a III). Cílem je vytvoření postupů profesní kariéry tak, aby existovala otevřená podpora pro rozvoj a růst všech. Ten je vnímán jako zásadní pro dosahování excelentních výsledků univerzity jako celku.

Dalším dílčím cílem je nastavení procesů rovných příležitostí v oblasti přijímacího procesu, systému spravedlivého a rovného odměňování, a to v rámci prioritní osy III. Dalším významným cílem je snaha o genderově vyrovnané zastoupení mužů a žen v rámci všech úrovní organizační struktury, ve vedení a jiných orgánech TUL, případně v dalších rozhodovacích pozicích. Tyto aktivity jsou obsahem prioritní osy II.

Neméně významným cílem V. prioritní osy je i oblast ochrany před negativními genderovými jevy při studiu nebo na pracovišti, včetně obtěžování, šikany aj. Postupná integrace genderové dimenze do obsahu výzkumu a vzdělávání je obsahem prioritní osy IV.