Řešené projekty

Technická univerzita v Liberci se věnuje vědecko-výzkumným projektům již od svého založení v roce 1953. Od té doby se rozrostla o dalších šest fakult a tím se rozšířilo i spektrum projektů, na kterých pracuje. Viz též další informace o našich projektech.

Seznam aktuálně řešených projektů: 

Název
Aktivní    
Biologicky aktivní materiály pro aplikace ve zdravotnických prostředcích

Hlavním cílem je vývoj materiálů na bázi nanovlákenných nosičů a s obsahem účinných látek, které budou využity na léčbu infekčního onemocnění kůže (herpes/opar) a k ošetření ranek po odstranění klíštěte a vpichu bodavého hmyzu.

Období
01. 04. 2020 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010214
Řešitel
Ing. Miroslava Rysová
BUSkit – systém pro sběr, analýzu, filtrování a simulaci dat systémů přípojných prostřednictvím automobilových palubních sběrnic

Systém „BUSkit“ bude modulární systém pro podporu testování palubních systémů, jehož hlavním účelem bude analýza, sběr, filtrování, simulace, emulace a injektování dat na palubních sběrnicích (CAN bus, LIN, FlexRay, CarEthernet).

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
CK02000158
Řešitel
Ing. Josef Novák, Ph.D.
BUSkit – veřejné zdroje

BUSkit – systém pro sběr, analýzu, filtrování a simulaci dat systémů přípojných prostřednictvím automobilových palubních sběrnic Systém „BUSkit“ bude modulární systém pro podporu testování palubních systémů, jehož hlavním účelem bude analýza, sběr, filtrování, simulace, emulace a injektování dat na palubních sběrnicích (CAN bus, LIN, FlexRay, CarEthernet).

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
CK02000158
Řešitel
Ing. Josef Novák, Ph.D.
Centrum pokročilých materiálů a efektivních budov CAMEB

Motivací pro Národní centrum kompetence CAMEB je ubývání, resp. řídnutí neobnovitelných přírodních zdrojů, a to jak materiálových, tak energetických, a dopad tohoto jevu do stavitelství. Současný trend masivních energetických úspor provozu budov sice přináší výrazná zlepšení v oblasti provozních energií, avšak materiálová a energetická náročnost výstavby tím prudce roste. CAMEB sdružuje partnery s takovými kompetencemi, které umožní nalézat lepší využití zdrojů ve stavitelství. Na základě optimalizace životního cyklu budeme schopni navrhovat lepší budovy s využitím principů znalostní a cirkulární ekonomiky. K tomu zároveň využíváme moderní technologie z oblasti digitalizace, optimalizace, modelování a efektivního řízení procesů. V rámci projektu CAMEB je řešeno 12 výzkumných dílčích projektů.

Období
01. 01. 2019 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TN01000056
Web
www.cameb.cz
Řešitel
doc. Ing. Petr Tůma, CSc.
Distributed Artificial Intelligent Systems

The ascent of artificial intelligence in edge computing and the accompanying ascent of cloud storage and computing has swept over Europe without any local winners and, at times, in clear conflict with the European way of life. The cloud paradigm is based on technologies that are dominated by American and Chinese companies. The commercial approach towards privacy of the American companies and the governmental interference of the Chinese companies makes Europe’s dependence these technologies undesirable. At the same time the demand for artificial intelligence is pulled from the current devices that roughly equal the capacity of a laptop towards devices that have a significantly smaller footprint but a much higher prevalence. The highest benefit of using these smaller devices is found when used very close to where reality is sensed or influenced. This calls for small, low cost, distributed devices. These types of devices makes using centralized architectures, such as cloud solutions, less logical and opens the door for a paradigm switch towards distributed thinking (for example peer-to-peer, mesh). This switch also provides Europe with an opportunity to catch up and provide solutions that show European values such as energy efficiency, self organisation and privacy by design. This project builds a consortium that delivers a solution in each of the key application areas of which all smart, AI enabled, components are delivered by European members of the consortium based on the key European values named above.

Období
01. 05. 2021 – 30. 04. 2024
Zdroj
EUK
Kód projektu
101007273-1
Řešitel
doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.
Enhanced In Situ Bioremediation for Contaminated Land Remediation

Projekt Enhanced Inovativní biotechnologie in situ pro kontaminovanou sanaci půdy (EiCLaR) ”integruje biologické a nebiologické procesy s cílem rozšířit přínos udržitelnosti a nákladové efektivity bioremediace in situ (ISBR) na mnohem širší škálu problémů kontaminace půdy. Cílem je pozvednutí biotechnologie na novou úroveň spojením přístupu s nebiologickými procesy se zaměřením na obtížné a/nebo složité směsi a místa kontaminace, vývoj inovativní biotechnologie pro likvidaci kontaminantů a její uvedení na trh, schopné praktického a komerčního nasazení do 3 let po ukončení tohoto projektu.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2024
Zdroj
EUK
Kód projektu
SEP-210657807
Řešitel
Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D.
Enkapsulace bakteriofágů do nanostruktur a jejich využití při výrobě speciálních filtrů s antibakteriální ochranou

Projekt se zaměřuje na vytvoření pokročilého vícevrstevného filtračního materiálu s antibakteriálním účinkem zaměřeným zejména na vysoce rezistentní patogenní bakterie. Antibakteriální vrstva je založena na nanovlákenných nosičích s enkapsulovanými bakteriofágy. Bakteriofágy, neboli fágy, jsou viry specificky napadající a likvidující konkrétní bakterie a představují bezpečnou alternativu antibiotik a antiseptik. Filtrační materiál bude tvořen vrstvami předfiltru, nanovlákenného nosiče bakteriofágů a nanovlákenné vrstvy pro záchyt nanočástic a virů. Cílem projektu je vytvořit nový filtrační materiál pro aktivní eliminaci biologických kontaminantů ve vzduchotechnických aplikacích (např. nemocnice, kanceláře) vedoucí ke zvýšení bezpečnosti prostředí a zamezení šíření patogenů.

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2023
Zdroj
MV
Kód projektu
VB01000025
Řešitel
Ing. Jakub Hrůza, Ph.D.
European Joint Programme on Radioactive Waste Management – ConCord

Hlavním cílem je zkoumat vliv ozáření na systém zhutněný Ca-Mg bentonit – uhlíková oceli za anaerobních podmínek, ovlivněných teplem do 150°C a zaměřit se na zrychlení rychlosti koroze ve srovnání s neozářeným systémem za anaerobních podmínek v anaerobním boxu. K dispozici bude také doplňkový systém zahřátý na 90 °C. Navrhovaný experimentální program nám navíc umožní studovat schopnost přežití mikroorganismů v extrémních přechodných podmínkách. Druhým cílem je tedy prokázat předpoklad omezené mikrobiálně indukované koroze (MIC) při vysokém stresovém zatížení a posoudit přežitelnost bakterií (regenerovaných ze spor), které se mohou podílet na MIC po skončení přechodných stavů. Navrhujeme hypotézu, že teplo a záření budou mít škodlivější vliv na přežití u vzorků nasycených vodou (a rozptýlených) než u vzorků vysušených.

Období
01. 06. 2021 – 31. 05. 2024
Zdroj
EUK
Kód projektu
847593
Řešitel
RNDr. Alena Ševců, Ph.D.
European Joint Programme on Radioactive Waste Management – MAGIC

WP MAGIC bude posuzovat vliv několika souběžných chemických procesů (hydrolýza, vícejontové působení (např. síranů a hořčíku), karbonizace) na mechanické vlastnosti cementových materiálů a jejich vývoj. Pracovní skupina navrhuje různé procesy pro posouzení dlouhodobých vlastností materiálů na bázi cementu, včetně hydraulického transientu (období opětovného nasycení vodou z různých geologických prostředí). Bude využívat a stavět na pokrocích dosažených v minulých a současných evropských projektech (zejména WP CEBAMA, PREDIS, ACED, DONUT) a výslovně vyloučí opakování činností prováděných v těchto předchozích nebo probíhajících projektech. Konečným cílem je získat lepší porozumění chemicko-mechanickému stárnutí cementových materiálů vystavených různým reprezentativním chemickým poruchám pocházejícím z prostředí skládek.

Období
01. 06. 2021 – 31. 05. 2024
Zdroj
EUK
Kód projektu
847593
Řešitel
RNDr. Alena Ševců, Ph.D.
Expertní systém pro podporu rozhodování pro realizaci opatření postupné obnovy

Vývoj expertního sytému pro podporu rozhodování pro realizaci opatření postupné obnovy po omezení z důvodu epidemického stavu. Systém bude zpětně vyhodnocovat data a modelovat scénáře pro budoucí zvládání krizí způsobených velmi rizikovými biologickými agens a toxiny. Pro krátkodobé a okamžité hodnocení budou využita data z kontinuálního monitoringu a budou hodnoceny pomocí statistických metod. Dlouhodobé hodnocení bude prováděno pomocí metod umělé inteligence zohledňujících poučení se z průběhu krize či krizí za účelem predikce možného budoucího vývoje. Systém bude definovat, hodnotit a kategorizovat data, jejich kvalitu a důležitost v hodnocení, stanoví jakým způsobem pracovat s nejistotou, a napomůže tím předcházet možným dezinterpretacím či dezinformacím.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2022
Zdroj
MV
Kód projektu
VI04000018
Řešitel
doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D.
GAMA

Cílem projektu je dále rozvinout a zefektivnit systém a procesy komercializace na Technické univerzitě v Liberci (TUL). Dílčími cíli projektu jsou: 1. V synergii s aktivitami podporující budování systému a zvyšování kompetencí lidských zdrojů v oblasti komercializace (např. projekty OP VVV), podpořit získání praktických zkušeností týmů na konkrétních případech (minimálně 18-ti dílčích projektech). 2. Rozšířit funkčnost Rady pro komercializaci na komplexní aktivity procesu komercializace; kromě aktivit proof-of-concept také na hodnocení předmětů duševního vlastnictví, asistenci při uzavírání licenčních smluv a hodnocení příležitostí pro vytváření spin-off a start-up firem. 3. Dosáhnout mezinárodně srovnatelné úrovně systému a kompetencí TUL v oblasti komercializace pomocí Advisory Board-u složeného ze zahraničních expertů.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TP01010031
Řešitel
Mgr. Adam Blažek, MBA
Hybridní materiály pro hierarchické struktury

Cílem projektu je významně podpořit problémově orientovaný výzkum materiálů. Jedná se o výzkum interdisciplinárního charakteru, který významně napomůže efektivnímu využití výzkumných aktivit TUL a povede k dosažení mezinárodně konkurenceschopné kvality výzkumu v této oblasti. Ke splnění tohoto cíle je výzkumný záměr členěn do tří propojených výzkumných programů: 1. Flexibilní hierarchické struktury 2. Kompozitní materiály a struktury 3. Funkcionalizované nanomateriály. Vývoj a konstrukce nových materiálů a struktur jsou zaměřeny na funkčnost, snižování spotřeby energií a procesních médií, obnovitelné zdroje surovin, ekonomii výroby a užití, ochranu životního prostředí, zpracování odpadů z výroby, zpracování produktů po ukončení cyklu užití, uživatelskou přátelskost resp. humanizaci výrobků. Účelem těchto materiálů je komplexní řešení zahrnující jejich celý cyklus od vzniku, přes užití až po zpracování odpadů. Funkcionalizace povrchů, vývoj struktur a konstrukce hierarchických struktur pro technické aplikace je jednou ze základních podmínek tvorby nových progresivních materiálů s velkou přidanou hodnotou, které budou mít konkurenční výhodu na trhu. Tyto materiály tím budou mít nejvyšší potenciál pro aplikace. Tak bude zajištěno, že získané výsledky výzkumu a vývoje budou mezinárodně prioritní a povedou ke zvýšení nejen mezinárodní prestiže předkladatele projektu, ale především konkurenceschopnosti firem působících v ČR.

Období
01. 01. 2018 – 31. 12. 2022
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000843
Řešitel
prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld
Hybridní optický vláknový senzor pro snímání hladiny a kvality provozních kapalin vozidel

Cílem projektu je vyvinout hybridní optický vláknový senzorový systém, který umožní jednoduché, spolehlivé a nákladově efektivní snímání úrovně hladiny provozních kapalin vozidel. Systém bude schopen souběžně se snímáním hladiny detekovat i kritické změny kvality těchto kapalin. Provozními kapalinami, na kterých bude navržený systém ověřen, budou základní provozní kapaliny (brzdová kapalina a palivo). Předkládaný projekt má tyto zásadní cíle: o Cíl 1: Vyvinout hybridní optický vláknový senzor pro stanovení objemu tekutin v provozních nádržích vozidel. o Cíl 2: Vybudování nového aplikačního směru společnosti. Další cíle projektu jsou: o Zvýšení inovačního potenciálu společnosti, rozšíření produktového portfolia produktů a služeb. o Posílení spolupráce se stávajícími komerčními partnery. o Získání nových komerčních partnerů a možnost získání nových destinací pro aplikace výsledků projektu.

Období
01. 01. 2021 – 31. 05. 2023
Zdroj
MPO
Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024437
Řešitel
doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.
inherentně Flexibilní Aerogely pro energetiCky Efektivní Struktury (i-FACES)

Aerogely se vyznačují mimořádnou nanoporézní strukturou, která předurčuje jejich využití jako optimální materiály pro tepelnou ochranu. Aerogely jsou však většinou mechanicky křehké a tudíž nevhodné pro tepelnou izolaci geometricky složitých struktur, které vyžadují flexibilitu izolačních materiálů. Místo „vynucení“ flexibility ve struktuře, i-FACES vyvine jednokomponentní „inherentně flexibilní aerogely“ založené na vlastnostech polyolefinů a polyvinylů, které jsou inherentně mechanicky flexibilní za běžných teplotních podmínek. Kromě toho budou vyvinuty pokročilé kompozity s vyvinutými aerogely a „chytrými“ funkcionalitami založenými na termochromních materiálech. Pro zlepšení ekologického dopadu budou pro vývoj aerogelů použity recyklované materiály.

Období
01. 12. 2020 – 30. 04. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TO01000311
Řešitel
doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.
Innovative technology based on constructed wetlands for treatment of pesticide contaminated waters

Cílem projektu je pilotní aplikace sady nových osvědčených technologií založených na pasivních chemických a přírodních (biologických) systémech pro úpravu vody kontaminované POPs z biocidních přípravků. Tyto pesticidy se nacházejí na mnoha místech nejen v Evropě a jsou dlouhodobým zdrojem kontaminace vody, významně omezují její používání, způsobují toxicitu těchto vod živým organismům a člověku a vážně narušují funkci přirozených systémů. Celý proces úpravy vody je založen na synergických účincích různých metod (oxidační redukce, bioakumulace a bioredukce), aby postupně přeměnil kontaminující látky na netoxické nebo významně méně toxické látky, které jsou dlouhodobě biologicky odbouratelné.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
EUK
Kód projektu
LIFE18 ENV/CZ/000374
Řešitel
prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.
Innovative technology based on constructed wetlands for treatment of pesticide contaminated waters

Cílem projektu je pilotní aplikace sady nových osvědčených technologií založených na pasivních chemických a přírodních (biologických) systémech pro úpravu vody kontaminované POPs z biocidních přípravků. Tyto pesticidy se nacházejí na mnoha místech nejen v Evropě a jsou dlouhodobým zdrojem kontaminace vody, významně omezují její používání, způsobují toxicitu těchto vod živým organismům a člověku a vážně narušují funkci přirozených systémů. Celý proces úpravy vody je založen na synergických účincích různých metod (oxidační redukce, bioakumulace a bioredukce), aby postupně přeměnil kontaminující látky na netoxické nebo významně méně toxické látky, které jsou dlouhodobě biologicky odbouratelné.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
EUK
Kód projektu
LIFE18 ENV/CZ/000374
Řešitel
prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.
Innovative technology based on constructed wetlands for treatment of pesticide contaminated waters

Vlastní dofinancování TUL pro projekt LIFEPOPWAT.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
Kód projektu
LIFE18 ENV/CZ/000374
Řešitel
prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.
Inovativní metody průzkumu a sanace vertikálně stratifikované anorganické kontaminace podzemních vod – AnReMon

Cílem projektu je vyvinutí inovativní sanační technologie pro lokality s anorganickým typem znečištění podzemních vod. Základní myšlenkou je propojení detailního studia vertikální stratifikace kontaminantu ve zvodni (Funkční vzorek zařízení pro měření vertikální stratifikace anorganické kontaminace umožňující přesnou lokalizaci fázového rozhraní) s následnou odbornou studií přirozené vertikální stratifikace anorganické kontaminace ve zvodni. Současně bude sestaveno zařízení pro inovativní technologii in situ injektáže direct-push, kterým bude aplikována sanační směs vyvinutá na základě výsledků laboratorních pokusů. Všechny vyvinuté technologie budou aplikovány, optimalizovány a ověřeny přímo na lokalitě. Výsledky projektu zásadně zvýší konkurenceschopnost všech spoluřešitelů na trhu.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW03010511
Řešitel
Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D.
Inovativní technologie enkapsulace skel

Projekt bude zaměřen na vývoji zcela inovativní technologie enkapsulace skel pro automobily, u které bude využitý potenciál pokročilých výrobních procesů (např. plazmatické technologie) a progresivních polymerních materiálů, které budou cíleně modifikovány pro získání maximální adheze k modifikovanému povrchu skla. Těžištěm projektu bude odbourání v současnosti používaných chemicky agresivních primerů a nahrazení jinou fyzikální metodou efektivní modifikace povrchu skla před enkapsulací polymerem. Nově vyvinutá výrobní technologie nejen že umožní snížit časové a energetické požadavky na produkci enkapsulovaných skel, ale zvýší i efektivitu výroby při zvýšení stability procesu (snížení zmetkovitosti) a v důsledku tak zajistí jak ekologicky čistší výrobu, tak i významné ekonomické přínosy.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010448
Řešitel
Ing. Martin Seidl, Ph.D.
Inteligentní filtrace terciárního čištění odpadních vod pomocí super textilií a nano membrán

Cílem první etapy projektu je výzkum a vývoj dvou nových hi-tech textilií (sandwichového a kobercového typu) s využitím pro “hrubou” filtraci částic větších než 5 μm a dosažením průtoku 2,5 l/s*m2 při tlakovém spádu 1,5 – 3 kPa které budou použitelné pro současná filtrační zařízení v diskové resp. bubnové konfiguraci vyráběná IN-EKO. Cílem druhé etapy je výzkum a vývoj mikrofiltrační membrány s nanovlákennou vrstvou pro záchyt částic větších než 300 nm a se střední hodnotou průtoku 0,1 l/s*m2 dosahovaném při tlakovém spádu 10-30 kPa. A dále pak je cílem i výzkum a vývoj filtračního zařízení s uplatněním mikrofiltrační membrány, které bude dosahovat výkonu až 5 m3/hod. recyklované vody pro další technická využití.

Období
01. 01. 2020 – 31. 10. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010306
Řešitel
prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc.
Inteligentní filtrace terciárního čištění odpadních vod pomocí super textilií a nano memebrán

Cílem první etapy projektu je výzkum a vývoj dvou nových hi-tech textilií (sandwichového a kobercového typu) s využitím pro “hrubou” filtraci částic větších než 5 μm a dosažením průtoku 2,5 l/s*m2 při tlakovém spádu 1,5 – 3 kPa které budou použitelné pro současná filtrační zařízení v diskové resp. bubnové konfiguraci vyráběná IN-EKO. Cílem druhé etapy je výzkum a vývoj mikrofiltrační membrány s nanovlákennou vrstvou pro záchyt částic větších než 300 nm a se střední hodnotou průtoku 0,1 l/s*m2 dosahovaném při tlakovém spádu 10-30 kPa. A dále pak je cílem i výzkum a vývoj filtračního zařízení s uplatněním mikrofiltrační membrány, které bude dosahovat výkonu až 5 m3/hod. recyklované vody pro další technická využití.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010306
Řešitel
prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc.
JAWA EL NICO

Na základě dlouhodobě shromažďovaných a vyhodnocovaných dat průzkumů trhů společností JWF a JWM je cílem projektu vytvoření elektro motocyklu, který by byl za současných podmínek schopen konkurovat produktům zahraničních producentů. Cílem projektu je výroba 1 ks funkčního vzorku a 1 ks prototypu elektro motocyklu JAWA s parametry, které specifikuje příloha Představení projektu. Výstupem předkládaného projektu bude motocykl s označením JAWA EL NICO, vyvinutý dle vyspělé techniky používané nebo vyvíjené u osvědčených výrobců elektroniky, elektrických baterií a řídící elektroniky. V motocyklu budou zahrnuty prvky zvyšující bezpečnost provozu, zajišťující dokonalou ergonomii a ekonomickou efektivnost provozu danou dojezdem a délkou dobíjení.

Období
01. 01. 2020 – 30. 06. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010348
Řešitel
Ing. Pavel Jandura, Ph.D.
Keramika se schopností snímání pro vysokoteplotní aplikace

Hlavním cílem projektu je vyvinout novou skupinu funkčních materiálu založených na oxidu CMCs pro jednotlivé části a komponenty používané ve vysokoteplotních aplikacích.

Období
01. 05. 2020 – 30. 04. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TH71020002
Řešitel
Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D.
Kompaktní filtrační patrona pro aplikaci v systémech filtrace vody a přípravy nápojů a potravin

Cílem zamýšleného projektu je nahrazení komerčních typů filtračních patron kompaktní filtrační patronou sestávající ze sorpční porézní komponenty s příměsí aktivního uhlíku pro adsorpci chemických látek a filtrační vložky využívající nanovlákennou strukturu pro záchyt biologické kontaminace způsobené např. haváriemi vodovodních řádů. Předpokládaným výstupem je tedy nový typ filtračního elementu vyznačující se nižšími náklady a vyšší průtočností, oproti stávajícím výrobkům.

Období
01. 01. 2019 – 30. 09. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TH04030511
Řešitel
Ing. Michal Komárek, Ph.D.
Kompozita zesílená uhlíkovými vlákny plněná grafénem/grafitem určená zejména pro ochrannou schránku baterií v autech s elektrickým pohonem

Cílem je vývoj nového kompozitního materiálu určeného primárně jako konstrukční materiál pro tvorbu odlehčené multifunkční schránky elektrických baterií pro vozidla s elektrickým pohonem. Kompozitní materiál bude zajištovat: nízkou hmotnost, vysoké specifické mechanické vlastnosti včetně rázové houževnatosti a odolnosti vůči vibracím, efektivní řízení tepelných poměrů ve schránce, delší životnost, požární bezpečnost, omezení statického nabíjení, odolnost proti korozi, elektromagnetickou kompatibilitu a vysoký odpor proti pronikání vody a vodních par. Kompozitní materiál bude složen z epoxidové matrice se zesílením uhlíkovými multifilamenty s vhodně aktivovaným povrchem plněné vodivými uhlíkovými částicemi na bázi grafénu a expandovaného grafitu optimalizované velikosti a koncentrace.

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TM03000010
Řešitel
doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.
Kontrola kvality a rozměrových tolerancí při stavbě pohledových i strukturálních skupin karoserií, kabin a podvozkových částí založená na metodách numerické simulace – virtuální továrna

Cílem projektu je přispět ke všeobecnému zvýšení konkurenceschopnosti participujících subjektů a vypracovat vhodné metodiky zaměřené na využívaní numerických simulací technologií výrobních procesů a tím umožnit optimalizaci reálných výrobních postupů, snižování výrobních nákladů a přispět tak ke všeobecnému zvýšení konkurenceschopnosti průmyslových subjektů. Mezi hlavní rysy předkládaného projektu lze zařadit vytvoření komplexního numerického modelu virtuálního dvojčete pro oblast řešení procesu výroby sestav samonosných karoserií, kabin, ale i podvozkových částí a jejich hlavních podsestav a skupin (např. sestavy dveří, střechy atd.), tzn.vývoj metodiky řešení a její validace, včetně zafixování metodik numerických simulací procesů nýtování, lepení a vytvrzování karoserií.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW03010197
Řešitel
doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.
Kvalitnější a energeticky efektivnější výroba kabelů s využitím pokročilých materiálů a nanotechnologií

Cílem projektu je uplatnění pokročilých (nano)materiálů pro zásadní zlepšení nástrojů používaných v technologickém procesu výroby kabelů. Budou zkoumány, vyvinuty a prakticky ověřeny speciální tenké vrstvy aplikované na funkční části nástrojů, které sníží tribologické ztráty energie při formování komponent kabelů (drátů, svazků), sníží ztráty strategických materiálů otěrem a celkově výrazně zpřesní a zefektivní výrobu.

Období
01. 01. 2019 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TH04020240
Řešitel
doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.
Limitní faktory pro přežití a proliferaci mikrobiálních společenstev, významných pro korozi bariér hlubinného úložiště radioaktivních odpadů

Cílem projektu bude stanovení hodnot fyzikálních faktorů limitujících přežívání a proliferaci přirozené mikroflóry hlubinných vod či bentonitu a navržení jednotné metodiky, která umožní efektivní stanovení limitních hodnot i u jiných typů bentonitů a vod studovaných v budoucnosti. Projekt bude řešit především vliv tlaku, teploty, ionizujícího záření a dostupnosti vody a živin, jakožto nejdůležitějších faktorů negativně ovlivňujících přežívání mikroorganismů v prostředí úložiště. Hodnoty limitních faktorů budou testovány na jednom českém kandidátním bentonitu pro koncept hlubinného úložiště a zároveň na referenčním přečištěném bentonitu Nanocor s přesně definovaným chem. složením a bez přirozené mikroflóry. Výstupem bude i příslušný funkční vzorek, ověřená technologie a publikace výsledků.

Období
01. 06. 2019 – 31. 05. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TK02010169
Řešitel
Mgr. Kateřina Černá, Ph.D.
Mezinárodní výzkumné laboratoře

Předkládaný projekt přidává do existujícího Strategického plánu CxI jeden nový strategický cíl: zakládat výzkumná pracoviště společná se zahraničním partnerem. Při implementaci projektu budou nejprve zpracovány manuály na témata: jak vybrat vhodného partnera pro společné výzkumné pracoviště, jak postupovat při vytváření společných výzkumných pracovišť a jak provozovat a řídit společné výzkumné pracoviště. Tyto návodné dokumenty budou vznikat v součinnosti se stávajícími a také s novými partnery zejména ze zakládajících zemí EU. V další fázi implementace projektu bude správnost a funkčnost těchto dokumentů ověřena pilotním založením dvou společných výzkumných laboratoří. Zakládání takových společných pracovišť má řadu odborných témat jako je komplementarita expertních kompetencí partnerů, mezioborovost, synergie apod. Bude třeba řešit také řadu legislativních, organizačních a kompetenčních problémů. To vše v bilaterálním vztahu partnerů ze dvou různých zemí. Jako součást plnění těchto specifických cílů projektu proběhne řada vzdělávací akcí pro stávající i nové výzkumné, manažerské a administrativní pracovníky. Všechny plánované vzdělávací akce jsou zaměřeny na rozvoj dovedností a kompetencí potřebných k získávání zahraničních partnerů, k udržování a k rozvoji intenzity mezinárodních vztahů ve vědě a výzkumu s důrazem na jejich nejvyšší úrovni, tj. zakládání a udržitelném provozování společných mezinárodních pracovišť.

Období
01. 03. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014685
Řešitel
Mgr. Adam Blažek, MBA
Mikrostrukturální zobrazování jako nástroj pro modelování vlákenných materiálů (μ-CT GOALS)

Předpovídání technických vlastností vlákenných materiálů na základě jejich mikrostrukturálních parametrů se časem vyvinulo jako jeden z náročných úkolů v oblasti vědy a techniky. Dosavadní teoretické modely vyvinuté na základě strukturálních parametrů vlákenných systémů připouštějí mnoho předpokladů a přiblížení nutných k usnadnění příslušné matematiky a výpočtů. Tento projekt navrhuje nový systém modelování, který závisí na vytvoření 3D digitální rekonstrukce mikrostruktury vlákenného systému s využitím progresivní počítačové tomografie (CT). Tato práce je unikátní v modelování mechanického chování vlákenných systémů (počínaje textilní přízí jako 1D strukturou a rozvojem metod pro 2D a 3D struktury) založeném na přímém měření ze získané rekonstrukce obsahující množstvím strukturních detailů, které byly v tradičních modelech zanedbávány nebo předpokládány jako nadbytečné. Tento projekt bude vyvíjet algoritmy analýzy obrazu pro získání 3D segmentace strukturních elementů a bude vyvíjet nové experimentální nástroje, které umožní CT zobrazování materiálu pod různými zatíženími a bude zaznamenávat jeho 4D deformační změny. Vyvinuté modely budou dosahovat nejenom hlubšího porozumění mechanického chování systémů, ale také umožní návrh a vývoj nových materiálů s řízenou mikrostrukturou. Navíc, v rámci projektu bude vytvořena a zavedena databáze typu “open access” pro 3D reprezentace vlákenných struktur, která povzbudí další mezinárodní spolupráci a pokrok v této oblasti. Navrhovaný projekt také vytvoří podmínky pro hlubší a udržitelnou spolupráci mezi naší institucí a americkým partnerem, která přesáhne dobu trvání projektu. Tato spolupráce se hmatatelně projeví ve společných publikacích v prestižních časopisech, výměnách student a zaměstnanců, transferu znalostí a technologií, společně organizovaných konferencích a podávaných společných žádostech o výzkumné granty.

Období
01. 01. 2019 – 31. 12. 2022
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
LTAUSA18135
Řešitel
doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.
Modernizace a upgrade VVI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost – VZ

Navrhovaný projekt přímo navazuje na program stávající výzkumné infrastruktury NanoEnviCz a doplňuje ji v oblasti kriticky chybějícího přístrojového vybavení a expertíz. Pořízení nových přístrojů posílí výzkumný potenciál infrastruktury a povede k úspěšnému splnění vědeckých cílů zaměřených na syntézu, komplexní charakterizaci, optimální nastavení funkčních vlastností a objasnění možných aplikací nanomateriálů v rámci ochrany životního prostředí a při stanovení jejich potenciální nebezpečnosti.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015586
Řešitel
Mgr. Pavel Hrabák, Ph.D.
Modernizace a upgrade VVI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost.

Navrhovaný projekt přímo navazuje na program stávající výzkumné infrastruktury NanoEnviCz a doplňuje ji v oblasti kriticky chybějícího přístrojového vybavení a expertíz. Pořízení nových přístrojů posílí výzkumný potenciál infrastruktury a povede k úspěšnému splnění vědeckých cílů zaměřených na syntézu, komplexní charakterizaci, optimální nastavení funkčních vlastností a objasnění možných aplikací nanomateriálů v rámci ochrany životního prostředí a při stanovení jejich potenciální nebezpečnosti.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015586
Řešitel
Mgr. Pavel Hrabák, Ph.D.
Modularita zemědělských strojů s podporou pokročilých výrobních technologií

Cílem projektu je inovace modularity zemědělského stroje s využitím komplexního systému pro simulace a verifikace konstrukčních řešení stroje využívajícího dlátového a diskového uspořádání nástrojů pro zpracování půdy. Systém bude optimalizovat a inovovat stávající nastavení konstrukčního řešení tak, aby došlo k minimalizaci hmotnosti konstrukce stroje při započítání materiálových možností řešení. Snížení hmotnosti konstrukce umožní a výrazně zlepší použití strojů o větším záběru a tím zpracování větších ploch při jednom přejezdu za současného snížení podílu utužení půdních ploch, snižující nasákavost vodou, a snížení celkové energetické náročnosti zpracování půdy. Ověření a testování bude prováděno na stroji osazeném z jednotlivých modulů konstrukčního upořádání. Cíle projektu jsou v souladu s národní strategií RIS3, KET a národními prioritami orientovaného výzkumu.

Období
01. 08. 2019 – 31. 12. 2022
Zdroj
MPO
Kód projektu
FV40207
Řešitel
doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.
Modulární multisenzorický profesní oděv k řízení rizika,ochraně zdraví a bezpečnosti členů IZS pomocí metod uměléinteligence

Cílem projektu je navrhnout multisenzorový monitorovací systém založený na umělé inteligenci určený ke snížení rizika, ochraně zdraví a bezpečnosti členů IZS v reálném čase. Systém Smart profesních oděvů rovněž umožní dálkové sledování nositelů na stanovišti velitele při běžných i CBRN incidentech v obtížně dostupném terénu pro zlepšení rozhodování velitele. Systém se bude sestávat z modulárního profesního oděvu pro členy IZS, který zajistí optimální termofyziologický, senzorický a ergonomický komfort nositele a bude osazen modulárním telemetrickým multisenzorovým systémem, který umožní v reálném čase monitoraci a inteligentní adaptivní vyhodnocení zdravotního stavu a environmentální zátěže nositele na základě jeho osobního profilu vytvořeného s využitím metod umělé inteligence.

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2025
Zdroj
MV
Kód projektu
VJ02010031
Řešitel
doc. Ing. Antonín Havelka, CSc.
MŽP – Innovative technology based on constructed wetlands for treatment of pesticide contaminated waters

Dofinancování projektu LIFEPOPWAT of Ministerstva životního prostředí ČR.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
MŽP
Kód projektu
MZP/2019/320/1471
Web
https://cxi.tul.cz/lifepopwat
Řešitel
prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.
Nanočástice elementárního železa a cyklodextriny – jejich synergický účinek pro čištění vod

Nanočástice elementárního železa (NZVI) se řadí mezi nejdůležitější nanostruktury pro sanaci životního prostředí. Hlavním cílem tohoto projektu je NZVI funkcionalizovat cyklodextriny (CD), které jsou v poslední době považovány za vynikají í, ekologické a levné sorbenty toxických látek. Funkcionalizace NZVI pomocí CD či jejich derivátů a polymerů může nejen zlepšit stabilitu a dispergovatelnost nanočástic železa, ale také komplexovat toxické kontaminanty uvnitř kavity CD a dále je redukovat prostřednictvím NZVI na méně toxické produkty. Nízká selektivita, která se řadí mezi jednu z největších nevýhod NZVI, by tímto způsobem mohla být překonána. Povrchová úprava pomocí CD může také zlepšit reaktivitu NZVI vůči perzistentním organickým sloučeninám (tzv. POPs), které jsou za standardních podmínek s NZVI jen velmi málo reaktivní (např. kyselina perfluoroktanová). Kromě toho mohou být cyklodextriny také zdrojem uhlíku pro bioremediační mikroorganismy, což může vést k dalšímu synergickému účinku NZVI, CD a mikroorganismů aktivních v procesu čištění vod.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
GAČR
Kód projektu
20-17028Y
Řešitel
Ing. Stanislaw Witold Waclawek, Ph.D.
Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost

Vědecká infrastruktura NanoEnviCz II je pokračováním úspěšné vědecké platformy umožňující účinnou spolupráci partnerských organizací a jejích externích uživatelů. VI je zaměřena na vývoj, přípravu, charakterizaci a aplikace koncepčně nových nanostrukturních materiálů pro trvale udržitelný rozvoj, ochranu a sanaci životního prostředí. VI nabízí služby v oblasti environmentální nanokatalýzy, konverze energií, detekci, záchyt a degradaci polutantů. VI je zároveň aktivní ve výzkumu rizik a toxicity nanomateriálů.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
LM2018124
Web
www.nanoenvicz.cz
Řešitel
Mgr. Pavel Hrabák, Ph.D.
Nanovlákenné materiály s antimikrobiální funkcí aktivovanou viditelným světlem

Zajistit rozvoj technologické platformy v návaznosti na dosavadní výsledky společného pracoviště LAM-X a PřF UK ve spolupráci s TUL, a zvýšit tím konkurenceschopnost spin-off společnosti LAM-X. Tato světově unikátní technologie propojuje poznatky z fotochemie a výroby nanovlákenných materiálů v elektrickém poli a vede k možnosti vyvíjet inovativní materiály, jejichž vlastnosti jsou řízené viditelným světlem. Tyto nanovlákenné materiály s antimikrobiálním účinkem aktivovaným ozářením viditelným světlem spojují výhody nanovláken jako pasivní bariéry pro viry a bakterie s jejich deaktivací na povrchu materiálu. To otevírá široké aplikační možnosti v oblasti léčby chronických ran, vývoje respirátorů proti COVID-19, filtrace vzduchu (automotive) i vody a v obalovém průmyslu (balení potravin).

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW04020054
Řešitel
Ing. Petr Mikeš, Ph.D.
Národní centrum kompetence Josefa Božka pro pozemní dopravní prostředky

Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj budoucích prostředků udržitelné mobility silničními a kolejovými vozidly a jejich zapojení do dopravních systémů s ohledem na strategický rozvoj technické úrovně oborů, důležitých pro hospodářství České republiky i pro bezprostřední cíle průmyslu i zákazníků. Konkurenceschopnost v exportním odvětví je třeba zvýšit. Prostředkem dosažení tohoto cíle je založení konsorcia pro dlouhodobou spolupráci, které využije jak synergie mezi příbuznými obory s podobnými zásadními problémy rozvoje, tak synergie ze spolupráce mezi akademickými, výzkumnými a průmyslovými pracovišti, umožňující zaměřit aktivity na rozhodující problémy aplikovatelné na trhu budoucích dopravních prostředků a zajišťování mobility.

Období
01. 07. 2018 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TN01000026
Řešitel
Ing. Robert Voženílek, Ph.D.
Networking for Research and Development of Human Interactive and Sensitive Robotics Taking Advantage of Additive Manufacturing

Strategickým cílem projektu je zintenzivnit rozvoj excelentního výzkumu v oblasti interaktivních, citlivých autonomních robotických systémů založených na aditivní výrobě a využívajících inteligentní materiály na bázi nanopolymerů na TECHNICKÉ UNIVERZITĚ V LIBERCI v České republice (dále jen TUL) vytvořením partnerství se čtyřmi předními zahraničními výzkumnými institucemi z Francie (INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE a UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III), Španělska (MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA JOSE MARIA ARIZMENDIARRIETA S COOP) a Dánska (AALBORG UNIVERSITET). TUL výrazně zvýší kvalitu a konkurenceschopnost výzkumu v této oblasti prostřednictvím výměn zaměstnanců a studentů, odborných návštěv a účasti na konferencích. Účel mobility vědeckých a administrativních pracovníků bude získání nových poznatků a zkušeností v dané oblasti výzkumu a také příprava a realizace mezinárodních vědeckých projektů či kontaktů na úrovni plánované výzkumné spolupráce s předními výzkumnými organizacemi. Služební cesty povedou k vytvoření nových projektových záměrů, přičemž ty nejslibnější budou předloženy do mezinárodních výzev. Součástí projektu bude také organizace odborných seminářů, workshopů, doktorandských fór a mezinárodních konferencí. Těžištěm těchto aktivit bude intenzivní přenos poznatků z předních výzkumných pracovišť na odborná pracoviště TUL, přičemž hlavním přínosem projektu bude výrazné přiblížení kvality výzkumu na TUL mezinárodně uznávaným kolegům z EU, čímž se usnadní přístup TUL k financování z prostředků Evropské komise. Z hlediska personálních kapacit projekt zvýší vědecké a technické kapacity zapojených institucí a podpoří odborný růst pracovníků zapojených do projektu.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
EUK
Kód projektu
857061
Web
http://r2p2.eu/
Řešitel
prof. Ing. Aleš Richter, CSc.
NZ – Inovativní technologie enkapsulace skel

Projekt bude zaměřen na vývoji zcela inovativní technologie enkapsulace skel pro automobily, u které bude využitý potenciál pokročilých výrobních procesů (např. plazmatické technologie) a progresivních polymerních materiálů, které budou cíleně modifikovány pro získání maximální adheze k modifikovanému povrchu skla. Těžištěm projektu bude odbourání v současnosti používaných chemicky agresivních primerů a nahrazení jinou fyzikální metodou efektivní modifikace povrchu skla před enkapsulací polymerem. Nově vyvinutá výrobní technologie nejen že umožní snížit časové a energetické požadavky na produkci enkapsulovaných skel, ale zvýší i efektivitu výroby při zvýšení stability procesu (snížení zmetkovitosti) a v důsledku tak zajistí jak ekologicky čistší výrobu, tak i významné ekonomické přínosy.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010448
Řešitel
Ing. Martin Seidl, Ph.D.
NZ – Vývoj inteligentního plynového ohřívače vzduchu pro průmyslové haly s využitím metod pokročilého matematického modelování teplotních polí a proudění vzduchu

Cílem projektu je vývoj a konstrukce pokročilého plynového ohřívače vzduchu (lokálního topidla podle klasifikace Ecodesign Directive), který umožní proaktivně ovlivňovat parametry a distribuci ohřátého vzduchu i stratifikaci teploty ve vertikální i horizontálních osách nad podlahou průmyslových hal tak, aby byla v jednotlivých zónách a operačních časech dosažena optimální teplota (vč. tepelné pohody pro pracovníky) při úspornějším energetickém režimu. Záměrem je rozšířit sortiment firmy Lersen.V rámci projektu vznikne funkční vzorek i prototyp „smart“ ohřívače, jehož konstrukce bude vycházet z experimentů, z aplikace metod modelování termodynamických jevů, z formulování řídících algoritmů i z aplikace pokročilých komponent z oblasti senzoriky, digitalizace a informatiky (cloud).

Období
01. 07. 2019 – 30. 06. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TK02020096
Řešitel
doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.
NZ – Vývoj komponent skleněné bižuterie pro cirkulární ekonomii

Hlavním cílem projektu je vývoj komponent pro výrobu skleněné bižuterie, které budou v souladu s cirkulární ekonomií a rozvojem ICT technologií. V rámci projektu bude proveden výzkum a vývoj zaměřený na nová složení skla pro účely bižuterní výroby, která by vedle tradičního sodnodraselného skla obsahovala i přísady získané recyklací typů skla nebo materiálů, které se systematicky nerecyklují jako např. komponenty kompozitních materiálů (skelná vlákna, uhlíková vlákna), plochého skla, laboratorního skla i dekorativního skla. Vývoj bude zaměřen jak na formu a přípravu vstupního recyklátu (prach, střepy, vlákna), tak i na složení výsledné skloviny a výsledného vizuálního efektu. Druhým zásadním vývojovým cílem bude vývoj skleněné komponenty kompatibilní se stavem v oblasti současných a budoucích informačních technologií, která by umožnila skleněné bižuterii plnit funkce typu jako např. NFC (Near Field Communication) nebo využití výhod internetu věcí (IoT). V rámci projektu budou využity metody pokročilého matematického modelování souvisejících nelineárních fyzikálních dějů a zkoumány možnosti v oblasti tzv. Rapid Tooling a technologie 3D tisku pro návrh a výrobu forem pro inovované komponenty pro skleněnou bižuterii.

Období
01. 11. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW02020240
Řešitel
doc. Dr. Ing. Ivan Mašín
NZ – Výzkum podmínek a forem aplikace produktů lignitu jako sorbentu amoniaku a stimulátorů biologické aktivity rostlinných buněk

Předmětem projektu je zkoumání podmínek k dosažení vyšších užitných hodnot lignitu oproti současným, kdy je téměř výhradně používán jako tzv. méněhodnotné palivo. Dosažení jeho vyšší užitné hodnoty bude postaveno na možnosti využívat v něm přítomných huminových a ostatních biochemicky aktivních látek, respektive jejich funkčních skupin na nich vázaných, pro aplikace ve vybraných chemických a biochemických procesech.

Období
01. 03. 2019 – 31. 12. 2022
Zdroj
MPO
Kód projektu
FV40141
Řešitel
Mgr. Barbora Antošová
NZ k 14237 – Výzkum a vývoj analyzátoru elektrické energie s elektronickými snímači proudu pro monitoring vývodů – TK04020053

Cílem projektu je výzkum a vývoj měřicího systému elektrické energie pro energetické sítě s velkým počtem napaječů/vývodů. Jde o analyzátor výkonů s mnohonásobným počtem proudových vstupů. Cílovou aplikací je digitalizace distribučních transformačních stanic, monitoring chytrých sítí pro průmysl, SmartBuildings a SmartCities. Cílem je omezit komplexnost kabeláže mezi snímači proudu vývodů a měřidly, usnadnit instalaci a eliminovat chyby v zapojení. Druhým cílem projektu jsou softwarové moduly pro konfiguraci měřidel, automatický sběr a analýzu dat. Doplněny a podstatně rozšířeny budou výpočetní a prezentační moduly pro analýzu velkého počtu měřených vývodů, tvorbu automatických reportů a využití služeb cloudu pro ukládání větších objemů archivů z rozsáhlých monitorovaných systémů.

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TK04020053
Řešitel
Ing. Miroslav Novák, Ph.D.
NZ- Vývoj přesného secího stroje pro současné setí hlavní plodiny a meziplodiny

Cílem projektu je vyvinout klíčové komponenty přesného secího stroje, který umožní současné setí hlavní plodiny a meziplodiny. Na rozdíl od přesných secích strojů běžně dostupných na trhu bude nově vyvíjený stroj univerzálnější a umožní setí nejen širokořádkových plodin (kukuřice, cukrová řepa, slunečnice apod.), ale také plodin, které v současnosti přesnými secími stroji vysévat nelze. Projekt bude zaměřen zejména na vývoj systému pro přesné jednocení a dávkování semen, dále na vývoj systému transportu semen od dávkovacího zařízení do seťového lože a také na vývoj elektronického systému potřebného pro přesné řízení dávkovacího a transportního zařízení a zpětnovazební komunikaci, kontrolu a sběr dat pro databázové systémy.

Období
01. 02. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010577
Řešitel
doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.
Optimalizace mikrofluidního dávkovacího systému pro přípravu vysoce sofistikovaných nanovlákenných krytů ran

Cílem projektu je výzkum a vývoj v oblasti personalizovaných kožních krytů. Specificky, projekt optimalizuje a vytváří technická řešení pro přípravu lipidických nanočástic s obsahem aktivní molekuly v on-line systému umožňujícímu lékaři připravit kryt rány dle potřeb konkrétní rány a konkrétního pacienta. Projekt navazuje na aktivity Grade Medical v oblasti tvorby personalizovaných krytů ran a spojuje know-how společnosti v oblasti chemických vlastností formulací s technickým řešením Technické Univerzity v Liberci (TUL). V projektu budou optimalizovány subsystémy zařízení pro dosažení efektivní, reproducibilní a ekonomicky výhodné formulace a procesu.

Období
01. 05. 2019 – 30. 04. 2022
Zdroj
MPO
Kód projektu
FV40188
Řešitel
prof. Ing. Václav Kopecký, CSc.
Optimalizace mikrofluidního dávkovacího systému pro přípravu vysoce sofistikovaných nanovlákenných krytů ran – NZ

Cílem projektu je výzkum a vývoj v oblasti personalizovaných kožních krytů. Specificky, projekt optimalizuje a vytváří technická řešení pro přípravu lipidických nanočástic s obsahem aktivní molekuly v on-line systému umožňujícímu lékaři připravit kryt rány dle potřeb konkrétní rány a konkrétního pacienta.

Období
01. 05. 2019 – 30. 04. 2022
Zdroj
MPO
Kód projektu
FV40188
Řešitel
prof. Ing. Václav Kopecký, CSc.
Optimalizace souboru opatření pro zemědělská povodí v rámci procesu pozemkových úprav

Cílem projektu je vypracování postupů pro navrhování souboru biotechnických opatření na hlavních i podrobných odvodňovacích zařízeních a zároveň na erozně ohrožené půdě v zemědělsky využívaných povodích a jejich pilotní realizace. Účelem těchto postupů je připravit standardizované, účinné a finančně dostupné řešení pro zvýšení retence a akumulace a zlepšení jakosti vody v odvodněných povodích v rámci procesu pozemkových úprav. V rámci projektu dojde k testování účinnosti variant opatření a k optimalizaci realizačních a procesních možností v rámci komplexních pozemkových úprav pro současné a očekávané hydrologické situace.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2025
Zdroj
MZe
Kód projektu
QK21010341
Řešitel
Ing. Vojtěch Antoš, Ph.D.
Pokročilé materiály se senzorickými vlastnostmi pro kritické komponenty kolejových vozidel

Cílem projektu je vyvinout materiály s intrinsickými senzorickými vlastnostmi, které budou primárně sloužit k monitorování jejich historie (vystavení nadměrnému teplotnímu nebo mechanickému namáhání, nárazům, chemickým vlivům apod.). Účelem jejich využití je zvýšení bezpečnosti kritických konstrukčních prvků, zejména brzd kolejových vozidel. Odlehčené kompozitní konstrukční materiály mohou významně měnit svoje vlastnosti v důsledku výše uvedených vlivů a tím ohrozit bezpečnost celé konstrukce.Zavedení těchto prvků s novými vlastnostmi zásadním způsobem zvýší konkurenceschopnost uživatele na trhu s kolejovými vozidly a současně zvýší bezpečnost železniční dopravy jako celku, protože omezí výskyt fatálních poruch na podvozku vagónů a tím způsobené nehody (vykolejení vlaku).

Období
01. 01. 2019 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TH04020405
Řešitel
doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.
Pokročilé materiály se senzorickými vlastnostmi pro kritické komponenty kolejových vozidel – NZ

Cílem projektu je vyvinout materiály s intrinsickými senzorickými vlastnostmi, které budou primárně sloužit k monitorování jejich historie (vystavení nadměrnému teplotnímu nebo mechanickému namáhání, nárazům, chemickým vlivům apod.). Účelem jejich využití je zvýšení bezpečnosti kritických konstrukčních prvků, zejména brzd kolejových vozidel. Odlehčené kompozitní konstrukční materiály mohou významně měnit svoje vlastnosti v důsledku výše uvedených vlivů a tím ohrozit bezpečnost celé konstrukce.Zavedení těchto prvků s novými vlastnostmi zásadním způsobem zvýší konkurenceschopnost uživatele na trhu s kolejovými vozidly a současně zvýší bezpečnost železniční dopravy jako celku, protože omezí výskyt fatálních poruch na podvozku vagónů a tím způsobené nehody (vykolejení vlaku).

Období
01. 01. 2019 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TH04020405
Řešitel
doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.
Pokročilé senzory a metody automatického řízení kvality textilní příze v přádelně – FW03010640

Jedním z nejdůležitějších cílů je zachování a navýšení odstupu v technické a ekonomické úrovni textilních strojů vyráběných firmou Rieter oproti konkurenčním strojům, především v oblasti automatizace řízení kvality textilní příze v přádelně. Konkrétním cílem projektu je vyvinout vlastní sadu inteligentních zařízení, která budou plně integrována do linek společnosti Rieter, a s jejich pomocí automatizovat a optimalizovat současné technologie výroby přízí a tím dosáhnout podstatného zvýšení produktivity, kvality a ekonomičnosti při výrobě textilních přízí. Výsledky projektu budou využívat nejmodernější technologie a principy, moderní matematicko-analytické metody z oblasti pokročilé digitální analýzy obrazových dat a numerických simulací.

Období
01. 04. 2021 – 30. 11. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW03010640
Řešitel
Ing. Martin Rozkovec, Ph.D.
Pokročilé senzory a metody automatického řízení kvality textilní příze v přádelně – NZ k 17943

Jedním z nejdůležitějších cílů je zachování a navýšení odstupu v technické a ekonomické úrovni textilních strojů vyráběných firmou Rieter oproti konkurenčním strojům, především v oblasti automatizace řízení kvality textilní příze v přádelně. Konkrétním cílem projektu je vyvinout vlastní sadu inteligentních zařízení, která budou plně integrována do linek společnosti Rieter, a s jejich pomocí automatizovat a optimalizovat současné technologie výroby přízí a tím dosáhnout podstatného zvýšení produktivity, kvality a ekonomičnosti při výrobě textilních přízí. Výsledky projektu budou využívat nejmodernější technologie a principy, moderní matematicko-analytické metody z oblasti pokročilé digitální analýzy obrazových dat a numerických simulací.

Období
01. 04. 2021 – 30. 11. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW03010640
Řešitel
Ing. Martin Rozkovec, Ph.D.
Pokročilé senzory a metody automatického řízení kvality textilní příze v přádelně – VZ k 17943 – FW03010640

Jedním z nejdůležitějších cílů je zachování a navýšení odstupu v technické a ekonomické úrovni textilních strojů vyráběných firmou Rieter oproti konkurenčním strojům, především v oblasti automatizace řízení kvality textilní příze v přádelně. Konkrétním cílem projektu je vyvinout vlastní sadu inteligentních zařízení, která budou plně integrována do linek společnosti Rieter, a s jejich pomocí automatizovat a optimalizovat současné technologie výroby přízí a tím dosáhnout podstatného zvýšení produktivity, kvality a ekonomičnosti při výrobě textilních přízí. Výsledky projektu budou využívat nejmodernější technologie a principy, moderní matematicko-analytické metody z oblasti pokročilé digitální analýzy obrazových dat a numerických simulací.

Období
01. 04. 2021 – 30. 11. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW03010640
Řešitel
Ing. Martin Rozkovec, Ph.D.
Pokročilé senzory a metody automatického řízení kvality textilní příze v přádelně – VZ k 17943 – FW03010640

Jedním z nejdůležitějších cílů je zachování a navýšení odstupu v technické a ekonomické úrovni textilních strojů vyráběných firmou Rieter oproti konkurenčním strojům, především v oblasti automatizace řízení kvality textilní příze v přádelně. Konkrétním cílem projektu je vyvinout vlastní sadu inteligentních zařízení, která budou plně integrována do linek společnosti Rieter, a s jejich pomocí automatizovat a optimalizovat současné technologie výroby přízí a tím dosáhnout podstatného zvýšení produktivity, kvality a ekonomičnosti při výrobě textilních přízí. Výsledky projektu budou využívat nejmodernější technologie a principy, moderní matematicko-analytické metody z oblasti pokročilé digitální analýzy obrazových dat a numerických simulací.

Období
01. 04. 2021 – 30. 11. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW03010640
Řešitel
Ing. Martin Rozkovec, Ph.D.
Pokročilé struktury pro tepelnou izolaci v extrémních podmínkách

Cílem projektu je studovat tepelné chování vysoce výkonných textilií, popsat mechanismus přenosu tepla ve vláknitých strukturách v extrémních podmínkách a vyvinout obecnou, vědecky podloženou metodiku vytváření tepelně izolačních vrstev. Pro stanovení tepelné odolnosti textilií v chladných podmínkách jsou, v souladu s normami, ztráty vedením tepla zanedbatelné a je třeba vzít v úvahu konvekci a tepelné vyzařování. Běžná zařízení pro hodnocení tepelného odporu oděvů jsou založena na měření tepelné vodivosti za standardních klimatických podmínek, což není uplatnitelné pro extrémní tepelné podmínky. Z těchto důvodů projekt zahrnuje také vývoj měřicího tunelu, který lze použít k měření celkové tepelné ztráty textilií v oblasti pod bodem mrazu. Při konstrukci nových tepelně izolačních vrstev budou také zkoumány materiály, které omezují přenos tepla radiací. Bude vytvořen systém pro predikci tepelně izolačních vlastnosti textilních vrstev.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2025
Zdroj
GAČR
Kód projektu
21-32510M
Řešitel
Mohanapriya Venkataraman, Ph.D.
Porézní biologické 2D membrány a 3D struktury vystavěné z polysacharidů funkcionalizovaných rostlinných gum a jejich environmentální aplikace

Cílem navrhovaného projektu je vyvinout ultralehké, vysoce pevné, biologické a biologicky odbouratelné porézní dvourozměrné (2D) membrány a trojrozměrné (3D) houby na bázi ekologických polysacharidových přírodních gum. Navrhované 3D houby a 2D porézní membrány budou vytvořeny lyofilizací, kryogelací či elektrospinningem z exsudátů rostlinných gum (např. arabská guma, guma karaya, tragakant, ghatti a kondagogu) a jejich směsí s jinými obnovitelnými přírodními či syntetickými ale biodegrabilními látkami. Vylepšení jejich funkčních vlastností (fyzikálně-chemických, mechanických, tepelných, hydrofobních/hydrofilních a povrchových) bude provedeno použitím ekologicky šetrných „zelených technologií“, jako je opracování plazmou, laserová ablace, ozařování gama zářením, UV iniciace a mikrovlnná úprava. Kromě toho budou tyto hierarchické porézní struktury funkcionalizovány různými nanočásticemi typu kov/oxid kovu nebo core-shell či dalšími organickými/polymerními molekulami. Následné porézní funkcionalizované struktury budou tvořit nedílnou součást aplikací pro udržitelný rozvoj v souladu s koncepcí zelené chemie a technologie; konkrétně se jedná o heterogenní katalýzu (katalytickou degradaci) a extrakci environmentálních kontaminantů různých typů (jako jsou těžké kovy, pesticidy a organická barviva).

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
LTAUSA19091
Řešitel
prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.
Povrchově upravená nanovlákenná struktura pro zvýšenou tvorbu biofilmu v mikrobiálních palivových článcích

Přínos našeho výzkumného týmu k aktivitě PHOENIX spočívá ve výzkumu aplikací nanovlákenných kompozitů a procesu laserových úprav materiálů pro posílení růstu exoelektrogenních biofilmů na anodě v mikrobiálních palivových článcích. Naše zapojení bude v rámci pracovní skupiny 2, pracovní úkol 4; funkcionalizované elektrody v bioelektrochemických systémech.

Období
01. 01. 2021 – 30. 09. 2024
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
CA19123
Řešitel
doc. Fatma Yalcinkaya, Ph.D. M.Sc.
Recyklace technologických vod v nápojovém průmyslu

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj v oblasti čištění vody v pivovarnických procesech. Cílem je řešení konstrukce filtračního zařízení určeného k čištění procesních a oplachových vod malých a středně velkých pivovarů. Klíčovou součástí zařízení bude regenerovatelný nanovlákenný membránový filtr. Zařízení bude v rámci výzkumu a vývoje dlouhodobě (v řádu měsíců) poloprovozně a provozně modifikováno a testováno v reálném prostředí. Zkušenosti získané při vývoji zařízení budou využity pro další vývoj v oblasti čištění procesních vod v potravinářském průmyslu. Projekt přispěje k rozvoji odborných zkušeností a výrobních aktivit malé firmy Bazénplast s.r.o., která v posledních letech významně rozšiřuje svou působnost na trhu, především v oblasti výroby a instalace čistíren odpadních vod. Významnou výhodou pro hlavního koordinátora je i skutečnost, že se bude jednat o zařízení, jejichž instalace a využití bude celoroční (na rozdíl od většiny venkovních bazénových technologií), což umožní kromě rozšíření výrobního portfolia rovnoměrné vytížení všech výrobních i montážních kapacit firmy. Dalším, velice významným cílem řešení projektu, je ochrana životního prostředí. Upravené vody bude možné opětovně několikanásobně využít ve výrobním provozu. Takto bude výrazně snížena současná spotřeba pitné vody. Vyčištěné užitkové vody budou několikanásobně použity pro oplachy a k likvidaci budou vypouštěny jen vody, které nesplní svoji kvalitou opětovné použití.

Období
01. 05. 2019 – 31. 10. 2022
Zdroj
MPO
Kód projektu
FV40421
Řešitel
prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc.
Reprezentace poruchových zón a diskontinuit v hydrogeologických modelech pro hodnocení bezpečnosti hlubinného úložiště radioaktivního odpadu

Cílem projektu je výzkum vlivu poruchových zón v prostředí geologické bariéry úložiště a jejich hydraulických vlastností na transport radionuklidů z HÚ v kontextu jejich různých geometrických a matematickofyzikálních definic v hydrogeologickém matematickém modelu. Integrální součástí projektu bude vývoj softwarového modulu pro software Flow123d, který bude poskytovat vhodnou implementaci modelu proudění a transportu radionuklidů v geologické bariéře lokality HÚ se zahrnutím poruchových zón a dalších významných zón nehomogenity definovaných strukturně-geologickým modelem horninového prostředí a předběžným projektem HÚ. Výpočty budou realizovány dvěma softwary, výsledky budou vzájemně porovnávány s cílem modely validovat.

Období
01. 01. 2022 – 30. 11. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TK04010207
Řešitel
doc. Ing. Jiřina Královcová, Ph.D.
Senzorové materiály a systémy pro distribuované snímání stavu energetických kabelů

Cílem projektu je vyvinout distribuovaný senzorový systém integrovaný do konstrukce kabelu, který umožní monitorování jeho stavu a časovou a prostorovou detekci poruch a podmínek ohrožujících jeho bezpečný a spolehlivý provoz (přehřátí, mechanické namáhání, deformace, apod.). Senzorový systém bude využívat nově vyvíjené pokročilé nanomateriály citlivé na vnější vlivy, optimalizované pro tento účel tak, aby výsledný produkt (kabel) byl vyrobitelný technologií kompatibilní se stávajícími postupy za minimálních dalších nákladů. Senzorové nanomateriály budou měnit svoje elektrické nebo optické vlastnosti, které budou detekovány a měřeny metodami elektrické nebo optické reflektometrie. Příslušný elektronický detektor zajistí kompatibilitu energetických přenosových tras s principy Průmyslu 4.0.

Období
01. 07. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TK03020219
Řešitel
doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.
Software pro komplexní a stochastické hydrogeologické modely

Cílem projektu je vytvořit ze simulátoru Flow123d a nástroje GeoMop inovativní a konkurenceschopný prostředek pro přípravu komplexních výpočetních modelů v hydrogeologii. Tento software, realizovaný jako nová verze GeoMop, efektivní zpřístupní originální vlastnosti obou programů a dále je rozšíří o komplexní kalibrační metody a práci s nejistými daty pomocí metody Monte-Carlo. Nasazení těchto výpočetně náročných postupů v praxi bude umožněno silnou podporou paralelních výpočtů a optimalizací klíčových částí software. Výsledný software bude dokončen ke konci roku 2021.

Období
01. 02. 2018 – 31. 01. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TH03010227
Řešitel
doc. Mgr. Jan Březina, Ph.D.
Software pro komplexní a stochastické hydrogeologické modely – neveřejné zdroje

Cílem projektu je vytvořit ze simulátoru Flow123d a nástroje GeoMop inovativní a konkurenceschopný prostředek pro přípravu komplexních výpočetních modelů v hydrogeologii. Tento software, realizovaný jako nová verze GeoMop, efektivní zpřístupní originální vlastnosti obou programů a dále je rozšíří o komplexní kalibrační metody a práci s nejistými daty pomocí metody Monte-Carlo. Nasazení těchto výpočetně náročných postupů v praxi bude umožněno silnou podporou paralelních výpočtů a optimalizací klíčových částí software. Výsledný software bude dokončen ke konci roku 2021.

Období
01. 02. 2018 – 31. 01. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TH03010227
Řešitel
doc. Mgr. Jan Březina, Ph.D.
STIMUL 20 – Využití selekčního tlaku a nanomateriálů jako efektivního nástroje stimulace biotechnologických systémů

Projekt řeší problematiku technologického využití mikroorganismů (MO) v environmentálním a vinařském odvětví. Inovativní je především systematická adaptace a stimulace vybraných MO pomocí expozice různým selekčním tlakům s cílem posílení jejich technologických vlastností. Dalším prvkem projektu je využití nanovlákenných nosičů biomasy (imobilizace, konzervace a inokulace MO). Výstupy budou soubory modifikovaných MO a postupy implementace nanomateriálů v environmentálních a potravinářských biotechnologiích.

Období
01. 07. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
MPO
Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019991
Řešitel
Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.
Studium rolí ferátů a modifikovaného nanoželeza v aktivačním procesu persulfátů

Persulfáty patří mezi nejnovější oxidanty používané pro in situ chemické oxidace. Ačkoli jejich výzkum probíhá již několik let, stále je v této oblasti mnoho neznámých, na které je třeba zaměřit výzkum. Jedním z nejdůležitějších faktorů jejich optimální reaktivity je způsob jejich aktivace. Širší dosah tohoto společného projektu by měl zahrnovat, především vytvoření (1) nových způsobů k aktivaci persulfátů (za použití železa v různých oxidačních stavech a modifikovaného nanoželeza a ferátů) a použití takto aktivovaných persulfátů pro odstranění toxických organických a anorganických látek, např. organických kontaminantů, které jsou na seznamu perzistentních organických látek, (2) nového způsobu stanovení persulfátů, který bude během doby trvání projektu vyvinut a chráněn jako užitný vzor. Tato metoda bude jednoduchá a rychlá, dále by měla dovolit detekci persulfátů v systému dvou oxidantů (např. persulfátů a ferátů) a bude požadována pro hodnocení reakční kinetiky persulfátů ve zkoumaných substrátech. Z dlouhodobého hlediska tento projekt podpoří synergickou spolupráci mezi americkými a českými vědci v oblasti persulfátů a nanomateriálů a napomůže vytváření nových mezinárodních spojení mezi vědci a studenty, pracujícími v souvisejících oblastech na různých institucích.

Období
01. 06. 2019 – 30. 06. 2022
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
LTAUSA18078
Řešitel
prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.
Technologie vysokokapacitní výroby nanočástic pro řízené dodávání léčiv

Cílem projektu je vývoj technologie vysokoprodukčního elektrostatického sprejování včetně tvorby nanočástic pro dodávání léčiv orální a transdermální cestou. Hlavním cílem je vytvoření zařízení a protokolů, které umožní uvedení technologického celku na trh. InoCure disponuje prototypovým zařízením, které ověřilo konkurenceschopnost technologie a předkládaný projekt řeší technologické problémy umožňující plnou funkci v náročných aplikacích farmacie, kosmetiky a potravinářství. Výzkum v oblasti nanočástic s mukopenetrační, mukoadhezivní a transdermální funkcí umožní rychlou adaptaci technologie pro potřeby zákazníků a aplikaci produktu v praxi. Technologie uSpheres (vysokoprodukčné elektrostatické sprejování) je z technologického pohledu unikátní ve světovém měřítku.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010445
Řešitel
Ing. Miroslava Rysová
Technologie vzdáleného monitoringu a řízení elektrokineticky podporovaných chemicko-biologických in situ metod sanace – EBioChem

Cílem je vyvinutí a EU ETV verifikace inovativní technologie pro in situ sanaci podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky, která bude postavena na kombinaci biologických, elektrokinetických a chemických metod sanace. Úvodním krokem sanace bude detailní direct sensing průzkum lokality. Injektáž sanačních činidel bude provedena metodou Frac-In pro zvýšení propustnosti a zapravení velkého množství makročástic Fe(0). Následně budou instalovány elektrody a nově vyvinuté zařízení pro vzdálený monitoring a řízení elektrokinetické sanace. Pomocí tohoto zařízení bude dálkově monitorována a řízena sanace spočívající v aplikaci elektrického proudu a podpůrných látek do horninového prostředí. Vyvinutá technologie umožní partnerům projektu proniknout na západoevropský sanační trh.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW03010071
Řešitel
Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D.
Terapie kmenovými buňkami s pomocí CeO2 nanočástic: inovativní nanofarmaceutický přístup k léčbě degenerativních sítnicových onemocnění

Hlavní cíl projektu CELLUX je vyvinout nové oční kapky na bázi nanočástic CeO2 k léčbě věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD), které v kombinaci s terapií pomocí kmenových buněk nejenže zastaví degeneraci zraku, ale i pomohou jeho obnovení.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TH70020001
Řešitel
RNDr. Alena Ševců, Ph.D.
Terapie kmenovými buňkami s pomocí CeO2 nanočástic: inovativní nanofarmaceutický přístup k léčbě degenerativních sítnicových onemocnění – NZ

Hlavní cíl projektu CELLUX je vyvinout nové oční kapky na bázi nanočástic CeO2 k léčbě věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD), které v kombinaci s terapií pomocí kmenových buněk nejenže zastaví degeneraci zraku, ale i pomohou jeho obnovení.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TH70020001
Řešitel
RNDr. Alena Ševců, Ph.D.
Úplné odstraňování dusíku a fosforu z odpadních vod využívající cíleně vyrobených textilních nosičů biomasy.

Cílem projektu je vyvinout, zavést do výroby a provozně ověřit zcela nový a původní typ nosičů biomasy cíleně vyráběných pro vysoce zatěžovanou post-denitrifikaci a nízko zatěžovaný hybridní reaktor post-nitrifikace a srážení fosforu. Nosiče biomasy budou základním prvkem komplexní technologie dočištění odpadních vod ze stávajících ČOV umožnující snížení až úplnou eliminaci nutrientů a BSK. Takto ověřená komplexní technologie bude komercializována aplikačním garantem a jeho obchodními partnery. Cíle budou dosaženy v průběhu řešení projektu na minimálně jedné ČOV provozované aplikačním garantem. Tím bude dosaženo referenční zakázky v průběhu řešení projektu, jako nezbytného podkladu pro následnou rychlou komercializaci vyvinuté technologie a nosičů biomasy pro úplné čištění odpadních vod.

Období
01. 01. 2019 – 30. 06. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TH04030390
Řešitel
Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.
Virtual Convoy – komplexní prostředí pro testování komunikačních systémů CAR2X

Systém „Virtual Convoy“ bude kooperativní distribuovaný systém pro end-to-end testování CAR2X komunikace, který s užitím virtuální infrastruktury a prostředí umožní přesun testů ze silnic do laboratorního prostředí.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
CK02000136
Řešitel
Ing. Josef Novák, Ph.D.
Virtual Convoy – veřejné zdroje

Virtual Convoy – komplexní prostředí pro testování komunikačních systémů CAR2X Systém „Virtual Convoy“ bude kooperativní distribuovaný systém pro end-to-end testování CAR2X komunikace, který s užitím virtuální infrastruktury a prostředí umožní přesun testů ze silnic do laboratorního prostředí.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
CK02000136
Řešitel
Ing. Josef Novák, Ph.D.
Vliv radiolýzy a bakteriálních extremofilů na životnost kontejneru pro hlubinné úložiště RAO

1. Stanovení vlivu radiolýzy na oxidačně-redukční vlastnosti pórového roztoku bentonitu a stabilitu a polovodivé vlastnosti pasivní vrstvy na korozivzdorné oceli typu 316L. 2. Stanovení vlivu radiolýzy na rovnoměrnou korozní rychlost a náchylnost k lokalizovaným formám koroze korozivzdorné oceli. 3. Stanovení vlivu změn složení pórového roztoku bentonitu vlivem sulfát-redukujících bakterií a náchylnost k bodové korozi korozivzdorné oceli. 4. Stanovení vlivu extrémních změn pórového roztoku bentonitu pod biofilmem sulfát-redukujících bakterií a ovlivnění náchylnosti ke koroznímu praskání uhlíkové a korozivzdorné oceli.

Období
01. 09. 2020 – 31. 08. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TK03010067
Řešitel
RNDr. Alena Ševců, Ph.D.
Vliv reálné expozice znečistěnému ovzduší na lidské plicní a čichové buňky kultivované v podmínkách „air-liquid interface“ – 22-10279S

Znečištěné vnější ovzduší je klasifikováno jako lidský karcinogen. Působí negativně na lidské zdraví a přispívá ke vzniku plicních, kardiovaskulárních a neurologických onemocnění. Znečištěné ovzduší tvoří směs plynných sloučenin, prachových částic a na ně vázaných chemických látek. Jeho biologické účinky závisí na interakci této komplexní směsi s lidským organismem. Studie in vitro bývají založeny na testování toxicity oddělených složek znečištěného ovzduší, což vede k chybné interpretaci dat. V projektu navrhujeme studovat toxicitu reálného vnějšího ovzduší jako celku, a to v plicní tkáni a čichovém epitelu (prostředník pro hodnocení vlivu na mozek) od zdravých a nemocných osob (astma, Alzheimerova choroba). Buňky budou kultivovány v prostředí „air-liquid“ v námi vyvinutém expozičním systému umístěnému v lokalitách, lišících se mírou znečištění ovzduší. Budeme hodnotit cytotoxicitu, oxidační stres, imunitní odpověď a celogenomovou expresi mRNA a miRNA. Výsledky přispějí k pochopení biologických účinků znečištěného ovzduší a rozdílů v odpovědi u vzorků od zdravých a nemocných osob.

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2024
Zdroj
GAČR
Kód projektu
22-10279S
Řešitel
prof. Michal Vojtíšek, Ph.D. MSc
Vliv změn vlastností geosféry na vývoj transportu radionuklidů z prostoru HÚ do biosféry

Cílem projektu bude výzkum možných dlouhodobých geologických, geomorfologických a klimatických změn a jejich vlivu na vývoj transportu radionuklidů z prostoru HÚ do biosféry. Budou aplikovány integrované transportní modely pro predikci vývoje migrace látek z prostoru HÚ v dlouhodobém časovém horizontu. Modely budou variovat predikce geologických a klimatických změn. Základem bude příprava geologických scénářů a s tím souvisejících vstupních dat pro modely. Ty budou realizovány několika softwary (SW), výsledky budou vzájemně porovnávány s cílem modely validovat při znalosti silných a slabých stránek použitých SW pro aplikace ve složitém horninovém prostředí a v dlouhodobém časovém horizontu. V závislosti na tom bude řešen vývoj SW pro zahrnutí prediktivních scénářů vývoje geosféry.

Období
01. 07. 2019 – 30. 09. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TK02030120
Řešitel
prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc.
Vývoj a testování kombinované sanační metody redoxně-oxidační in-situ bioremediace chlorovaných rozpouštědel

Cílem řešení projektu je výzkum, ověření použitelnosti a návrh technologie podporované in situ anaerobně-aerobní bioremediace ClU ve zvodnělém horninovém prostředí a její ověření formou EU ETV certifikace (ověřená technologie). Součástí projektu bude posouzení metody z pohledu technologického, ekologického a ekonomického. Tento výsledek bude realizován v roce 2022. Předmětem výzkumu bude optimalizace materiálů pro podporu anaerobní fáze (užitný vzor), ověření optimálních podmínek pro navazující aerobní fázi, nalezení materiálů vhodných pro dotaci horninového prostředí kyslíkem, vývoj analytické metody na bázi SPME nanovláken pro sledování kontaminace a organoleptických vlastností čištěných vod (prototyp). Technologie bude ověřena poloprovozními zkouškami na 2 lokalitách.

Období
01. 01. 2019 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TH04030225
Řešitel
Ing. Vojtěch Antoš, Ph.D.
Vývoj elektro-post-denitrifikační jednotky pro kompletní redukci dusičnanů

Hlavním cílem předloženého projektu je vyvinout elektro-post-denitrifikační (EPD) jednotku, která bude umožňovat biologické odstraňování zbytkových koncentrací dusičnanů z odpadních vod bez nutnosti dávkování externího organického substrátu. Dílčí cíle projektu jsou následující: – navrhnout, parametrizovat a zkonstruovat laboratorní elektro-post-denitrifikační jednotku – zprovoznit a provést testy s EPD jednotkou nejprve na modelových vodách a následně na reálných odpadních vodách – průběžně optimalizovat chod EPD jednotky na základě dosahovaných výsledků – izolovat mikrobiální konsorcium, které bylo dlouhodobě vystavené působení elektrického pole

Období
01. 07. 2020 – 30. 06. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TJ04000035
Řešitel
Ing. Magda Nechanická
Vývoj generátoru tras GNSS a signálu CANBUS pomocí strojového učení s využitím Software Defined Radio

Vytvoření: 1) automatizovaného systému testování OCU s využitím Software Defined Radio (náhrada za simulátor GNSS). 2) systému automatizace OCU s implementovaným systémem generování tras založeném na strojovém učení. Systém umožní umělé vytvoření trasy včetně rychlostního profilu a simulace rychlosti otáčení kol na základě již nahraných tras. Systém umožní vytvoření trasy kdekoliv na světě pouze z mapových podkladů. 3) testovacího zařízení OCU s širokým spektrem realizovatelných testů.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
CK01000020
Řešitel
Ing. Josef Novák, Ph.D.
Vývoj inovativních komponent elektromembránových modulů pomocí aditivních technologií

Cílem tohoto projektu je optimalizace a intenzifikace výkonu elektromembránových modulů na základě fyzikálního modelování a ověření vytvořených modelů s využitím aditivních technologií (3D tisku). Konkrétně se jedná o heterogenní iontovýměnné membrány, síťky rozdělovačů a samotné rozdělovače pro procesy elektrodialýzy (ED) či elektrodeionizace (EDI). Vedlejším cílem je získaní know-how v oblasti 3D tisku prototypů (tzv. rapid prototyping). Tato metoda umožňuje ověřování navržených inovací levně, snadno a rychle, a tedy je z ekonomického pohledu výhodnější a z pohledu proveditelnosti jednodušší 3D tisk prototypů pouze v množství potřebném pro ověření jejich funkčnosti.Tato metoda šetří finanční i lidské zdroje a značně rozšiřuje spektrum možných inovací.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010292
Řešitel
Ing. Jiří Šafka, Ph.D.
Vývoj inovativních komponent elektromembránových modulů pomocí aditivních technologií – NZ

Cílem tohoto projektu je optimalizace a intenzifikace výkonu elektromembránových modulů na základě fyzikálního modelování a ověření vytvořených modelů s využitím aditivních technologií (3D tisku). Konkrétně se jedná o heterogenní iontovýměnné membrány, síťky rozdělovačů a samotné rozdělovače pro procesy elektrodialýzy (ED) či elektrodeionizace (EDI). Vedlejším cílem je získaní know-how v oblasti 3D tisku prototypů (tzv. rapid prototyping). Tato metoda umožňuje ověřování navržených inovací levně, snadno a rychle, a tedy je z ekonomického pohledu výhodnější a z pohledu proveditelnosti jednodušší 3D tisk prototypů pouze v množství potřebném pro ověření jejich funkčnosti.Tato metoda šetří finanční i lidské zdroje a značně rozšiřuje spektrum možných inovací.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010292
Řešitel
Ing. Jiří Šafka, Ph.D.
Vývoj inovativních solitérních akustických prvků s implementovanými nanovlákennými strukturami

Cílem projektu je vývoj principiálně zcela nových solitérních akustických prvků pro řešení prostorové akustiky, jde o komplexní návrh a optimalizaci parametrů hned pěti typů. Jedinečnost technického řešení, stejně jako designu souvisí s využitím inovativní technologie aplikace nanovlákenných vrstev připravených třemi různými technologiemi, jejichž unikátní spojení umožňuje nános nanovláken na povrch a zároveň do prostoru navržených 3D konstrukcí, za účelem přípravy zvukově pohltivých systémů založených na synergii membránového rezonátoru (tenká nanovlákenná vrstva), dutinového rezonátoru (princip Helmholtzova rezonátoru) a výplně o obrovském specifickém povrchu (objemová nanovlákenná struktura), což umožní proměnlivou akustiku řešeného prostoru pro dosažení aktuální akustické potřeby.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010088
Řešitel
doc. Ing. Klára Kalinová, Ph.D.
Vývoj inteligentního plynového ohřívače vzduchu pro průmyslové haly s využitím metod pokročilého matematického modelování teplotních polí a proudění vzduchu

Cílem projektu je vývoj a konstrukce pokročilého plynového ohřívače vzduchu (lokálního topidla podle klasifikace Ecodesign Directive), který umožní proaktivně ovlivňovat parametry a distribuci ohřátého vzduchu i stratifikaci teploty ve vertikální i horizontálních osách nad podlahou průmyslových hal tak, aby byla v jednotlivých zónách a operačních časech dosažena optimální teplota (vč. tepelné pohody pro pracovníky) při úspornějším energetickém režimu. Záměrem je rozšířit sortiment firmy Lersen.V rámci projektu vznikne funkční vzorek i prototyp „smart“ ohřívače, jehož konstrukce bude vycházet z experimentů, z aplikace metod modelování termodynamických jevů, z formulování řídících algoritmů i z aplikace pokročilých komponent z oblasti senzoriky, digitalizace a informatiky (cloud).

Období
01. 07. 2019 – 30. 06. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TK02020096
Řešitel
doc. Dr. Ing. Ivan Mašín
Vývoj komponent skleněné bižuterie pro cirkulární ekonomii

Hlavním cílem projektu je vývoj komponent pro výrobu skleněné bižuterie, které budou v souladu s cirkulární ekonomií a rozvojem ICT technologií. V rámci projektu bude proveden výzkum a vývoj zaměřený na nová složení skla pro účely bižuterní výroby, která by vedle tradičního sodnodraselného skla obsahovala i přísady získané recyklací typů skla nebo materiálů, které se systematicky nerecyklují jako např. komponenty kompozitních materiálů (skelná vlákna, uhlíková vlákna), plochého skla, laboratorního skla i dekorativního skla. Vývoj bude zaměřen jak na formu a přípravu vstupního recyklátu (prach, střepy, vlákna), tak i na složení výsledné skloviny a výsledného vizuálního efektu. Druhým zásadním vývojovým cílem bude vývoj skleněné komponenty kompatibilní se stavem v oblasti současných a budoucích informačních technologií, která by umožnila skleněné bižuterii plnit funkce typu jako např. NFC (Near Field Communication) nebo využití výhod internetu věcí (IoT). V rámci projektu budou využity metody pokročilého matematického modelování souvisejících nelineárních fyzikálních dějů a zkoumány možnosti v oblasti tzv. Rapid Tooling a technologie 3D tisku pro návrh a výrobu forem pro inovované komponenty pro skleněnou bižuterii.

Období
01. 11. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW02020240
Řešitel
doc. Dr. Ing. Ivan Mašín
Vývoj mobilní energeticky nezávislé jednotky úpravny pitné vody pro pohotovostní nasazení v krizových situacích

V krizových situacích, kdy dochází k problémům se zásobováním pitnou vodou (povodně, znečištění či nedostatečná kapacita zdroje, humanitární a evakuační akce) je nezbytné zajistit její rychlou dodávku. To však může být při využití stávajících kapacit problém a je nutné hledat sekundární zdroj PV. Projekt tuto problematiku řeší vývojem mobilní jednotky úpravny PV, kterou bude možné do 24 h zprovoznit v daném místě a zajistit dodávky PV. Technologie úpravy bude založena na mikro-/ultrafiltraci (separace biologických agens) v kombinaci se sorpcí na uhlíkových nanotrubičkách (retence nebezpeč. chemikálií) a dezinfekci. Technologie bude instalována v kontejneru s vlastním dieselagregátem (nezávislost na okolní elektrické síti), čímž se zvýší její aplikační potenciál pro pohotovostní nasazení.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2022
Zdroj
MV
Kód projektu
VI04000014
Řešitel
Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.
Vývoj mobilní jednotky a nových čistících protokolů pro regeneraci filtračních membrán využívaných při čištění odpadních vod

Cílem projektu je koncentrovat pozornost na vývoj a dosáhnout nových inovativních a vysoce účinných způsobů čištění filtračních membrán aplikovaných při čištění odpadních vod. Pozornost bude také soustředěna na vývoj, konstrukci a optimalizaci mobilní jednotky, která bude snadno transportovatelná, což umožní čištění (regeneraci) zanesených membrán přímo v místě jejich instalace. Na konci projektu (06/2022) bude tedy existovat fyzická podoba mobilní jednotky a dlouhodobě verifikované jednotlivé čistící protokoly (včetně mechanických způsobů čištění membrán), které budou zohledňovat požadavky konkrétních membrán, tj. zejména typ membránového modulu, materiál membrán, včetně charakteru zanášení (biologický původ, anorganický původ, kombinace).

Období
01. 01. 2019 – 30. 06. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TH04030037
Řešitel
Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.
Vývoj mobilní jednotky a nových čistících protokolů pro regeneraci filtračních membrán využívaných při čištění odpadních vod – NZ

Cílem projektu je koncentrovat pozornost na vývoj a dosáhnout nových inovativních a vysoce účinných způsobů čištění filtračních membrán aplikovaných při čištění odpadních vod. Pozornost bude také soustředěna na vývoj, konstrukci a optimalizaci mobilní jednotky, která bude snadno transportovatelná, což umožní čištění (regeneraci) zanesených membrán přímo v místě jejich instalace. Na konci projektu (06/2022) bude tedy existovat fyzická podoba mobilní jednotky a dlouhodobě verifikované jednotlivé čistící protokoly (včetně mechanických způsobů čištění membrán), které budou zohledňovat požadavky konkrétních membrán, tj. zejména typ membránového modulu, materiál membrán, včetně charakteru zanášení (biologický původ, anorganický původ, kombinace).

Období
01. 01. 2019 – 30. 06. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TH04030037
Řešitel
Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.
Vývoj pokročilé technologie čištění vysokomineralizovaných vod založené na membránové destilaci

Předmětem projektu je vyvinout a dlouhodobě verifikovat pokročilou technologii čištění vysokomineralizovaných vod. Technologie bude založena na kombinaci předčištění a jednotce membránové destilace s vysoce hydrofobní nanovlákennou membránou, jejíchž vývoj je rovněž předmětem projektu. Takto flexibilní a komplexní systém umožní efektivní a nízkonákladové (využití zbytkového/odpadního tepla) čištění vysokomineralizovaných vod (např. průmyslových, skládkových) na požadovaný stupeň čistoty.

Období
01. 05. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
MPO
Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020216
Řešitel
Ing. Jakub Hrůza, Ph.D.
Vývoj pokročilé technologie čištění vysokomineralizovaných vod založené na membránové destilaci – NZ

viz projekt 17074

Období
01. 05. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
MPO
Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020216
Řešitel
Ing. Jakub Hrůza, Ph.D.
Vývoj procesů CNC obrábění a metod měření vysoce přesných optických elementů z tvrdých materiálů s nepříznivým poměrem poloměru a průměru

Předkládaný projekt si tak klade za cíl vyvinout technologii výroby přesných hemisférických ploch, vyvinout zařízení pro měření tvaru takových ploch a vyvinout metodu pro nanášení tenkých vrstev na hemisférické plochy. Vzhledem k rozsahu projektu je pro úspěšné řešení nutná spolupráce s VaV organizací, kterou je v předkládaném projektu Technická univerzita v Liberci. Jednotlivými cíli řešení projektu jsou: 1) Navrhnout a realizovat nové optické obráběcí procesy pro obrábění výrobně náročných optických elementů se sférickými plochami. Předpokládá se inovovat procesy založené na technologii synchro speed, tak aby bylo dosaženo vysokého proleštění téměř na celém povrchu čili až k okraji. 2) Vyvinout nové celoplošné nástroje – zde budou zkoumány kombinace podložek a leštiv, rychlostí otáček, bude zjišťován vliv kolísání teploty např. na zvýšení rychlosti úběru budou hledány a kvantifikovány vztahy mezi procesními parametry vedoucími na korekci rádiusu optické plochy tak aby tento mohl být korigován v širokém rozsahu. 3) Navrhnout a realizovat měřicí systém založený na využití metody skládání dat z měřených subapertur, kdy tento princip bude výrazně zjednodušen pro zajištění rychlých mezioperačních měření a systém bude disponovat odpovídající dílenskou robustností. 4) Vyvinout proces nanášení antireflexních a a super-reflexní vrstev, tak aby bylo možné vrstvit i povrchy s vysokým svahem jako je tomu právě i ploch typu full hemisfér.

Období
01. 07. 2019 – 30. 06. 2022
Zdroj
MPO
Kód projektu
FV40387
Řešitel
Ing. Vít Lédl, Ph.D.
Vývoj přesného secího stroje pro současné setí hlavní plodiny a meziplodiny

Cílem projektu je vyvinout klíčové komponenty přesného secího stroje, který umožní současné setí hlavní plodiny a meziplodiny. Na rozdíl od přesných secích strojů běžně dostupných na trhu bude nově vyvíjený stroj univerzálnější a umožní setí nejen širokořádkových plodin (kukuřice, cukrová řepa, slunečnice apod.), ale také plodin, které v současnosti přesnými secími stroji vysévat nelze. Projekt bude zaměřen zejména na vývoj systému pro přesné jednocení a dávkování semen, dále na vývoj systému transportu semen od dávkovacího zařízení do seťového lože a také na vývoj elektronického systému potřebného pro přesné řízení dávkovacího a transportního zařízení a zpětnovazební komunikaci, kontrolu a sběr dat pro databázové systémy.

Období
01. 02. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010577
Řešitel
doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.
Vývoj reaktoru pro kultivaci řas osvětlením spektrálním světlem GROW LED s využitím oxidu uhličitého z bioplynu

Projekt představuje využití oxidu uhličitého v bioplynu produkovaného anaerobní digescí v bioplynových stanicích. Navrhnout uzavřený cirkulační systém kondenzované vody probublávané bioplynem vytvářející optimální podmínky pro růst řas rezistentních na vysoké koncentrace metanu. Spotřebovaný oxid uhličitý z bioplynu pak relativně zvýší obsah metanu a tím i jeho energetickou výtěžnost. Jako zdroj světla použít osvětlení spektrálním světlem GROW LED – vybrat zdroje selektivního osvětlení vyřazující vlnové délky vhodné pro kultivaci řas. Zařízení vybavit odpovídajícím řídícím systém. Vyrobit pilotní zařízení pro vyvinutou technologii a toto zařízení otestovat v reálných podmínkách bioplynové stanice. Navrhnou modulární systém pro aplikaci na požadované kapacity.

Období
01. 01. 2019 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TH04020180
Řešitel
Ing. Jiří Jelínek, Ph.D.
Vývoj smart dýchací obličejové polomasky se systémem výměnných nanovlákenných filtrů.

Projekt je zaměřen na vývoj a optimalizaci dýchací polomasky a systému výměnných filtrů specializovaných pro definované typy aplikačních situací rovněž v mimopracovním prostoru. Projekt kombinuje know-how firmy Gamatec s.r.o s konstrukcí, modelováním a výrobou prototypových řešení se zkušenostmi a přístrojovým vybavením TUL/CXI v oblasti vývoje nanovlákenných materiálů a testování filtračních materiálů obecně. Zamýšlené konstrukční řešení splňuje požadavky na ekonomickou nenáročnost pořízení a provozu výrobku, jednoduchou obsluhu, údržbu, desinfekci rychlou a nekontaminující výměnu filtru a je doplněno o „chytré“ funkce zahrnující diagnostiku a indikace stavu filtru.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2022
Zdroj
MV
Kód projektu
VI04000087
Řešitel
Ing. Michal Komárek, Ph.D.
Vývoj technologie pro efektivní potlačování mykolitických pěn v aktivačních systémech čištění odpadních vod

Cílem projektu je vyvinout novou metodu eliminace mykolitických pěn v aktivačních systémech čištění odpadních vod; tuto pak zavést do výroby a provozně ověřit. Základním prvkem je vytvoření komplexní technologie pro čistírny odpadních vod umožnující snížení až úplnou eliminaci pěny. Takto ověřená technologie bude komercializována aplikačním garantem a jeho obchodními partnery. Cíle budou dosaženy v průběhu řešení projektu na minimálně jedné ČOV vybrané v rámci monitoringu během projektu. Tím bude dosaženo referenční zakázky v průběhu řešení projektu, jako nezbytného podkladu pro následnou rychlou komercializaci vyvinuté technologie pro aplikaci na dalších ČOV.

Období
01. 01. 2019 – 31. 05. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TH04030419
Řešitel
Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.
Vývoj výměníků tepla pro zpětné získáváni vlhkosti

Hlavním cílem projektu je vývoj směřující k výrobě výměníků tepla se zpětným získáváním vlhkosti. Projekt je zaměřen na vývoji entalpických materiálů, ze kterých budou připravované výměníky schopné zajistit prostup vlhkosti a tepla mezi proudícími vzduchy. Hlavními cíle řešení projektu jsou zejména: – optimalizace a příprava entalpické membrány požadovaných vlastnosti – optimalizace konstrukce lamely/optimalizace nosného materiálu – příprava prototypu výměníku a ověřovaní jeho vlastnosti

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010583
Řešitel
Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D.
Výzkum a vývoj analyzátoru elektrické energie s elektronickými snímači proudu pro monitoring vývodů – TK04020053

Cílem projektu je výzkum a vývoj měřicího systému elektrické energie pro energetické sítě s velkým počtem napaječů/vývodů. Jde o analyzátor výkonů s mnohonásobným počtem proudových vstupů. Cílovou aplikací je digitalizace distribučních transformačních stanic, monitoring chytrých sítí pro průmysl, SmartBuildings a SmartCities. Cílem je omezit komplexnost kabeláže mezi snímači proudu vývodů a měřidly, usnadnit instalaci a eliminovat chyby v zapojení. Druhým cílem projektu jsou softwarové moduly pro konfiguraci měřidel, automatický sběr a analýzu dat. Doplněny a podstatně rozšířeny budou výpočetní a prezentační moduly pro analýzu velkého počtu měřených vývodů, tvorbu automatických reportů a využití služeb cloudu pro ukládání větších objemů archivů z rozsáhlých monitorovaných systémů.

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TK04020053
Řešitel
Ing. Miroslav Novák, Ph.D.
Výzkum a vývoj ekologického filtru pitné vody s použitím nanovrstvy grafenu

Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj ekologického a velmi účinného filtru pitné vody pro domácnosti na bázi adsorpce škodlivých látek na nanovrstvě grafenu. Nejčastěji používaným substrátem pro filtraci pitné vody v domácnostech je v současnosti aktivní uhlí, které ale není dostatečně účinné a neodstraní z vody všechny kontaminující látky. Další možností je použití uhlíkových nanotrubiček, ty se však využívají pouze minimálně, protože jsou velmi drahé. Předmětem předkládaného projektu tak bude VaV nového filtračního materiálu na bázi grafenu, který bude účinnější než aktivní uhlí a uhlíkové nanotrubičky. Zároveň bude finančně dostupný. V poslední době se oblast výzkumu sanace vody v nanoměřítku prostřednictvím materiálů s nanokanály nebo nanopóry těší stále většímu zájmu. V této souvislosti je často věnována pozornost uhlíkovým nanomateriálům, jako jsou například uhlíkové nanotrubičky a grafen. Materiály na bázi grafenu, jako je grafenoxid a jeho deriváty, jsou relativně dostupné (dostupnější než uhlíkové nanotrubičky), zároveň lze poměrně snadno řídit jejich strukturu, velikost a povrchovou chemii, pročež se jeví coby slibné materiály pro klíčové součásti filtračních systémů nové generace. Organické kontaminující látky, jako jsou léčiva, pesticidy, výrobky osobní hygieny, perfluorované sloučeniny a těžké kovy, představují velkou hrozbu pro lidské zdraví a ekosystém. Jednou z nejnovějších sledovaných tříd sloučenin jsou mikropolutanty, které jsou odolné vůči konvenčním systémům úpravy vody a končí ve vodním prostředí a pitné vodě v nízkých koncentracích. V současné době představují mikropolutanty spolu s pesticidy nejvýznamnější hrozbu pro jakost pitné vody. Mikropolutanty jsou látky, které se ve vodě vyskytují v řádech nanogramů až mikrogramů a jsou špatně odstranitelné. Mnoho z nich by mohlo být potenciálně karcinogenních, teratogenních , s embryotoxickými účinky , některé jsou extrémně stabilní a může docházet k jejich akumulaci v životním prostředí. Bylo však prokázáno, že adsorbenty na bázi grafenu jsou při odstraňování mikropolutantů účinné a přispívají tak ke snižování zdravotních hrozeb. Díky mimořádným schopnostem grafenu adsorbovat poměrně rychle organické látky by měl být řádově účinnější než kterýkoliv jiný filtr na trhu. Tím by měl poskytovat ještě lepší filtrační vlastnosti při zachování prospěšných látek (například minerálů typu vápník či hořčík) a uživatelům zajistit kvalitní vodu. Také by mohl být dostupnější pro širší spektrum domácností, a to díky nižší ceně grafenu v porovnání s uhlíkovými nanotrubičkami. Výstupem předkládaného projektu bude nový filtr na pitnou vodu na bázi adsorpce škodlivých látek na nanovrstvě grafenu. Jedná se o udržitelné řešení aplikující nejmodernější technologie, které zvýší kvalitu života mnoha uživatelů. Na projektu se bude podílet také výzkumný tým Technické univerzity v Liberci (dále jen „TUL“), který již má zkušenosti s používáním struktur na bázi grafenu pro čištění vody a další účely. V tomto projektu budou grafenové struktury imobilizovány na různých syntetických (např. polysulfonových) nebo přírodních (na bázi biopolymerů) nosičích. Cílem je zajistit vylepšené čištění vody z vodovodu od mikropolutantů těmito materiály. Jedná se o inovativní využití nejmodernějších nanotechnologií, ve kterých je výzkum v České republice na velmi vysoké úrovni. Právě TUL, jejíž součástí je Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, je ve světě známá svou expertízou v nanotechnologiích. V tomto projektu se jedná nejen o využití nejnovějších poznatků, ale výrobek jako takový bude velmi inovativní a přinese svým uživatelům celou řadu benefitů. Zároveň bude filtr plně ekologický, jeho funkce by se měla obnovit regenerací a tím bude velmi šetrný k životnímu prostředí. H2O nanotec zajistí také jeho plnou recyklaci. Předpokládá se, že bude ve spolupráci s TUL vyvinut substrát, ve kterém bude grafenová nanočástice imobilizována pomocí chemické vazby k vláknitému substrátu.

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW04020064
Řešitel
prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.
Výzkum a vývoj kompozitních nanovlákenných struktur pro zvýšení technologické využitelnosti mikroorganismů

Účelem projektu je rozšířit využitelnost materiálových kompozitních nanotechnologií v biotechnologických aplikacích, které konkrétně reprezentuje vinařství, prostřednictvím technického řešení umožňující efektivnější, snazší a spolehlivou manipulaci s biomasou vinařských kvasinek pro dosažení bezproblémové a vysoce efektivní výroby vína. Cílem projektu je vyvinout dvě technická řešení pro moderní vinařské přístupy. Na platformě materiálových nanotechnologií vytvořit pokročilé nosiče biomasy vinařských kvasinek, který: • umožní optimální sběr vinařských kvasinek díky vysoké afinitě materiálu, • umožní šetrnou a dlouhodobou konzervaci produkčních kmenů • technologicky zásadním způsobem usnadní revitalizaci takto konzervované biomasy.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010590
Řešitel
Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.
Výzkum a vývoj kompozitních nanovlákenných struktur pro zvýšení technologické využitelnosti mikroorganismů

Účelem projektu je rozšířit využitelnost materiálových kompozitních nanotechnologií v biotechnologických aplikacích, které konkrétně reprezentuje vinařství, prostřednictvím technického řešení umožňující efektivnější, snazší a spolehlivou manipulaci s biomasou vinařských kvasinek pro dosažení bezproblémové a vysoce efektivní výroby vína. Cílem projektu je vyvinout dvě technická řešení pro moderní vinařské přístupy. Na platformě materiálových nanotechnologií vytvořit pokročilé nosiče biomasy vinařských kvasinek, který: • umožní optimální sběr vinařských kvasinek díky vysoké afinitě materiálu, • umožní šetrnou a dlouhodobou konzervaci produkčních kmenů • technologicky zásadním způsobem usnadní revitalizaci takto konzervované biomasy.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010590
Řešitel
Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.
Výzkum a vývoj kompozitních nanovlákenných struktur pro zvýšení technologické využitelnosti mikroorganismů

Účelem projektu je rozšířit využitelnost materiálových kompozitních nanotechnologií v biotechnologických aplikacích, které konkrétně reprezentuje vinařství, prostřednictvím technického řešení umožňující efektivnější, snazší a spolehlivou manipulaci s biomasou vinařských kvasinek pro dosažení bezproblémové a vysoce efektivní výroby vína. Cílem projektu je vyvinout dvě technická řešení pro moderní vinařské přístupy. Na platformě materiálových nanotechnologií vytvořit pokročilé nosiče biomasy vinařských kvasinek, který: • umožní optimální sběr vinařských kvasinek díky vysoké afinitě materiálu, • umožní šetrnou a dlouhodobou konzervaci produkčních kmenů • technologicky zásadním způsobem usnadní revitalizaci takto konzervované biomasy.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010590
Řešitel
Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.
Výzkum a vývoj nového typu elektromagnetického měřiče tepla s extrémně nízkou spotřebou

Cílem projektu je výzkum a vývoj nového elektromagnetického měřiče tepla s extrémně nízkou spotřebou. Nízká spotřeba bude zajištěna použitím permanentních magnetů místo budicích cívek, přičemž vynikající vlastnosti použitého principu budou zachovány (žádný mechanický prvek v průtokoměrném profilu, velký dynamický rozsah, rychlá reakce měření na změnu průtoku). Nízkou spotřebu při měření teplot umožní použití platinových čidel. Výsledkem projektu bude prototyp bateriově napájeného elmag. měřiče tepla s dlouhou životností (chráněný užitným vzorem), připravený pro typovou zkoušku a následnou výrobu. Komplexnost řešení je dána mnohonásobně širším uplatněním nového výrobku na trhu v oblasti měření tepla, novým technickým know-how (užitný vzor) a vybavením měřiče interfacem sítě IoT (LoRa).

Období
01. 07. 2018 – 30. 06. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TK01020102
Řešitel
prof. Ing. Václav Kopecký, CSc.
Výzkum a vývoj tvarových forem z materiálu H-13 a HEATVAR pro tlakové lití hliníkových slitin při aplikaci moderních technologií aditivní výroby, tepelného zpracování, povrchových úprav a numerických simulací

Cílem projektu je výzkum a vývoj tvarových forem z materiálu H-13 a HEATVAR pro tlakové lití hliníkových slitin v provozních podmínkách při aplikaci moderních technologií aditivní výroby, inovativního designu, tepelného zpracování, povrchových úprav a numerických simulací. Vybrané materiály určené pro aditivní tisk by měly nahradit standardně používané konvenční materiály tvarových forem. S ohledem na odlišný obsah uhlíku, dosahované vlastnosti a nároky na aditivní výrobu bude potřeba provést optimalizaci parametrů tisku i následného tepelného zpracování vytištěné oceli. Nové poznatky umožní vyvinout a provozně ověřit unikátní koncept tvarových forem v podmínkách ČR.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW03010609
Řešitel
Ing. Michal Ackermann, Ph.D.
Výzkum a vývoj tvarových forem z materiálu H-13 a HEATVAR pro tlakové lití hliníkových slitin při aplikaci moderních technologií aditivní výroby, tepelného zpracování, povrchových úprav a numerických simulací – NZ

Cílem projektu je výzkum a vývoj tvarových forem z materiálu H-13 a HEATVAR pro tlakové lití hliníkových slitin v provozních podmínkách při aplikaci moderních technologií aditivní výroby, inovativního designu, tepelného zpracování, povrchových úprav a numerických simulací. Vybrané materiály určené pro aditivní tisk by měly nahradit standardně používané konvenční materiály tvarových forem. S ohledem na odlišný obsah uhlíku, dosahované vlastnosti a nároky na aditivní výrobu bude potřeba provést optimalizaci parametrů tisku i následného tepelného zpracování vytištěné oceli. Nové poznatky umožní vyvinout a provozně ověřit unikátní koncept tvarových forem v podmínkách ČR.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW03010609
Řešitel
Ing. Michal Ackermann, Ph.D.
Výzkum a vývoj tvarových forem z vytvrditelných ocelí pro lití zinkových slitin při aplikaci moderních technologií aditivní výroby, tepelného zpracování, povrchových úprav a numerických simulací

Cílem projektu je výzkum a vývoj tvarových forem z vytvrditelných ocelí H11 a T300 pro lití zinkových slitin s využitím kombinace moderní technologie aditivní výroby, tepelného zpracování, povrchových úprav a numerických simulací včetně verifikací v provozních podmínkách. Dalším cílem projektu je využití ekonomicky výhodnější a environmentálně příznivější varianty bez-kobaltové oceli T300, která se v tomto okamžiku pro aditivní výrobu nepoužívá. Aditivní způsob výroby umožní zrychlení výroby tvarových částí forem, návrh sofistikovanějších chladicích systémů a možnost významného prodloužení životnosti forem. Nové poznatky umožní vyvinout a provozně ověřit unikátní koncept tvarových forem.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW03010323
Řešitel
Ing. Jiří Šafka, Ph.D.
Výzkum podmínek a forem aplikace produktů lignitu jako sorbentu amoniaku a stimulátorů biologické aktivity rostlinných buněk

Předmětem projektu je zkoumání podmínek k dosažení vyšších užitných hodnot lignitu oproti současným, kdy je téměř výhradně používán jako tzv. méněhodnotné palivo. Dosažení jeho vyšší užitné hodnoty bude postaveno na možnosti využívat v něm přítomných huminových a ostatních biochemicky aktivních látek, respektive jejich funkčních skupin na nich vázaných, pro aplikace ve vybraných chemických a biochemických procesech.

Období
01. 03. 2019 – 31. 12. 2022
Zdroj
MPO
Kód projektu
FV40141
Řešitel
Mgr. Barbora Antošová
Výzkum stability a modifikace těsnících bariér na bázi jílových minerálů při tepelné a biologické zátěži

Navrhovaný výzkum, který je předmětem předloženého projektu a jehož podstata je uvedena v tomto dokumentu, se zaměřuje na problematiku skládek a úložišť odpadu, jejichž hmota generuje tepelnou energii. Předkládaný projekt se zabývá problémem destrukce jílového těsnění vlivem termální a biologické aktivity a nabízí výzkum řešení, které do budoucna může ochránit životní prostředí od nebezpečné až devastující havárie. Dále dojde k identifikace látky nebo látek, které mohou fyzikálně nebo chemicky inhibovat zjištěná bakteriální konsorcia a/nebo podpořit stabilitu geomechanických a hydrodynamických vlastností studovaných těsnících materiálů. Mikrobiální procesy v bentonitu a modifikovaném bentonitu budou simulovány v v sérii kratších experimentů.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW03010349
Řešitel
RNDr. Alena Ševců, Ph.D.
Výzkum zvýšení objemu podzemních vod intenzifikací infiltrace čištěných povrchových vod

Jedním z hlavních cílů je ověřit možnost infiltrace povrchových vod do přirozeného horninového prostředí s intenzifikovaným puklinovým systémem. Dalším cílem projektu je výzkum konstrukce a vývoj zařízení k jednoduchému a účinnému čistění povrchových vod tak, aby byly vhodné k infiltraci do horninového prostředí. Výzkumný polygon bude navržen tak, aby bylo možné vsakovat vodu povrchové vodoteče. Dalším hlavním cílem je ověřit funkčnost technologie, která generováním vysokého tlaku za použití nemineralizované a neupravované vody vytváří nové pukliny v pevných horninách typu granit.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010446
Řešitel
Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D.
VZ – Inovativní technologie enkapsulace skel

Projekt bude zaměřen na vývoji zcela inovativní technologie enkapsulace skel pro automobily, u které bude využitý potenciál pokročilých výrobních procesů (např. plazmatické technologie) a progresivních polymerních materiálů, které budou cíleně modifikovány pro získání maximální adheze k modifikovanému povrchu skla. Těžištěm projektu bude odbourání v současnosti používaných chemicky agresivních primerů a nahrazení jinou fyzikální metodou efektivní modifikace povrchu skla před enkapsulací polymerem. Nově vyvinutá výrobní technologie nejen že umožní snížit časové a energetické požadavky na produkci enkapsulovaných skel, ale zvýší i efektivitu výroby při zvýšení stability procesu (snížení zmetkovitosti) a v důsledku tak zajistí jak ekologicky čistší výrobu, tak i významné ekonomické přínosy.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010448
Řešitel
Ing. Martin Seidl, Ph.D.
VZ – Vývoj inovativních solitérních akustických prvků s implementovanými nanovlákennými strukturami

Cílem projektu je vývoj principiálně zcela nových solitérních akustických prvků pro řešení prostorové akustiky, jde o komplexní návrh a optimalizaci parametrů hned pěti typů. Jedinečnost technického řešení, stejně jako designu souvisí s využitím inovativní technologie aplikace nanovlákenných vrstev připravených třemi různými technologiemi, jejichž unikátní spojení umožňuje nános nanovláken na povrch a zároveň do prostoru navržených 3D konstrukcí, za účelem přípravy zvukově pohltivých systémů založených na synergii membránového rezonátoru (tenká nanovlákenná vrstva), dutinového rezonátoru (princip Helmholtzova rezonátoru) a výplně o obrovském specifickém povrchu (objemová nanovlákenná struktura), což umožní proměnlivou akustiku řešeného prostoru pro dosažení aktuální akustické potřeby.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010088
Řešitel
doc. Ing. Klára Kalinová, Ph.D.
VZ – Vývoj komponent skleněné bižuterie pro cirkulární ekonomii

Hlavním cílem projektu je vývoj komponent pro výrobu skleněné bižuterie, které budou v souladu s cirkulární ekonomií a rozvojem ICT technologií. V rámci projektu bude proveden výzkum a vývoj zaměřený na nová složení skla pro účely bižuterní výroby, která by vedle tradičního sodnodraselného skla obsahovala i přísady získané recyklací typů skla nebo materiálů, které se systematicky nerecyklují jako např. komponenty kompozitních materiálů (skelná vlákna, uhlíková vlákna), plochého skla, laboratorního skla i dekorativního skla. Vývoj bude zaměřen jak na formu a přípravu vstupního recyklátu (prach, střepy, vlákna), tak i na složení výsledné skloviny a výsledného vizuálního efektu. Druhým zásadním vývojovým cílem bude vývoj skleněné komponenty kompatibilní se stavem v oblasti současných a budoucích informačních technologií, která by umožnila skleněné bižuterii plnit funkce typu jako např. NFC (Near Field Communication) nebo využití výhod internetu věcí (IoT). V rámci projektu budou využity metody pokročilého matematického modelování souvisejících nelineárních fyzikálních dějů a zkoumány možnosti v oblasti tzv. Rapid Tooling a technologie 3D tisku pro návrh a výrobu forem pro inovované komponenty pro skleněnou bižuterii.

Období
01. 11. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW02020240
Řešitel
doc. Dr. Ing. Ivan Mašín
VZ – Vývoj přesného secího stroje pro současné setí hlavní plodiny a meziplodiny

Cílem projektu je vyvinout klíčové komponenty přesného secího stroje, který umožní současné setí hlavní plodiny a meziplodiny. Na rozdíl od přesných secích strojů běžně dostupných na trhu bude nově vyvíjený stroj univerzálnější a umožní setí nejen širokořádkových plodin (kukuřice, cukrová řepa, slunečnice apod.), ale také plodin, které v současnosti přesnými secími stroji vysévat nelze. Projekt bude zaměřen zejména na vývoj systému pro přesné jednocení a dávkování semen, dále na vývoj systému transportu semen od dávkovacího zařízení do seťového lože a také na vývoj elektronického systému potřebného pro přesné řízení dávkovacího a transportního zařízení a zpětnovazební komunikaci, kontrolu a sběr dat pro databázové systémy.

Období
01. 02. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010577
Řešitel
doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.
VZ k 14237 – Výzkum a vývoj analyzátoru elektrické energie s elektronickými snímači proudu pro monitoring vývodů – TK04020053

Cílem projektu je výzkum a vývoj měřicího systému elektrické energie pro energetické sítě s velkým počtem napaječů/vývodů. Jde o analyzátor výkonů s mnohonásobným počtem proudových vstupů. Cílovou aplikací je digitalizace distribučních transformačních stanic, monitoring chytrých sítí pro průmysl, SmartBuildings a SmartCities. Cílem je omezit komplexnost kabeláže mezi snímači proudu vývodů a měřidly, usnadnit instalaci a eliminovat chyby v zapojení. Druhým cílem projektu jsou softwarové moduly pro konfiguraci měřidel, automatický sběr a analýzu dat. Doplněny a podstatně rozšířeny budou výpočetní a prezentační moduly pro analýzu velkého počtu měřených vývodů, tvorbu automatických reportů a využití služeb cloudu pro ukládání větších objemů archivů z rozsáhlých monitorovaných systémů.

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TK04020053
Řešitel
Ing. Miroslav Novák, Ph.D.
VZ k 14237 – Výzkum a vývoj analyzátoru elektrické energie s elektronickými snímači proudu pro monitoring vývodů – TK04020053

Cílem projektu je výzkum a vývoj měřicího systému elektrické energie pro energetické sítě s velkým počtem napaječů/vývodů. Jde o analyzátor výkonů s mnohonásobným počtem proudových vstupů. Cílovou aplikací je digitalizace distribučních transformačních stanic, monitoring chytrých sítí pro průmysl, SmartBuildings a SmartCities. Cílem je omezit komplexnost kabeláže mezi snímači proudu vývodů a měřidly, usnadnit instalaci a eliminovat chyby v zapojení. Druhým cílem projektu jsou softwarové moduly pro konfiguraci měřidel, automatický sběr a analýzu dat. Doplněny a podstatně rozšířeny budou výpočetní a prezentační moduly pro analýzu velkého počtu měřených vývodů, tvorbu automatických reportů a využití služeb cloudu pro ukládání větších objemů archivů z rozsáhlých monitorovaných systémů.

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TK04020053
Řešitel
Ing. Miroslav Novák, Ph.D.
Zavedení nové technologie EPB (external press bending) do procesu výroby čelních skel. Ladění a vývoj výrobků na této nové technologii.

Cílem projektu je rychlé zavedení nové technologie EPB (external press bending) do procesu výroby čelních automobilových skel. Soustředěný výzkum bude zaměřen na modelování dílčích operací nové technologie a na tomto základě bude proveden cílený vývoj nářadí pro implementaci technologie do výroby zvoleného typového představitele a následně formulována a ověřena metodika pro úpravy okrajových podmínek EPB technologie pro zvolené typy čelního automobilového skla.

Období
01. 05. 2019 – 31. 12. 2022
Zdroj
MPO
Kód projektu
FV40180
Řešitel
doc. Ing. František Novotný, CSc.