Řešené projekty

Technická univerzita v Liberci se věnuje vědecko-výzkumným projektům již od svého založení v roce 1953. Od té doby se rozrostla o dalších šest fakult a tím se rozšířilo i spektrum projektů, na kterých pracuje. Viz též další informace o našich projektech.

Seznam aktuálně řešených projektů: 

Název
Aktivní    
Agregace metodologií založená na ekonomických datech

Budeme studovat a dále rozvíjet agregace dvou a více vědeckých metodologií, optimální z hlediska pozorovaných dat, vedoucí k co nejpřesnějším závěrům. S tím souvisí i vhodná agregace několika dostupných datových souborů. Hlavním cílem je využití v ekonomii, v podnikání a pojišťovnictví. Přestože vědecká společnost sleduje tyto problémy odedávna, současná situace klade nové požadavky na rychlé, pružné a přesné závěry, založené na nových myšlenkách. Těmto cílům také přispějí naše nové originální metody založené na hlubokých matematických výsledcích. Kriteria optimality přizpůsobená situaci využijí očekávaný užitek, riziko a entropii. Využijeme skórových funkcí a density quantile transformací, které nám umožní zbavit postupy závislosti na poloze a měřítku a soustředit se na jejich tvar. V rozhodovacích postupech využijeme Choquetových kapacit, dominujících skupiny možných závěrů a rozhodnutí.

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2025
Zdroj
GAČR
Kód projektu
22-03636S
Řešitel
prof. RNDr. Jan Picek, CSc.
AMANTANI – technologický voucher

Účelem díla je inovativní řešení v nanášení listrů a barvení skleněných perlí, které mohou výrazně zlepšit postavení společnosti v konkurenčním tuzemském i zahraničním prostředí.

Období
01. 01. 2023 – 31. 07. 2023
Zdroj
KÚLK
Kód projektu
Programu Libereckého kraje č. 2.2 – Regionální inovační program, dotační titul 3 – Technologické vouchery
Řešitel
doc. Dr. Ing. Ivan Mašín
Antibakteriální povlaky obsahující uhlíkové nanočástice získané metodou Sol-Gel

Cílem projektu je získat sol-gel metodou nanouhlíkové povlaky s vysokými antibakteriálními vlastnostmi a nízkou toxicitou pro různé aplikace. V prvním kroku projektu bude vyvinuta technologie nanášení sol-gelových vrstev, aby se toxické sloučeniny kovů nahradily netoxickými uhlíkovými nanočásticemi (CNP). Výsledkem bude propracovaná technologie povlakování modifikovanými vrstvami CNP majícími odpovídající fyzikální vlastnosti. CNP budou chemicky modifikovány tak, aby poskytovaly vylepšené antimikrobiální vlastnosti. Antibakteriální aktivita vrstev bude prokázána mikrobiologickými experimenty s vybranými kmeny bakterií, navíc bude potvrzena bezpečnost produktů. Technologie bude zavedena do poloprovozního procesu s využitím navrženého a vyrobeného přenosného laboratorního zařízení. Výsledkem provedených prací bude tržní produkt validovaného antibakteriálního kompozitního povlaku.

Období
01. 05. 2020 – 30. 04. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TH71020001
Řešitel
doc. Ing. Adam Hotař, Ph.D.
Aplikace geopolymerů v požární bezpečnosti staveb

Cílem předkládaného projektu je aplikovaný výzkum v oblasti požární bezpečnosti technologií a stavebních konstrukcí objektů. Projekt se specializuje na variabilní možnosti využití geopolymerních materiálů pro zvýšení požární odolnosti ocelových nosných stavebních prvků objektů, které v případě vzniku požáru musejí jeho účinkům odolat po nezbytně nutnou dobu, aby bylo možno provést bezpečnou evakuaci osob z objektu a následně zabezpečit účinný protipožární zásah jednotek HZS.

Období
01. 04. 2022 – 31. 05. 2023
Zdroj
MPO
Kód projektu
CZ.02.1.02/0.0/0.0/20_321/0025227
Řešitel
doc. Ing. Adam Hotař, Ph.D.
Biologicky aktivní materiály pro aplikace ve zdravotnických prostředcích

Hlavním cílem je vývoj materiálů na bázi nanovlákenných nosičů a s obsahem účinných látek, které budou využity na léčbu infekčního onemocnění kůže (herpes/opar) a k ošetření ranek po odstranění klíštěte a vpichu bodavého hmyzu.

Období
01. 04. 2020 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010214
Řešitel
Ing. Miroslava Rysová, Ph.D.
Biomechanicky definované vstřebatelné materiály pro kardiovaskulární chirurgii

Řada současných zákroků cévní chirurgie jako je paliativní léčba vrozených srdečních vad, bandážování aneurysmat, arterializovaných žilních štěpů či prevence tzv. „endoleak“ je založena na mechanické interakci tepenné stěny a vnější výztuže. Vprojektu bude vyvinut kompozitní materiál tvořený nanovlákny kopolymerů poly-Llaktátu (PLA) a polykaprolaktonu (PCL) kombinovaného s kolagenní matricí ve formě resorbovatelné arteriální bandáže umožňující redukci průtoku krve arteriálním řečištěm a ochranu arteriální stěny před patologickou deformací a rupturou. Budou stanoveny strukturní, degradační a mechanické vlastnosti kompozitního materiálu v simulovaném prostředí živého organismu a vlivem sterilizace. Biokompatibilita bandáže bude ověřena na buněčných kulturách a v peritoneu potkana a biomechanické a degradační vlastnosti a interakce materiálu s arteriální stěnou budou popsány na modelu králíka. Schopnost bandáže cíleně regulovat tepenný krevní průtok bude stanovena při bandáži plicnice a břišní aorty prasete.

Období
01. 05. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
MZ
Kód projektu
NU20-02-00368
Řešitel
doc. Ing. Eva Kuželová Košťáková, Ph.D.
BUSkit – systém pro sběr, analýzu, filtrování a simulaci dat systémů přípojných prostřednictvím automobilových palubních sběrnic

Systém „BUSkit“ bude modulární systém pro podporu testování palubních systémů, jehož hlavním účelem bude analýza, sběr, filtrování, simulace, emulace a injektování dat na palubních sběrnicích (CAN bus, LIN, FlexRay, CarEthernet).

Období
01. 01. 2021 – 30. 06. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
CK02000158
Řešitel
Ing. Josef Novák, Ph.D.
BUSkit – veřejné zdroje

BUSkit – systém pro sběr, analýzu, filtrování a simulaci dat systémů přípojných prostřednictvím automobilových palubních sběrnic Systém „BUSkit“ bude modulární systém pro podporu testování palubních systémů, jehož hlavním účelem bude analýza, sběr, filtrování, simulace, emulace a injektování dat na palubních sběrnicích (CAN bus, LIN, FlexRay, CarEthernet).

Období
01. 01. 2021 – 30. 06. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
CK02000158
Řešitel
Ing. Josef Novák, Ph.D.
Data Driven Research @ CXI TUL

Na mnoha pracovištích Technické univerzity v Liberci se řeší výzkumné a inovační projekty, které díky postupné digitalizaci technického vybavení a procesů vyžadují ukládání, zpracování a analýzu stále většího objemu dat. S tím souvisí roztříštěnost technických řešení ukládání a zabezpečení dat od lokálních, sdílených, síťových až po cloudová uložiště bez jasné governance a efektivní nákladové analýzy za uložená/přenesená data. S rostoucí možností konektivity jednotlivých zařízení je potřeba se odpovědně zabývat také problematikou bezpečnosti zařízení a autenticitou, nezpochybnitelností či auditovatelností naměřených dat. Bohužel v této oblasti neexistuje jednotné a systémové řešení, jasný a aktualizovaný assesment zařízení, odpovídající závazná metodika nejen na CxI a Technické Univerzitě v Liberci, ale podobná situace je i na mnoha jiných univerzitách. Cílem projektu DDR je položit základy Data-Driven Research a na základě popisu AS-IS stavu a požadavků uživatelů definovat metodiku pro evidenci a kategorizaci zařízení, jejich zapojení do technologické sítě, standardizace a možnost přistupovat k naměřeným datům nejen z prostor univerzity, ale například i z domova. Návrh metodiky bude ověřen na několika pilotních pracovištích CxI a zpracován do cloudové aplikace obsahující kromě základní funkce evidence zařízení zejména část vyhodnocení a interaktivní návrh vhodného technického řešení a indikace nákladů s cílem maximálně využití dostupné e-infrastruktury a služeb CESNET. Díky tomu bude možné dále pokračovat v systematické digitalizaci a následné standardizaci výzkumných procesů, normalizaci měřených dat a tím zvýšení konkurenceschopnosti v mezinárodních měřítku.

Období
29. 06. 2022 – 29. 03. 2023
Zdroj
CESNET
Kód projektu
692/2022
Řešitel
Ing. Jan Kočí
Děti školního věku a jejich vnímání online marketingové komunikace

Hlavním cílem projektu je pomocí individuálních hloubkových rozhovorů a dotazníkového šetření identifikovat online nástroje a metody marketingové komunikace cílící na děti školního věku a ověřit, zda a jak tuto komunikaci děti vnímají. Předmětem aplikace je vytvoření didaktické pomůcky, která se bude skládat z metodických videí pro učitele a pracovních listů pro žáky 5. a 6. tříd základních škol. Videa představí učitelům problematiku online marketingu a doporučí jim, jak pracovat s pracovními listy. Pracovní listy naučí žáky rozpoznávat online marketingová sdělení. Žák si bude vědom, jakým způsobem na něj marketingová sdělení působí a dokáže je kriticky zhodnotit.

Období
01. 08. 2020 – 31. 07. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TL03000236
Řešitel
Ing. Jitka Burešová, Ph.D.
Děti školního věku a jejich vnímání online marketingové komunikace – VZ

Hlavním cílem projektu je pomocí individuálních hloubkových rozhovorů a dotazníkového šetření identifikovat online nástroje a metody marketingové komunikace cílící na děti školního věku a ověřit, zda a jak tuto komunikaci děti vnímají. Předmětem aplikace je vytvoření didaktické pomůcky, která se bude skládat z metodických videí pro učitele a pracovních listů pro žáky 5. a 6. tříd základních škol. Videa představí učitelům problematiku online marketingu a doporučí jim, jak pracovat s pracovními listy. Pracovní listy naučí žáky rozpoznávat online marketingová sdělení. Žák si bude vědom, jakým způsobem na něj marketingová sdělení působí a dokáže je kriticky zhodnotit.

Období
01. 08. 2020 – 31. 07. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TL03000236
Řešitel
Ing. Jitka Burešová, Ph.D.
Diagnostika motorické kompetence v pedagogické praxi: identifikace dysprakticky ohrožených dětí mladšího školního věku

Cílem projektu je vytvořit diagnostický prostředek pro stanovení úrovně motorické kompetence u dětí ve věkové kategorii od 6 do 9 let. Bude určen pedagogům 1. stupně základních škol, kteří dosud nemají v rukou neklinický prostředek pro prvotní screening motorické kompetence. Bude realizovatelný v běžné výuce ve školním prostředí pro vyhledávání dětí s motorickými obtížemi, které mohou v těžší formě indikovat dyspraxii klasifikovanou jako specifickou poruchu učení. Vyhodnocení úrovně motorické kompetence i případných oblastí oslabení bude usnadněno vytvořením jednoduchého online programu dostupného na webových stránkách projektu. Po vyhodnocení případných oslabení lze při nápravě navázat metodickými listy se specifickým zaměřením na oslabenou oblast motoriky.

Období
01. 06. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TL03000221
Řešitel
PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.
Diagnostika motorické kompetence v pedagogické praxi: identifikace dysprakticky ohrožených dětí mladšího školního věku

Cílem projektu je vytvořit diagnostický prostředek pro stanovení úrovně motorické kompetence u dětí ve věkové kategorii od 6 do 9 let. Bude určen pedagogům 1. stupně základních škol, kteří dosud nemají v rukou neklinický prostředek pro prvotní screening motorické kompetence. Bude realizovatelný v běžné výuce ve školním prostředí pro vyhledávání dětí s motorickými obtížemi, které mohou v těžší formě indikovat dyspraxii klasifikovanou jako specifickou poruchu učení. Vyhodnocení úrovně motorické kompetence i případných oblastí oslabení bude usnadněno vytvořením jednoduchého online programu dostupného na webových stránkách projektu. Po vyhodnocení případných oslabení lze při nápravě navázat metodickými listy se specifickým zaměřením na oslabenou oblast motoriky.

Období
01. 06. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TL03000221
Řešitel
PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.
Distributed Artificial Intelligent Systems

The ascent of artificial intelligence in edge computing and the accompanying ascent of cloud storage and computing has swept over Europe without any local winners and, at times, in clear conflict with the European way of life. The cloud paradigm is based on technologies that are dominated by American and Chinese companies. The commercial approach towards privacy of the American companies and the governmental interference of the Chinese companies makes Europe’s dependence these technologies undesirable. At the same time the demand for artificial intelligence is pulled from the current devices that roughly equal the capacity of a laptop towards devices that have a significantly smaller footprint but a much higher prevalence. The highest benefit of using these smaller devices is found when used very close to where reality is sensed or influenced. This calls for small, low cost, distributed devices. These types of devices makes using centralized architectures, such as cloud solutions, less logical and opens the door for a paradigm switch towards distributed thinking (for example peer-to-peer, mesh). This switch also provides Europe with an opportunity to catch up and provide solutions that show European values such as energy efficiency, self organisation and privacy by design. This project builds a consortium that delivers a solution in each of the key application areas of which all smart, AI enabled, components are delivered by European members of the consortium based on the key European values named above.

Období
01. 05. 2021 – 30. 04. 2024
Zdroj
EUK
Kód projektu
101007273-1
Řešitel
doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.
Enhanced In Situ Bioremediation for Contaminated Land Remediation

Projekt Enhanced Inovativní biotechnologie in situ pro kontaminovanou sanaci půdy (EiCLaR) ”integruje biologické a nebiologické procesy s cílem rozšířit přínos udržitelnosti a nákladové efektivity bioremediace in situ (ISBR) na mnohem širší škálu problémů kontaminace půdy. Cílem je pozvednutí biotechnologie na novou úroveň spojením přístupu s nebiologickými procesy se zaměřením na obtížné a/nebo složité směsi a místa kontaminace, vývoj inovativní biotechnologie pro likvidaci kontaminantů a její uvedení na trh, schopné praktického a komerčního nasazení do 3 let po ukončení tohoto projektu.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2024
Zdroj
EUK
Kód projektu
SEP-210657807
Řešitel
Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D.
Enkapsulace bakteriofágů do nanostruktur a jejich využití při výrobě speciálních filtrů s antibakteriální ochranou

Projekt se zaměřuje na vytvoření pokročilého vícevrstevného filtračního materiálu s antibakteriálním účinkem zaměřeným zejména na vysoce rezistentní patogenní bakterie. Antibakteriální vrstva je založena na nanovlákenných nosičích s enkapsulovanými bakteriofágy. Bakteriofágy, neboli fágy, jsou viry specificky napadající a likvidující konkrétní bakterie a představují bezpečnou alternativu antibiotik a antiseptik. Filtrační materiál bude tvořen vrstvami předfiltru, nanovlákenného nosiče bakteriofágů a nanovlákenné vrstvy pro záchyt nanočástic a virů. Cílem projektu je vytvořit nový filtrační materiál pro aktivní eliminaci biologických kontaminantů ve vzduchotechnických aplikacích (např. nemocnice, kanceláře) vedoucí ke zvýšení bezpečnosti prostředí a zamezení šíření patogenů.

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2023
Zdroj
MV
Kód projektu
VB01000025
Řešitel
Ing. Jakub Hrůza, Ph.D.
European Digital Readiness Strategy for Clothing Studies

Cílem projektu E-DRESS je zlepšit digitální připravenost učitelů, technických pracovníků a vytvořit obsah kurzů v souladu s novými výzvami online/smíšené výuky pro oděvní studium.

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2024
Zdroj
EUK
Kód projektu
2021-1-DE01-KA220-HED-000023124
Řešitel
Ing. Adnan Ahmed Mazari, Ph.D.
European Joint Programme on Radioactive Waste Management – ConCord

Hlavním cílem je zkoumat vliv ozáření na systém zhutněný Ca-Mg bentonit – uhlíková oceli za anaerobních podmínek, ovlivněných teplem do 150°C a zaměřit se na zrychlení rychlosti koroze ve srovnání s neozářeným systémem za anaerobních podmínek v anaerobním boxu. K dispozici bude také doplňkový systém zahřátý na 90 °C. Navrhovaný experimentální program nám navíc umožní studovat schopnost přežití mikroorganismů v extrémních přechodných podmínkách. Druhým cílem je tedy prokázat předpoklad omezené mikrobiálně indukované koroze (MIC) při vysokém stresovém zatížení a posoudit přežitelnost bakterií (regenerovaných ze spor), které se mohou podílet na MIC po skončení přechodných stavů. Navrhujeme hypotézu, že teplo a záření budou mít škodlivější vliv na přežití u vzorků nasycených vodou (a rozptýlených) než u vzorků vysušených.

Období
01. 06. 2021 – 31. 05. 2024
Zdroj
EUK
Kód projektu
847593
Řešitel
Mgr. Kateřina Černá, Ph.D.
European Joint Programme on Radioactive Waste Management – MAGIC

WP MAGIC bude posuzovat vliv několika souběžných chemických procesů (hydrolýza, vícejontové působení (např. síranů a hořčíku), karbonizace) na mechanické vlastnosti cementových materiálů a jejich vývoj. Pracovní skupina navrhuje různé procesy pro posouzení dlouhodobých vlastností materiálů na bázi cementu, včetně hydraulického transientu (období opětovného nasycení vodou z různých geologických prostředí). Bude využívat a stavět na pokrocích dosažených v minulých a současných evropských projektech (zejména WP CEBAMA, PREDIS, ACED, DONUT) a výslovně vyloučí opakování činností prováděných v těchto předchozích nebo probíhajících projektech. Konečným cílem je získat lepší porozumění chemicko-mechanickému stárnutí cementových materiálů vystavených různým reprezentativním chemickým poruchám pocházejícím z prostředí skládek.

Období
01. 06. 2021 – 31. 05. 2024
Zdroj
EUK
Kód projektu
847593
Řešitel
Mgr. Veronika Hlaváčková, Ph.D.
Excellence for Digital Education in Materials Engeneering

Myšlenka projektu DigiMat vzešla z pozorovaného nesouladu mezi digitalizovaným světem současnosti doba a vzdělávací systém, které do značné míry nesplňují současná očekávání. Ve skutečnosti, kritická doba pandemické situace COVID-19 odhalila problémy transformace tradičních forem výuky a učení se digitální cestou, která vznikla v podobě globální vzdělávací krize. I když ICT technologie již jsou přítomné v moderním, inovativním vzdělávání, stále výzkumné, experimentální a technologicky orientované předměty (např materiálové vědy a inženýrství) mohou velmi těžit z podpory pro učitele, kteří je chtějí provádět on-line formovat a uspokojovat vysoké zapojení studentů, motivaci a kreativitu. Navrhovaný projekt má za cíl zvýšit schopnost učitelů vést technologicky orientované předměty/projekty digitálně způsobem orientovaným na studenty. Oddanost učitelů při transformaci svých tříd za účelem distančního vzdělávání vyžaduje vycházet z dobré praxe mezinárodní konsorcium. Kromě toho by přístup k novým formám vzdělávání měl zahrnovat porozumění potřeby a motivátory studentů, které lze vědomě využít ke stimulaci procesu učení. Také se zdá důležité neustále upravovat vyučovaný obsah na úrovni vysokoškolského vzdělávání, pevně jej integrovat s prostředí vědeckého výzkumu.

Období
01. 01. 2022 – 01. 07. 2024
Zdroj
EUK
Kód projektu
KA220-HED-44AF55F1
Řešitel
doc. Ing. Adam Hotař, Ph.D.
Experimentální výzkum budicí funkce flutteru v turbostrojích

Projekt má za cíl prohloubit porozumění flutteru lopatek turbostrojů. Na základě dlouholetých zkušeností navrhovatele projektu v oboru flutteru z NASA GRC je navržena nová kvazistacionární metoda předpovědi flutteru, která předpokládá, že přírůstek tlaku vybuzený dynamikou pohybu lopatky je podstatně menší než změna statického zatížení v důsledku periodicity úhlu náběhu. Rozsah platnosti tohoto předpokladu bude ověřen v oblasti realistických pracovních Strouhalových čísel formou korelací mezi experimentálními daty ze statických měření v kombinaci s výsledky CFD simulací a daty naměřenými na kmitající lopatce. Za tímto účelem se upraví stávající modulární měřicí prostor, aby umožnil zabudování náhonu nuceného kmitání speciálně instrumentovaných lopatek a bylo tak možné měřit nestacionární tlakové aerodynamické zatížení kmitající lopatky společně s charakteristikou nestacionárního úplavu. Navržená metodika umožní jednodušší předpověď budící funkce flutteru nových lopatek tak, aby se výrazně omezil vznik flutteru s následnými škodami na turbostrojích.

Období
01. 01. 2020 – 30. 06. 2023
Zdroj
GAČR
Kód projektu
20-11537S
Web
www.gacr.cz
Řešitel
doc. Ing. Petr Šidlof, Ph.D.
Flexibilní nástroje pro strategické investice a rozhodování: analýza, oceňování a implementace

Navrhovaný projekt se zaměřuje na rámec kontingentního hodnocení ve spojení s novými numerickými nástroji pro oceňování reálných opcí s cílem posoudit vloženou flexibilitu rozličných investičních příležitostí a výrazně zlepšit rozhodovací proces. V rámci projektu budou nejprve formulovány příslušné problémy oceňování opcí pomocí řídících rovnic či nerovnic. Zadruhé budou analyzovány jednotlivé numerické nástroje vycházející z nespojité Galerkinovy metody a waveletových metod, od jednotlivých jedno-faktorových modelů až po pokročilé vícefaktorové, včetně stochastických parametrů modelu nebo dalších náhodných proměnných, a to vše s ohledem na různé kategorie reálných opcí. Současně s hodnotící procedurou bude věnována pozornost také propojení vlastností vyvinutých numerických schémat s celým rozhodovacím procesem, a to z praktického i teoretického hlediska. Výsledkem daného implementačního postupu bude správná a věcná interpretace investic, zejména s ohledem na případové studie praktického významu.

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2025
Zdroj
GAČR
Kód projektu
22-17028S
Řešitel
RNDr. Mgr. Jiří Hozman, Ph.D.
GEOCAMP – podporou výuky geologie k aktivnímu občanství

The project responds to the following needs and goals of organizations: (1) The need to modernize educational curricula of the sciences according to current challenges and trends and to make educational programmes more attractive for students (teachers to be) and teachers who are interested in further education of pedagogical staff programmes. (2) The need to develop international cooperation which brings space for valuable exchange of experience, approaches, know-how and good practice, as well as a potential for further cooperation on joint projects (e.g. within ERASMUS+ programme).

Období
01. 08. 2021 – 31. 07. 2023
Zdroj
DZS
Kód projektu
EHP-CZ-ICP-3-017
Web
https://kge.fp.tul.cz/veda-a-vyzkum?view=article&id=118&catid=19
Řešitel
doc. Dr. RNDr. Kamil Zágoršek
Grade Medical s.r.o. – inovační voucher MPO

Rozšíření aplikačního využití stroje na výrobu lékařských funkcionalizovaných krytů s nanovlákenou složkou pro ošetření lokálních porušení integrity lidského těla.

Období
01. 12. 2022 – 30. 06. 2023
Zdroj
MPO
Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028029
Řešitel
prof. Ing. Ladislav Ševčík, CSc.
Hybridní optický vláknový senzor pro snímání hladiny a kvality provozních kapalin vozidel

Cílem projektu je vyvinout hybridní optický vláknový senzorový systém, který umožní jednoduché, spolehlivé a nákladově efektivní snímání úrovně hladiny provozních kapalin vozidel. Systém bude schopen souběžně se snímáním hladiny detekovat i kritické změny kvality těchto kapalin. Provozními kapalinami, na kterých bude navržený systém ověřen, budou základní provozní kapaliny (brzdová kapalina a palivo). Předkládaný projekt má tyto zásadní cíle: o Cíl 1: Vyvinout hybridní optický vláknový senzor pro stanovení objemu tekutin v provozních nádržích vozidel. o Cíl 2: Vybudování nového aplikačního směru společnosti. Další cíle projektu jsou: o Zvýšení inovačního potenciálu společnosti, rozšíření produktového portfolia produktů a služeb. o Posílení spolupráce se stávajícími komerčními partnery. o Získání nových komerčních partnerů a možnost získání nových destinací pro aplikace výsledků projektu.

Období
01. 01. 2021 – 31. 05. 2023
Zdroj
MPO
Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024437
Řešitel
doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.
inherentně Flexibilní Aerogely pro energetiCky Efektivní Struktury (i-FACES)

Aerogely se vyznačují mimořádnou nanoporézní strukturou, která předurčuje jejich využití jako optimální materiály pro tepelnou ochranu. Aerogely jsou však většinou mechanicky křehké a tudíž nevhodné pro tepelnou izolaci geometricky složitých struktur, které vyžadují flexibilitu izolačních materiálů. Místo „vynucení“ flexibility ve struktuře, i-FACES vyvine jednokomponentní „inherentně flexibilní aerogely“ založené na vlastnostech polyolefinů a polyvinylů, které jsou inherentně mechanicky flexibilní za běžných teplotních podmínek. Kromě toho budou vyvinuty pokročilé kompozity s vyvinutými aerogely a „chytrými“ funkcionalitami založenými na termochromních materiálech. Pro zlepšení ekologického dopadu budou pro vývoj aerogelů použity recyklované materiály.

Období
01. 12. 2020 – 30. 04. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TO01000311
Řešitel
doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.
Innovative technology based on constructed wetlands for treatment of pesticide contaminated waters

Cílem projektu je pilotní aplikace sady nových osvědčených technologií založených na pasivních chemických a přírodních (biologických) systémech pro úpravu vody kontaminované POPs z biocidních přípravků. Tyto pesticidy se nacházejí na mnoha místech nejen v Evropě a jsou dlouhodobým zdrojem kontaminace vody, významně omezují její používání, způsobují toxicitu těchto vod živým organismům a člověku a vážně narušují funkci přirozených systémů. Celý proces úpravy vody je založen na synergických účincích různých metod (oxidační redukce, bioakumulace a bioredukce), aby postupně přeměnil kontaminující látky na netoxické nebo významně méně toxické látky, které jsou dlouhodobě biologicky odbouratelné.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
EUK
Kód projektu
LIFE18 ENV/CZ/000374
Řešitel
prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.
Innovative technology based on constructed wetlands for treatment of pesticide contaminated waters

Vlastní dofinancování TUL pro projekt LIFEPOPWAT.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
Kód projektu
LIFE18 ENV/CZ/000374
Řešitel
prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.
Inovace krizového řízení pobytových sociálních služeb pro seniory

Cílem je na základě kvalitativního výzkumu a pilotního ověření ve spolupráci s externím AG zpracovat inovační metodiku krizového řízení pobytových sociálních služeb pro seniory. Metodika bude založená na kvalitativních datech reflektujících prožívání krize u jejích aktérů (pracovníků, klientů). Výzkum se zaměří na reflektování krizových situací v sociál. službách pro seniory v souvislosti s řízením těchto služeb na všech úrovních managementu (top, střední, nižší). Tematicky výzkum využije aktuální zkušenosti aktérů z poskytování služeb v r. 2020 s ohledem na Covid-19. Metodika bude založená na reálné zkušenosti a připravena k replikaci a širokému využití ve všech službách pro seniory v ČR. Cílem je prezentace a propagace metodiky prostřednictvím 5 workshopů, 2 článků, konference, edukace.

Období
01. 05. 2021 – 30. 04. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TL05000664
Řešitel
PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.
Inovace krizového řízení pobytových sociálních služeb pro seniory

Cílem je na základě kvalitativního výzkumu a pilotního ověření ve spolupráci s externím AG zpracovat inovační metodiku krizového řízení pobytových sociálních služeb pro seniory. Metodika bude založená na kvalitativních datech reflektujících prožívání krize u jejích aktérů (pracovníků, klientů). Výzkum se zaměří na reflektování krizových situací v sociál. službách pro seniory v souvislosti s řízením těchto služeb na všech úrovních managementu (top, střední, nižší). Tematicky výzkum využije aktuální zkušenosti aktérů z poskytování služeb v r. 2020 s ohledem na Covid-19. Metodika bude založená na reálné zkušenosti a připravena k replikaci a širokému využití ve všech službách pro seniory v ČR. Cílem je prezentace a propagace metodiky prostřednictvím 5 workshopů, 2 článků, konference, edukace.

Období
01. 05. 2021 – 30. 04. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TL05000664
Řešitel
PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.
Inovativní metody průzkumu a sanace vertikálně stratifikované anorganické kontaminace podzemních vod – AnReMon

Cílem projektu je vyvinutí inovativní sanační technologie pro lokality s anorganickým typem znečištění podzemních vod. Základní myšlenkou je propojení detailního studia vertikální stratifikace kontaminantu ve zvodni (Funkční vzorek zařízení pro měření vertikální stratifikace anorganické kontaminace umožňující přesnou lokalizaci fázového rozhraní) s následnou odbornou studií přirozené vertikální stratifikace anorganické kontaminace ve zvodni. Současně bude sestaveno zařízení pro inovativní technologii in situ injektáže direct-push, kterým bude aplikována sanační směs vyvinutá na základě výsledků laboratorních pokusů. Všechny vyvinuté technologie budou aplikovány, optimalizovány a ověřeny přímo na lokalitě. Výsledky projektu zásadně zvýší konkurenceschopnost všech spoluřešitelů na trhu.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW03010511
Řešitel
Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D.
Inteligentní filtrace terciárního čištění odpadních vod pomocí super textilií a nano membrán

Cílem první etapy projektu je výzkum a vývoj dvou nových hi-tech textilií (sandwichového a kobercového typu) s využitím pro “hrubou” filtraci částic větších než 5 μm a dosažením průtoku 2,5 l/s*m2 při tlakovém spádu 1,5 – 3 kPa které budou použitelné pro současná filtrační zařízení v diskové resp. bubnové konfiguraci vyráběná IN-EKO. Cílem druhé etapy je výzkum a vývoj mikrofiltrační membrány s nanovlákennou vrstvou pro záchyt částic větších než 300 nm a se střední hodnotou průtoku 0,1 l/s*m2 dosahovaném při tlakovém spádu 10-30 kPa. A dále pak je cílem i výzkum a vývoj filtračního zařízení s uplatněním mikrofiltrační membrány, které bude dosahovat výkonu až 5 m3/hod. recyklované vody pro další technická využití.

Období
01. 01. 2020 – 31. 10. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010306
Řešitel
prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc.
Inteligentní filtrace terciárního čištění odpadních vod pomocí super textilií a nano memebrán

Cílem první etapy projektu je výzkum a vývoj dvou nových hi-tech textilií (sandwichového a kobercového typu) s využitím pro “hrubou” filtraci částic větších než 5 μm a dosažením průtoku 2,5 l/s*m2 při tlakovém spádu 1,5 – 3 kPa které budou použitelné pro současná filtrační zařízení v diskové resp. bubnové konfiguraci vyráběná IN-EKO. Cílem druhé etapy je výzkum a vývoj mikrofiltrační membrány s nanovlákennou vrstvou pro záchyt částic větších než 300 nm a se střední hodnotou průtoku 0,1 l/s*m2 dosahovaném při tlakovém spádu 10-30 kPa. A dále pak je cílem i výzkum a vývoj filtračního zařízení s uplatněním mikrofiltrační membrány, které bude dosahovat výkonu až 5 m3/hod. recyklované vody pro další technická využití.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010306
Řešitel
prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc.
Inteligentní systém služeb na podporu zdraví

Cílem projektu je vývoj integrovaného řešení inteligentní ortézy s multisenzorovým systémem pro sběr pohybových dat, která budou sloužit jednak lékařům pro hodnocení rehabilitačního procesu, jednak pacientům pro zpětnou vazbu a motivaci prostřednictvím vážných her. Záměrem je využití v dlouhodobé domácí rehabilitaci zejména pro stárnoucí populaci s diagnostikovanou sarkopenií a případně demencí. Softwarové vybavení umožní kvantitativní evaluaci procesu rehabilitace v dlouhodobém horizontu. Cílem je system vyvinout v česko-taiwanské spolupráci a otevřít si tak možnosti přístupu k rozsáhlejším zahraničním trhům. Tato nová technologie je koncipována jako globální obchodní projekt, počítá se minimálně s anglickou, čínskou a českou jazykovou verzí.

Období
01. 02. 2022 – 31. 01. 2025
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TM03000048
Řešitel
doc. Ing. Josef Černohorský, Ph.D.
Inteligentní systém služeb na podporu zdraví – ostatní zdroje

Cílem projektu je vývoj integrovaného řešení inteligentní ortézy s multisenzorovým systémem pro sběr pohybových dat, která budou sloužit jednak lékařům pro hodnocení rehabilitačního procesu, jednak pacientům pro zpětnou vazbu a motivaci prostřednictvím vážných her. Záměrem je využití v dlouhodobé domácí rehabilitaci zejména pro stárnoucí populaci s diagnostikovanou sarkopenií a případně demencí. Softwarové vybavení umožní kvantitativní evaluaci procesu rehabilitace v dlouhodobém horizontu. Cílem je system vyvinout v česko-taiwanské spolupráci a otevřít si tak možnosti přístupu k rozsáhlejším zahraničním trhům. Tato nová technologie je koncipována jako globální obchodní projekt, počítá se minimálně s anglickou, čínskou a českou jazykovou verzí.

Období
01. 02. 2022 – 31. 01. 2025
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TM03000048
Řešitel
doc. Ing. Josef Černohorský, Ph.D.
iTEM – Zlepšování výuky učitelů matematiky

Jedním z dílčích cílů projektu iTEM – Zlepšování výuky učitelů matematiky je rozvíjet a zintenzivňovat plodnou spolupráci mezi zaměstnanci Katedry matematiky a didaktiky matematiky Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci a kolegy z Fakulty pedagogiky a umění NORD Univerzity v Bodo v oblasti zlepšování výuky matematiky na obou partnerských univerzitách. Projekt má dva hlavní cíle. Prvním cílem projektu je připravit studenty – budoucí učitele, aby zvládli výzvy vzrůstající diverzity (včetně začleňování Romů) studentů ve třídě. Druhým cílem je připravit studenty – budoucí učitele, aby zvládli problémy spojené s používáním digitálních nástrojů jako předmětu i jako nástroje pro výuku.

Období
01. 08. 2020 – 31. 07. 2023
Zdroj
DZS
Kód projektu
EHP-CZ-ICP-2-018
Web
https://kmd.fp.tul.cz/cs/activities/item
Řešitel
Mgr. Daniela Bímová, Ph.D.
Kdo je ten zodpovědný? Propojení přeměny organochlorových sloučenin s konkrétními bakteriálními populacemi

Organochlorové sloučeniny, například chloretheny a polychlorované bifenyly, stále představují závažný environmentální problém díky stávající nebo potenciální kontaminaci půdy a zdrojů pitné vody. V minulosti byla mikrobiální degradace organochlorových sloučenin důkladně studována, avšak stále máme velké mezery ve znalostech o distribuci biodegradačních genů organochlorových sloučenin na kontaminovaných lokalitách a jejich propojení s fylogenetickou informací konkrétních bakteriálních taxonů. Cílem tohoto projektu je proto popsat distribuci biodegradačních funkcí a fylogenetický původ bakterií, které tyto funkce nesou. Konkrétně se chceme zaměřit na: vzorce distribuce vybraných biodegradačních genů (bphA a rdhA) v mikrobiálních společenstvech na kontaminovaných lokalitách a jejich propojení s fylogenetikou; roli extrachromozomální DNA v distribuci bidegradačních genů v životním prostředí; objasnění schopnosti bakteriálních konsorcií přizpůsobit se zvýšeným koncentracím organochlorových sloučenin regulací a šířením konkrétních rdhA genů.

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2024
Zdroj
GAČR
Kód projektu
22-00150S
Řešitel
RNDr. Alena Ševců, Ph.D.
Keramika se schopností snímání pro vysokoteplotní aplikace

Hlavním cílem projektu je vyvinout novou skupinu funkčních materiálu založených na oxidu CMCs pro jednotlivé části a komponenty používané ve vysokoteplotních aplikacích.

Období
01. 05. 2020 – 30. 04. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TH71020002
Řešitel
Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D.
Kompozita zesílená uhlíkovými vlákny plněná grafénem/grafitem určená zejména pro ochrannou schránku baterií v autech s elektrickým pohonem

Cílem je vývoj nového kompozitního materiálu určeného primárně jako konstrukční materiál pro tvorbu odlehčené multifunkční schránky elektrických baterií pro vozidla s elektrickým pohonem. Kompozitní materiál bude zajištovat: nízkou hmotnost, vysoké specifické mechanické vlastnosti včetně rázové houževnatosti a odolnosti vůči vibracím, efektivní řízení tepelných poměrů ve schránce, delší životnost, požární bezpečnost, omezení statického nabíjení, odolnost proti korozi, elektromagnetickou kompatibilitu a vysoký odpor proti pronikání vody a vodních par. Kompozitní materiál bude složen z epoxidové matrice se zesílením uhlíkovými multifilamenty s vhodně aktivovaným povrchem plněné vodivými uhlíkovými částicemi na bázi grafénu a expandovaného grafitu optimalizované velikosti a koncentrace.

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TM03000010
Řešitel
doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.
Kontrola kvality a rozměrových tolerancí při stavbě pohledových i strukturálních skupin karoserií, kabin a podvozkových částí založená na metodách numerické simulace – virtuální továrna

Cílem projektu je přispět ke všeobecnému zvýšení konkurenceschopnosti participujících subjektů a vypracovat vhodné metodiky zaměřené na využívaní numerických simulací technologií výrobních procesů a tím umožnit optimalizaci reálných výrobních postupů, snižování výrobních nákladů a přispět tak ke všeobecnému zvýšení konkurenceschopnosti průmyslových subjektů. Mezi hlavní rysy předkládaného projektu lze zařadit vytvoření komplexního numerického modelu virtuálního dvojčete pro oblast řešení procesu výroby sestav samonosných karoserií, kabin, ale i podvozkových částí a jejich hlavních podsestav a skupin (např. sestavy dveří, střechy atd.), tzn.vývoj metodiky řešení a její validace, včetně zafixování metodik numerických simulací procesů nýtování, lepení a vytvrzování karoserií.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW03010197
Řešitel
doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D.
Kvalita sociálního klimatu učitelských sborů základních a středních škol a možné intervence

Cílem projektu je vytvořit systémový model diagnostiky a intervencí týkajících se vztahů ve sboru a kvality řízení pro síť českých základních a středních škol v Libereckém kraji. Smyslem je podpora a pomoc škole a učitelům v oblasti vztahů uvnitř školy. Dílčími cíli jsou: 1. Využít výstupů základního výzkumu GA ČR 16-10057S “Stabilita a proměny učitelských sborů ZŠ“ při tvorbě metodiky diagnostiky sociálního klimatu učitelských sborů. 2. Vytvořit metodiku obecných a specifických intervencí pro podporu rozvoje jednotlivých škol v oblasti vztahů a vedení lidí. 3. Diagnostikovat stav klimatu učitelských sborů ZŠ a SŠ v Liberci a Libereckém kraji. 4. Využít zjištěná data z diagnostických fází k ověření účinnosti intervencí – aplikovaný výzkum metodou experimentu.

Období
01. 05. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TL03000035
Řešitel
Mgr. Andrea Rozkovcová, Ph.D.
Kvalita sociálního klimatu učitelských sborů základních a středních škol a možné intervence VZ k 14224

Cílem projektu je vytvořit systémový model diagnostiky a intervencí týkajících se vztahů ve sboru a kvality řízení pro síť českých základních a středních škol v Libereckém kraji. Smyslem je podpora a pomoc škole a učitelům v oblasti vztahů uvnitř školy. Dílčími cíli jsou: 1. Využít výstupů základního výzkumu GA ČR 16-10057S “Stabilita a proměny učitelských sborů ZŠ“ při tvorbě metodiky diagnostiky sociálního klimatu učitelských sborů. 2. Vytvořit metodiku obecných a specifických intervencí pro podporu rozvoje jednotlivých škol v oblasti vztahů a vedení lidí. 3. Diagnostikovat stav klimatu učitelských sborů ZŠ a SŠ v Liberci a Libereckém kraji. 4. Využít zjištěná data z diagnostických fází k ověření účinnosti intervencí – aplikovaný výzkum metodou experimentu.

Období
01. 05. 2020 – 31. 10. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TL03000035
Řešitel
Mgr. Andrea Rozkovcová, Ph.D.
Limitní faktory pro přežití a proliferaci mikrobiálních společenstev, významných pro korozi bariér hlubinného úložiště radioaktivních odpadů

Cílem projektu bude stanovení hodnot fyzikálních faktorů limitujících přežívání a proliferaci přirozené mikroflóry hlubinných vod či bentonitu a navržení jednotné metodiky, která umožní efektivní stanovení limitních hodnot i u jiných typů bentonitů a vod studovaných v budoucnosti. Projekt bude řešit především vliv tlaku, teploty, ionizujícího záření a dostupnosti vody a živin, jakožto nejdůležitějších faktorů negativně ovlivňujících přežívání mikroorganismů v prostředí úložiště. Hodnoty limitních faktorů budou testovány na jednom českém kandidátním bentonitu pro koncept hlubinného úložiště a zároveň na referenčním přečištěném bentonitu Nanocor s přesně definovaným chem. složením a bez přirozené mikroflóry. Výstupem bude i příslušný funkční vzorek, ověřená technologie a publikace výsledků.

Období
01. 06. 2019 – 31. 05. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TK02010169
Řešitel
Mgr. Kateřina Černá, Ph.D.
Mezinárodní výzkumné laboratoře

Předkládaný projekt přidává do existujícího Strategického plánu CxI jeden nový strategický cíl: zakládat výzkumná pracoviště společná se zahraničním partnerem. Při implementaci projektu budou nejprve zpracovány manuály na témata: jak vybrat vhodného partnera pro společné výzkumné pracoviště, jak postupovat při vytváření společných výzkumných pracovišť a jak provozovat a řídit společné výzkumné pracoviště. Tyto návodné dokumenty budou vznikat v součinnosti se stávajícími a také s novými partnery zejména ze zakládajících zemí EU. V další fázi implementace projektu bude správnost a funkčnost těchto dokumentů ověřena pilotním založením dvou společných výzkumných laboratoří. Zakládání takových společných pracovišť má řadu odborných témat jako je komplementarita expertních kompetencí partnerů, mezioborovost, synergie apod. Bude třeba řešit také řadu legislativních, organizačních a kompetenčních problémů. To vše v bilaterálním vztahu partnerů ze dvou různých zemí. Jako součást plnění těchto specifických cílů projektu proběhne řada vzdělávací akcí pro stávající i nové výzkumné, manažerské a administrativní pracovníky. Všechny plánované vzdělávací akce jsou zaměřeny na rozvoj dovedností a kompetencí potřebných k získávání zahraničních partnerů, k udržování a k rozvoji intenzity mezinárodních vztahů ve vědě a výzkumu s důrazem na jejich nejvyšší úrovni, tj. zakládání a udržitelném provozování společných mezinárodních pracovišť.

Období
01. 03. 2020 – 30. 06. 2023
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014685
Řešitel
Mgr. Adam Blažek, MBA
Modulární multisenzorický profesní oděv k řízení rizika, ochraně zdraví a bezpečnosti členů IZS pomocí metod uměléinteligence

Cílem projektu je navrhnout multisenzorový monitorovací systém založený na umělé inteligenci určený ke snížení rizika, ochraně zdraví a bezpečnosti členů IZS v reálném čase. Systém Smart profesních oděvů rovněž umožní dálkové sledování nositelů na stanovišti velitele při běžných i CBRN incidentech v obtížně dostupném terénu pro zlepšení rozhodování velitele. Systém se bude sestávat z modulárního profesního oděvu pro členy IZS, který zajistí optimální termofyziologický, senzorický a ergonomický komfort nositele a bude osazen modulárním telemetrickým multisenzorovým systémem, který umožní v reálném čase monitoraci a inteligentní adaptivní vyhodnocení zdravotního stavu a environmentální zátěže nositele na základě jeho osobního profilu vytvořeného s využitím metod umělé inteligence.

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2025
Zdroj
MV
Kód projektu
VJ02010031
Web
https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VJ02010031
Řešitel
doc. Ing. Antonín Havelka, CSc.
Modulární soustava pro úpravu domovních odpadních vod

Projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj soustavy pro čistírny domovních odpadních vod. Soustava bude sestávat z čistírny odpadních vod, sítové filtrace a řídicího systému navržených tak, aby proces čištění bez doplňků splňoval třídu PZV NV č. 57/2016 Sb. a umožňoval i případné druhotné použití. Bude určena pro ČOV o výkonu 0,25 – 6 m3/den využitelné tam, kde není možné odpadní vody napojit na kanalizaci, nebo kde je nutno vyčištěnou odpadní vodu akumulovat pro druhotné použití.

Období
01. 07. 2021 – 31. 05. 2023
Zdroj
MPO
Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026360
Řešitel
prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc.
Molecular Design of Polymers for Biomedical Applications (MEDIPOL)

The EU-funded MEDIPOL project is an integrated 4-year programme of knowledge transfer and networking, between six partners with complementary expertise, to design and develop new polymer-based materials for advanced biomedical applications, targeting soft tissues, especially the eye and dermal wounds. There are clear similarities between ocular and dermal sites; understanding these analogies facilitates the design of, for example, corneal bandages, ophthalmic dry eye therapies and effective burn and wound dressings with increased effectiveness. MEDIPOL’s knowledge transfer programme will train 49 professionals as future leaders in academia and industry. The specific major problems being targeted relate to vision and mobility, increasingly critical issues worldwide in healthcare systems that have the task of managing the socio-economic aspects of ageing populations.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2024
Zdroj
EUK
Kód projektu
871650
Řešitel
doc. Ing. Petr Mikeš, Ph.D.
Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR

Hlavním cílem projektu je zjistit, jaké jsou možnosti a limity rozvoje environmentálně udržitelného a sociálně dostupného participativního bydlení v ČR. Chceme: 1) konceptualizovat participativní bydlení pro ČR: identifikovat hlavní formy a navrhnout systémová řešení rozvoje sociální inovace v různých kontextech 2) zjistit, jak potřeby a zájmy aktérů bydlení ovlivňují naplňování environmentálních, sociálních a ekonomických cílů participativního bydlení a navrhnout metodické postupy efektivní regulace pro obce 3) navrhnout a testovat principy a nástroje pro správu v modelových typech participativního bydlení 4) aplikovat výstupy v 6 zapojených městech např. do zadávací dokumentace pro konkrétní lokality nebo do programu rozvoje environmentálního a dostupného participativního bydlení.

Období
01. 02. 2021 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
SS03010221
Web
ul.cz/univerzita/fua/veda-a-vyzkum/tacr-2/
Řešitel
Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D.
Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR, Masarykova univerzita (TAČR) – VZ17943

Hlavním cílem projektu je zjistit, jaké jsou možnosti a limity rozvoje environmentálně udržitelného a sociálně dostupného participativního bydlení v ČR. Chceme: 1) konceptualizovat participativní bydlení pro ČR: identifikovat hlavní formy a navrhnout systémová řešení rozvoje sociální inovace v různých kontextech 2) zjistit, jak potřeby a zájmy aktérů bydlení ovlivňují naplňování environmentálních, sociálních a ekonomických cílů participativního bydlení a navrhnout metodické postupy efektivní regulace pro obce 3) navrhnout a testovat principy a nástroje pro správu v modelových typech participativního bydlení 4) aplikovat výstupy v 6 zapojených městech např. do zadávací dokumentace pro konkrétní lokality nebo do programu rozvoje environmentálního a dostupného participativního bydlení.

Období
01. 02. 2021 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
SS03010221
Web
https://www.tul.cz/univerzita/fua/veda-a-vyzkum/tacr-2/
Řešitel
Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D.
MultiTex – Pokročilé smart textilie s multifunkčními účinky pro zkvalitnění profesních a funkčních oděvů v rizikovém prostředí – VZ

Projekt bude realizovat pokročilé chytré textilie s multifunkčními účinky pro zkvalitnění funkčních a profesních oděvů. Řada pracovníků v lehkém i těžkém průmyslu, lesnictví, strojírenství či zdravotnictví je vystavena rizikovým faktorům, jako je vysoká teplota, vibrace, či hluk. Projekt řeší trvalou integraci vybraných elektronických prvků, jako jsou senzory teploty, vibrací a hluku, do 1. vrstvy funkčních oděvů za účelem včasné indikace překročení stanovených hodnot tak, aby nedocházelo k poškození zdraví uživatelů. Systém umožní yhodnocení a upozornění uživatele na překročení limitů integrovanými stavovými LED. Funkční oděv s integrovaným el. subsystémem bude navržen a realizován tak, aby splňoval požadavky na uživatelský komfort a byl dostatečně odolný z hlediska údržby.

Období
01. 04. 2021 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW03010095
Řešitel
doc. Ing. Antonín Havelka, CSc.
MŽP – Innovative technology based on constructed wetlands for treatment of pesticide contaminated waters

Dofinancování projektu LIFEPOPWAT of Ministerstva životního prostředí ČR.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
MŽP
Kód projektu
MZP/2019/320/1471
Web
https://cxi.tul.cz/lifepopwat
Řešitel
prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.
Nanovlákenné materiály s antimikrobiální funkcí aktivovanou viditelným světlem

Zajistit rozvoj technologické platformy v návaznosti na dosavadní výsledky společného pracoviště LAM-X a PřF UK ve spolupráci s TUL, a zvýšit tím konkurenceschopnost spin-off společnosti LAM-X. Tato světově unikátní technologie propojuje poznatky z fotochemie a výroby nanovlákenných materiálů v elektrickém poli a vede k možnosti vyvíjet inovativní materiály, jejichž vlastnosti jsou řízené viditelným světlem. Tyto nanovlákenné materiály s antimikrobiálním účinkem aktivovaným ozářením viditelným světlem spojují výhody nanovláken jako pasivní bariéry pro viry a bakterie s jejich deaktivací na povrchu materiálu. To otevírá široké aplikační možnosti v oblasti léčby chronických ran, vývoje respirátorů proti COVID-19, filtrace vzduchu (automotive) i vody a v obalovém průmyslu (balení potravin).

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW04020054
Řešitel
doc. Ing. Petr Mikeš, Ph.D.
Nanovlákenné materiály s antimikrobiální funkcí aktivovanou viditelným světlem – VZ

Zajistit rozvoj technologické platformy v návaznosti na dosavadní výsledky společného pracoviště LAM-X a PřF UK ve spolupráci s TUL, a zvýšit tím konkurenceschopnost spin-off společnosti LAM-X. Tato světově unikátní technologie propojuje poznatky z fotochemie a výroby nanovlákenných materiálů v elektrickém poli a vede k možnosti vyvíjet inovativní materiály, jejichž vlastnosti jsou řízené viditelným světlem. Tyto nanovlákenné materiály s antimikrobiálním účinkem aktivovaným ozářením viditelným světlem spojují výhody nanovláken jako pasivní bariéry pro viry a bakterie s jejich deaktivací na povrchu materiálu. To otevírá široké aplikační možnosti v oblasti léčby chronických ran, vývoje respirátorů proti COVID-19, filtrace vzduchu (automotive) i vody a v obalovém průmyslu (balení potravin).

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW04020054
Řešitel
doc. Ing. Petr Mikeš, Ph.D.
Národní centrum kompetence Josefa Božka pro techniku vozidel (BOVENAC)

Hlavním cílem PROJEKTU je výzkum a vývoj budoucích prostředků udržitelné mobility silničními a kolejovými vozidly a jejich zapojení do dopravních systémů s ohledem na strategický rozvoj technické úrovně oborů, důležitých pro hospodářství České republiky, i na krátkodobé bezprostředně realizovatelné cíle v průmyslu. Prostředkem dosažení tohoto cíle je založení skupiny SMLUVNÍCH STRAN pro dlouhodobou spolupráci, které využije jak synergie mezi příbuznými obory s podobnými zásadními problémy rozvoje, tak synergie ze spolupráce mezi akademickými, výzkumnými a průmyslovými pracovišti, umožňující zaměřit aktivity na rozhodující problémy aplikovatelné na trhu budoucích dopravních prostředků.

Období
01. 01. 2023 – 31. 12. 2028
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TN02000054
Řešitel
Ing. Robert Voženílek, Ph.D.
Národní centrum kompetence pro průmyslový 3D tisk

Cílem projektu je vytvořit základy Národního centra kompetence pro průmyslový 3D tisk polymerních materiálů s důrazem na podporu ekologicky a energeticky účinnější výroby, cradle-to-cradle přístupu, efektivního využití surovin a jejich recyklace, využití odpadních přírodních a syntetických materiálů – to vše v souladu s cíli Green Deal a cirkulární ekonomiky. Toto centrum by bylo zřízeno v Liberci a vychází ze společných silných stránek koordinátora, předních výzkumných organizací a průmyslových partnerů, aby tak vytvořilo silný výzkumný program pro efektivní ekologické využití surovin a energií, zvýšení přínosu aditivních technologií pro průmysl a díky tomu robustní zdroj projektů pro navrhované centrum.

Období
01. 01. 2023 – 31. 12. 2028
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TN02000033
Řešitel
Ing. Jiří Šafka, Ph.D.
Networking for Research and Development of Human Interactive and Sensitive Robotics Taking Advantage of Additive Manufacturing

Strategickým cílem projektu je zintenzivnit rozvoj excelentního výzkumu v oblasti interaktivních, citlivých autonomních robotických systémů založených na aditivní výrobě a využívajících inteligentní materiály na bázi nanopolymerů na TECHNICKÉ UNIVERZITĚ V LIBERCI v České republice (dále jen TUL) vytvořením partnerství se čtyřmi předními zahraničními výzkumnými institucemi z Francie (INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE a UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III), Španělska (MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA JOSE MARIA ARIZMENDIARRIETA S COOP) a Dánska (AALBORG UNIVERSITET). TUL výrazně zvýší kvalitu a konkurenceschopnost výzkumu v této oblasti prostřednictvím výměn zaměstnanců a studentů, odborných návštěv a účasti na konferencích. Účel mobility vědeckých a administrativních pracovníků bude získání nových poznatků a zkušeností v dané oblasti výzkumu a také příprava a realizace mezinárodních vědeckých projektů či kontaktů na úrovni plánované výzkumné spolupráce s předními výzkumnými organizacemi. Služební cesty povedou k vytvoření nových projektových záměrů, přičemž ty nejslibnější budou předloženy do mezinárodních výzev. Součástí projektu bude také organizace odborných seminářů, workshopů, doktorandských fór a mezinárodních konferencí. Těžištěm těchto aktivit bude intenzivní přenos poznatků z předních výzkumných pracovišť na odborná pracoviště TUL, přičemž hlavním přínosem projektu bude výrazné přiblížení kvality výzkumu na TUL mezinárodně uznávaným kolegům z EU, čímž se usnadní přístup TUL k financování z prostředků Evropské komise. Z hlediska personálních kapacit projekt zvýší vědecké a technické kapacity zapojených institucí a podpoří odborný růst pracovníků zapojených do projektu.

Období
01. 01. 2020 – 30. 06. 2023
Zdroj
EUK
Kód projektu
857061
Web
http://r2p2.eu/
Řešitel
prof. Ing. Aleš Richter, CSc.
Neveřejné zdroje k projektu č. 14228 Antibakteriální povlaky obsahující uhlíkové nanočástice získané metodou Sol-Gel

Cílem projektu je získat sol-gel metodou nanouhlíkové povlaky s vysokými antibakteriálními vlastnostmi a nízkou toxicitou pro různé aplikace. V prvním kroku projektu bude vyvinuta technologie nanášení sol-gelových vrstev, aby se toxické sloučeniny kovů nahradily netoxickými uhlíkovými nanočásticemi (CNP). Výsledkem bude propracovaná technologie povlakování modifikovanými vrstvami CNP majícími odpovídající fyzikální vlastnosti. CNP budou chemicky modifikovány tak, aby poskytovaly vylepšené antimikrobiální vlastnosti. Antibakteriální aktivita vrstev bude prokázána mikrobiologickými experimenty s vybranými kmeny bakterií, navíc bude potvrzena bezpečnost produktů. Technologie bude zavedena do poloprovozního procesu s využitím navrženého a vyrobeného přenosného laboratorního zařízení. Výsledkem provedených prací bude tržní produkt validovaného antibakteriálního kompozitního povlaku.

Období
01. 05. 2020 – 30. 04. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TH71020001
Řešitel
doc. Ing. Adam Hotař, Ph.D.
NZ – BUSkit – systém pro sběr, analýzu, filtrování a simulaci dat systémů přípojných prostřednictvím automobilových palubních sběrnic

BUSkit – systém pro sběr, analýzu, filtrování a simulaci dat systémů přípojných prostřednictvím automobilových palubních sběrnic Systém „BUSkit“ bude modulární systém pro podporu testování palubních systémů, jehož hlavním účelem bude analýza, sběr, filtrování, simulace, emulace a injektování dat na palubních sběrnicích (CAN bus, LIN, FlexRay, CarEthernet).

Období
01. 01. 2021 – 30. 06. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
CK02000158
Řešitel
Ing. Josef Novák, Ph.D.
NZ – Vývoj komponent skleněné bižuterie pro cirkulární ekonomii

Hlavním cílem projektu je vývoj komponent pro výrobu skleněné bižuterie, které budou v souladu s cirkulární ekonomií a rozvojem ICT technologií. V rámci projektu bude proveden výzkum a vývoj zaměřený na nová složení skla pro účely bižuterní výroby, která by vedle tradičního sodnodraselného skla obsahovala i přísady získané recyklací typů skla nebo materiálů, které se systematicky nerecyklují jako např. komponenty kompozitních materiálů (skelná vlákna, uhlíková vlákna), plochého skla, laboratorního skla i dekorativního skla. Vývoj bude zaměřen jak na formu a přípravu vstupního recyklátu (prach, střepy, vlákna), tak i na složení výsledné skloviny a výsledného vizuálního efektu. Druhým zásadním vývojovým cílem bude vývoj skleněné komponenty kompatibilní se stavem v oblasti současných a budoucích informačních technologií, která by umožnila skleněné bižuterii plnit funkce typu jako např. NFC (Near Field Communication) nebo využití výhod internetu věcí (IoT). V rámci projektu budou využity metody pokročilého matematického modelování souvisejících nelineárních fyzikálních dějů a zkoumány možnosti v oblasti tzv. Rapid Tooling a technologie 3D tisku pro návrh a výrobu forem pro inovované komponenty pro skleněnou bižuterii.

Období
01. 11. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW02020240
Řešitel
doc. Dr. Ing. Ivan Mašín
NZ k 14237 – Výzkum a vývoj analyzátoru elektrické energie s elektronickými snímači proudu pro monitoring vývodů – TK04020053

Cílem projektu je výzkum a vývoj měřicího systému elektrické energie pro energetické sítě s velkým počtem napaječů/vývodů. Jde o analyzátor výkonů s mnohonásobným počtem proudových vstupů. Cílovou aplikací je digitalizace distribučních transformačních stanic, monitoring chytrých sítí pro průmysl, SmartBuildings a SmartCities. Cílem je omezit komplexnost kabeláže mezi snímači proudu vývodů a měřidly, usnadnit instalaci a eliminovat chyby v zapojení. Druhým cílem projektu jsou softwarové moduly pro konfiguraci měřidel, automatický sběr a analýzu dat. Doplněny a podstatně rozšířeny budou výpočetní a prezentační moduly pro analýzu velkého počtu měřených vývodů, tvorbu automatických reportů a využití služeb cloudu pro ukládání větších objemů archivů z rozsáhlých monitorovaných systémů.

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TK04020053
Řešitel
Ing. Miroslav Novák, Ph.D.
Optimalizace souboru opatření pro zemědělská povodí v rámci procesu pozemkových úprav

Cílem projektu je vypracování postupů pro navrhování souboru biotechnických opatření na hlavních i podrobných odvodňovacích zařízeních a zároveň na erozně ohrožené půdě v zemědělsky využívaných povodích a jejich pilotní realizace. Účelem těchto postupů je připravit standardizované, účinné a finančně dostupné řešení pro zvýšení retence a akumulace a zlepšení jakosti vody v odvodněných povodích v rámci procesu pozemkových úprav. V rámci projektu dojde k testování účinnosti variant opatření a k optimalizaci realizačních a procesních možností v rámci komplexních pozemkových úprav pro současné a očekávané hydrologické situace.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2025
Zdroj
MZe
Kód projektu
QK21010341
Řešitel
RNDr. Stanislava Vrchovecká
Ostatní zdroje k dofinancování projektu 17075 Vývoj automatizovaného zařízení pro testování kvality rotačních dílů leteckých motorů pomocí ultrazvukové imerzní metody

Projekt je zaměřen na vývoj automatizovaného zařízení pro testování kvality rotačních dílů leteckých motorů pomocí ultrazvukové imerzní metody pro segment opravárenství a výroby. Výsledkem projektu bude zařízení, které bude splňovat přísné požadavky výrobců leteckých proudových motorů (Rolls Royce, General Electric, Snecma, Pratt & Whitney) pro testování leteckých dílů jak z pohledu samotné ultrazvukové metody, tak z pohledu požadavků na vysokou přesnost manipulace ultrazvukovou sondou. Výstupem projektu bude prototyp.

Období
01. 11. 2021 – 31. 05. 2023
Zdroj
MPO
Kód projektu
EG20_321/0024937 reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024937
Řešitel
doc. Ing. Adam Hotař, Ph.D.
Ostatní zdroje k dofinancování projektu 17952 Snižování hlukové zátěže od liniových dopravních staveb pomocí aktivních a pasivních prvků

Cílem projektu je výzkum a vývoj nového inovativního řešení protihlukového panelu s aktivním systémem pohlcování a odrážení zvuku založeném na spojení geopolymerického sendviče s uhlíkovou mřížkou, která ve své vnitřní struktuře generuje elektromagnetické napětí. Uvedené řešení bude dosahovat účinnějšího útlumu hluku o 15–20 dB v závislosti na frekvenci oproti stávajícím používaným technickým řešením. Při realizaci projektu budou probíhat dva směry výzkumu a vývoje, a to pro silniční a železniční dopravu, kde každá z těchto oblastí má svá specifika. Jedná se o protihlukový panel s aktivním systémem pohlcování a odrážení zvuku, založeném na spojení geopolymerního sendviče s uhlíkovou mřížkou, která ve své vnitřní struktuře generuje elektromagnetické napětí. V silniční dopravě se jedná o tentýž protihlukový panel, avšak uhlíková mřížka bude spolu s generátorem elektrické energie schopna širší aktivní reakce na frekvence hlukového znečištění. Cílem tohoto projektu bude realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s cílem zavedení nového produktu na trh. Výstupem projektu bude funkční vzorek protihlukového panelu s uhlíkovou mřížkou pro použití v železniční dopravě a funkční vzorek protihlukového panelu s generátorem elektromagnetického pole na uhlíkové mřížce v silniční dopravě.

Období
01. 10. 2021 – 31. 05. 2023
Zdroj
MPO
Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025218
Řešitel
doc. Ing. Adam Hotař, Ph.D.
Ostatní zdroje k projektu (Vývoj filtru na záchyt těžkých kovů ve spalovacích procesech)

Cílem projektu je nalezení vhodného technického řešení na snižování emisí těžkých kovů ve spalinách z kombinované výroby elektrické energie a tepla spalující hnědé uhlí a komunální odpad, kterým by mohla být navrhovaná koncepce řešení, která vychází z vlastností těžkých kovů a z unikátních vlastností textilních sítí z mikrovláken uhlíku. Cílem je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje se zavedení nového produktu na trh. Výstupem projektu bude užitný vzor filtračního zařízení na odstranění těžkých kovů ze spalin.

Období
01. 01. 2022 – 31. 05. 2023
Zdroj
MPO
Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026962
Řešitel
doc. Ing. Adam Hotař, Ph.D.
Ostatní zdroje k projektu TH80020007 – Vývoj geopolymerních kompozitů jako materiálu pro protikorozní ochranu nebezpečných vraků a dalších kritických podvodních staveb)

Cílem je vývoj vysoce výkonných kompozitů s funkčními vlastnostmi pro strojírenství, stavebnictví a námořní průmysl. Materiál je složen z geopolymerní matrice vyztužené různými vlákny a plnivy. Matrice, vlákna, částice a plniva mohou být z přírodních i syntetických zdrojů. Výsledkem bude ekologický kompozit vhodný pro aplikaci pod vodou. Naplní potřebu odolnějších materiálů pro ochranu nebezpečných vraků a kritické podvodní infrastruktury před korozí, pro stavební účely v turbulentním a vysoce znečištěném prostředí, včetně ochrany před nebezpečnými materiály ve vracích. Konkrétní díl bude vytvořen ve formě prefabrikovaných nebo 3D tištěných prvků s možností instalace pod vodou. Požadované vlastnosti: vysoká pevnost v tlaku, nízká deformovatelnost, vysoká odolnost proti vodě, chemickým vlivům, včetně solí a chloru, bioerozi, nebezpečným odpadům, olejům (nízká pórovitost) a oděru, dlouhodobá životnost, ekologická šetrnost, nákladová efektivita a nízká toxicita.

Období
01. 06. 2022 – 31. 05. 2025
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TH80020007
Řešitel
doc. Ing. Adam Hotař, Ph.D.
Pokročilé senzory a metody automatického řízení kvality textilní příze v přádelně – FW03010640

Jedním z nejdůležitějších cílů je zachování a navýšení odstupu v technické a ekonomické úrovni textilních strojů vyráběných firmou Rieter oproti konkurenčním strojům, především v oblasti automatizace řízení kvality textilní příze v přádelně. Konkrétním cílem projektu je vyvinout vlastní sadu inteligentních zařízení, která budou plně integrována do linek společnosti Rieter, a s jejich pomocí automatizovat a optimalizovat současné technologie výroby přízí a tím dosáhnout podstatného zvýšení produktivity, kvality a ekonomičnosti při výrobě textilních přízí. Výsledky projektu budou využívat nejmodernější technologie a principy, moderní matematicko-analytické metody z oblasti pokročilé digitální analýzy obrazových dat a numerických simulací.

Období
01. 04. 2021 – 30. 11. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW03010640
Řešitel
Ing. Martin Rozkovec, Ph.D.
Pokročilé senzory a metody automatického řízení kvality textilní příze v přádelně – NZ k 17943

Jedním z nejdůležitějších cílů je zachování a navýšení odstupu v technické a ekonomické úrovni textilních strojů vyráběných firmou Rieter oproti konkurenčním strojům, především v oblasti automatizace řízení kvality textilní příze v přádelně. Konkrétním cílem projektu je vyvinout vlastní sadu inteligentních zařízení, která budou plně integrována do linek společnosti Rieter, a s jejich pomocí automatizovat a optimalizovat současné technologie výroby přízí a tím dosáhnout podstatného zvýšení produktivity, kvality a ekonomičnosti při výrobě textilních přízí. Výsledky projektu budou využívat nejmodernější technologie a principy, moderní matematicko-analytické metody z oblasti pokročilé digitální analýzy obrazových dat a numerických simulací.

Období
01. 04. 2021 – 30. 11. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW03010640
Řešitel
Ing. Martin Rozkovec, Ph.D.
Pokročilé senzory a metody automatického řízení kvality textilní příze v přádelně – VZ k 17943 – FW03010640

Jedním z nejdůležitějších cílů je zachování a navýšení odstupu v technické a ekonomické úrovni textilních strojů vyráběných firmou Rieter oproti konkurenčním strojům, především v oblasti automatizace řízení kvality textilní příze v přádelně. Konkrétním cílem projektu je vyvinout vlastní sadu inteligentních zařízení, která budou plně integrována do linek společnosti Rieter, a s jejich pomocí automatizovat a optimalizovat současné technologie výroby přízí a tím dosáhnout podstatného zvýšení produktivity, kvality a ekonomičnosti při výrobě textilních přízí. Výsledky projektu budou využívat nejmodernější technologie a principy, moderní matematicko-analytické metody z oblasti pokročilé digitální analýzy obrazových dat a numerických simulací.

Období
01. 04. 2021 – 30. 11. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW03010640
Řešitel
Ing. Martin Rozkovec, Ph.D.
Pokročilé senzory a metody automatického řízení kvality textilní příze v přádelně – VZ k 17943 – FW03010640

Jedním z nejdůležitějších cílů je zachování a navýšení odstupu v technické a ekonomické úrovni textilních strojů vyráběných firmou Rieter oproti konkurenčním strojům, především v oblasti automatizace řízení kvality textilní příze v přádelně. Konkrétním cílem projektu je vyvinout vlastní sadu inteligentních zařízení, která budou plně integrována do linek společnosti Rieter, a s jejich pomocí automatizovat a optimalizovat současné technologie výroby přízí a tím dosáhnout podstatného zvýšení produktivity, kvality a ekonomičnosti při výrobě textilních přízí. Výsledky projektu budou využívat nejmodernější technologie a principy, moderní matematicko-analytické metody z oblasti pokročilé digitální analýzy obrazových dat a numerických simulací.

Období
01. 04. 2021 – 30. 11. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW03010640
Řešitel
Ing. Martin Rozkovec, Ph.D.
Pokročilé struktury pro tepelnou izolaci v extrémních podmínkách

Cílem projektu je studovat tepelné chování vysoce výkonných textilií, popsat mechanismus přenosu tepla ve vláknitých strukturách v extrémních podmínkách a vyvinout obecnou, vědecky podloženou metodiku vytváření tepelně izolačních vrstev. Pro stanovení tepelné odolnosti textilií v chladných podmínkách jsou, v souladu s normami, ztráty vedením tepla zanedbatelné a je třeba vzít v úvahu konvekci a tepelné vyzařování. Běžná zařízení pro hodnocení tepelného odporu oděvů jsou založena na měření tepelné vodivosti za standardních klimatických podmínek, což není uplatnitelné pro extrémní tepelné podmínky. Z těchto důvodů projekt zahrnuje také vývoj měřicího tunelu, který lze použít k měření celkové tepelné ztráty textilií v oblasti pod bodem mrazu. Při konstrukci nových tepelně izolačních vrstev budou také zkoumány materiály, které omezují přenos tepla radiací. Bude vytvořen systém pro predikci tepelně izolačních vlastnosti textilních vrstev.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2025
Zdroj
GAČR
Kód projektu
GM21-32510M
Řešitel
Mohanapriya Venkataraman, Ph.D.
Povrchově upravená nanovlákenná struktura pro zvýšenou tvorbu biofilmu v mikrobiálních palivových článcích

Přínos našeho výzkumného týmu k aktivitě PHOENIX spočívá ve výzkumu aplikací nanovlákenných kompozitů a procesu laserových úprav materiálů pro posílení růstu exoelektrogenních biofilmů na anodě v mikrobiálních palivových článcích. Naše zapojení bude v rámci pracovní skupiny 2, pracovní úkol 4; funkcionalizované elektrody v bioelektrochemických systémech.

Období
01. 01. 2021 – 30. 09. 2024
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
CA19123
Řešitel
doc. Fatma Yalcinkaya, Ph.D. M.Sc.
Pravděpodobnostní hodnocení následků radiačních havárií – TK04010132

Cílem projektu je na základě transferu know-how ze zahraničních zdrojů a dalšího vývoje vytvořit pracovní rámec, metodické postupy a technické prostředky pro realizaci PSA 3. úrovně pro provozované i budoucí české JE v souladu s potřebami aplikačního garanta SÚJB. Ke splnění tohoto cíle je třeba analyzovat dostupné výpočetní kódy pro PSA-3, vybrat nejvhodnější kód pro realizaci PSA-3 studie v ČR, zpracovat vlastní pilotní studii PSA-3 pro omezenou množinu vybraných scénářů vedoucích k úniku radionuklidů do okolí JE a zpracovat výsledky pilotní analýzy a celého projektu. Vlastní výsledky PSA-3 mohou být využity v procesu licencování nového JZ při porovnávání nabídek jednotlivých účastníků a u stávajících JE pro formulování doporučení na zvýšení bezpečnosti a v oblasti havarijního plánování.

Období
01. 01. 2022 – 30. 06. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TK04010132
Řešitel
Ing. Jan Kamenický, Ph.D.
Prevence střevního anastomotického leaku a pooperačních adhezí pomocí nanovlákenných biodegradabilních materiálů

Cílem projektu je vyvinout unikátní dvouvrstvý nanovlákenný materiál s odlišnými vlastnostmi jednotlivých stran pro krytí chirurgických anastomóz.

Období
01. 05. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
MZ
Kód projektu
NU20J-08-00009
Řešitel
RNDr. Jana Horáková, Ph.D.
Proaktivní řešení negativních vlivů overturismu

Hlavnı́m cı́l em projektu je vyvinout strategii, jak zmı́r nit negativnı́ vlivy nadměrného turismu (overturismu) v postižených lokalitách bez nutnosti zavádět regulace a omezenı́. Dı́l čı́m cı́l em projektu je vyvinout strategii, jak motivovat turisty, aby nenavštěvovali pouze nejznámějšı́ a nejoblı́b enějšı́ turistické cı́l e, ale poznali region vı́c e a navštı́v ili v něm vı́c e lokalit. Dalšı́m dı́l čı́m cı́l em projektu je vyvinout návodný metodický materiál pro lokálnı́ aktéry v cestovnı́m ruchu, předevšı́m pro obce, oblastnı́ organizace destinačnı́h o managementu, krajské úřady a dalšı́ zájmová sdruženı́, ve kterém bude názorně vysvětleno na přı́k ladech jakým způsobem výše zmı́n ěné strategie aplikovat. Celkově by projekt měl přispět k udržitelnosti turismu v regionech a rozvoji těchto regionů.

Období
01. 04. 2020 – 30. 06. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TL03000020
Řešitel
Mgr. Emil Drápela, Ph.D.
Proaktivní řešení negativních vlivů overturismu VZ k 14223

Hlavním cílem projektu je vyvinout strategii, jak zmírnit negativní vlivy nadměrného turismu (overturismu) v postižených lokalitách bez nutnosti zavádět regulace a omezení. Dílčím cílem projektu je vyvinout strategii, jak motivovat turisty, aby nenavštěvovali pouze nejznámější a nejoblíbenější turistické cíle, ale poznali region více a navštívili v něm více lokalit. Dalším dílčím cílem projektu je vyvinout návodný metodický materiál pro lokální aktéry v cestovním ruchu, především pro obce, oblastní organizace destinačního managementu, krajské úřady a další zájmová sdružení, ve kterém bude názorně vysvětleno na příkladech jakým způsobem výše zmíněné strategie aplikovat. Celkově by projekt měl přispět k udržitelnosti turismu v regionech a rozvoji těchto regionů.

Období
01. 04. 2020 – 30. 06. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TL03000020
Řešitel
Mgr. Emil Drápela, Ph.D.
Proudění tekutin vyvolaná vysokonapěťovými jevy

Problematika řízení proudění se stává klíčovou technologií v mnoha významných průmyslových odvětvích (mimo jiné například při výrobě nanovláken). Hlavní náplní navrhovaného projektu je zlepšit a zpřesnit popis vzniku různých typů definovaných proudění tekutin vyvolaných pomocí elektrohydrodynamických jevů: koronového výboje (CD) a dielectric barrier discharge (DBD). Tyto mechanismy mají oproti jiným standardně využívaným způsobům generování proudění několik zásadních výhod: žádné pohyblivé součásti aktuátoru, vysokou spolehlivost a vysokou energetickou účinnost. Současná znalost této problematiky poskytuje pouze velmi základní a nekompletní popis. Cílem navrhovatelů tedy je popsat tyto jevy detailně matematicko-fyzikálně a ověřit platnost tohoto popisu srovnáním experimentálních dat s výsledky numerických simulací. Hlavním cílem navrhovaného projektu je prohloubit matematicko-fyzikální popis proudění tekutin, které jsou generovány pomocí koronového výboje a dielectric barrier discharge (DBD). Výzkum bude založen na experimentálních datech z jednotlivých typů aktuátorů, numerickém modelování a verifikaci.

Období
01. 05. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TUL
Kód projektu
PURE-2020-6009
Řešitel
Ing. Jiří Primas, Ph.D.
Předúprava, povlakování a ochrana substrátu

Projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj v oblasti nanotechnologií. Smyslem je vyvinout nové technologie a postupy nanášení tenkých vrstev kovu o tloušťce až 0,1 nm na sklo a další substráty s cílem dosáhnout maximální míry mechanické a chemické odolnosti takto vzniklého materiálu, který bude po ukončení projektu využíván ke komerčním účelům. Cílem projektu je tedy na základě provedeného výzkumu a vývoje dosáhnout optimalizace a zajištění kvalitní předpřípravy povrchu tak, aby pokovená vrstva na substrátu držela a aby byla technologie komerčně a technologicky dostupná. Následně vytvořit technologii, která by ochránila proti vzdušné oxidaci a dále i proti běžnému mechanickému namáhání.

Období
01. 01. 2022 – 31. 05. 2023
Zdroj
MPO
Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025264
Řešitel
doc. Ing. Adam Hotař, Ph.D.
Reprezentace poruchových zón a diskontinuit v hydrogeologických modelech pro hodnocení bezpečnosti hlubinného úložiště radioaktivního odpadu

Cílem projektu je výzkum vlivu poruchových zón v prostředí geologické bariéry úložiště a jejich hydraulických vlastností na transport radionuklidů z HÚ v kontextu jejich různých geometrických a matematickofyzikálních definic v hydrogeologickém matematickém modelu. Integrální součástí projektu bude vývoj softwarového modulu pro software Flow123d, který bude poskytovat vhodnou implementaci modelu proudění a transportu radionuklidů v geologické bariéře lokality HÚ se zahrnutím poruchových zón a dalších významných zón nehomogenity definovaných strukturně-geologickým modelem horninového prostředí a předběžným projektem HÚ. Výpočty budou realizovány dvěma softwary, výsledky budou vzájemně porovnávány s cílem modely validovat.

Období
01. 01. 2022 – 30. 11. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TK04010207
Řešitel
doc. Ing. Jiřina Královcová, Ph.D.
Rozvoj energeticky a environmentálně úsporných blistrů pro robotizované balení a iSMART packaging s využitím pokročilých metod modelování

Cílem projektu je rozvoj zcela nového výrobku – lehčího energeticky a environmentálně úsporného plastového blistru vhodného pro robotické/automatizované balení i manipulaci a plnícího potřeby iSMART packaging i vývoj relevantního tvarovacího stroje s menší spotřebou energie. Vývoj bude zaměřen jak na výsledné tvarové a konstrukční řešení blistrů (výrobkové řady), tak i na přípravu a ohřev vstupního polotovaru i na řízení technologického procesu. Obal vyhovující potřebám iSMART packaging bude vybaven technologií, která dokáže zjistit nebo poskytnout informace o zabaleném produktu nebo vlastním obalu. V rámci projektu budou využity metody pokročilého matematického a experimentálního modelování souvisejících fyzikálních dějů i technologických procesů.

Období
01. 01. 2023 – 31. 12. 2025
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW06010642
Řešitel
doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.
Senzorové materiály a systémy pro distribuované snímání stavu energetických kabelů

Cílem projektu je vyvinout distribuovaný senzorový systém integrovaný do konstrukce kabelu, který umožní monitorování jeho stavu a časovou a prostorovou detekci poruch a podmínek ohrožujících jeho bezpečný a spolehlivý provoz (přehřátí, mechanické namáhání, deformace, apod.). Senzorový systém bude využívat nově vyvíjené pokročilé nanomateriály citlivé na vnější vlivy, optimalizované pro tento účel tak, aby výsledný produkt (kabel) byl vyrobitelný technologií kompatibilní se stávajícími postupy za minimálních dalších nákladů. Senzorové nanomateriály budou měnit svoje elektrické nebo optické vlastnosti, které budou detekovány a měřeny metodami elektrické nebo optické reflektometrie. Příslušný elektronický detektor zajistí kompatibilitu energetických přenosových tras s principy Průmyslu 4.0.

Období
01. 07. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TK03020219
Řešitel
doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.
Služby v cestovním ruchu v česko-polském pohraničí.

Cílem projektu je identifikovat změny v nabídce služeb v oblasti cestovního ruchu před a po pandemii. Výzkum bude probíhat v pohraniční oblasti Jizerských hor na obou stranách v ČR a Polsku. Učitelé a studenti obou univerzit se zúčastní všech aktivit, společně se zájmovým sdružením právnických osob Turistický region Jizerské horym (TRHJ). Projekt povede ke vzájemnému poznání a výměně zkušeností mezi studenty a učiteli z obou univerzit a zástupců poskytovatelů služeb THRJ.

Období
01. 10. 2021 – 28. 02. 2023
Zdroj
Visegradské fondy
Kód projektu
221202303430
Řešitel
Ing. Otakar Ungerman, Ph.D.
Snížení znečištění povrchových vod farmaceutickými látkami v biologicky vyčištěných odpadních vodách

Předmětem projektu je eliminace farmaceutických látek, které nejsou odstraňovány stávajícími čistírnami odpadních vod, ačkoli je velká část těchto látek adsorbována a akumulována do biologického kalu. Majoritní část nemocnic je odkanalizována na příslušné městské ČOV, proto je projekt zaměřen na eliminaci farmaceutických látek z biologicky vyčištěných odpadních vod. Vyčištěné odpadní vody vždy obsahují residuální znečištění organickými látkami zpravidla v úrovni min. 5%, tedy v koncentracích desítek mg/l (stanoveno jako CHSK). Farmaceutické látky se naopak vyskytují v koncentracích jednotek, maximálně desítek mikrogramů na litr. Jakákoli technologie odstraňující tyto mikropolutanty potom vyžaduje zásadní snížení celkového „pozadí“ organického znečištění, které jinak zvyšuje spotřeby energií, chemikálií nebo pomocných látek, včetně adsorbentů. Nutnou předúpravou je eliminace celkového zbytkového organického znečištění z biologicky vyčištěných odpadních vod, které jsou tvořeny zejména produkty činnosti mikroorganismů, nerozložitelnými látkami, metabolity, které nejsou s dostatečnou účinností odstraňovány bioakumulací. Cílem projektu je pilotně ověřit technologie ověřené oběma partnery pro odstraňování zbytkového organického znečištění.

Období
01. 05. 2022 – 30. 04. 2024
Zdroj
SFŽP
Kód projektu
3213200013
Řešitel
Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.
Snižování hlukové zátěže od liniových dopravních staveb pomocí aktivních a pasivních prvků

Cílem projektu je výzkum a vývoj nového inovativního řešení protihlukového panelu s aktivním systémem pohlcování a odrážení zvuku založeném na spojení geopolymerického sendviče s uhlíkovou mřížkou, která ve své vnitřní struktuře generuje elektromagnetické napětí. Uvedené řešení bude dosahovat účinnějšího útlumu hluku o 15–20 dB v závislosti na frekvenci oproti stávajícím používaným technickým řešením. Při realizaci projektu budou probíhat dva směry výzkumu a vývoje, a to pro silniční a železniční dopravu, kde každá z těchto oblastí má svá specifika. Jedná se o protihlukový panel s aktivním systémem pohlcování a odrážení zvuku, založeném na spojení geopolymerního sendviče s uhlíkovou mřížkou, která ve své vnitřní struktuře generuje elektromagnetické napětí. V silniční dopravě se jedná o tentýž protihlukový panel, avšak uhlíková mřížka bude spolu s generátorem elektrické energie schopna širší aktivní reakce na frekvence hlukového znečištění. Cílem tohoto projektu bude realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s cílem zavedení nového produktu na trh. Výstupem projektu bude funkční vzorek protihlukového panelu s uhlíkovou mřížkou pro použití v železniční dopravě a funkční vzorek protihlukového panelu s generátorem elektromagnetického pole na uhlíkové mřížce v silniční dopravě.

Období
01. 10. 2021 – 31. 05. 2023
Zdroj
MPO
Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025218
Řešitel
doc. Ing. Adam Hotař, Ph.D.
Stanovení korozního mechanismu a odolnosti intermatelických slitin na bázi Fe3Al v různých typech bezolovnatých sklovin

Předností aluminidů železa na bázi Fe3Al je vynikající vysokoteplotní oxidační odolnost a korozní odolnost v sodnovápenatých a olovnatých sklovinách. Olovnaté skloviny (obsahující PbO) jsou nahrazovány bezolovnatými kvůli škodlivému vlivu olova na zdraví a životní prostředí. Projekt je zaměřen na stanovení korozní odolnosti a studium korozního chování aluminidů železa s různými aditivy (Nb, Si) v bezolovnatých sklovinách. Projekt zahrnuje provedení korozních testů slitin na bázi Fe3Al, analýzu strukturních změn a změn chemického složení slitin a skla. Korozní odolnost slitin bude kvantifikována pomocí fraktální geometrie a statistických nástrojů.

Období
01. 02. 2022 – 31. 12. 2023
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
SGS-2022-5022
Řešitel
doc. Ing. Adam Hotař, Ph.D.
Sustainable Design and Process in Textiles for Higher Education

Cílem projektu je realizace různých typů vzdělávacích aktivit v oblasti udržitelného designu a procesu v textilním průmyslu.

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2023
Zdroj
EUK
Kód projektu
2021-1-PL01-KA220-HED-000032201
Řešitel
Ing. Pavla Těšinová, Ph.D.
Sustainable Remediation of Radionuclide Impacts on Land and Critical Materials Recovery

Projekt „Udržitelná sanace dopadů radionuklidů na obnovu půdy a kritických materiálů (SURRI)“ má za cíl vytvořit nadnárodní sdílenou výzkumnou agendu a seznam projektů pro řešení problémů, které radionuklidy představují pro sanaci půdy a obnovu materiálů, se zvláštním zaměřením na prvky vzácných zemin (REE) a další kritické prvky s cílem usnadnit účinnější cyklování a hospodaření s vodou, půdou a materiálovými zdroji. Téma je vysoce relevantní pro usnadnění cirkulačního využívání půdy, vody a několika klíčových materiálů. Zkoumání zmírňování problémů s radionuklidy bylo spíše „popelkou“ pro výzkum půdního a odpadového hospodářství, kde byl kladen důraz na organické a anorganické chemické znečištění. Radionuklidy však představují rozsáhlé a obtížné problémy pro společnost jako celek a zejména pro dosažení „zelené dohody“. Koncepce výzkumu je založena na integraci elektrochemických a mikrobiologických intervencí, které mohou být aplikovány in-situ nebo ex-situ, s cílem poskytnout nové nástroje k odblokování sanace lokalit zasažených radionuklidy a usnadnění obnovy materiálových zdrojů z radionuklidů. ovlivněné odpady, a tak snížit závislost na původních (a mimo EU) zdrojích. Projekt koordinuje Technická univerzita v Liberci (TUL, CZ) za účasti University of Grenada (Sp) a University of Southampton (UK). Dva mezinárodně vedoucí partneři v této oblasti pomohou TUL dosáhnout pěti konkrétních cílů – posouvat excelenci svého výzkumu v oblasti zmírňování dopadu radionuklidů, rozvíjet sdílenou vizi výzkumu a podporovat výzkumnou agendu pro virtuální centrum výzkumu a inovací, zvyšovat výzkumný profil TUL zaměstnanců a rozvíjet mezinárodní síť podporovatelů, přispěvatelů a účastníků v navrhovaném virtuálním centru.

Období
01. 01. 2023 – 31. 12. 2025
Zdroj
EUK
Kód projektu
101079345
Řešitel
prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.
Technologie vysokokapacitní výroby nanočástic pro řízené dodávání léčiv

Cílem projektu je vývoj technologie vysokoprodukčního elektrostatického sprejování včetně tvorby nanočástic pro dodávání léčiv orální a transdermální cestou. Hlavním cílem je vytvoření zařízení a protokolů, které umožní uvedení technologického celku na trh. InoCure disponuje prototypovým zařízením, které ověřilo konkurenceschopnost technologie a předkládaný projekt řeší technologické problémy umožňující plnou funkci v náročných aplikacích farmacie, kosmetiky a potravinářství. Výzkum v oblasti nanočástic s mukopenetrační, mukoadhezivní a transdermální funkcí umožní rychlou adaptaci technologie pro potřeby zákazníků a aplikaci produktu v praxi. Technologie uSpheres (vysokoprodukčné elektrostatické sprejování) je z technologického pohledu unikátní ve světovém měřítku.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010445
Řešitel
Ing. Miroslava Rysová, Ph.D.
Technologie vzdáleného monitoringu a řízení elektrokineticky podporovaných chemicko-biologických in situ metod sanace – EBioChem

Cílem je vyvinutí a EU ETV verifikace inovativní technologie pro in situ sanaci podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky, která bude postavena na kombinaci biologických, elektrokinetických a chemických metod sanace. Úvodním krokem sanace bude detailní direct sensing průzkum lokality. Injektáž sanačních činidel bude provedena metodou Frac-In pro zvýšení propustnosti a zapravení velkého množství makročástic Fe(0). Následně budou instalovány elektrody a nově vyvinuté zařízení pro vzdálený monitoring a řízení elektrokinetické sanace. Pomocí tohoto zařízení bude dálkově monitorována a řízena sanace spočívající v aplikaci elektrického proudu a podpůrných látek do horninového prostředí. Vyvinutá technologie umožní partnerům projektu proniknout na západoevropský sanační trh.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW03010071
Řešitel
Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D.
Trends and Innovative Approaches in Management

Hlavním cílem projektu je výměna osvědčených postupů v pedagogické činnosti a sdílení znalostí a manažerské praxe ve vybraných kurzech jak na EF TUL, tak na IOT-G NTNU. Zejména pro studenti magisterského studia vzdělaní v angličtině v rámci kurzů souvisejících s řízením lidských zdrojů, cílem je sdílet znalosti, zkušenosti, nové metody a přístupy a tím se zvyšovat atraktivitu kurzů pro studenty a učinit je praktičtějšími pro studenty a budoucí zaměstnavatelů na obou partnerských univerzitách. Kromě toho bude mezinárodní spolupráce rozvíjet jazyk a mezikulturní kompetence jak studentům, tak akademikům zapojeným do projektu. Kvůli pandemická situace aktivit a intelektuálních výstupů se nyní plánuje online nebo v digitální formát.

Období
01. 10. 2021 – 30. 09. 2023
Zdroj
DZS
Kód projektu
EHP-CZ-ICP-3-011
Řešitel
Ing. Tereza Michalová
Ultrazvukové metody určování průtoků a rychlostních polí

Hlavním cílem předkládaného projektu je vytvořit komerčně uplatnitelný ultrazvukový průtokoměr založený na principu tomografického vyhodnocení sady ultrazvukových signálů. Hlavní předností navrhovaného řešení je invariantnost vyhodnocovaného průtoku na tvaru rychlostního profilu na vstupu při zachování minimální tlakové ztráty, malých zástavbových rozměrů a variability průtočného profilu. Výsledek bude dopracován do úrovně prototypu, kdy bude bezprostředně po skončení projektu možné toto zařízení zavést do výrobního portfolia předkladatele. Součástí projektu je také vytvoření funkčního vzorku ultrazvukového tomografu, tedy zařízení, které bude vycházet z totožných principů a kromě samotného průtoku bude schopné vyhodnocovat též kompletní 3D vektorové pole v celém objemu proudící tekutiny.

Období
01. 09. 2020 – 28. 02. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW02020070
Řešitel
doc. Ing. Petra Dančová, Ph.D.
VIRATEX – Textilní struktury kombinující ochranu proti virům a komfort – NZ

Cílem projektu je identifikovat, připravit a ověřit funkční materiály s antivirovým působením. Tyto materiály budou zabudovány do textilních struktur ve formě vícevrstvých sendvičů pro ochranné roušky (typ RO – ochrana proti šíření virů od nakažených osob a typ RP – ochrana proti proniknutí viru do těla zdravých lidí) a do antivirových textilních sendvičů odpuzujících vodní kapénky, mechanicky zachycujících koronaviry se speciálním zaměřením na SARS-CoV-2 a umožňujících jejich účinnou inhibici.

Období
01. 04. 2021 – 30. 05. 2023
Zdroj
MPO
Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024467
Web
http://www.ft.tul.cz/veda-a-vyzkum/projekty-a-granty-na-fakulte/projekty-op-pik
Řešitel
doc. Dr. Ing. Dana Křemenáková
VIRATEX – Textilní struktury kombinující ochranu proti virům a komfort – VZ

Cílem projektu je identifikovat, připravit a ověřit funkční materiály s antivirovým působením. Tyto materiály budou zabudovány do textilních struktur ve formě vícevrstvých sendvičů pro ochranné roušky (typ RO – ochrana proti šíření virů od nakažených osob a typ RP – ochrana proti proniknutí viru do těla zdravých lidí) a do antivirových textilních sendvičů odpuzujících vodní kapénky, mechanicky zachycujících koronaviry se speciálním zaměřením na SARS-CoV-2 a umožňujících jejich účinnou inhibici.

Období
01. 04. 2021 – 30. 05. 2023
Zdroj
MPO
Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024467
Web
http://www.ft.tul.cz/veda-a-vyzkum/projekty-a-granty-na-fakulte/projekty-op-pik
Řešitel
doc. Dr. Ing. Dana Křemenáková
Virtual Convoy – komplexní prostředí pro testování komunikačních systémů CAR2X

Systém „Virtual Convoy“ bude kooperativní distribuovaný systém pro end-to-end testování CAR2X komunikace, který s užitím virtuální infrastruktury a prostředí umožní přesun testů ze silnic do laboratorního prostředí.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
CK02000136
Řešitel
Ing. Josef Novák, Ph.D.
Virtual Convoy – veřejné zdroje

Virtual Convoy – komplexní prostředí pro testování komunikačních systémů CAR2X Systém „Virtual Convoy“ bude kooperativní distribuovaný systém pro end-to-end testování CAR2X komunikace, který s užitím virtuální infrastruktury a prostředí umožní přesun testů ze silnic do laboratorního prostředí.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
CK02000136
Řešitel
Ing. Josef Novák, Ph.D.
Visegrad Fund_M. Fijalkowski_ P. Jarka

Výzkumný pobyt pracovníka ze zahraničí.

Období
01. 09. 2022 – 30. 06. 2023
Zdroj
Visegradské fondy
Kód projektu
52210589
Řešitel
Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D.
Visegrad Fund_S. Waclawek_D. Lukowiec

Výzkumný pobyt pracovníka ze zahraničí.

Období
01. 09. 2022 – 30. 06. 2023
Zdroj
Visegradské fondy
Kód projektu
52210829
Řešitel
dr hab. Ing. Stanislaw Witold Waclawek, Ph.D.
Vliv radiolýzy a bakteriálních extremofilů na životnost kontejneru pro hlubinné úložiště RAO

1. Stanovení vlivu radiolýzy na oxidačně-redukční vlastnosti pórového roztoku bentonitu a stabilitu a polovodivé vlastnosti pasivní vrstvy na korozivzdorné oceli typu 316L. 2. Stanovení vlivu radiolýzy na rovnoměrnou korozní rychlost a náchylnost k lokalizovaným formám koroze korozivzdorné oceli. 3. Stanovení vlivu změn složení pórového roztoku bentonitu vlivem sulfát-redukujících bakterií a náchylnost k bodové korozi korozivzdorné oceli. 4. Stanovení vlivu extrémních změn pórového roztoku bentonitu pod biofilmem sulfát-redukujících bakterií a ovlivnění náchylnosti ke koroznímu praskání uhlíkové a korozivzdorné oceli.

Období
01. 09. 2020 – 31. 08. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TK03010067
Řešitel
RNDr. Alena Ševců, Ph.D.
Vliv reálné expozice znečistěnému ovzduší na lidské plicní a čichové buňky kultivované v podmínkách „air-liquid interface“ – 22-10279S

Znečištěné vnější ovzduší je klasifikováno jako lidský karcinogen. Působí negativně na lidské zdraví a přispívá ke vzniku plicních, kardiovaskulárních a neurologických onemocnění. Znečištěné ovzduší tvoří směs plynných sloučenin, prachových částic a na ně vázaných chemických látek. Jeho biologické účinky závisí na interakci této komplexní směsi s lidským organismem. Studie in vitro bývají založeny na testování toxicity oddělených složek znečištěného ovzduší, což vede k chybné interpretaci dat. V projektu navrhujeme studovat toxicitu reálného vnějšího ovzduší jako celku, a to v plicní tkáni a čichovém epitelu (prostředník pro hodnocení vlivu na mozek) od zdravých a nemocných osob (astma, Alzheimerova choroba). Buňky budou kultivovány v prostředí „air-liquid“ v námi vyvinutém expozičním systému umístěnému v lokalitách, lišících se mírou znečištění ovzduší. Budeme hodnotit cytotoxicitu, oxidační stres, imunitní odpověď a celogenomovou expresi mRNA a miRNA. Výsledky přispějí k pochopení biologických účinků znečištěného ovzduší a rozdílů v odpovědi u vzorků od zdravých a nemocných osob.

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2024
Zdroj
GAČR
Kód projektu
22-10279S
Řešitel
prof. Michal Vojtíšek, Ph.D. MSc
Využití nanovláken k aplikaci bioaktivních látek pomocí zubní nitě

Hlavním cílem projektu je vývoj zubní nitě, pomocí které bude možné aplikovat vybraná orální probiotika a další aktivní látky, které se přirozeně vyskytují ve slinách (dále jen bioaktivní látky) do mezizubních a dalších hůře dostupných prostor ústní dutiny. Tyto bioaktivní látky budou posilovat přirozenou rovnováhu orální mikrobioty s minimálním rizikem vedlejších účinků, které lze pozorovat u cizorodých účinných látek. Budou aplikovány pomocí nanovlákenné polymerové vrstvy na povrchu zubní nitě. Optimalizovaná rychlost rozpouštění uvolněných nanovlákenných částic v mezizubních prostorech umožní pozvolnou aplikaci účinných látek do hlubších vrstev biofilmu na povrchu zubů, čehož nelze dosáhnout v současnosti používanými preparáty.

Období
01. 10. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW02020042
Řešitel
doc. Ing. Eva Kuželová Košťáková, Ph.D.
Využití nanovláken k aplikaci bioaktivních látek pomocí zubní nitě

Hlavním cílem projektu je vývoj zubní nitě, pomocí které bude možné aplikovat vybraná orální probiotika a další aktivní látky, které se přirozeně vyskytují ve slinách (dále jen bioaktivní látky) do mezizubních a dalších hůře dostupných prostor ústní dutiny. Tyto bioaktivní látky budou posilovat přirozenou rovnováhu orální mikrobioty s minimálním rizikem vedlejších účinků, které lze pozorovat u cizorodých účinných látek. Budou aplikovány pomocí nanovlákenné polymerové vrstvy na povrchu zubní nitě. Optimalizovaná rychlost rozpouštění uvolněných nanovlákenných částic v mezizubních prostorech umožní pozvolnou aplikaci účinných látek do hlubších vrstev biofilmu na povrchu zubů, čehož nelze dosáhnout v současnosti používanými preparáty.

Období
01. 10. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW02020042
Řešitel
doc. Ing. Eva Kuželová Košťáková, Ph.D.
Vývoj automatizovaného zařízení pro testování kvality rotačních dílů leteckých motorů pomocí ultrazvukové imerzní metody

Projekt je zaměřen na vývoj automatizovaného zařízení pro testování kvality rotačních dílů leteckých motorů pomocí ultrazvukové imerzní metody pro segment opravárenství a výroby. Výsledkem projektu bude zařízení, které bude splňovat přísné požadavky výrobců leteckých proudových motorů (Rolls Royce, General Electric, Snecma, Pratt & Whitney) pro testování leteckých dílů jak z pohledu samotné ultrazvukové metody, tak z pohledu požadavků na vysokou přesnost manipulace ultrazvukovou sondou. Výstupem projektu bude prototyp.

Období
01. 11. 2021 – 31. 05. 2023
Zdroj
MPO
Kód projektu
EG20_321/0024937 reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024937
Řešitel
doc. Ing. Adam Hotař, Ph.D.
Vývoj filtru na záchyt těžkých kovů ve spalovacích procesech

Cílem projektu je nalezení vhodného technického řešení na snižování emisí těžkých kovů ve spalinách z kombinované výroby elektrické energie a tepla spalující hnědé uhlí a komunální odpad, kterým by mohla být navrhovaná koncepce řešení, která vychází z vlastností těžkých kovů a z unikátních vlastností textilních sítí z mikrovláken uhlíku. Cílem je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje se zavedení nového produktu na trh. Výstupem projektu bude užitný vzor filtračního zařízení na odstranění těžkých kovů ze spalin.

Období
01. 01. 2022 – 31. 05. 2023
Zdroj
MPO
Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026962
Řešitel
doc. Ing. Adam Hotař, Ph.D.
Vývoj geopolymerních kompozitů jako materiálu pro protikorozní ochranu nebezpečných vraků a dalších kritických podvodních staveb

Cílem je vývoj vysoce výkonných kompozitů s funkčními vlastnostmi pro strojírenství, stavebnictví a námořní průmysl. Materiál je složen z geopolymerní matrice vyztužené různými vlákny a plnivy. Matrice, vlákna, částice a plniva mohou být z přírodních i syntetických zdrojů. Výsledkem bude ekologický kompozit vhodný pro aplikaci pod vodou. Naplní potřebu odolnějších materiálů pro ochranu nebezpečných vraků a kritické podvodní infrastruktury před korozí, pro stavební účely v turbulentním a vysoce znečištěném prostředí, včetně ochrany před nebezpečnými materiály ve vracích. Konkrétní díl bude vytvořen ve formě prefabrikovaných nebo 3D tištěných prvků s možností instalace pod vodou. Požadované vlastnosti: vysoká pevnost v tlaku, nízká deformovatelnost, vysoká odolnost proti vodě, chemickým vlivům, včetně solí a chloru, bioerozi, nebezpečným odpadům, olejům (nízká pórovitost) a oděru, dlouhodobá životnost, ekologická šetrnost, nákladová efektivita a nízká toxicita.

Období
01. 06. 2022 – 31. 05. 2025
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TH80020007
Řešitel
doc. Ing. Adam Hotař, Ph.D.
Vývoj inovativní hybridní technologie recyklace odpadních vod z procesů moření oceli a kovů

Cílem je vyvinout hybridní technologii umožňující čištění a následné znovuvyužití OV vznikajících v procesech moření oceli a dalších kovů, které jsou charakteristické vysokými koncentracemi dusíku, fluoridů a iontů kovů, což je činí problematicky čistitelnými konvenčními postupy. Technologie bude založena na kombinaci způsobů srážení a denitrifikačního bioreaktoru s podporou nosičů biomasy (redukce dusičnanů). Adaptovaná denitrifikační konsorcia budou izolována a lyofilizována, což umožní jejich následné použití v jiných systémech. Technologie bude umístěna v transportním kontejneru a bude vybavena pokročilým systémem řízení, včetně on-line přístupu. Jelikož hl. příjemce dodává mořírenské technologie po celém světě, nalezne vyvinutá technologie uplatnění především na zahraničních trzích.

Období
01. 01. 2023 – 31. 12. 2026
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW06010536
Řešitel
Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.
Vývoj inovativních solitérních akustických prvků s implementovanými nanovlákennými strukturami

Cílem projektu je vývoj principiálně zcela nových solitérních akustických prvků pro řešení prostorové akustiky, jde o komplexní návrh a optimalizaci parametrů hned pěti typů. Jedinečnost technického řešení, stejně jako designu souvisí s využitím inovativní technologie aplikace nanovlákenných vrstev připravených třemi různými technologiemi, jejichž unikátní spojení umožňuje nános nanovláken na povrch a zároveň do prostoru navržených 3D konstrukcí, za účelem přípravy zvukově pohltivých systémů založených na synergii membránového rezonátoru (tenká nanovlákenná vrstva), dutinového rezonátoru (princip Helmholtzova rezonátoru) a výplně o obrovském specifickém povrchu (objemová nanovlákenná struktura), což umožní proměnlivou akustiku řešeného prostoru pro dosažení aktuální akustické potřeby.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010088
Řešitel
doc. Ing. Klára Kalinová, Ph.D.
Vývoj komponent skleněné bižuterie pro cirkulární ekonomii

Hlavním cílem projektu je vývoj komponent pro výrobu skleněné bižuterie, které budou v souladu s cirkulární ekonomií a rozvojem ICT technologií. V rámci projektu bude proveden výzkum a vývoj zaměřený na nová složení skla pro účely bižuterní výroby, která by vedle tradičního sodnodraselného skla obsahovala i přísady získané recyklací typů skla nebo materiálů, které se systematicky nerecyklují jako např. komponenty kompozitních materiálů (skelná vlákna, uhlíková vlákna), plochého skla, laboratorního skla i dekorativního skla. Vývoj bude zaměřen jak na formu a přípravu vstupního recyklátu (prach, střepy, vlákna), tak i na složení výsledné skloviny a výsledného vizuálního efektu. Druhým zásadním vývojovým cílem bude vývoj skleněné komponenty kompatibilní se stavem v oblasti současných a budoucích informačních technologií, která by umožnila skleněné bižuterii plnit funkce typu jako např. NFC (Near Field Communication) nebo využití výhod internetu věcí (IoT). V rámci projektu budou využity metody pokročilého matematického modelování souvisejících nelineárních fyzikálních dějů a zkoumány možnosti v oblasti tzv. Rapid Tooling a technologie 3D tisku pro návrh a výrobu forem pro inovované komponenty pro skleněnou bižuterii.

Období
01. 11. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW02020240
Řešitel
doc. Dr. Ing. Ivan Mašín
Vývoj nové generace robotického odjehlovacího stroje bez nutnosti kartáčování

Cílem projektu je vyvinout nový robotický odjehlovací stroj, který výrazně zvýší kvalitu odjehlování dílců z měkkých kovů a plastu, jelikož nebude vytvářet nárůstky, které je obyčejně nutné odstraňovat kartáčováním. Stroj bude také vybaven senzorikou, aby mohl upravovat svoji trajektorii obrábění, dle různých dílců. Výstupem bude prototyp stroje.

Období
01. 12. 2020 – 31. 05. 2023
Zdroj
MPO
Kód projektu
EG20_321/0024033
Řešitel
doc. Ing. Štěpánka Dvořáčková, Ph.D.
Vývoj nového typu vyfukovacího stroje pro extruzní vyfukování

Hlavním cílem je výzkum a vývoj nového typu vyfukovacího stroje pro výrobu dutých těles z plastů do objemu cca 30 litrů. Parametry prototypu se budou vyznačovat vysokým stupněm novosti jak z hlediska konstrukce stroje, tak technologie extruzního vyfukování. Dále bude stroj splňovat podmínky snížené energetické a materiálové náročnosti.

Období
15. 01. 2021 – 31. 05. 2023
Zdroj
MPO
Kód projektu
EG20_321/0024941
Řešitel
doc. Ing. Štěpánka Dvořáčková, Ph.D.
Vývoj nových algoritmů na výpočet flikru v podmínkách moderních rozvodných sítí elektrické energie

Projekt je zaměřen na vývoj nového algoritmu pro vyhodnocení závažnosti blikání z měření napětí v distribučních sítích elektrické energie. Současná metrika závažnosti blikání byla vyvinuta před desítkami let a odhaduje míru rušení lidského pozorovatele blikáním referenční žárovky. Výpočetní algoritmus byl optimalizován s ohledem na rušení působené obloukovými pecemi a přizpůsoben omezeným výpočetním schopnostem dobového hardware. Nedávné zásadní změny co do typů světelných zdrojů (např. na bázi diod vyzařujících světlo), nových zdrojů rušení (např. fotovoltaické elektrárny) a možností přístrojového vybavení, vyvolávají obavy ohledně vhodnosti současného algoritmu. Navrhovaný projekt je zaměřen na identifikaci nejběžnějších typů rušení v současných elektrických sítích způsobené moderními výkonovými elektronickými zařízeními, na vyvinutí nových modelů světelných zdrojů pro simulaci blikání, a řeší vliv blikání moderních osvětlovacích systémů na uživatele. Na základě takové holistické analýzy je vyvinut nový algoritmus pro hodnocení míry blikání v moderních elektrických sítích.

Období
01. 07. 2022 – 30. 06. 2025
Zdroj
GAČR
Kód projektu
22-10074K
Řešitel
Ing. Leoš Oldřich Kukačka, Ph.D.
Vývoj pokročilé technologie čištění vysokomineralizovaných vod založené na membránové destilaci

Předmětem projektu je vyvinout a dlouhodobě verifikovat pokročilou technologii čištění vysokomineralizovaných vod. Technologie bude založena na kombinaci předčištění a jednotce membránové destilace s vysoce hydrofobní nanovlákennou membránou, jejíchž vývoj je rovněž předmětem projektu. Takto flexibilní a komplexní systém umožní efektivní a nízkonákladové (využití zbytkového/odpadního tepla) čištění vysokomineralizovaných vod (např. průmyslových, skládkových) na požadovaný stupeň čistoty.

Období
01. 05. 2020 – 31. 05. 2023
Zdroj
MPO
Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020216
Řešitel
Ing. Jakub Hrůza, Ph.D.
Vývoj separátoru submikronových částic pro sprejovou nebulizační sušárnu

Navrhovaný projekt navazuje na dřívější činnosti VaV žadatele a má za cíl aplikovat získané poznatky a zkušenosti při vývoji a ověření nové generace technologie sprejového nebulizačního sušení, která bude eliminovat nevýhody a problémy prvotního řešení při sušení, mikronizaci / nanonizaci, či enkapsulaci různých typů materiálů s výstupem ve formě jemných prášků s převážně submikronovou velikostí částic. Konkrétním cílem předkládaného projektu je dořešení separace práškovaného produktu z proudu sušícího vzduchu, vystupujícího ze sušící komory sprejové nebulizační sušárny, s dostatečnou účinností pro plánované průmyslové aplikace převážně v potravinářském, kosmetickém či farmaceutickém průmyslu.

Období
01. 01. 2023 – 30. 06. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW06010377
Řešitel
Ing. Jakub Hrůza, Ph.D.
Vývoj separátoru submikronových částic pro sprejovou nebulizační sušárnu – VZ

Navrhovaný projekt navazuje na dřívější činnosti VaV žadatele a má za cíl aplikovat získané poznatky a zkušenosti při vývoji a ověření nové generace technologie sprejového nebulizačního sušení, která bude eliminovat nevýhody a problémy prvotního řešení při sušení, mikronizaci / nanonizaci, či enkapsulaci různých typů materiálů s výstupem ve formě jemných prášků s převážně submikronovou velikostí částic. Konkrétním cílem předkládaného projektu je dořešení separace práškovaného produktu z proudu sušícího vzduchu, vystupujícího ze sušící komory sprejové nebulizační sušárny, s dostatečnou účinností pro plánované průmyslové aplikace převážně v potravinářském, kosmetickém či farmaceutickém průmyslu.

Období
01. 01. 2023 – 30. 06. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW06010377
Řešitel
Ing. Jakub Hrůza, Ph.D.
Vývoj výměníků tepla pro zpětné získáváni vlhkosti

Hlavním cílem projektu je vývoj směřující k výrobě výměníků tepla se zpětným získáváním vlhkosti. Projekt je zaměřen na vývoji entalpických materiálů, ze kterých budou připravované výměníky schopné zajistit prostup vlhkosti a tepla mezi proudícími vzduchy. Hlavními cíle řešení projektu jsou zejména: – optimalizace a příprava entalpické membrány požadovaných vlastnosti – optimalizace konstrukce lamely/optimalizace nosného materiálu – příprava prototypu výměníku a ověřovaní jeho vlastnosti

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010583
Řešitel
Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D.
Výzkum a vývoj analyzátoru elektrické energie s elektronickými snímači proudu pro monitoring vývodů – TK04020053

Cílem projektu je výzkum a vývoj měřicího systému elektrické energie pro energetické sítě s velkým počtem napaječů/vývodů. Jde o analyzátor výkonů s mnohonásobným počtem proudových vstupů. Cílovou aplikací je digitalizace distribučních transformačních stanic, monitoring chytrých sítí pro průmysl, SmartBuildings a SmartCities. Cílem je omezit komplexnost kabeláže mezi snímači proudu vývodů a měřidly, usnadnit instalaci a eliminovat chyby v zapojení. Druhým cílem projektu jsou softwarové moduly pro konfiguraci měřidel, automatický sběr a analýzu dat. Doplněny a podstatně rozšířeny budou výpočetní a prezentační moduly pro analýzu velkého počtu měřených vývodů, tvorbu automatických reportů a využití služeb cloudu pro ukládání větších objemů archivů z rozsáhlých monitorovaných systémů.

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TK04020053
Řešitel
Ing. Miroslav Novák, Ph.D.
Výzkum a vývoj ekologického filtru pitné vody s použitím nanovrstvy grafenu

Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj ekologického a velmi účinného filtru pitné vody pro domácnosti na bázi adsorpce škodlivých látek na nanovrstvě grafenu. Nejčastěji používaným substrátem pro filtraci pitné vody v domácnostech je v současnosti aktivní uhlí, které ale není dostatečně účinné a neodstraní z vody všechny kontaminující látky. Další možností je použití uhlíkových nanotrubiček, ty se však využívají pouze minimálně, protože jsou velmi drahé. Předmětem předkládaného projektu tak bude VaV nového filtračního materiálu na bázi grafenu, který bude účinnější než aktivní uhlí a uhlíkové nanotrubičky. Zároveň bude finančně dostupný. V poslední době se oblast výzkumu sanace vody v nanoměřítku prostřednictvím materiálů s nanokanály nebo nanopóry těší stále většímu zájmu. V této souvislosti je často věnována pozornost uhlíkovým nanomateriálům, jako jsou například uhlíkové nanotrubičky a grafen. Materiály na bázi grafenu, jako je grafenoxid a jeho deriváty, jsou relativně dostupné (dostupnější než uhlíkové nanotrubičky), zároveň lze poměrně snadno řídit jejich strukturu, velikost a povrchovou chemii, pročež se jeví coby slibné materiály pro klíčové součásti filtračních systémů nové generace. Organické kontaminující látky, jako jsou léčiva, pesticidy, výrobky osobní hygieny, perfluorované sloučeniny a těžké kovy, představují velkou hrozbu pro lidské zdraví a ekosystém. Jednou z nejnovějších sledovaných tříd sloučenin jsou mikropolutanty, které jsou odolné vůči konvenčním systémům úpravy vody a končí ve vodním prostředí a pitné vodě v nízkých koncentracích. V současné době představují mikropolutanty spolu s pesticidy nejvýznamnější hrozbu pro jakost pitné vody. Mikropolutanty jsou látky, které se ve vodě vyskytují v řádech nanogramů až mikrogramů a jsou špatně odstranitelné. Mnoho z nich by mohlo být potenciálně karcinogenních, teratogenních , s embryotoxickými účinky , některé jsou extrémně stabilní a může docházet k jejich akumulaci v životním prostředí. Bylo však prokázáno, že adsorbenty na bázi grafenu jsou při odstraňování mikropolutantů účinné a přispívají tak ke snižování zdravotních hrozeb. Díky mimořádným schopnostem grafenu adsorbovat poměrně rychle organické látky by měl být řádově účinnější než kterýkoliv jiný filtr na trhu. Tím by měl poskytovat ještě lepší filtrační vlastnosti při zachování prospěšných látek (například minerálů typu vápník či hořčík) a uživatelům zajistit kvalitní vodu. Také by mohl být dostupnější pro širší spektrum domácností, a to díky nižší ceně grafenu v porovnání s uhlíkovými nanotrubičkami. Výstupem předkládaného projektu bude nový filtr na pitnou vodu na bázi adsorpce škodlivých látek na nanovrstvě grafenu. Jedná se o udržitelné řešení aplikující nejmodernější technologie, které zvýší kvalitu života mnoha uživatelů. Na projektu se bude podílet také výzkumný tým Technické univerzity v Liberci (dále jen „TUL“), který již má zkušenosti s používáním struktur na bázi grafenu pro čištění vody a další účely. V tomto projektu budou grafenové struktury imobilizovány na různých syntetických (např. polysulfonových) nebo přírodních (na bázi biopolymerů) nosičích. Cílem je zajistit vylepšené čištění vody z vodovodu od mikropolutantů těmito materiály. Jedná se o inovativní využití nejmodernějších nanotechnologií, ve kterých je výzkum v České republice na velmi vysoké úrovni. Právě TUL, jejíž součástí je Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, je ve světě známá svou expertízou v nanotechnologiích. V tomto projektu se jedná nejen o využití nejnovějších poznatků, ale výrobek jako takový bude velmi inovativní a přinese svým uživatelům celou řadu benefitů. Zároveň bude filtr plně ekologický, jeho funkce by se měla obnovit regenerací a tím bude velmi šetrný k životnímu prostředí. H2O nanotec zajistí také jeho plnou recyklaci. Předpokládá se, že bude ve spolupráci s TUL vyvinut substrát, ve kterém bude grafenová nanočástice imobilizována pomocí chemické vazby k vláknitému substrátu.

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW04020064
Řešitel
prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.
Výzkum a vývoj ekologického filtru pitné vody s použitím nanovrstvy grafenu – VZ

Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj ekologického a velmi účinného filtru pitné vody pro domácnosti na bázi adsorpce škodlivých látek na nanovrstvě grafenu. Realizace projektu přinese nové řešení filtrace pitné vody s cílem eliminace nevýhod stávajících filtračních systémů. Jedná se o inovativní využití nejmodernějších nanotechnologií a očekávaný výsledek projektu bude překračovat technické parametry známých řešení. Výstupem projektu bude prototyp nového filtru na pitnou vodu na bázi grafenu, který se bude vyznačovat vyšší adsorpční kapacitou, vyšší efektivitou a rychlostí adsorpce a možností zachycení nejširšího spektra látek.

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW04020064
Řešitel
prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.
Výzkum a vývoj kompozitních nanovlákenných struktur pro zvýšení technologické využitelnosti mikroorganismů

Účelem projektu je rozšířit využitelnost materiálových kompozitních nanotechnologií v biotechnologických aplikacích, které konkrétně reprezentuje vinařství, prostřednictvím technického řešení umožňující efektivnější, snazší a spolehlivou manipulaci s biomasou vinařských kvasinek pro dosažení bezproblémové a vysoce efektivní výroby vína. Cílem projektu je vyvinout dvě technická řešení pro moderní vinařské přístupy. Na platformě materiálových nanotechnologií vytvořit pokročilé nosiče biomasy vinařských kvasinek, který: • umožní optimální sběr vinařských kvasinek díky vysoké afinitě materiálu, • umožní šetrnou a dlouhodobou konzervaci produkčních kmenů • technologicky zásadním způsobem usnadní revitalizaci takto konzervované biomasy.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010590
Řešitel
Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.
Výzkum a vývoj kompozitních nanovlákenných struktur pro zvýšení technologické využitelnosti mikroorganismů

Účelem projektu je rozšířit využitelnost materiálových kompozitních nanotechnologií v biotechnologických aplikacích, které konkrétně reprezentuje vinařství, prostřednictvím technického řešení umožňující efektivnější, snazší a spolehlivou manipulaci s biomasou vinařských kvasinek pro dosažení bezproblémové a vysoce efektivní výroby vína. Cílem projektu je vyvinout dvě technická řešení pro moderní vinařské přístupy. Na platformě materiálových nanotechnologií vytvořit pokročilé nosiče biomasy vinařských kvasinek, který: • umožní optimální sběr vinařských kvasinek díky vysoké afinitě materiálu, • umožní šetrnou a dlouhodobou konzervaci produkčních kmenů • technologicky zásadním způsobem usnadní revitalizaci takto konzervované biomasy.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010590
Řešitel
Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.
Výzkum a vývoj kompozitních nanovlákenných struktur pro zvýšení technologické využitelnosti mikroorganismů

Účelem projektu je rozšířit využitelnost materiálových kompozitních nanotechnologií v biotechnologických aplikacích, které konkrétně reprezentuje vinařství, prostřednictvím technického řešení umožňující efektivnější, snazší a spolehlivou manipulaci s biomasou vinařských kvasinek pro dosažení bezproblémové a vysoce efektivní výroby vína. Cílem projektu je vyvinout dvě technická řešení pro moderní vinařské přístupy. Na platformě materiálových nanotechnologií vytvořit pokročilé nosiče biomasy vinařských kvasinek, který: • umožní optimální sběr vinařských kvasinek díky vysoké afinitě materiálu, • umožní šetrnou a dlouhodobou konzervaci produkčních kmenů • technologicky zásadním způsobem usnadní revitalizaci takto konzervované biomasy.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010590
Řešitel
Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.
Výzkum a vývoj nových aplikací vlákenných materiálů s funkčními vlastnostmi

Hlavním cílem projektu je Výzkum a Vývoj vlákenných materiálů s funkčními vlastnostmi, vyrobenými technologií magnetronového nanášení antimikrobiálních kovů na vlákenné materiály. Prvotním cílem VaV aktivit bude navrhnout a zrealizovat technické prostředky – technologii pro nanášení kovů na vlákenné materiály. Budou vytvořeny funkční modely depozičních systémů, které umožní poloprovozní produkci (Maloobjemový Depoziční Systém) a následně i průmyslovou produkci (Velkoobjemový Depoziční Systém). Dále bude realizován Výzkum a Vývoj nových, progresivních vlákenných materiálů s funkčními vlastnostmi s nanesenou funkční vrstvou (antimikrobiální pro likvidaci virů a bakterií, nebo s jinými technickými vlastnostmi) ve vakuovém depozičním systému pomocí magnetronového naprašování v inertním plynu.

Období
01. 01. 2023 – 31. 12. 2026
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW06010192
Řešitel
doc. Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D.
Výzkum a vývoj nových aplikací vlákenných materiálů s funkčními vlastnostmi – VZ

Hlavním cílem projektu je Výzkum a Vývoj vlákenných materiálů s funkčními vlastnostmi, vyrobenými technologií magnetronového nanášení antimikrobiálních kovů na vlákenné materiály. Prvotním cílem VaV aktivit bude navrhnout a zrealizovat technické prostředky – technologii pro nanášení kovů na vlákenné materiály. Budou vytvořeny funkční modely depozičních systémů, které umožní poloprovozní produkci (Maloobjemový Depoziční Systém) a následně i průmyslovou produkci (Velkoobjemový Depoziční Systém). Dále bude realizován Výzkum a Vývoj nových, progresivních vlákenných materiálů s funkčními vlastnostmi s nanesenou funkční vrstvou (antimikrobiální pro likvidaci virů a bakterií, nebo s jinými technickými vlastnostmi) ve vakuovém depozičním systému pomocí magnetronového naprašování v inertním plynu.

Období
01. 01. 2023 – 31. 12. 2026
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW06010192
Řešitel
doc. Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D.
Výzkum a vývoj tvarových forem z materiálu H-13 a HEATVAR pro tlakové lití hliníkových slitin při aplikaci moderních technologií aditivní výroby, tepelného zpracování, povrchových úprav a numerických simulací

Cílem projektu je výzkum a vývoj tvarových forem z materiálu H-13 a HEATVAR pro tlakové lití hliníkových slitin v provozních podmínkách při aplikaci moderních technologií aditivní výroby, inovativního designu, tepelného zpracování, povrchových úprav a numerických simulací. Vybrané materiály určené pro aditivní tisk by měly nahradit standardně používané konvenční materiály tvarových forem. S ohledem na odlišný obsah uhlíku, dosahované vlastnosti a nároky na aditivní výrobu bude potřeba provést optimalizaci parametrů tisku i následného tepelného zpracování vytištěné oceli. Nové poznatky umožní vyvinout a provozně ověřit unikátní koncept tvarových forem v podmínkách ČR.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW03010609
Řešitel
Ing. Michal Ackermann, Ph.D.
Výzkum a vývoj tvarových forem z materiálu H-13 a HEATVAR pro tlakové lití hliníkových slitin při aplikaci moderních technologií aditivní výroby, tepelného zpracování, povrchových úprav a numerických simulací – NZ

Cílem projektu je výzkum a vývoj tvarových forem z materiálu H-13 a HEATVAR pro tlakové lití hliníkových slitin v provozních podmínkách při aplikaci moderních technologií aditivní výroby, inovativního designu, tepelného zpracování, povrchových úprav a numerických simulací. Vybrané materiály určené pro aditivní tisk by měly nahradit standardně používané konvenční materiály tvarových forem. S ohledem na odlišný obsah uhlíku, dosahované vlastnosti a nároky na aditivní výrobu bude potřeba provést optimalizaci parametrů tisku i následného tepelného zpracování vytištěné oceli. Nové poznatky umožní vyvinout a provozně ověřit unikátní koncept tvarových forem v podmínkách ČR.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW03010609
Řešitel
Ing. Michal Ackermann, Ph.D.
Výzkum a vývoj tvarových forem z vytvrditelných ocelí pro lití zinkových slitin při aplikaci moderních technologií aditivní výroby, tepelného zpracování, povrchových úprav a numerických simulací

Cílem projektu je výzkum a vývoj tvarových forem z vytvrditelných ocelí H11 a T300 pro lití zinkových slitin s využitím kombinace moderní technologie aditivní výroby, tepelného zpracování, povrchových úprav a numerických simulací včetně verifikací v provozních podmínkách. Dalším cílem projektu je využití ekonomicky výhodnější a environmentálně příznivější varianty bez-kobaltové oceli T300, která se v tomto okamžiku pro aditivní výrobu nepoužívá. Aditivní způsob výroby umožní zrychlení výroby tvarových částí forem, návrh sofistikovanějších chladicích systémů a možnost významného prodloužení životnosti forem. Nové poznatky umožní vyvinout a provozně ověřit unikátní koncept tvarových forem.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW03010323
Řešitel
Ing. Jiří Šafka, Ph.D.
Výzkum a vývoj v oblasti obrábění kovových a kompozitních materiálů s využitím nových poznatků pro průmyslovou praxi.

Katedrový projekt se zaměřuje na problematiku obrábění kompozitních materiálů na bázi epoxidové pryskyřice a kovových materiálů. V rámci projektu bude kladen důraz na stanovení optimálních řezných podmínek, volbu vhodného nástroje (nástrojový materiál, geometrie břitu atd.), charakteristiku opotřebení břitu nástroje, tvorbu třísky a environmentální dopad při obrábění těchto materiálů. Výzkum se bude zabývat také vhodností použití řezných kapalin při obrábění těchto materiálů, jejich vliv na životnost nástroje, rozměrovou přesnost obrobku aj.

Období
01. 02. 2022 – 31. 12. 2023
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
SGS-2022-5043
Řešitel
doc. Ing. Štěpánka Dvořáčková, Ph.D.
Výzkum nanovlákenných materiálů pro léčbu glaukomového onemocnění

Glaukom je jedno z nejčastějších a nejkomplikovanějších očních onemocnění, které velmi často končí kompletním slepota. Většina současných přístupů k léčbě glaukomu je založena na snížení nitroočního tlaku (IOP) pomocí drenážních implantátů. V současné době neexistuje žádný spolehlivý způsob léčby glaukomu celosvětový trh. Existuje jen několik možností léčby. Problémy současných implantátů však jsou spojené s nedostatečným snížením NOT, pooperační hypotonií, tvorbou srůstů, popř progresivní poškození endoteliálních buněk rohovky spojené s tuhostí implantátu. Cílem projektu je zkoumat nanovlákenné materiály pro léčbu glaukomu. Výzkum bude zaměřen na výzkum nitroočního nanovlákenného implantátu z měkkého, pružného a mechanicky odolného materiálu na bázi biokompatibilní polymery. Struktura bude napodobovat nativní filtrační orgán oka, trabekulární síťovina. V rámci projektu bude proudění nitrooční tekutiny přes nanovlákennou vrstvu měřeno pomocí laboratorního filtračního zařízení upraveného tak, aby simulovalo perfuzi nitrooční tekutiny v glaukomovém a zdravém oku. Funkčnost implantátu z hlediska odolnosti vůči buňce fibrotizace bude sledována in vitro s fibroblastovými a endoteliálními buněčnými liniemi. Antiadhezivum vlastnosti materiálu budou testovány mechanicky přímo na oční tkáni. Implantace nanovlákenný plošný materiál bude proveden na kadaverózních cibulích králíků a prasat, vč simulace transportních vlastností na různých úrovních IOP.

Období
01. 05. 2021 – 31. 12. 2024
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
PURE-2021-6005
Řešitel
doc. Ing. Jiří Chvojka, Ph.D.
Výzkum procesů textilních a jednoúčelových strojů III

Předmětem výzkumu je návrh nových a modifikace stávajících struktur textilních a jednoúčelových strojů pro automatizaci pracovních procesů, optimalizace vybraných textilních procesů s cílem optimalizovat strojní zařízení a výzkum nových procesů tvorby textilních struktur.

Období
01. 02. 2022 – 31. 12. 2024
Zdroj
TUL
Kód projektu
SGS-2022-5046
Řešitel
Ing. Jiří Komárek, Ph.D.
Výzkum stability a modifikace těsnících bariér na bázi jílových minerálů při tepelné a biologické zátěži

Navrhovaný výzkum, který je předmětem předloženého projektu a jehož podstata je uvedena v tomto dokumentu, se zaměřuje na problematiku skládek a úložišť odpadu, jejichž hmota generuje tepelnou energii. Předkládaný projekt se zabývá problémem destrukce jílového těsnění vlivem termální a biologické aktivity a nabízí výzkum řešení, které do budoucna může ochránit životní prostředí od nebezpečné až devastující havárie. Dále dojde k identifikace látky nebo látek, které mohou fyzikálně nebo chemicky inhibovat zjištěná bakteriální konsorcia a/nebo podpořit stabilitu geomechanických a hydrodynamických vlastností studovaných těsnících materiálů. Mikrobiální procesy v bentonitu a modifikovaném bentonitu budou simulovány v v sérii kratších experimentů.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW03010349
Řešitel
RNDr. Alena Ševců, Ph.D.
Výzkum stability a modifikace těsnících bariér na bázi jílových minerálů při tepelné a biologické zátěži – VZ

Navrhovaný výzkum, který je předmětem předloženého projektu a jehož podstata je uvedena v tomto dokumentu, se zaměřuje na problematiku skládek a úložišť odpadu, jejichž hmota generuje tepelnou energii. Předkládaný projekt se zabývá problémem destrukce jílového těsnění vlivem termální a biologické aktivity a nabízí výzkum řešení, které do budoucna může ochránit životní prostředí od nebezpečné až devastující havárie. Dále dojde k identifikace látky nebo látek, které mohou fyzikálně nebo chemicky inhibovat zjištěná bakteriální konsorcia a/nebo podpořit stabilitu geomechanických a hydrodynamických vlastností studovaných těsnících materiálů. Mikrobiální procesy v bentonitu a modifikovaném bentonitu budou simulovány v v sérii kratších experimentů.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW03010349
Řešitel
RNDr. Alena Ševců, Ph.D.
Výzkum zvýšení objemu podzemních vod intenzifikací infiltrace čištěných povrchových vod

Jedním z hlavních cílů je ověřit možnost infiltrace povrchových vod do přirozeného horninového prostředí s intenzifikovaným puklinovým systémem. Dalším cílem projektu je výzkum konstrukce a vývoj zařízení k jednoduchému a účinnému čistění povrchových vod tak, aby byly vhodné k infiltraci do horninového prostředí. Výzkumný polygon bude navržen tak, aby bylo možné vsakovat vodu povrchové vodoteče. Dalším hlavním cílem je ověřit funkčnost technologie, která generováním vysokého tlaku za použití nemineralizované a neupravované vody vytváří nové pukliny v pevných horninách typu granit.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010446
Řešitel
Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D.
Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN

VVI CERN-CZ organizuje a podporuje účast univerzit a výzkumných institucí z ČR v mezinárodní laboratoři CERN (Evropská organizace pro jaderný výzkum) v Ženevě. CERN s největším urychlovačem na světě LHC (Large Hadron Collider) hraje celosvětově vůdčí roli ve výzkumu fyziky elementárních částic a chování hmoty při extrémně vysokých energiích. Cílem výzkumu v CERN je rozšíření našich znalostí o základních zákonitostech, jimiž se v přírodě řídí chování hmoty, včetně principů, podle kterých se vyvíjí náš vesmír. Cílem VVI CERN-CZ je podpora vývoje, výstavby, údržby a provozování vědeckých zařízení na experimentech v CERN s českou účastí. To zahrnuje i lokální infrastrukturu a laboratoře v ČR, které jsou nezbytné pro výzkum, vývoj a výrobu těchto detektorů, a výpočetní prostředky pro zpracování dat. VVI rozvíjí nové technologie pro detektory částic včetně jejich aplikací, především v oblasti kalorimetrie a polovodičových dráhových detektorů.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
LM2018104
Web
http://www.particle.cz/infrastructures/CERN-CZ/
Řešitel
doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
VZ – Vývoj inovativních solitérních akustických prvků s implementovanými nanovlákennými strukturami

Cílem projektu je vývoj principiálně zcela nových solitérních akustických prvků pro řešení prostorové akustiky, jde o komplexní návrh a optimalizaci parametrů hned pěti typů. Jedinečnost technického řešení, stejně jako designu souvisí s využitím inovativní technologie aplikace nanovlákenných vrstev připravených třemi různými technologiemi, jejichž unikátní spojení umožňuje nános nanovláken na povrch a zároveň do prostoru navržených 3D konstrukcí, za účelem přípravy zvukově pohltivých systémů založených na synergii membránového rezonátoru (tenká nanovlákenná vrstva), dutinového rezonátoru (princip Helmholtzova rezonátoru) a výplně o obrovském specifickém povrchu (objemová nanovlákenná struktura), což umožní proměnlivou akustiku řešeného prostoru pro dosažení aktuální akustické potřeby.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010088
Řešitel
doc. Ing. Klára Kalinová, Ph.D.
VZ – Vývoj komponent skleněné bižuterie pro cirkulární ekonomii

Hlavním cílem projektu je vývoj komponent pro výrobu skleněné bižuterie, které budou v souladu s cirkulární ekonomií a rozvojem ICT technologií. V rámci projektu bude proveden výzkum a vývoj zaměřený na nová složení skla pro účely bižuterní výroby, která by vedle tradičního sodnodraselného skla obsahovala i přísady získané recyklací typů skla nebo materiálů, které se systematicky nerecyklují jako např. komponenty kompozitních materiálů (skelná vlákna, uhlíková vlákna), plochého skla, laboratorního skla i dekorativního skla. Vývoj bude zaměřen jak na formu a přípravu vstupního recyklátu (prach, střepy, vlákna), tak i na složení výsledné skloviny a výsledného vizuálního efektu. Druhým zásadním vývojovým cílem bude vývoj skleněné komponenty kompatibilní se stavem v oblasti současných a budoucích informačních technologií, která by umožnila skleněné bižuterii plnit funkce typu jako např. NFC (Near Field Communication) nebo využití výhod internetu věcí (IoT). V rámci projektu budou využity metody pokročilého matematického modelování souvisejících nelineárních fyzikálních dějů a zkoumány možnosti v oblasti tzv. Rapid Tooling a technologie 3D tisku pro návrh a výrobu forem pro inovované komponenty pro skleněnou bižuterii.

Období
01. 11. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW02020240
Řešitel
doc. Dr. Ing. Ivan Mašín
VZ – Zkvalitnění výuky a výcviku motocyklistů s pomocí software pro automatickou analýzu telemetrických dat a algoritmů umělé inteligence

Cílem projektu je posílit bezpečnost řidičů motocyklu, konkrétně prostřednictvím snížení nehodovosti za pomocí sofistikované softwarové aplikace, která pomoci komparace a využití telemetrie jízdy (náklon, přetížení a chování jezdce), bude využívána jak učiteli autoškol tak, instruktory motoškol. Výstupy projektu spočívají v edukaci motocyklistů i instruktorů na základě zpětné vazby ze změřených dat a přijatých následných opatření pro bezpečnou jízdu na motocyklu. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti motocyklistů dvěma způsoby: 1. Zkvalitnění výuky v autoškolách díky nově vytvořené aplikaci ke sledování zlepšení jezdeckých dovedností žáků v průběhu kurzu 2. Zkvalitnění a vyhodnocení účinnosti nadstavbových kurzů v tzv. motoškolách

Období
01. 02. 2022 – 28. 02. 2025
Zdroj
TAČR
Kód projektu
CK03000186
Řešitel
Ing. Bc. Marián Lamr, Ph.D.
VZ k 14237 – Výzkum a vývoj analyzátoru elektrické energie s elektronickými snímači proudu pro monitoring vývodů – TK04020053

Cílem projektu je výzkum a vývoj měřicího systému elektrické energie pro energetické sítě s velkým počtem napaječů/vývodů. Jde o analyzátor výkonů s mnohonásobným počtem proudových vstupů. Cílovou aplikací je digitalizace distribučních transformačních stanic, monitoring chytrých sítí pro průmysl, SmartBuildings a SmartCities. Cílem je omezit komplexnost kabeláže mezi snímači proudu vývodů a měřidly, usnadnit instalaci a eliminovat chyby v zapojení. Druhým cílem projektu jsou softwarové moduly pro konfiguraci měřidel, automatický sběr a analýzu dat. Doplněny a podstatně rozšířeny budou výpočetní a prezentační moduly pro analýzu velkého počtu měřených vývodů, tvorbu automatických reportů a využití služeb cloudu pro ukládání větších objemů archivů z rozsáhlých monitorovaných systémů.

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TK04020053
Řešitel
Ing. Miroslav Novák, Ph.D.
VZ k 14237 – Výzkum a vývoj analyzátoru elektrické energie s elektronickými snímači proudu pro monitoring vývodů – TK04020053

Cílem projektu je výzkum a vývoj měřicího systému elektrické energie pro energetické sítě s velkým počtem napaječů/vývodů. Jde o analyzátor výkonů s mnohonásobným počtem proudových vstupů. Cílovou aplikací je digitalizace distribučních transformačních stanic, monitoring chytrých sítí pro průmysl, SmartBuildings a SmartCities. Cílem je omezit komplexnost kabeláže mezi snímači proudu vývodů a měřidly, usnadnit instalaci a eliminovat chyby v zapojení. Druhým cílem projektu jsou softwarové moduly pro konfiguraci měřidel, automatický sběr a analýzu dat. Doplněny a podstatně rozšířeny budou výpočetní a prezentační moduly pro analýzu velkého počtu měřených vývodů, tvorbu automatických reportů a využití služeb cloudu pro ukládání větších objemů archivů z rozsáhlých monitorovaných systémů.

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TK04020053
Řešitel
Ing. Miroslav Novák, Ph.D.
Zkvalitnění výuky a výcviku motocyklistů s pomocí software pro automatickou analýzu telemetrických dat a algoritmů umělé inteligence

Cílem projektu je posílit bezpečnost řidičů motocyklu, konkrétně prostřednictvím snížení nehodovosti za pomocí sofistikované softwarové aplikace, která pomoci komparace a využití telemetrie jízdy (náklon, přetížení a chování jezdce), bude využívána jak učiteli autoškol tak, instruktory motoškol. Výstupy projektu spočívají v edukaci motocyklistů i instruktorů na základě zpětné vazby ze změřených dat a přijatých následných opatření pro bezpečnou jízdu na motocyklu. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti motocyklistů dvěma způsoby: 1. Zkvalitnění výuky v autoškolách díky nově vytvořené aplikaci ke sledování zlepšení jezdeckých dovedností žáků v průběhu kurzu 2. Zkvalitnění a vyhodnocení účinnosti nadstavbových kurzů v tzv. motoškolách

Období
01. 02. 2022 – 28. 02. 2025
Zdroj
TAČR
Kód projektu
CK03000186
Řešitel
Ing. Bc. Marián Lamr, Ph.D.
Zvýšení životnosti turbínových lopatek, rychlouzávěrů a regulačních dílů pomocí synergického účinku mikropulsní nitridace a laserového kalení

Hlavní cíle jsou následující: 1. Vytvoření speciálních multivrstev se specifickými vlastnostmi na austenitických korozivzdorných ocelích. Odladění v laboratorním měřítku (vysokoteplotní únava, erozní a kavitační opotřebení), aplikace na turbínové komponenty. 2. Vytvoření prototypu turbínové lopatky se zvýšenou odolností náběžné hrany a odzkoušení v reálném prostředí. 3. Vytvoření speciálních multivrstev se specifickými vlastnostmi na martenzitických ocelích. Odladění v laboratorním měřítku (vysokoteplotní tribologie a nízkocyklová únava), s následnou aplikací na rychlouzávěry a regulační členy. 4. Vytvoření speciálních multivrstev se specifickými vlastnostmi na uhlíkových ocelích. Odladění v laboratorním měřítku (tribologie, únava, atd.), s následnou aplikací na ozubená kola kompresorů

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2025
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TK04020148
Řešitel
doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.