Řešené projekty

Technická univerzita v Liberci se věnuje vědecko-výzkumným projektům již od svého založení v roce 1953. Od té doby se rozrostla o dalších šest fakult a tím se rozšířilo i spektrum projektů, na kterých pracuje. Viz též další informace o našich projektech.

Seznam aktuálně řešených projektů: 

Název
Aktivní    
3D STAR – 3D tisk ve stavebnictví a architektuře

Projekt je paralelně zaměřen na vývoj robotického zařízení pro ambulantní 3D tisk stavebních konstrukcí a na vývoj konstrukcí a objektů, realizovatelných touto technologií. V rámci projektu bude hledáno vhodné koncepční a konstrukční řešení tiskového robota, vyvíjen jeho hardware a software. Budou hledány a testovány varianty vhodného tiskového materiálu. Zároveň budou zkoumána stavebně konstrukční a architektonická řešení, využívající unikátní možnosti 3D tisku a jejich požadavky zpětně promítány do vývojových prací na robotickém zařízení.

Období
01. 03. 2018 – 31. 12. 2022
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007424
Web
http://3dstar.tul.cz/
Řešitel
Ing. Petr Zelený, Ph.D.
Agregace metodologií založená na ekonomických datech

Budeme studovat a dále rozvíjet agregace dvou a více vědeckých metodologií, optimální z hlediska pozorovaných dat, vedoucí k co nejpřesnějším závěrům. S tím souvisí i vhodná agregace několika dostupných datových souborů. Hlavním cílem je využití v ekonomii, v podnikání a pojišťovnictví. Přestože vědecká společnost sleduje tyto problémy odedávna, současná situace klade nové požadavky na rychlé, pružné a přesné závěry, založené na nových myšlenkách. Těmto cílům také přispějí naše nové originální metody založené na hlubokých matematických výsledcích. Kriteria optimality přizpůsobená situaci využijí očekávaný užitek, riziko a entropii. Využijeme skórových funkcí a density quantile transformací, které nám umožní zbavit postupy závislosti na poloze a měřítku a soustředit se na jejich tvar. V rozhodovacích postupech využijeme Choquetových kapacit, dominujících skupiny možných závěrů a rozhodnutí.

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2025
Zdroj
GAČR
Kód projektu
22-03636S
Řešitel
prof. RNDr. Jan Picek, CSc.
Antibakteriální povlaky obsahující uhlíkové nanočástice získané metodou Sol-Gel

Cílem projektu je získat sol-gel metodou nanouhlíkové povlaky s vysokými antibakteriálními vlastnostmi a nízkou toxicitou pro různé aplikace. V prvním kroku projektu bude vyvinuta technologie nanášení sol-gelových vrstev, aby se toxické sloučeniny kovů nahradily netoxickými uhlíkovými nanočásticemi (CNP). Výsledkem bude propracovaná technologie povlakování modifikovanými vrstvami CNP majícími odpovídající fyzikální vlastnosti. CNP budou chemicky modifikovány tak, aby poskytovaly vylepšené antimikrobiální vlastnosti. Antibakteriální aktivita vrstev bude prokázána mikrobiologickými experimenty s vybranými kmeny bakterií, navíc bude potvrzena bezpečnost produktů. Technologie bude zavedena do poloprovozního procesu s využitím navrženého a vyrobeného přenosného laboratorního zařízení. Výsledkem provedených prací bude tržní produkt validovaného antibakteriálního kompozitního povlaku.

Období
01. 05. 2020 – 30. 04. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TH71020001
Řešitel
doc. Ing. Adam Hotař, Ph.D.
Aplikace geopolymerů v požární bezpečnosti staveb

Cílem předkládaného projektu je aplikovaný výzkum v oblasti požární bezpečnosti technologií a stavebních konstrukcí objektů. Projekt se specializuje na variabilní možnosti využití geopolymerních materiálů pro zvýšení požární odolnosti ocelových nosných stavebních prvků objektů, které v případě vzniku požáru musejí jeho účinkům odolat po nezbytně nutnou dobu, aby bylo možno provést bezpečnou evakuaci osob z objektu a následně zabezpečit účinný protipožární zásah jednotek HZS.

Období
01. 04. 2022 – 31. 05. 2023
Zdroj
MPO
Kód projektu
CZ.02.1.02/0.0/0.0/20_321/0025227
Řešitel
doc. Ing. Adam Hotař, Ph.D.
Asistenční voucher

Účelem projektu je zefektivnit a zkvalitnit přípravu projektového návrhu podávaného fakultou strojní TUL do vyhlášeného program Horizont Evropa – Twinning. Podpora přípravy umožní zlepšení kvality a zvýší pravděpodobnost přijetí (podpoření) takovéhoto návrhu. Jelikož se bude jednat o projektový návrh se zapojením mnoha evropských partnerů, je náročnější na koordinaci, řízení, lidské zdroje apod.

Období
01. 06. 2021 – 31. 10. 2022
Zdroj
KÚLK
Kód projektu
OLP/3901/2021
Řešitel
doc. Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D.
Biologicky aktivní materiály pro aplikace ve zdravotnických prostředcích

Hlavním cílem je vývoj materiálů na bázi nanovlákenných nosičů a s obsahem účinných látek, které budou využity na léčbu infekčního onemocnění kůže (herpes/opar) a k ošetření ranek po odstranění klíštěte a vpichu bodavého hmyzu.

Období
01. 04. 2020 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010214
Řešitel
Ing. Miroslava Rysová, Ph.D.
Biomechanicky definované vstřebatelné materiály pro kardiovaskulární chirurgii

Řada současných zákroků cévní chirurgie jako je paliativní léčba vrozených srdečních vad, bandážování aneurysmat, arterializovaných žilních štěpů či prevence tzv. „endoleak“ je založena na mechanické interakci tepenné stěny a vnější výztuže. Vprojektu bude vyvinut kompozitní materiál tvořený nanovlákny kopolymerů poly-Llaktátu (PLA) a polykaprolaktonu (PCL) kombinovaného s kolagenní matricí ve formě resorbovatelné arteriální bandáže umožňující redukci průtoku krve arteriálním řečištěm a ochranu arteriální stěny před patologickou deformací a rupturou. Budou stanoveny strukturní, degradační a mechanické vlastnosti kompozitního materiálu v simulovaném prostředí živého organismu a vlivem sterilizace. Biokompatibilita bandáže bude ověřena na buněčných kulturách a v peritoneu potkana a biomechanické a degradační vlastnosti a interakce materiálu s arteriální stěnou budou popsány na modelu králíka. Schopnost bandáže cíleně regulovat tepenný krevní průtok bude stanovena při bandáži plicnice a břišní aorty prasete.

Období
01. 05. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
MZ
Kód projektu
NU20-02-00368
Řešitel
doc. Ing. Eva Kuželová Košťáková, Ph.D.
BUSkit – systém pro sběr, analýzu, filtrování a simulaci dat systémů přípojných prostřednictvím automobilových palubních sběrnic

Systém „BUSkit“ bude modulární systém pro podporu testování palubních systémů, jehož hlavním účelem bude analýza, sběr, filtrování, simulace, emulace a injektování dat na palubních sběrnicích (CAN bus, LIN, FlexRay, CarEthernet).

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
CK02000158
Řešitel
Ing. Josef Novák, Ph.D.
BUSkit – veřejné zdroje

BUSkit – systém pro sběr, analýzu, filtrování a simulaci dat systémů přípojných prostřednictvím automobilových palubních sběrnic Systém „BUSkit“ bude modulární systém pro podporu testování palubních systémů, jehož hlavním účelem bude analýza, sběr, filtrování, simulace, emulace a injektování dat na palubních sběrnicích (CAN bus, LIN, FlexRay, CarEthernet).

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
CK02000158
Řešitel
Ing. Josef Novák, Ph.D.
Centrum pokročilých materiálů a efektivních budov CAMEB

Motivací pro Národní centrum kompetence CAMEB je ubývání, resp. řídnutí neobnovitelných přírodních zdrojů, a to jak materiálových, tak energetických, a dopad tohoto jevu do stavitelství. Současný trend masivních energetických úspor provozu budov sice přináší výrazná zlepšení v oblasti provozních energií, avšak materiálová a energetická náročnost výstavby tím prudce roste. CAMEB sdružuje partnery s takovými kompetencemi, které umožní nalézat lepší využití zdrojů ve stavitelství. Na základě optimalizace životního cyklu budeme schopni navrhovat lepší budovy s využitím principů znalostní a cirkulární ekonomiky. K tomu zároveň využíváme moderní technologie z oblasti digitalizace, optimalizace, modelování a efektivního řízení procesů. V rámci projektu CAMEB je řešeno 12 výzkumných dílčích projektů.

Období
01. 01. 2019 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TN01000056
Web
www.cameb.cz
Řešitel
doc. Ing. Petr Tůma, CSc.
Data Driven Research @ CXI TUL

Na mnoha pracovištích Technické univerzity v Liberci se řeší výzkumné a inovační projekty, které díky postupné digitalizaci technického vybavení a procesů vyžadují ukládání, zpracování a analýzu stále většího objemu dat. S tím souvisí roztříštěnost technických řešení ukládání a zabezpečení dat od lokálních, sdílených, síťových až po cloudová uložiště bez jasné governance a efektivní nákladové analýzy za uložená/přenesená data. S rostoucí možností konektivity jednotlivých zařízení je potřeba se odpovědně zabývat také problematikou bezpečnosti zařízení a autenticitou, nezpochybnitelností či auditovatelností naměřených dat. Bohužel v této oblasti neexistuje jednotné a systémové řešení, jasný a aktualizovaný assesment zařízení, odpovídající závazná metodika nejen na CxI a Technické Univerzitě v Liberci, ale podobná situace je i na mnoha jiných univerzitách. Cílem projektu DDR je položit základy Data-Driven Research a na základě popisu AS-IS stavu a požadavků uživatelů definovat metodiku pro evidenci a kategorizaci zařízení, jejich zapojení do technologické sítě, standardizace a možnost přistupovat k naměřeným datům nejen z prostor univerzity, ale například i z domova. Návrh metodiky bude ověřen na několika pilotních pracovištích CxI a zpracován do cloudové aplikace obsahující kromě základní funkce evidence zařízení zejména část vyhodnocení a interaktivní návrh vhodného technického řešení a indikace nákladů s cílem maximálně využití dostupné e-infrastruktury a služeb CESNET. Díky tomu bude možné dále pokračovat v systematické digitalizaci a následné standardizaci výzkumných procesů, normalizaci měřených dat a tím zvýšení konkurenceschopnosti v mezinárodních měřítku.

Období
30. 05. 2022 – 21. 02. 2023
Zdroj
CESNET
Kód projektu
692/2022
Řešitel
Ing. Jan Kočí
Děti školního věku a jejich vnímání online marketingové komunikace

Hlavním cílem projektu je pomocí individuálních hloubkových rozhovorů a dotazníkového šetření identifikovat online nástroje a metody marketingové komunikace cílící na děti školního věku a ověřit, zda a jak tuto komunikaci děti vnímají. Předmětem aplikace je vytvoření didaktické pomůcky, která se bude skládat z metodických videí pro učitele a pracovních listů pro žáky 5. a 6. tříd základních škol. Videa představí učitelům problematiku online marketingu a doporučí jim, jak pracovat s pracovními listy. Pracovní listy naučí žáky rozpoznávat online marketingová sdělení. Žák si bude vědom, jakým způsobem na něj marketingová sdělení působí a dokáže je kriticky zhodnotit.

Období
01. 08. 2020 – 31. 07. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TL03000236
Řešitel
Ing. Jitka Burešová, Ph.D.
Děti školního věku a jejich vnímání online marketingové komunikace – VZ

Hlavním cílem projektu je pomocí individuálních hloubkových rozhovorů a dotazníkového šetření identifikovat online nástroje a metody marketingové komunikace cílící na děti školního věku a ověřit, zda a jak tuto komunikaci děti vnímají. Předmětem aplikace je vytvoření didaktické pomůcky, která se bude skládat z metodických videí pro učitele a pracovních listů pro žáky 5. a 6. tříd základních škol. Videa představí učitelům problematiku online marketingu a doporučí jim, jak pracovat s pracovními listy. Pracovní listy naučí žáky rozpoznávat online marketingová sdělení. Žák si bude vědom, jakým způsobem na něj marketingová sdělení působí a dokáže je kriticky zhodnotit.

Období
01. 08. 2020 – 31. 07. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TL03000236
Řešitel
Ing. Jitka Burešová, Ph.D.
Diagnostika motorické kompetence v pedagogické praxi: identifikace dysprakticky ohrožených dětí mladšího školního věku

Cílem projektu je vytvořit diagnostický prostředek pro stanovení úrovně motorické kompetence u dětí ve věkové kategorii od 6 do 9 let. Bude určen pedagogům 1. stupně základních škol, kteří dosud nemají v rukou neklinický prostředek pro prvotní screening motorické kompetence. Bude realizovatelný v běžné výuce ve školním prostředí pro vyhledávání dětí s motorickými obtížemi, které mohou v těžší formě indikovat dyspraxii klasifikovanou jako specifickou poruchu učení. Vyhodnocení úrovně motorické kompetence i případných oblastí oslabení bude usnadněno vytvořením jednoduchého online programu dostupného na webových stránkách projektu. Po vyhodnocení případných oslabení lze při nápravě navázat metodickými listy se specifickým zaměřením na oslabenou oblast motoriky.

Období
01. 06. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TL03000221
Řešitel
PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.
Diagnostika motorické kompetence v pedagogické praxi: identifikace dysprakticky ohrožených dětí mladšího školního věku

Cílem projektu je vytvořit diagnostický prostředek pro stanovení úrovně motorické kompetence u dětí ve věkové kategorii od 6 do 9 let. Bude určen pedagogům 1. stupně základních škol, kteří dosud nemají v rukou neklinický prostředek pro prvotní screening motorické kompetence. Bude realizovatelný v běžné výuce ve školním prostředí pro vyhledávání dětí s motorickými obtížemi, které mohou v těžší formě indikovat dyspraxii klasifikovanou jako specifickou poruchu učení. Vyhodnocení úrovně motorické kompetence i případných oblastí oslabení bude usnadněno vytvořením jednoduchého online programu dostupného na webových stránkách projektu. Po vyhodnocení případných oslabení lze při nápravě navázat metodickými listy se specifickým zaměřením na oslabenou oblast motoriky.

Období
01. 06. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TL03000221
Řešitel
PhDr. Iva Šeflová, Ph.D.
Distributed Artificial Intelligent Systems

The ascent of artificial intelligence in edge computing and the accompanying ascent of cloud storage and computing has swept over Europe without any local winners and, at times, in clear conflict with the European way of life. The cloud paradigm is based on technologies that are dominated by American and Chinese companies. The commercial approach towards privacy of the American companies and the governmental interference of the Chinese companies makes Europe’s dependence these technologies undesirable. At the same time the demand for artificial intelligence is pulled from the current devices that roughly equal the capacity of a laptop towards devices that have a significantly smaller footprint but a much higher prevalence. The highest benefit of using these smaller devices is found when used very close to where reality is sensed or influenced. This calls for small, low cost, distributed devices. These types of devices makes using centralized architectures, such as cloud solutions, less logical and opens the door for a paradigm switch towards distributed thinking (for example peer-to-peer, mesh). This switch also provides Europe with an opportunity to catch up and provide solutions that show European values such as energy efficiency, self organisation and privacy by design. This project builds a consortium that delivers a solution in each of the key application areas of which all smart, AI enabled, components are delivered by European members of the consortium based on the key European values named above.

Období
01. 05. 2021 – 30. 04. 2024
Zdroj
EUK
Kód projektu
101007273-1
Řešitel
doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.
Dopování uhlíkovými částicemi pro přípravu vodivých kompozit se zlepšenými mechanickými vlastnostmi

Hlavním cílem je připravit elektricky vodivé kompozity se zlepšenými mechanickými vlastnostmi pomocí dotování různými částicemi na bázi uhlíku. Grafén (GNs), expandovaný grafit (GE) a grafit (GPs) budou použity jako částicové výztuže epoxidové matrice v kompozitních materiálech na bázi skleněných nebo uhlíkových vláken. GN, GE a GP se velmi liší mikrostrukturou, velikostí a výrobními náklady. Navrhovaný projekt bude zaměřen na vyhodnocení a porovnání funkčních rozdílů kompozit dopovaných GN, GE a GP a také na zkoumání vlivu koncentrace na elektrické a mechanické vlastnosti kompozit. Bude realizován optimální výběr typu uhlíkových částic na základě požadovaných vlastností materiálu a ekonomických výhod.

Období
01. 02. 2022 – 31. 12. 2022
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
SGS-2022-6031
Řešitel
Ing. Blanka Tomková, Ph.D.
Dostavba budovy F2 TUL pro účely specializovaného pracoviště doktorského studijního programu Architektura a urbanismus a jeho vybavení přístroji a nábytkem

Cílem projektu je dostavba budovy F2 TUL pro účely specializovaného pracoviště doktorského studijního programu Architektura a urbanismus a jeho vybavení přístroji a nábytkem.

Období
01. 10. 2017 – 30. 09. 2022
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002681
Web
https://www.tul.cz/univerzita/fua/veda-a-vyzkum/op-vvv/dostavba-budovy-f2-tul/
Řešitel
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura
Elektrostatické zvlákňování a karbonizování ligninu pro elektrochemické aplikace

Tato výzkumná spolupráce se zaměřuje na elektrospinning nanovlákenných ligninových listů a jeho aplikace. Ligninové vrstvy budou připraveny různými technologiemi zvlákňování (střídavý proud, stejnosměrný proud, elektrospinning a silové zvlákňování) a použity jako prekurzor uhlíkového materiálu na biologické bázi, který bude použit jako vysoce výkonný „zelený“ elektrodový materiál pro elektrochemické aplikace. Experimentální zkoušky a studie by měly být základem pro další evropskou spolupráci tohoto nového partnerského konsorcia. Bude použit čistý lignin nebo celkové složení ligninu na biologické bázi a budou zvoleny méně energeticky náročné způsoby výroby. Poprvé bude testováno střídavé elektrospinningové spřádání ligninu.

Období
01. 03. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
8X20003
Řešitel
doc. Ing. Petr Mikeš, Ph.D.
Enhanced In Situ Bioremediation for Contaminated Land Remediation

Projekt Enhanced Inovativní biotechnologie in situ pro kontaminovanou sanaci půdy (EiCLaR) ”integruje biologické a nebiologické procesy s cílem rozšířit přínos udržitelnosti a nákladové efektivity bioremediace in situ (ISBR) na mnohem širší škálu problémů kontaminace půdy. Cílem je pozvednutí biotechnologie na novou úroveň spojením přístupu s nebiologickými procesy se zaměřením na obtížné a/nebo složité směsi a místa kontaminace, vývoj inovativní biotechnologie pro likvidaci kontaminantů a její uvedení na trh, schopné praktického a komerčního nasazení do 3 let po ukončení tohoto projektu.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2024
Zdroj
EUK
Kód projektu
SEP-210657807
Řešitel
Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D.
Enkapsulace bakteriofágů do nanostruktur a jejich využití při výrobě speciálních filtrů s antibakteriální ochranou

Projekt se zaměřuje na vytvoření pokročilého vícevrstevného filtračního materiálu s antibakteriálním účinkem zaměřeným zejména na vysoce rezistentní patogenní bakterie. Antibakteriální vrstva je založena na nanovlákenných nosičích s enkapsulovanými bakteriofágy. Bakteriofágy, neboli fágy, jsou viry specificky napadající a likvidující konkrétní bakterie a představují bezpečnou alternativu antibiotik a antiseptik. Filtrační materiál bude tvořen vrstvami předfiltru, nanovlákenného nosiče bakteriofágů a nanovlákenné vrstvy pro záchyt nanočástic a virů. Cílem projektu je vytvořit nový filtrační materiál pro aktivní eliminaci biologických kontaminantů ve vzduchotechnických aplikacích (např. nemocnice, kanceláře) vedoucí ke zvýšení bezpečnosti prostředí a zamezení šíření patogenů.

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2023
Zdroj
MV
Kód projektu
VB01000025
Řešitel
Ing. Jakub Hrůza, Ph.D.
ESSGIAS – Pokročilé evropské sedačky pro globální inovaci v automobilovém sektoru

Projekt si klade za cíl vyvinout chytré elektronické řešení široce použitelné v oblasti automobilových sedaček. Tato technologie umožňuje využití automatické regulace k dosažení změny tlaku v kontaktní zóně mezi sedákem a sedící osobou. Tato změna se děje plynule bez rušivého pocitu. Může být prováděna uživatelem na základě jeho zásahu nebo automaticky podle zvoleného programového režimu bez jeho vědomí. Její průběh může být pozvolný, periodicky se opakující. Změnu tlaku zajišťuje elektro-pneumatický systém, který se skládá z malého kompresoru, pneumatických ventilů, pneumatického vaku a elektronické řídící jednotky. Tlak v pneumatickém vaku ovlivňuje rozložení tlaku v kontaktní zóně sedáku, zejména velikost tlakových špiček vyskytujících se zpravidla v oblasti sedacích kostí. Zpětnovazebně řízený elektro-pneumatický obvod zajišťuje dostatečně rychlou odezvu na požadavky uživatele nebo řídicího systému.

Období
01. 05. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
LTE120004
Řešitel
doc. Ing. David Cirkl, Ph.D.
European Digital Readiness Strategy for Clothing Studies

Cílem projektu E-DRESS je zlepšit digitální připravenost učitelů, technických pracovníků a vytvořit obsah kurzů v souladu s novými výzvami online/smíšené výuky pro oděvní studium.

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2024
Zdroj
DZS
Kód projektu
2021-1-DE01-KA220-HED-000023124
Řešitel
Ing. Adnan Ahmed Mazari, Ph.D.
European Joint Programme on Radioactive Waste Management – ConCord

Hlavním cílem je zkoumat vliv ozáření na systém zhutněný Ca-Mg bentonit – uhlíková oceli za anaerobních podmínek, ovlivněných teplem do 150°C a zaměřit se na zrychlení rychlosti koroze ve srovnání s neozářeným systémem za anaerobních podmínek v anaerobním boxu. K dispozici bude také doplňkový systém zahřátý na 90 °C. Navrhovaný experimentální program nám navíc umožní studovat schopnost přežití mikroorganismů v extrémních přechodných podmínkách. Druhým cílem je tedy prokázat předpoklad omezené mikrobiálně indukované koroze (MIC) při vysokém stresovém zatížení a posoudit přežitelnost bakterií (regenerovaných ze spor), které se mohou podílet na MIC po skončení přechodných stavů. Navrhujeme hypotézu, že teplo a záření budou mít škodlivější vliv na přežití u vzorků nasycených vodou (a rozptýlených) než u vzorků vysušených.

Období
01. 06. 2021 – 31. 05. 2024
Zdroj
EUK
Kód projektu
847593
Řešitel
Mgr. Kateřina Černá, Ph.D.
European Joint Programme on Radioactive Waste Management – MAGIC

WP MAGIC bude posuzovat vliv několika souběžných chemických procesů (hydrolýza, vícejontové působení (např. síranů a hořčíku), karbonizace) na mechanické vlastnosti cementových materiálů a jejich vývoj. Pracovní skupina navrhuje různé procesy pro posouzení dlouhodobých vlastností materiálů na bázi cementu, včetně hydraulického transientu (období opětovného nasycení vodou z různých geologických prostředí). Bude využívat a stavět na pokrocích dosažených v minulých a současných evropských projektech (zejména WP CEBAMA, PREDIS, ACED, DONUT) a výslovně vyloučí opakování činností prováděných v těchto předchozích nebo probíhajících projektech. Konečným cílem je získat lepší porozumění chemicko-mechanickému stárnutí cementových materiálů vystavených různým reprezentativním chemickým poruchám pocházejícím z prostředí skládek.

Období
01. 06. 2021 – 31. 05. 2024
Zdroj
EUK
Kód projektu
847593
Řešitel
Mgr. Veronika Hlaváčková, Ph.D.
Excellence for Digital Education in Materials Engeneering

Myšlenka projektu DigiMat vzešla z pozorovaného nesouladu mezi digitalizovaným světem současnosti doba a vzdělávací systém, které do značné míry nesplňují současná očekávání. Ve skutečnosti, kritická doba pandemické situace COVID-19 odhalila problémy transformace tradičních forem výuky a učení se digitální cestou, která vznikla v podobě globální vzdělávací krize. I když ICT technologie již jsou přítomné v moderním, inovativním vzdělávání, stále výzkumné, experimentální a technologicky orientované předměty (např materiálové vědy a inženýrství) mohou velmi těžit z podpory pro učitele, kteří je chtějí provádět on-line formovat a uspokojovat vysoké zapojení studentů, motivaci a kreativitu. Navrhovaný projekt má za cíl zvýšit schopnost učitelů vést technologicky orientované předměty/projekty digitálně způsobem orientovaným na studenty. Oddanost učitelů při transformaci svých tříd za účelem distančního vzdělávání vyžaduje vycházet z dobré praxe mezinárodní konsorcium. Kromě toho by přístup k novým formám vzdělávání měl zahrnovat porozumění potřeby a motivátory studentů, které lze vědomě využít ke stimulaci procesu učení. Také se zdá důležité neustále upravovat vyučovaný obsah na úrovni vysokoškolského vzdělávání, pevně jej integrovat s prostředí vědeckého výzkumu.

Období
01. 01. 2022 – 01. 07. 2024
Zdroj
EUK
Kód projektu
KA220-HED-44AF55F1
Řešitel
doc. Ing. Adam Hotař, Ph.D.
Experimentální výzkum budicí funkce flutteru v turbostrojích

Projekt má za cíl prohloubit porozumění flutteru lopatek turbostrojů. Na základě dlouholetých zkušeností navrhovatele projektu v oboru flutteru z NASA GRC je navržena nová kvazistacionární metoda předpovědi flutteru, která předpokládá, že přírůstek tlaku vybuzený dynamikou pohybu lopatky je podstatně menší než změna statického zatížení v důsledku periodicity úhlu náběhu. Rozsah platnosti tohoto předpokladu bude ověřen v oblasti realistických pracovních Strouhalových čísel formou korelací mezi experimentálními daty ze statických měření v kombinaci s výsledky CFD simulací a daty naměřenými na kmitající lopatce. Za tímto účelem se upraví stávající modulární měřicí prostor, aby umožnil zabudování náhonu nuceného kmitání speciálně instrumentovaných lopatek a bylo tak možné měřit nestacionární tlakové aerodynamické zatížení kmitající lopatky společně s charakteristikou nestacionárního úplavu. Navržená metodika umožní jednodušší předpověď budící funkce flutteru nových lopatek tak, aby se výrazně omezil vznik flutteru s následnými škodami na turbostrojích.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
GAČR
Kód projektu
20-11537S
Web
www.gacr.cz
Řešitel
doc. Ing. Petr Šidlof, Ph.D.
Expertní systém pro podporu rozhodování pro realizaci opatření postupné obnovy

Vývoj expertního sytému pro podporu rozhodování pro realizaci opatření postupné obnovy po omezení z důvodu epidemického stavu. Systém bude zpětně vyhodnocovat data a modelovat scénáře pro budoucí zvládání krizí způsobených velmi rizikovými biologickými agens a toxiny. Pro krátkodobé a okamžité hodnocení budou využita data z kontinuálního monitoringu a budou hodnoceny pomocí statistických metod. Dlouhodobé hodnocení bude prováděno pomocí metod umělé inteligence zohledňujících poučení se z průběhu krize či krizí za účelem predikce možného budoucího vývoje. Systém bude definovat, hodnotit a kategorizovat data, jejich kvalitu a důležitost v hodnocení, stanoví jakým způsobem pracovat s nejistotou, a napomůže tím předcházet možným dezinterpretacím či dezinformacím.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2022
Zdroj
MV
Kód projektu
VI04000018
Řešitel
doc. Ing. Jan Šembera, Ph.D.
Flexibilní nástroje pro strategické investice a rozhodování: analýza, oceňování a implementace

Navrhovaný projekt se zaměřuje na rámec kontingentního hodnocení ve spojení s novými numerickými nástroji pro oceňování reálných opcí s cílem posoudit vloženou flexibilitu rozličných investičních příležitostí a výrazně zlepšit rozhodovací proces. V rámci projektu budou nejprve formulovány příslušné problémy oceňování opcí pomocí řídících rovnic či nerovnic. Zadruhé budou analyzovány jednotlivé numerické nástroje vycházející z nespojité Galerkinovy metody a waveletových metod, od jednotlivých jedno-faktorových modelů až po pokročilé vícefaktorové, včetně stochastických parametrů modelu nebo dalších náhodných proměnných, a to vše s ohledem na různé kategorie reálných opcí. Současně s hodnotící procedurou bude věnována pozornost také propojení vlastností vyvinutých numerických schémat s celým rozhodovacím procesem, a to z praktického i teoretického hlediska. Výsledkem daného implementačního postupu bude správná a věcná interpretace investic, zejména s ohledem na případové studie praktického významu.

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2025
Zdroj
GAČR
Kód projektu
22-17028S
Řešitel
RNDr. Mgr. Jiří Hozman, Ph.D.
GEOCAMP – podporou výuky geologie k aktivnímu občanství

The project responds to the following needs and goals of organizations: (1) The need to modernize educational curricula of the sciences according to current challenges and trends and to make educational programmes more attractive for students (teachers to be) and teachers who are interested in further education of pedagogical staff programmes. (2) The need to develop international cooperation which brings space for valuable exchange of experience, approaches, know-how and good practice, as well as a potential for further cooperation on joint projects (e.g. within ERASMUS+ programme).

Období
01. 08. 2021 – 31. 07. 2023
Zdroj
EHP a Norské fondy
Kód projektu
EHP-CZ-ICP-3-017
Web
https://kge.fp.tul.cz/veda-a-vyzkum?view=article&id=118&catid=19
Řešitel
doc. Dr. RNDr. Kamil Zágoršek
Hybridní 3D krytí kožních ran – tvorba plošné hybridní struktury

Myšlenkou tématu je navrhnout a vytvořit prostorově i plošně tvarovanou hybridní textilní strukturu, která se bude používat ke krytí kožních ran. Toto krytí se bude používat na takových částech těla, která jsou geometricky členitá, a je komplikované v těchto místech skládat klasické gázové krytí. Hybridní textilní struktura se bude skládat ze zátažné pleteniny a nanovlákenné vrstvy. Výzkum, který bude realizován v SGS projektu, bude zaměřen na nalezení způsobu nanášení nanovlákenné vrstvy na substrát, kterým bude zátažná pletenina. Tato činnost bude obnášet nejenom tvorbu vhodných „substrátů“, tzn. materiálů pletenin, ale i nalezení způsobu nanášení nanovlákenné vrstvy.

Období
01. 02. 2022 – 31. 01. 2023
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
SGS-2022-6077
Řešitel
doc. Ing. Brigita Kolčavová Sirková, Ph.D.
Hybridní materiály pro hierarchické struktury

Cílem projektu je významně podpořit problémově orientovaný výzkum materiálů. Jedná se o výzkum interdisciplinárního charakteru, který významně napomůže efektivnímu využití výzkumných aktivit TUL a povede k dosažení mezinárodně konkurenceschopné kvality výzkumu v této oblasti. Ke splnění tohoto cíle je výzkumný záměr členěn do tří propojených výzkumných programů: 1. Flexibilní hierarchické struktury 2. Kompozitní materiály a struktury 3. Funkcionalizované nanomateriály. Vývoj a konstrukce nových materiálů a struktur jsou zaměřeny na funkčnost, snižování spotřeby energií a procesních médií, obnovitelné zdroje surovin, ekonomii výroby a užití, ochranu životního prostředí, zpracování odpadů z výroby, zpracování produktů po ukončení cyklu užití, uživatelskou přátelskost resp. humanizaci výrobků. Účelem těchto materiálů je komplexní řešení zahrnující jejich celý cyklus od vzniku, přes užití až po zpracování odpadů. Funkcionalizace povrchů, vývoj struktur a konstrukce hierarchických struktur pro technické aplikace je jednou ze základních podmínek tvorby nových progresivních materiálů s velkou přidanou hodnotou, které budou mít konkurenční výhodu na trhu. Tyto materiály tím budou mít nejvyšší potenciál pro aplikace. Tak bude zajištěno, že získané výsledky výzkumu a vývoje budou mezinárodně prioritní a povedou ke zvýšení nejen mezinárodní prestiže předkladatele projektu, ale především konkurenceschopnosti firem působících v ČR.

Období
01. 01. 2018 – 31. 12. 2022
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000843
Řešitel
prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld
Hybridní materiály pro hierarchické struktury – dílčí FS TUL

Cílem projektu je významně podpořit problémově orientovaný výzkum materiálů. Jedná se o výzkum interdisciplinárního charakteru, který významně napomůže efektivnímu využití výzkumných aktivit TUL a povede k dosažení mezinárodně konkurenceschopné kvality výzkumu v této oblasti. Ke splnění tohoto cíle je výzkumný záměr členěn do tří propojených výzkumných programů: 1. Flexibilní hierarchické struktury 2. Kompozitní materiály a struktury 3. Funkcionalizované nanomateriály.

Období
01. 01. 2018 – 31. 12. 2022
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000843
Řešitel
doc. Ing. Iva Petríková, Ph.D.
Hybridní materiály pro hierarchické struktury – dílčí součást FT

Cílem projektu je významně podpořit problémově orientovaný výzkum materiálů. Jedná se o výzkum interdisciplinárního charakteru, který významně napomůže efektivnímu využití výzkumných aktivit TUL a povede k dosažení mezinárodně konkurenceschopné kvality výzkumu v této oblasti. Ke splnění tohoto cíle je výzkumný záměr členěn do tří propojených výzkumných programů: 1. Flexibilní hierarchické struktury 2. Kompozitní materiály a struktury 3. Funkcionalizované nanomateriály. Vývoj a konstrukce nových materiálů a struktur jsou zaměřeny na funkčnost, snižování spotřeby energií a procesních médií, obnovitelné zdroje surovin, ekonomii výroby a užití, ochranu životního prostředí, zpracování odpadů z výroby, zpracování produktů po ukončení cyklu užití, uživatelskou přátelskost resp. humanizaci výrobků. Účelem těchto materiálů je komplexní řešení zahrnující jejich celý cyklus od vzniku, přes užití až po zpracování odpadů. Funkcionalizace povrchů, vývoj struktur a konstrukce hierarchických struktur pro technické aplikace je jednou ze základních podmínek tvorby nových progresivních materiálů s velkou přidanou hodnotou, které budou mít konkurenční výhodu na trhu. Tyto materiály tím budou mít nejvyšší potenciál pro aplikace. Tak bude zajištěno, že získané výsledky výzkumu a vývoje budou mezinárodně prioritní a povedou ke zvýšení nejen mezinárodní prestiže předkladatele projektu, ale především konkurenceschopnosti firem působících v ČR.

Období
01. 01. 2018 – 31. 12. 2022
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000843
Web
https://www.tul.cz/univerzita/projekty/projekty-op-vvv/hyhi/
Řešitel
prof. Ing. Jiří Militký, CSc.
Hybridní optický vláknový senzor pro snímání hladiny a kvality provozních kapalin vozidel

Cílem projektu je vyvinout hybridní optický vláknový senzorový systém, který umožní jednoduché, spolehlivé a nákladově efektivní snímání úrovně hladiny provozních kapalin vozidel. Systém bude schopen souběžně se snímáním hladiny detekovat i kritické změny kvality těchto kapalin. Provozními kapalinami, na kterých bude navržený systém ověřen, budou základní provozní kapaliny (brzdová kapalina a palivo). Předkládaný projekt má tyto zásadní cíle: o Cíl 1: Vyvinout hybridní optický vláknový senzor pro stanovení objemu tekutin v provozních nádržích vozidel. o Cíl 2: Vybudování nového aplikačního směru společnosti. Další cíle projektu jsou: o Zvýšení inovačního potenciálu společnosti, rozšíření produktového portfolia produktů a služeb. o Posílení spolupráce se stávajícími komerčními partnery. o Získání nových komerčních partnerů a možnost získání nových destinací pro aplikace výsledků projektu.

Období
01. 01. 2021 – 31. 05. 2023
Zdroj
MPO
Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024437
Řešitel
doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.
inherentně Flexibilní Aerogely pro energetiCky Efektivní Struktury (i-FACES)

Aerogely se vyznačují mimořádnou nanoporézní strukturou, která předurčuje jejich využití jako optimální materiály pro tepelnou ochranu. Aerogely jsou však většinou mechanicky křehké a tudíž nevhodné pro tepelnou izolaci geometricky složitých struktur, které vyžadují flexibilitu izolačních materiálů. Místo „vynucení“ flexibility ve struktuře, i-FACES vyvine jednokomponentní „inherentně flexibilní aerogely“ založené na vlastnostech polyolefinů a polyvinylů, které jsou inherentně mechanicky flexibilní za běžných teplotních podmínek. Kromě toho budou vyvinuty pokročilé kompozity s vyvinutými aerogely a „chytrými“ funkcionalitami založenými na termochromních materiálech. Pro zlepšení ekologického dopadu budou pro vývoj aerogelů použity recyklované materiály.

Období
01. 12. 2020 – 30. 04. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TO01000311
Řešitel
doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.
Innovative technology based on constructed wetlands for treatment of pesticide contaminated waters

Cílem projektu je pilotní aplikace sady nových osvědčených technologií založených na pasivních chemických a přírodních (biologických) systémech pro úpravu vody kontaminované POPs z biocidních přípravků. Tyto pesticidy se nacházejí na mnoha místech nejen v Evropě a jsou dlouhodobým zdrojem kontaminace vody, významně omezují její používání, způsobují toxicitu těchto vod živým organismům a člověku a vážně narušují funkci přirozených systémů. Celý proces úpravy vody je založen na synergických účincích různých metod (oxidační redukce, bioakumulace a bioredukce), aby postupně přeměnil kontaminující látky na netoxické nebo významně méně toxické látky, které jsou dlouhodobě biologicky odbouratelné.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
EUK
Kód projektu
LIFE18 ENV/CZ/000374
Řešitel
prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.
Innovative technology based on constructed wetlands for treatment of pesticide contaminated waters

Cílem projektu je pilotní aplikace sady nových osvědčených technologií založených na pasivních chemických a přírodních (biologických) systémech pro úpravu vody kontaminované POPs z biocidních přípravků. Tyto pesticidy se nacházejí na mnoha místech nejen v Evropě a jsou dlouhodobým zdrojem kontaminace vody, významně omezují její používání, způsobují toxicitu těchto vod živým organismům a člověku a vážně narušují funkci přirozených systémů. Celý proces úpravy vody je založen na synergických účincích různých metod (oxidační redukce, bioakumulace a bioredukce), aby postupně přeměnil kontaminující látky na netoxické nebo významně méně toxické látky, které jsou dlouhodobě biologicky odbouratelné.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
EUK
Kód projektu
LIFE18 ENV/CZ/000374
Řešitel
prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.
Innovative technology based on constructed wetlands for treatment of pesticide contaminated waters

Vlastní dofinancování TUL pro projekt LIFEPOPWAT.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
Kód projektu
LIFE18 ENV/CZ/000374
Řešitel
prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.
Inovace krizového řízení pobytových sociálních služeb pro seniory

Cílem je na základě kvalitativního výzkumu a pilotního ověření ve spolupráci s externím AG zpracovat inovační metodiku krizového řízení pobytových sociálních služeb pro seniory. Metodika bude založená na kvalitativních datech reflektujících prožívání krize u jejích aktérů (pracovníků, klientů). Výzkum se zaměří na reflektování krizových situací v sociál. službách pro seniory v souvislosti s řízením těchto služeb na všech úrovních managementu (top, střední, nižší). Tematicky výzkum využije aktuální zkušenosti aktérů z poskytování služeb v r. 2020 s ohledem na Covid-19. Metodika bude založená na reálné zkušenosti a připravena k replikaci a širokému využití ve všech službách pro seniory v ČR. Cílem je prezentace a propagace metodiky prostřednictvím 5 workshopů, 2 článků, konference, edukace.

Období
01. 05. 2021 – 30. 04. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TL05000664
Řešitel
PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.
Inovace krizového řízení pobytových sociálních služeb pro seniory

Cílem je na základě kvalitativního výzkumu a pilotního ověření ve spolupráci s externím AG zpracovat inovační metodiku krizového řízení pobytových sociálních služeb pro seniory. Metodika bude založená na kvalitativních datech reflektujících prožívání krize u jejích aktérů (pracovníků, klientů). Výzkum se zaměří na reflektování krizových situací v sociál. službách pro seniory v souvislosti s řízením těchto služeb na všech úrovních managementu (top, střední, nižší). Tematicky výzkum využije aktuální zkušenosti aktérů z poskytování služeb v r. 2020 s ohledem na Covid-19. Metodika bude založená na reálné zkušenosti a připravena k replikaci a širokému využití ve všech službách pro seniory v ČR. Cílem je prezentace a propagace metodiky prostřednictvím 5 workshopů, 2 článků, konference, edukace.

Období
01. 05. 2021 – 30. 04. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TL05000664
Řešitel
PhDr. Kateřina Thelenová, Ph.D.
Inovativní metody průzkumu a sanace vertikálně stratifikované anorganické kontaminace podzemních vod – AnReMon

Cílem projektu je vyvinutí inovativní sanační technologie pro lokality s anorganickým typem znečištění podzemních vod. Základní myšlenkou je propojení detailního studia vertikální stratifikace kontaminantu ve zvodni (Funkční vzorek zařízení pro měření vertikální stratifikace anorganické kontaminace umožňující přesnou lokalizaci fázového rozhraní) s následnou odbornou studií přirozené vertikální stratifikace anorganické kontaminace ve zvodni. Současně bude sestaveno zařízení pro inovativní technologii in situ injektáže direct-push, kterým bude aplikována sanační směs vyvinutá na základě výsledků laboratorních pokusů. Všechny vyvinuté technologie budou aplikovány, optimalizovány a ověřeny přímo na lokalitě. Výsledky projektu zásadně zvýší konkurenceschopnost všech spoluřešitelů na trhu.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW03010511
Řešitel
Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D.
Inovativní technologie enkapsulace skel

Projekt bude zaměřen na vývoji zcela inovativní technologie enkapsulace skel pro automobily, u které bude využitý potenciál pokročilých výrobních procesů (např. plazmatické technologie) a progresivních polymerních materiálů, které budou cíleně modifikovány pro získání maximální adheze k modifikovanému povrchu skla. Těžištěm projektu bude odbourání v současnosti používaných chemicky agresivních primerů a nahrazení jinou fyzikální metodou efektivní modifikace povrchu skla před enkapsulací polymerem. Nově vyvinutá výrobní technologie nejen že umožní snížit časové a energetické požadavky na produkci enkapsulovaných skel, ale zvýší i efektivitu výroby při zvýšení stability procesu (snížení zmetkovitosti) a v důsledku tak zajistí jak ekologicky čistší výrobu, tak i významné ekonomické přínosy.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010448
Řešitel
Ing. Martin Seidl, Ph.D.
Inteligentní filtrace terciárního čištění odpadních vod pomocí super textilií a nano membrán

Cílem první etapy projektu je výzkum a vývoj dvou nových hi-tech textilií (sandwichového a kobercového typu) s využitím pro “hrubou” filtraci částic větších než 5 μm a dosažením průtoku 2,5 l/s*m2 při tlakovém spádu 1,5 – 3 kPa které budou použitelné pro současná filtrační zařízení v diskové resp. bubnové konfiguraci vyráběná IN-EKO. Cílem druhé etapy je výzkum a vývoj mikrofiltrační membrány s nanovlákennou vrstvou pro záchyt částic větších než 300 nm a se střední hodnotou průtoku 0,1 l/s*m2 dosahovaném při tlakovém spádu 10-30 kPa. A dále pak je cílem i výzkum a vývoj filtračního zařízení s uplatněním mikrofiltrační membrány, které bude dosahovat výkonu až 5 m3/hod. recyklované vody pro další technická využití.

Období
01. 01. 2020 – 31. 10. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010306
Řešitel
prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc.
Inteligentní filtrace terciárního čištění odpadních vod pomocí super textilií a nano memebrán

Cílem první etapy projektu je výzkum a vývoj dvou nových hi-tech textilií (sandwichového a kobercového typu) s využitím pro “hrubou” filtraci částic větších než 5 μm a dosažením průtoku 2,5 l/s*m2 při tlakovém spádu 1,5 – 3 kPa které budou použitelné pro současná filtrační zařízení v diskové resp. bubnové konfiguraci vyráběná IN-EKO. Cílem druhé etapy je výzkum a vývoj mikrofiltrační membrány s nanovlákennou vrstvou pro záchyt částic větších než 300 nm a se střední hodnotou průtoku 0,1 l/s*m2 dosahovaném při tlakovém spádu 10-30 kPa. A dále pak je cílem i výzkum a vývoj filtračního zařízení s uplatněním mikrofiltrační membrány, které bude dosahovat výkonu až 5 m3/hod. recyklované vody pro další technická využití.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010306
Řešitel
prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc.
Inteligentní systém služeb na podporu zdraví

Cílem projektu je vývoj integrovaného řešení inteligentní ortézy s multisenzorovým systémem pro sběr pohybových dat, která budou sloužit jednak lékařům pro hodnocení rehabilitačního procesu, jednak pacientům pro zpětnou vazbu a motivaci prostřednictvím vážných her. Záměrem je využití v dlouhodobé domácí rehabilitaci zejména pro stárnoucí populaci s diagnostikovanou sarkopenií a případně demencí. Softwarové vybavení umožní kvantitativní evaluaci procesu rehabilitace v dlouhodobém horizontu. Cílem je system vyvinout v česko-taiwanské spolupráci a otevřít si tak možnosti přístupu k rozsáhlejším zahraničním trhům. Tato nová technologie je koncipována jako globální obchodní projekt, počítá se minimálně s anglickou, čínskou a českou jazykovou verzí.

Období
01. 02. 2022 – 01. 01. 2025
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TM03000048
Řešitel
doc. Ing. Josef Černohorský, Ph.D.
Inteligentní systém služeb na podporu zdraví – ostatní zdroje

Cílem projektu je vývoj integrovaného řešení inteligentní ortézy s multisenzorovým systémem pro sběr pohybových dat, která budou sloužit jednak lékařům pro hodnocení rehabilitačního procesu, jednak pacientům pro zpětnou vazbu a motivaci prostřednictvím vážných her. Záměrem je využití v dlouhodobé domácí rehabilitaci zejména pro stárnoucí populaci s diagnostikovanou sarkopenií a případně demencí. Softwarové vybavení umožní kvantitativní evaluaci procesu rehabilitace v dlouhodobém horizontu. Cílem je system vyvinout v česko-taiwanské spolupráci a otevřít si tak možnosti přístupu k rozsáhlejším zahraničním trhům. Tato nová technologie je koncipována jako globální obchodní projekt, počítá se minimálně s anglickou, čínskou a českou jazykovou verzí.

Období
01. 02. 2022 – 01. 01. 2025
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TM03000048
Řešitel
doc. Ing. Josef Černohorský, Ph.D.
iTEM – Zlepšování výuky učitelů matematiky

Jedním z dílčích cílů projektu iTEM – Zlepšování výuky učitelů matematiky je rozvíjet a zintenzivňovat plodnou spolupráci mezi zaměstnanci Katedry matematiky a didaktiky matematiky Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci a kolegy z Fakulty pedagogiky a umění NORD Univerzity v Bodo v oblasti zlepšování výuky matematiky na obou partnerských univerzitách. Projekt má dva hlavní cíle. Prvním cílem projektu je připravit studenty – budoucí učitele, aby zvládli výzvy vzrůstající diverzity (včetně začleňování Romů) studentů ve třídě. Druhým cílem je připravit studenty – budoucí učitele, aby zvládli problémy spojené s používáním digitálních nástrojů jako předmětu i jako nástroje pro výuku.

Období
01. 08. 2020 – 31. 07. 2023
Zdroj
DZS
Kód projektu
EHP-CZ-ICP-2-018
Web
https://kmd.fp.tul.cz/cs/activities/item
Řešitel
Mgr. Daniela Bímová, Ph.D.
Kdo je ten zodpovědný? Propojení přeměny organochlorových sloučenin s konkrétními bakteriálními populacemi

Organochlorové sloučeniny, například chloretheny a polychlorované bifenyly, stále představují závažný environmentální problém díky stávající nebo potenciální kontaminaci půdy a zdrojů pitné vody. V minulosti byla mikrobiální degradace organochlorových sloučenin důkladně studována, avšak stále máme velké mezery ve znalostech o distribuci biodegradačních genů organochlorových sloučenin na kontaminovaných lokalitách a jejich propojení s fylogenetickou informací konkrétních bakteriálních taxonů. Cílem tohoto projektu je proto popsat distribuci biodegradačních funkcí a fylogenetický původ bakterií, které tyto funkce nesou. Konkrétně se chceme zaměřit na: vzorce distribuce vybraných biodegradačních genů (bphA a rdhA) v mikrobiálních společenstvech na kontaminovaných lokalitách a jejich propojení s fylogenetikou; roli extrachromozomální DNA v distribuci bidegradačních genů v životním prostředí; objasnění schopnosti bakteriálních konsorcií přizpůsobit se zvýšeným koncentracím organochlorových sloučenin regulací a šířením konkrétních rdhA genů.

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2024
Zdroj
GAČR
Kód projektu
22-00150S
Řešitel
RNDr. Alena Ševců, Ph.D.
Keramika se schopností snímání pro vysokoteplotní aplikace

Hlavním cílem projektu je vyvinout novou skupinu funkčních materiálu založených na oxidu CMCs pro jednotlivé části a komponenty používané ve vysokoteplotních aplikacích.

Období
01. 05. 2020 – 30. 04. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TH71020002
Řešitel
Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D.
Kompaktní filtrační patrona pro aplikaci v systémech filtrace vody a přípravy nápojů a potravin

Cílem zamýšleného projektu je nahrazení komerčních typů filtračních patron kompaktní filtrační patronou sestávající ze sorpční porézní komponenty s příměsí aktivního uhlíku pro adsorpci chemických látek a filtrační vložky využívající nanovlákennou strukturu pro záchyt biologické kontaminace způsobené např. haváriemi vodovodních řádů. Předpokládaným výstupem je tedy nový typ filtračního elementu vyznačující se nižšími náklady a vyšší průtočností, oproti stávajícím výrobkům.

Období
01. 01. 2019 – 30. 09. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TH04030511
Řešitel
Ing. Michal Komárek, Ph.D.
Kompozita zesílená uhlíkovými vlákny plněná grafénem/grafitem určená zejména pro ochrannou schránku baterií v autech s elektrickým pohonem

Cílem je vývoj nového kompozitního materiálu určeného primárně jako konstrukční materiál pro tvorbu odlehčené multifunkční schránky elektrických baterií pro vozidla s elektrickým pohonem. Kompozitní materiál bude zajištovat: nízkou hmotnost, vysoké specifické mechanické vlastnosti včetně rázové houževnatosti a odolnosti vůči vibracím, efektivní řízení tepelných poměrů ve schránce, delší životnost, požární bezpečnost, omezení statického nabíjení, odolnost proti korozi, elektromagnetickou kompatibilitu a vysoký odpor proti pronikání vody a vodních par. Kompozitní materiál bude složen z epoxidové matrice se zesílením uhlíkovými multifilamenty s vhodně aktivovaným povrchem plněné vodivými uhlíkovými částicemi na bázi grafénu a expandovaného grafitu optimalizované velikosti a koncentrace.

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TM03000010
Řešitel
doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.
Kontrola kvality a rozměrových tolerancí při stavbě pohledových i strukturálních skupin karoserií, kabin a podvozkových částí založená na metodách numerické simulace – virtuální továrna

Cílem projektu je přispět ke všeobecnému zvýšení konkurenceschopnosti participujících subjektů a vypracovat vhodné metodiky zaměřené na využívaní numerických simulací technologií výrobních procesů a tím umožnit optimalizaci reálných výrobních postupů, snižování výrobních nákladů a přispět tak ke všeobecnému zvýšení konkurenceschopnosti průmyslových subjektů. Mezi hlavní rysy předkládaného projektu lze zařadit vytvoření komplexního numerického modelu virtuálního dvojčete pro oblast řešení procesu výroby sestav samonosných karoserií, kabin, ale i podvozkových částí a jejich hlavních podsestav a skupin (např. sestavy dveří, střechy atd.), tzn.vývoj metodiky řešení a její validace, včetně zafixování metodik numerických simulací procesů nýtování, lepení a vytvrzování karoserií.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW03010197
Řešitel
doc. Ing. Pavel Solfronk, Ph.D.
Kvalita sociálního klimatu učitelských sborů základních a středních škol a možné intervence

Cílem projektu je vytvořit systémový model diagnostiky a intervencí týkajících se vztahů ve sboru a kvality řízení pro síť českých základních a středních škol v Libereckém kraji. Smyslem je podpora a pomoc škole a učitelům v oblasti vztahů uvnitř školy. Dílčími cíli jsou: 1. Využít výstupů základního výzkumu GA ČR 16-10057S “Stabilita a proměny učitelských sborů ZŠ“ při tvorbě metodiky diagnostiky sociálního klimatu učitelských sborů. 2. Vytvořit metodiku obecných a specifických intervencí pro podporu rozvoje jednotlivých škol v oblasti vztahů a vedení lidí. 3. Diagnostikovat stav klimatu učitelských sborů ZŠ a SŠ v Liberci a Libereckém kraji. 4. Využít zjištěná data z diagnostických fází k ověření účinnosti intervencí – aplikovaný výzkum metodou experimentu.

Období
01. 05. 2020 – 31. 10. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TL03000035
Řešitel
Mgr. Andrea Rozkovcová, Ph.D.
Kvalita sociálního klimatu učitelských sborů základních a středních škol a možné intervence VZ k 14224

Cílem projektu je vytvořit systémový model diagnostiky a intervencí týkajících se vztahů ve sboru a kvality řízení pro síť českých základních a středních škol v Libereckém kraji. Smyslem je podpora a pomoc škole a učitelům v oblasti vztahů uvnitř školy. Dílčími cíli jsou: 1. Využít výstupů základního výzkumu GA ČR 16-10057S “Stabilita a proměny učitelských sborů ZŠ“ při tvorbě metodiky diagnostiky sociálního klimatu učitelských sborů. 2. Vytvořit metodiku obecných a specifických intervencí pro podporu rozvoje jednotlivých škol v oblasti vztahů a vedení lidí. 3. Diagnostikovat stav klimatu učitelských sborů ZŠ a SŠ v Liberci a Libereckém kraji. 4. Využít zjištěná data z diagnostických fází k ověření účinnosti intervencí – aplikovaný výzkum metodou experimentu.

Období
01. 05. 2020 – 31. 10. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TL03000035
Řešitel
Mgr. Andrea Rozkovcová, Ph.D.
Kvalitnější a energeticky efektivnější výroba kabelů s využitím pokročilých materiálů a nanotechnologií

Cílem projektu je uplatnění pokročilých (nano)materiálů pro zásadní zlepšení nástrojů používaných v technologickém procesu výroby kabelů. Budou zkoumány, vyvinuty a prakticky ověřeny speciální tenké vrstvy aplikované na funkční části nástrojů, které sníží tribologické ztráty energie při formování komponent kabelů (drátů, svazků), sníží ztráty strategických materiálů otěrem a celkově výrazně zpřesní a zefektivní výrobu.

Období
01. 01. 2019 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TH04020240
Řešitel
doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.
Limitní faktory pro přežití a proliferaci mikrobiálních společenstev, významných pro korozi bariér hlubinného úložiště radioaktivních odpadů

Cílem projektu bude stanovení hodnot fyzikálních faktorů limitujících přežívání a proliferaci přirozené mikroflóry hlubinných vod či bentonitu a navržení jednotné metodiky, která umožní efektivní stanovení limitních hodnot i u jiných typů bentonitů a vod studovaných v budoucnosti. Projekt bude řešit především vliv tlaku, teploty, ionizujícího záření a dostupnosti vody a živin, jakožto nejdůležitějších faktorů negativně ovlivňujících přežívání mikroorganismů v prostředí úložiště. Hodnoty limitních faktorů budou testovány na jednom českém kandidátním bentonitu pro koncept hlubinného úložiště a zároveň na referenčním přečištěném bentonitu Nanocor s přesně definovaným chem. složením a bez přirozené mikroflóry. Výstupem bude i příslušný funkční vzorek, ověřená technologie a publikace výsledků.

Období
01. 06. 2019 – 31. 05. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TK02010169
Řešitel
Mgr. Kateřina Černá, Ph.D.
Mechanismy řízení CxI TUL s důrazem na zvýšení kvality výsledků R&D&I činností

Realizací projektu budou inovovány mechanismy řízení CxI TUL. Projekt chce zohlednit nové prostředí pozměněné novelami řady zákonů a 5-leté zkušenosti s provozováním infrastruktury. Zároveň reaguje na nové požadavky kladené na výzkumná pracoviště a zaměří se např. na získání „HR Award“ či na vytvoření a aplikaci nové metody hodnocení kvality osob, pracovišť a procesů. Projekt si dává za cíl zejména zvýšit objem a kvalitu výsledků R&D&I činností na CxI TUL a rychlost jejich uplatnění v praxi.

Období
01. 02. 2018 – 31. 12. 2022
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006198
Řešitel
prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs
Membránové neporézní systémy pro textilní aplikace

Projekt je zaměřen na membránové paropropustné neporézní systémy určené pro textilní aplikace. Cílem je připravit a otestovat tenké membrány z kompozitních materiálů, které splňují požadavky na životnost, ekologičnost a užitné vlastnosti textilií. Projekt je založen na speciální technologii přípravy velmi tenkých membrán s obsahem nanovláken a potenciálně zajímavými užitnými vlastnostmi. Tato na TUL nově vyvinutá technologie bude využita pro aplikaci různých polymerních matric na zejména polyamidová nanovlákna. Jako polymerní matrice budou využívány polymery s potenciálně zajímavými transportními a separačními vlastnostmi, jako je polyvinylalkohol, polyuretan, geopolymer či nanocelulóza. Tyto materiály polymerní matrice budou kombinovány a chemicky modifikovány na základě zvolených aplikací a dílčích experimentálních výsledků. Plánováno je také zvýšit užitnou hodnotu připravených vrstev pro oděvní membrány například pomocí antibakteriální úpravy a enkapsulace aktivních složek. Současně proběhne vývoj metodiky pro laminaci připravené membrány na povrch běžné textilie.

Období
01. 02. 2022 – 31. 01. 2023
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
SGS-2022-6069
Řešitel
Ing. Blanka Tomková, Ph.D.
Mezinárodní výzkumné laboratoře

Předkládaný projekt přidává do existujícího Strategického plánu CxI jeden nový strategický cíl: zakládat výzkumná pracoviště společná se zahraničním partnerem. Při implementaci projektu budou nejprve zpracovány manuály na témata: jak vybrat vhodného partnera pro společné výzkumné pracoviště, jak postupovat při vytváření společných výzkumných pracovišť a jak provozovat a řídit společné výzkumné pracoviště. Tyto návodné dokumenty budou vznikat v součinnosti se stávajícími a také s novými partnery zejména ze zakládajících zemí EU. V další fázi implementace projektu bude správnost a funkčnost těchto dokumentů ověřena pilotním založením dvou společných výzkumných laboratoří. Zakládání takových společných pracovišť má řadu odborných témat jako je komplementarita expertních kompetencí partnerů, mezioborovost, synergie apod. Bude třeba řešit také řadu legislativních, organizačních a kompetenčních problémů. To vše v bilaterálním vztahu partnerů ze dvou různých zemí. Jako součást plnění těchto specifických cílů projektu proběhne řada vzdělávací akcí pro stávající i nové výzkumné, manažerské a administrativní pracovníky. Všechny plánované vzdělávací akce jsou zaměřeny na rozvoj dovedností a kompetencí potřebných k získávání zahraničních partnerů, k udržování a k rozvoji intenzity mezinárodních vztahů ve vědě a výzkumu s důrazem na jejich nejvyšší úrovni, tj. zakládání a udržitelném provozování společných mezinárodních pracovišť.

Období
01. 03. 2020 – 30. 06. 2023
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014685
Řešitel
Mgr. Adam Blažek, MBA
Mikrostrukturální zobrazování jako nástroj pro modelování vlákenných materiálů (μ-CT GOALS)

Předpovídání technických vlastností vlákenných materiálů na základě jejich mikrostrukturálních parametrů se časem vyvinulo jako jeden z náročných úkolů v oblasti vědy a techniky. Dosavadní teoretické modely vyvinuté na základě strukturálních parametrů vlákenných systémů připouštějí mnoho předpokladů a přiblížení nutných k usnadnění příslušné matematiky a výpočtů. Tento projekt navrhuje nový systém modelování, který závisí na vytvoření 3D digitální rekonstrukce mikrostruktury vlákenného systému s využitím progresivní počítačové tomografie (CT). Tato práce je unikátní v modelování mechanického chování vlákenných systémů (počínaje textilní přízí jako 1D strukturou a rozvojem metod pro 2D a 3D struktury) založeném na přímém měření ze získané rekonstrukce obsahující množstvím strukturních detailů, které byly v tradičních modelech zanedbávány nebo předpokládány jako nadbytečné. Tento projekt bude vyvíjet algoritmy analýzy obrazu pro získání 3D segmentace strukturních elementů a bude vyvíjet nové experimentální nástroje, které umožní CT zobrazování materiálu pod různými zatíženími a bude zaznamenávat jeho 4D deformační změny. Vyvinuté modely budou dosahovat nejenom hlubšího porozumění mechanického chování systémů, ale také umožní návrh a vývoj nových materiálů s řízenou mikrostrukturou. Navíc, v rámci projektu bude vytvořena a zavedena databáze typu “open access” pro 3D reprezentace vlákenných struktur, která povzbudí další mezinárodní spolupráci a pokrok v této oblasti. Navrhovaný projekt také vytvoří podmínky pro hlubší a udržitelnou spolupráci mezi naší institucí a americkým partnerem, která přesáhne dobu trvání projektu. Tato spolupráce se hmatatelně projeví ve společných publikacích v prestižních časopisech, výměnách student a zaměstnanců, transferu znalostí a technologií, společně organizovaných konferencích a podávaných společných žádostech o výzkumné granty.

Období
01. 01. 2019 – 31. 12. 2022
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
LTAUSA18135
Řešitel
doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.
Modernizace a upgrade VVI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost – VZ

Navrhovaný projekt přímo navazuje na program stávající výzkumné infrastruktury NanoEnviCz a doplňuje ji v oblasti kriticky chybějícího přístrojového vybavení a expertíz. Pořízení nových přístrojů posílí výzkumný potenciál infrastruktury a povede k úspěšnému splnění vědeckých cílů zaměřených na syntézu, komplexní charakterizaci, optimální nastavení funkčních vlastností a objasnění možných aplikací nanomateriálů v rámci ochrany životního prostředí a při stanovení jejich potenciální nebezpečnosti.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015586
Řešitel
Mgr. Pavel Hrabák, Ph.D.
Modernizace a upgrade VVI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost.

Navrhovaný projekt přímo navazuje na program stávající výzkumné infrastruktury NanoEnviCz a doplňuje ji v oblasti kriticky chybějícího přístrojového vybavení a expertíz. Pořízení nových přístrojů posílí výzkumný potenciál infrastruktury a povede k úspěšnému splnění vědeckých cílů zaměřených na syntézu, komplexní charakterizaci, optimální nastavení funkčních vlastností a objasnění možných aplikací nanomateriálů v rámci ochrany životního prostředí a při stanovení jejich potenciální nebezpečnosti.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015586
Řešitel
Mgr. Pavel Hrabák, Ph.D.
Modularita zemědělských strojů s podporou pokročilých výrobních technologií

Cílem projektu je inovace modularity zemědělského stroje s využitím komplexního systému pro simulace a verifikace konstrukčních řešení stroje využívajícího dlátového a diskového uspořádání nástrojů pro zpracování půdy. Systém bude optimalizovat a inovovat stávající nastavení konstrukčního řešení tak, aby došlo k minimalizaci hmotnosti konstrukce stroje při započítání materiálových možností řešení. Snížení hmotnosti konstrukce umožní a výrazně zlepší použití strojů o větším záběru a tím zpracování větších ploch při jednom přejezdu za současného snížení podílu utužení půdních ploch, snižující nasákavost vodou, a snížení celkové energetické náročnosti zpracování půdy. Ověření a testování bude prováděno na stroji osazeném z jednotlivých modulů konstrukčního upořádání. Cíle projektu jsou v souladu s národní strategií RIS3, KET a národními prioritami orientovaného výzkumu.

Období
01. 08. 2019 – 31. 12. 2022
Zdroj
MPO
Kód projektu
FV40207
Řešitel
doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.
Modulární multisenzorický profesní oděv k řízení rizika, ochraně zdraví a bezpečnosti členů IZS pomocí metod uměléinteligence

Cílem projektu je navrhnout multisenzorový monitorovací systém založený na umělé inteligenci určený ke snížení rizika, ochraně zdraví a bezpečnosti členů IZS v reálném čase. Systém Smart profesních oděvů rovněž umožní dálkové sledování nositelů na stanovišti velitele při běžných i CBRN incidentech v obtížně dostupném terénu pro zlepšení rozhodování velitele. Systém se bude sestávat z modulárního profesního oděvu pro členy IZS, který zajistí optimální termofyziologický, senzorický a ergonomický komfort nositele a bude osazen modulárním telemetrickým multisenzorovým systémem, který umožní v reálném čase monitoraci a inteligentní adaptivní vyhodnocení zdravotního stavu a environmentální zátěže nositele na základě jeho osobního profilu vytvořeného s využitím metod umělé inteligence.

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2025
Zdroj
MV
Kód projektu
VJ02010031
Web
https://www.isvavai.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=VJ02010031
Řešitel
doc. Ing. Antonín Havelka, CSc.
Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení

Není pochyb o tom, že autonomní vozidla změní svět logistiky. Vedle internetu věcí a robotiky jsou to právě autonomní vozidla, která patři mezi tři nejvýznamnější inovační trendy v logistice po roce 2022. Autonomní vozidla, resp. autonomní logistika proto v posledních letech vyvolaly velký výzkumný, odborný i obchodní zájem, který se projevil zejména v aplikacích orientovaných na dopravu osob a nákladu po komunikacích nebo v uzavřených zónách. To však znamená, že existují významné výzvy k uplatňování autonomních technologií pro automatizované logistické, transportní a speciální operace v obecném terénu, na staveništích, na nezpevněných plochách apod. Cílem tohoto projektu je proto vyvinout konkurenceschopné autonomní akumulátorové užitkové vozidlo právě pro tyto náročné podmínky a posunout ČR na čelní místo v této oblasti s významným inovačním potenciálem. Aby se zajistil u autonomních užitkových vozidel jejich efektivní, bezpečný a robustní pohyb v terénu i za nepříznivých podmínek, bude v rámci tohoto projektu řešen multi-profesním přístupem rozsáhlý soubor vědeckovýzkumných problémů spojených s oblastmi jako např. modulární architektura podvozkové části využívající tzv. lehké konstrukce, pohony a akumulátory pro autonomní užitková elektro-vozidla či výzkum v oblasti systémů řízení autonomních užitkových elektrovozidel využívající smíšenou realitu nebo internet věcí pro součinnost s dalšími subjekty. Tyto vědecko-výzkumné domény se proto zákonitě staly jednotlivými výzkumnými záměry, které díky jejich vzájemnému propojení a koordinaci v průběhu projektu dovedou řešitelský tým k realizaci prototypu vozidla pro řešení úloh logistiky 21. století. Výsledné modulární autonomní užitkové elektrovozidlo tak podpoří nezvratitelnou transformaci logistiky tím, že inovativním řešením založeným na využití současných i budoucích vědeckých poznatků přispěje k vyšší produktivitě při transportu nákladů, k vyšší úrovni bezpečnosti a v neposlední řadě i k nižším dopadům na životní prostředí.

Období
01. 09. 2018 – 31. 12. 2022
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007293
Řešitel
doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.
Modulární soustava pro úpravu domovních odpadních vod

Projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj soustavy pro čistírny domovních odpadních vod. Soustava bude sestávat z čistírny odpadních vod, sítové filtrace a řídicího systému navržených tak, aby proces čištění bez doplňků splňoval třídu PZV NV č. 57/2016 Sb. a umožňoval i případné druhotné použití. Bude určena pro ČOV o výkonu 0,25 – 6 m3/den využitelné tam, kde není možné odpadní vody napojit na kanalizaci, nebo kde je nutno vyčištěnou odpadní vodu akumulovat pro druhotné použití.

Období
01. 07. 2021 – 31. 05. 2023
Zdroj
MPO
Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026360
Řešitel
prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc.
Molecular Design of Polymers for Biomedical Applications (MEDIPOL)

The EU-funded MEDIPOL project is an integrated 4-year programme of knowledge transfer and networking, between six partners with complementary expertise, to design and develop new polymer-based materials for advanced biomedical applications, targeting soft tissues, especially the eye and dermal wounds. There are clear similarities between ocular and dermal sites; understanding these analogies facilitates the design of, for example, corneal bandages, ophthalmic dry eye therapies and effective burn and wound dressings with increased effectiveness. MEDIPOL’s knowledge transfer programme will train 49 professionals as future leaders in academia and industry. The specific major problems being targeted relate to vision and mobility, increasingly critical issues worldwide in healthcare systems that have the task of managing the socio-economic aspects of ageing populations.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2024
Zdroj
EUK
Kód projektu
871650
Řešitel
doc. Ing. Petr Mikeš, Ph.D.
Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR

Hlavním cílem projektu je zjistit, jaké jsou možnosti a limity rozvoje environmentálně udržitelného a sociálně dostupného participativního bydlení v ČR. Chceme: 1) konceptualizovat participativní bydlení pro ČR: identifikovat hlavní formy a navrhnout systémová řešení rozvoje sociální inovace v různých kontextech 2) zjistit, jak potřeby a zájmy aktérů bydlení ovlivňují naplňování environmentálních, sociálních a ekonomických cílů participativního bydlení a navrhnout metodické postupy efektivní regulace pro obce 3) navrhnout a testovat principy a nástroje pro správu v modelových typech participativního bydlení 4) aplikovat výstupy v 6 zapojených městech např. do zadávací dokumentace pro konkrétní lokality nebo do programu rozvoje environmentálního a dostupného participativního bydlení.

Období
01. 02. 2021 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
SS03010221
Web
ul.cz/univerzita/fua/veda-a-vyzkum/tacr-2/
Řešitel
Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D.
Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR, Masarykova univerzita (TAČR) – VZ17943

Hlavním cílem projektu je zjistit, jaké jsou možnosti a limity rozvoje environmentálně udržitelného a sociálně dostupného participativního bydlení v ČR. Chceme: 1) konceptualizovat participativní bydlení pro ČR: identifikovat hlavní formy a navrhnout systémová řešení rozvoje sociální inovace v různých kontextech 2) zjistit, jak potřeby a zájmy aktérů bydlení ovlivňují naplňování environmentálních, sociálních a ekonomických cílů participativního bydlení a navrhnout metodické postupy efektivní regulace pro obce 3) navrhnout a testovat principy a nástroje pro správu v modelových typech participativního bydlení 4) aplikovat výstupy v 6 zapojených městech např. do zadávací dokumentace pro konkrétní lokality nebo do programu rozvoje environmentálního a dostupného participativního bydlení.

Období
01. 02. 2021 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
SS03010221
Web
https://www.tul.cz/univerzita/fua/veda-a-vyzkum/tacr-2/
Řešitel
Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D.
MultiTex – Pokročilé smart textilie s multifunkčními účinky pro zkvalitnění profesních a funkčních oděvů v rizikovém prostředí – VZ

Projekt bude realizovat pokročilé chytré textilie s multifunkčními účinky pro zkvalitnění funkčních a profesních oděvů. Řada pracovníků v lehkém i těžkém průmyslu, lesnictví, strojírenství či zdravotnictví je vystavena rizikovým faktorům, jako je vysoká teplota, vibrace, či hluk. Projekt řeší trvalou integraci vybraných elektronických prvků, jako jsou senzory teploty, vibrací a hluku, do 1. vrstvy funkčních oděvů za účelem včasné indikace překročení stanovených hodnot tak, aby nedocházelo k poškození zdraví uživatelů. Systém umožní yhodnocení a upozornění uživatele na překročení limitů integrovanými stavovými LED. Funkční oděv s integrovaným el. subsystémem bude navržen a realizován tak, aby splňoval požadavky na uživatelský komfort a byl dostatečně odolný z hlediska údržby.

Období
01. 04. 2021 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW03010095
Řešitel
doc. Ing. Antonín Havelka, CSc.
MŽP – Innovative technology based on constructed wetlands for treatment of pesticide contaminated waters

Dofinancování projektu LIFEPOPWAT of Ministerstva životního prostředí ČR.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
MŽP
Kód projektu
MZP/2019/320/1471
Web
https://cxi.tul.cz/lifepopwat
Řešitel
prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.
Nanočástice elementárního železa a cyklodextriny – jejich synergický účinek pro čištění vod

Nanočástice elementárního železa (NZVI) se řadí mezi nejdůležitější nanostruktury pro sanaci životního prostředí. Hlavním cílem tohoto projektu je NZVI funkcionalizovat cyklodextriny (CD), které jsou v poslední době považovány za vynikají í, ekologické a levné sorbenty toxických látek. Funkcionalizace NZVI pomocí CD či jejich derivátů a polymerů může nejen zlepšit stabilitu a dispergovatelnost nanočástic železa, ale také komplexovat toxické kontaminanty uvnitř kavity CD a dále je redukovat prostřednictvím NZVI na méně toxické produkty. Nízká selektivita, která se řadí mezi jednu z největších nevýhod NZVI, by tímto způsobem mohla být překonána. Povrchová úprava pomocí CD může také zlepšit reaktivitu NZVI vůči perzistentním organickým sloučeninám (tzv. POPs), které jsou za standardních podmínek s NZVI jen velmi málo reaktivní (např. kyselina perfluoroktanová). Kromě toho mohou být cyklodextriny také zdrojem uhlíku pro bioremediační mikroorganismy, což může vést k dalšímu synergickému účinku NZVI, CD a mikroorganismů aktivních v procesu čištění vod.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
GAČR
Kód projektu
20-17028Y
Řešitel
Ing. Stanislaw Witold Waclawek, Ph.D.
Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost

Vědecká infrastruktura NanoEnviCz II je pokračováním úspěšné vědecké platformy umožňující účinnou spolupráci partnerských organizací a jejích externích uživatelů. VI je zaměřena na vývoj, přípravu, charakterizaci a aplikace koncepčně nových nanostrukturních materiálů pro trvale udržitelný rozvoj, ochranu a sanaci životního prostředí. VI nabízí služby v oblasti environmentální nanokatalýzy, konverze energií, detekci, záchyt a degradaci polutantů. VI je zároveň aktivní ve výzkumu rizik a toxicity nanomateriálů.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
LM2018124
Web
www.nanoenvicz.cz
Řešitel
Mgr. Pavel Hrabák, Ph.D.
Nanovlákenné materiály s antimikrobiální funkcí aktivovanou viditelným světlem

Zajistit rozvoj technologické platformy v návaznosti na dosavadní výsledky společného pracoviště LAM-X a PřF UK ve spolupráci s TUL, a zvýšit tím konkurenceschopnost spin-off společnosti LAM-X. Tato světově unikátní technologie propojuje poznatky z fotochemie a výroby nanovlákenných materiálů v elektrickém poli a vede k možnosti vyvíjet inovativní materiály, jejichž vlastnosti jsou řízené viditelným světlem. Tyto nanovlákenné materiály s antimikrobiálním účinkem aktivovaným ozářením viditelným světlem spojují výhody nanovláken jako pasivní bariéry pro viry a bakterie s jejich deaktivací na povrchu materiálu. To otevírá široké aplikační možnosti v oblasti léčby chronických ran, vývoje respirátorů proti COVID-19, filtrace vzduchu (automotive) i vody a v obalovém průmyslu (balení potravin).

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW04020054
Řešitel
doc. Ing. Petr Mikeš, Ph.D.
Nanovlákenné materiály s antimikrobiální funkcí aktivovanou viditelným světlem – VZ

Zajistit rozvoj technologické platformy v návaznosti na dosavadní výsledky společného pracoviště LAM-X a PřF UK ve spolupráci s TUL, a zvýšit tím konkurenceschopnost spin-off společnosti LAM-X. Tato světově unikátní technologie propojuje poznatky z fotochemie a výroby nanovlákenných materiálů v elektrickém poli a vede k možnosti vyvíjet inovativní materiály, jejichž vlastnosti jsou řízené viditelným světlem. Tyto nanovlákenné materiály s antimikrobiálním účinkem aktivovaným ozářením viditelným světlem spojují výhody nanovláken jako pasivní bariéry pro viry a bakterie s jejich deaktivací na povrchu materiálu. To otevírá široké aplikační možnosti v oblasti léčby chronických ran, vývoje respirátorů proti COVID-19, filtrace vzduchu (automotive) i vody a v obalovém průmyslu (balení potravin).

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW04020054
Řešitel
doc. Ing. Petr Mikeš, Ph.D.
Nanovlákenné polymery s funkcí materiálů s omezeným přístupem pro on-line chromatografické extrakce komplexních matric.

Příprava a testování nanovlákenných polymerů jako extrakčních sorbentů a sorbentů s funkcí materiálů RAM pro on-line SPE chromatografické analýzy komplexních vzorků s vysokým obsahem proteinů (plasma, sérum, mléko). Příprava nových modifikovaných nanovláken s funkcí materiálů s omezeným přístupem.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
GAČR
Kód projektu
GA20-19297S
Řešitel
doc. Ing. Jiří Chvojka, Ph.D.
Národní centrum kompetence Josefa Božka pro pozemní dopravní prostředky

Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj budoucích prostředků udržitelné mobility silničními a kolejovými vozidly a jejich zapojení do dopravních systémů s ohledem na strategický rozvoj technické úrovně oborů, důležitých pro hospodářství České republiky i pro bezprostřední cíle průmyslu i zákazníků. Konkurenceschopnost v exportním odvětví je třeba zvýšit. Prostředkem dosažení tohoto cíle je založení konsorcia pro dlouhodobou spolupráci, které využije jak synergie mezi příbuznými obory s podobnými zásadními problémy rozvoje, tak synergie ze spolupráce mezi akademickými, výzkumnými a průmyslovými pracovišti, umožňující zaměřit aktivity na rozhodující problémy aplikovatelné na trhu budoucích dopravních prostředků a zajišťování mobility.

Období
01. 07. 2018 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TN01000026
Řešitel
Ing. Robert Voženílek, Ph.D.
Návrh a výroba prototypu zařízení pro lokální opravy funkčnosti anorganických povrchů

Hlavním cílem předkládaného projektu je vytvoření prototypu zařízení umožňující lokální opravy funkčních anorganických povrchů zásobníků, tlakových nádrží a míchadel. Dále je cílem projektu vytvořit metodiku oprav povrchů pro různé tvary a typy nádrží a ověření navržených metodik na reálných výrobcích. To vše by mělo přispět ke všeobecnému zvýšení konkurenceschopnosti participujících subjektů. Cíle projektu jsou následující: 1. Konstrukční návrh a vytvoření první verze prototypu zařízení pro lokální opravy anorganických povrchů. 2. Návrh vhodného (vodou chlazeného) typu induktoru v závislosti na různých tvarech povrchů, tloušťkách a typech materiálů opravovaných nádrží a odzkoušení jeho funkčnosti a účinnosti. 3. Na základě informací z testování funkčnosti provést úpravu návrhu i reálného prototypu jak v místě induktoru tak v místě zpětnovazebného řízení postupu opravy. 4. Vypracování metodiky postupu při realizaci lokálních oprav smaltovaných povrchů a její ověření. 5. Odzkoušení zařízení a metodiky na reálných dílech, včetně posouzení přilnavosti, integrity povrchu, abrazní a případně korozní odolnosti opravovaného místa v porovnání s původním anorganickým povrchem. 6. Vytvoření ověřených technologií pro povrchy s různými rádiusy, přechody a různými typy povrchů a tlouštěk vyjádřených počtem vrstev.

Období
01. 07. 2019 – 31. 12. 2022
Zdroj
MPO
Kód projektu
FV40144
Řešitel
Ing. Iva Nováková, Ph.D.
Netkané textilie s nánosem mědi zpracované technologií zapouzdření parylenu s dostatečnou propustností vzduchu a stálostí v opakovaném praní

Integrace vodivých materiálů do oděvů je významným milníkem nositelné technologie. Použití vodivých textilií není omezeno pouze na chytré textilie v běžném denním použití, ale také v některých extrémních prostředích, kde se projevuje výrazně elektromagnetická pole a je tedy nutné zajistit ochranu zdraví operátorů. Existuje však několik problémů, které je třeba vyřešit pro reálné použití vodivých textilií. Prioritou je vyvinout vodivé textilie s výbornou stálostí v opakovaném praní, odolností a komfortem při nošení. V tomto projektu je naším cílem vyvinout prodyšnou a v praní stálou textilii s povrchem obsahujícím částice mědi, která je založena na ultratenkých netkaných polyesterových tkaninách. Díky porézní a ultratenké struktuře netkané textilie a robustnímu parylenovým zapouzdření by nová textilie povrchem obsahujícím částice mědi mohla vykazovat vynikající vodivost, vhodnou propustnost vzduchu a vynikající elektromechanickou stabilitu po cyklech oděru, cyklickém ohýbání a průmyslovém praní. Kromě toho struktury vyrobené z netkané textilie na polyesterové bázi mohou vykazovat nejen žádoucí elektro vlastnosti, jako je stínění proti EMI, ale mohou být také použity pro široké nositelné aplikace i díky jejich vynikající tepelné odolnosti. Metoda bezproudového pokovování bude použita pro proces pokovování mědí na ultratenkých vzorcích netkaných textilií. Poté bude testována relevantní morfologická charakterizace potažených vzorků, aby se identifikovaly částice mědi a struktura vzorku. Kromě toho budou také testovány elektrické, tepelné a mechanické vlastnosti. Vzhledem k dostupnosti zařízení bude proces zapouzdření parylenu probíhat v CEITEC v Brně. Z této úpravy bude na povrchu vlákna potažena tenká ochranná vrstva. Díky vynikající poréznosti netkané textilie nebudou póry zcela ucpány, což zajistí dobrou propustnost vzduchu po procesu potahování. Budou zkoumány parametry experimentu a fungování procesu enkapsulace parylenu. Kromě procesu zapouzdření parylenu bude ověřena použitelnost silanizace, což je další efektivní a ekonomická metoda realizace procesu ochranné vrstvy. Relevantní vlastnosti upraveného vzorku budou znovu testovány, aby se zjistilo, zda je tato vrstva účinná nebo ne, zejména z hlediska stálosti v praní. Po nanesení ochranné vrstvy budou rovněž zkoumány mechanické, elektrické a tepelné vlastnosti. Projekt bude zaměřen na dosažení snadného a efektivního způsobu výroby vysoce flexibilní, komfortní a trvanlivé textilie obsahující mědí, zaručující spolehlivost pro dlouhodobé nošení a ukazující také možnosti uplatnění pro technické aplikace.

Období
01. 02. 2022 – 31. 01. 2023
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
SGS-2022-6012
Řešitel
Ing. Blanka Tomková, Ph.D.
Networking for Research and Development of Human Interactive and Sensitive Robotics Taking Advantage of Additive Manufacturing

Strategickým cílem projektu je zintenzivnit rozvoj excelentního výzkumu v oblasti interaktivních, citlivých autonomních robotických systémů založených na aditivní výrobě a využívajících inteligentní materiály na bázi nanopolymerů na TECHNICKÉ UNIVERZITĚ V LIBERCI v České republice (dále jen TUL) vytvořením partnerství se čtyřmi předními zahraničními výzkumnými institucemi z Francie (INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE TOULOUSE a UNIVERSITE PAUL SABATIER TOULOUSE III), Španělska (MONDRAGON GOI ESKOLA POLITEKNIKOA JOSE MARIA ARIZMENDIARRIETA S COOP) a Dánska (AALBORG UNIVERSITET). TUL výrazně zvýší kvalitu a konkurenceschopnost výzkumu v této oblasti prostřednictvím výměn zaměstnanců a studentů, odborných návštěv a účasti na konferencích. Účel mobility vědeckých a administrativních pracovníků bude získání nových poznatků a zkušeností v dané oblasti výzkumu a také příprava a realizace mezinárodních vědeckých projektů či kontaktů na úrovni plánované výzkumné spolupráce s předními výzkumnými organizacemi. Služební cesty povedou k vytvoření nových projektových záměrů, přičemž ty nejslibnější budou předloženy do mezinárodních výzev. Součástí projektu bude také organizace odborných seminářů, workshopů, doktorandských fór a mezinárodních konferencí. Těžištěm těchto aktivit bude intenzivní přenos poznatků z předních výzkumných pracovišť na odborná pracoviště TUL, přičemž hlavním přínosem projektu bude výrazné přiblížení kvality výzkumu na TUL mezinárodně uznávaným kolegům z EU, čímž se usnadní přístup TUL k financování z prostředků Evropské komise. Z hlediska personálních kapacit projekt zvýší vědecké a technické kapacity zapojených institucí a podpoří odborný růst pracovníků zapojených do projektu.

Období
01. 01. 2020 – 30. 06. 2023
Zdroj
EUK
Kód projektu
857061
Web
http://r2p2.eu/
Řešitel
prof. Ing. Aleš Richter, CSc.
Neveřejné zdroje k projektu č. 14228 Antibakteriální povlaky obsahující uhlíkové nanočástice získané metodou Sol-Gel

Cílem projektu je získat sol-gel metodou nanouhlíkové povlaky s vysokými antibakteriálními vlastnostmi a nízkou toxicitou pro různé aplikace. V prvním kroku projektu bude vyvinuta technologie nanášení sol-gelových vrstev, aby se toxické sloučeniny kovů nahradily netoxickými uhlíkovými nanočásticemi (CNP). Výsledkem bude propracovaná technologie povlakování modifikovanými vrstvami CNP majícími odpovídající fyzikální vlastnosti. CNP budou chemicky modifikovány tak, aby poskytovaly vylepšené antimikrobiální vlastnosti. Antibakteriální aktivita vrstev bude prokázána mikrobiologickými experimenty s vybranými kmeny bakterií, navíc bude potvrzena bezpečnost produktů. Technologie bude zavedena do poloprovozního procesu s využitím navrženého a vyrobeného přenosného laboratorního zařízení. Výsledkem provedených prací bude tržní produkt validovaného antibakteriálního kompozitního povlaku.

Období
01. 05. 2020 – 30. 04. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TH71020001
Řešitel
doc. Ing. Adam Hotař, Ph.D.
Neveřejné zdroje k projektu č. 17114 Tepelné nano izolace pro automotive, letectví a kosmonautiku

Postup řešení je od parametrizace výchozího plniva kompozitu – nanobublin, až pojiva kompozitu – nanopovlaků, k optimalizaci 3D multitisku nanokompozitu nanobublin až 3D prototypů tepelné nano izolace. Novost řešení je v přípravě nanobublin s nanorozměry a multi nanovrstevnatou strukturou, která optimalizuje adhezivní (pojení v nanokompozitu) a odrazové vlastnosti (snížení infravyzařování). Dále v 3D tisku nanokompozitu s nanobublinami a tepelné nano izolaci s parametry vakuové izolace bez vakua a aerogelu. Potřebnost řešení je v šetření elektrickou energiíí aplikovanou na vytápění elektromobilů, elektrických dopravních vozů, dopravních letadel, kosmických pilotovaných sond a stanic. Aktuálnost řešení je v dosud nevyužitém potenciálu dutých nanobublin pro nanokompozity.

Období
01. 01. 2019 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TH04020189
Řešitel
doc. Ing. Adam Hotař, Ph.D.
NZ – Inovativní technologie enkapsulace skel

Projekt bude zaměřen na vývoji zcela inovativní technologie enkapsulace skel pro automobily, u které bude využitý potenciál pokročilých výrobních procesů (např. plazmatické technologie) a progresivních polymerních materiálů, které budou cíleně modifikovány pro získání maximální adheze k modifikovanému povrchu skla. Těžištěm projektu bude odbourání v současnosti používaných chemicky agresivních primerů a nahrazení jinou fyzikální metodou efektivní modifikace povrchu skla před enkapsulací polymerem. Nově vyvinutá výrobní technologie nejen že umožní snížit časové a energetické požadavky na produkci enkapsulovaných skel, ale zvýší i efektivitu výroby při zvýšení stability procesu (snížení zmetkovitosti) a v důsledku tak zajistí jak ekologicky čistší výrobu, tak i významné ekonomické přínosy.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010448
Řešitel
Ing. Martin Seidl, Ph.D.
NZ – Vývoj komponent skleněné bižuterie pro cirkulární ekonomii

Hlavním cílem projektu je vývoj komponent pro výrobu skleněné bižuterie, které budou v souladu s cirkulární ekonomií a rozvojem ICT technologií. V rámci projektu bude proveden výzkum a vývoj zaměřený na nová složení skla pro účely bižuterní výroby, která by vedle tradičního sodnodraselného skla obsahovala i přísady získané recyklací typů skla nebo materiálů, které se systematicky nerecyklují jako např. komponenty kompozitních materiálů (skelná vlákna, uhlíková vlákna), plochého skla, laboratorního skla i dekorativního skla. Vývoj bude zaměřen jak na formu a přípravu vstupního recyklátu (prach, střepy, vlákna), tak i na složení výsledné skloviny a výsledného vizuálního efektu. Druhým zásadním vývojovým cílem bude vývoj skleněné komponenty kompatibilní se stavem v oblasti současných a budoucích informačních technologií, která by umožnila skleněné bižuterii plnit funkce typu jako např. NFC (Near Field Communication) nebo využití výhod internetu věcí (IoT). V rámci projektu budou využity metody pokročilého matematického modelování souvisejících nelineárních fyzikálních dějů a zkoumány možnosti v oblasti tzv. Rapid Tooling a technologie 3D tisku pro návrh a výrobu forem pro inovované komponenty pro skleněnou bižuterii.

Období
01. 11. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW02020240
Řešitel
doc. Dr. Ing. Ivan Mašín
NZ – Výzkum podmínek a forem aplikace produktů lignitu jako sorbentu amoniaku a stimulátorů biologické aktivity rostlinných buněk

Předmětem projektu je zkoumání podmínek k dosažení vyšších užitných hodnot lignitu oproti současným, kdy je téměř výhradně používán jako tzv. méněhodnotné palivo. Dosažení jeho vyšší užitné hodnoty bude postaveno na možnosti využívat v něm přítomných huminových a ostatních biochemicky aktivních látek, respektive jejich funkčních skupin na nich vázaných, pro aplikace ve vybraných chemických a biochemických procesech.

Období
01. 03. 2019 – 31. 12. 2022
Zdroj
MPO
Kód projektu
FV40141
Řešitel
Mgr. Barbora Antošová
NZ k 14237 – Výzkum a vývoj analyzátoru elektrické energie s elektronickými snímači proudu pro monitoring vývodů – TK04020053

Cílem projektu je výzkum a vývoj měřicího systému elektrické energie pro energetické sítě s velkým počtem napaječů/vývodů. Jde o analyzátor výkonů s mnohonásobným počtem proudových vstupů. Cílovou aplikací je digitalizace distribučních transformačních stanic, monitoring chytrých sítí pro průmysl, SmartBuildings a SmartCities. Cílem je omezit komplexnost kabeláže mezi snímači proudu vývodů a měřidly, usnadnit instalaci a eliminovat chyby v zapojení. Druhým cílem projektu jsou softwarové moduly pro konfiguraci měřidel, automatický sběr a analýzu dat. Doplněny a podstatně rozšířeny budou výpočetní a prezentační moduly pro analýzu velkého počtu měřených vývodů, tvorbu automatických reportů a využití služeb cloudu pro ukládání větších objemů archivů z rozsáhlých monitorovaných systémů.

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TK04020053
Řešitel
Ing. Miroslav Novák, Ph.D.
NZ- Vývoj přesného secího stroje pro současné setí hlavní plodiny a meziplodiny

Cílem projektu je vyvinout klíčové komponenty přesného secího stroje, který umožní současné setí hlavní plodiny a meziplodiny. Na rozdíl od přesných secích strojů běžně dostupných na trhu bude nově vyvíjený stroj univerzálnější a umožní setí nejen širokořádkových plodin (kukuřice, cukrová řepa, slunečnice apod.), ale také plodin, které v současnosti přesnými secími stroji vysévat nelze. Projekt bude zaměřen zejména na vývoj systému pro přesné jednocení a dávkování semen, dále na vývoj systému transportu semen od dávkovacího zařízení do seťového lože a také na vývoj elektronického systému potřebného pro přesné řízení dávkovacího a transportního zařízení a zpětnovazební komunikaci, kontrolu a sběr dat pro databázové systémy.

Období
01. 02. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010577
Řešitel
doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.
Optimalizace souboru opatření pro zemědělská povodí v rámci procesu pozemkových úprav

Cílem projektu je vypracování postupů pro navrhování souboru biotechnických opatření na hlavních i podrobných odvodňovacích zařízeních a zároveň na erozně ohrožené půdě v zemědělsky využívaných povodích a jejich pilotní realizace. Účelem těchto postupů je připravit standardizované, účinné a finančně dostupné řešení pro zvýšení retence a akumulace a zlepšení jakosti vody v odvodněných povodích v rámci procesu pozemkových úprav. V rámci projektu dojde k testování účinnosti variant opatření a k optimalizaci realizačních a procesních možností v rámci komplexních pozemkových úprav pro současné a očekávané hydrologické situace.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2025
Zdroj
MZe
Kód projektu
QK21010341
Řešitel
RNDr. Stanislava Vrchovecká
Optimalizace vlastností akustických panelů z recyklovaného křišťálového skla funkcionalizovaných nanovlákennými aditivy

Projekt je zaměřen na vývoj nových unikátních produktů a současnou optimalizaci výrobní technologie akustických panelů z recyklovaného křišťálového skla orientovanou na snížení energetické náročnosti výroby za současného dosažení modifikace funkčních vlastností, zejména změny optických vlastností výsledného produktu a zajištění funkce čištění vzduchu. V rámci projektu bude zkoumán vliv aplikovaného technologického postupu na modifikaci uspořádání vnitřní struktury a zprostředkovaně na užitné a estetické vlastnosti produktu. Budou sledovány změny akustických, optických, mechanických a estetických vlastností v důsledku přídavku různých nanovlákenných materiálů s přidanými funkcemi a optimalizace výrobní technologie.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010112
Řešitel
doc. Ing. Vlastimil Hotař, Ph.D.
Ostatní zdroje k dofinancování projektu 17075 Vývoj automatizovaného zařízení pro testování kvality rotačních dílů leteckých motorů pomocí ultrazvukové imerzní metody

Projekt je zaměřen na vývoj automatizovaného zařízení pro testování kvality rotačních dílů leteckých motorů pomocí ultrazvukové imerzní metody pro segment opravárenství a výroby. Výsledkem projektu bude zařízení, které bude splňovat přísné požadavky výrobců leteckých proudových motorů (Rolls Royce, General Electric, Snecma, Pratt & Whitney) pro testování leteckých dílů jak z pohledu samotné ultrazvukové metody, tak z pohledu požadavků na vysokou přesnost manipulace ultrazvukovou sondou. Výstupem projektu bude prototyp.

Období
01. 11. 2021 – 31. 05. 2023
Zdroj
MPO
Kód projektu
EG20_321/0024937 reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024937
Řešitel
doc. Ing. Adam Hotař, Ph.D.
Ostatní zdroje k dofinancování projektu 17952 Snižování hlukové zátěže od liniových dopravních staveb pomocí aktivních a pasivních prvků

Cílem projektu je výzkum a vývoj nového inovativního řešení protihlukového panelu s aktivním systémem pohlcování a odrážení zvuku založeném na spojení geopolymerického sendviče s uhlíkovou mřížkou, která ve své vnitřní struktuře generuje elektromagnetické napětí. Uvedené řešení bude dosahovat účinnějšího útlumu hluku o 15–20 dB v závislosti na frekvenci oproti stávajícím používaným technickým řešením. Při realizaci projektu budou probíhat dva směry výzkumu a vývoje, a to pro silniční a železniční dopravu, kde každá z těchto oblastí má svá specifika. Jedná se o protihlukový panel s aktivním systémem pohlcování a odrážení zvuku, založeném na spojení geopolymerního sendviče s uhlíkovou mřížkou, která ve své vnitřní struktuře generuje elektromagnetické napětí. V silniční dopravě se jedná o tentýž protihlukový panel, avšak uhlíková mřížka bude spolu s generátorem elektrické energie schopna širší aktivní reakce na frekvence hlukového znečištění. Cílem tohoto projektu bude realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s cílem zavedení nového produktu na trh. Výstupem projektu bude funkční vzorek protihlukového panelu s uhlíkovou mřížkou pro použití v železniční dopravě a funkční vzorek protihlukového panelu s generátorem elektromagnetického pole na uhlíkové mřížce v silniční dopravě.

Období
01. 10. 2021 – 31. 05. 2023
Zdroj
MPO
Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025218
Řešitel
doc. Ing. Adam Hotař, Ph.D.
Ostatní zdroje k projektu (Vývoj filtru na záchyt těžkých kovů ve spalovacích procesech)

Cílem projektu je nalezení vhodného technického řešení na snižování emisí těžkých kovů ve spalinách z kombinované výroby elektrické energie a tepla spalující hnědé uhlí a komunální odpad, kterým by mohla být navrhovaná koncepce řešení, která vychází z vlastností těžkých kovů a z unikátních vlastností textilních sítí z mikrovláken uhlíku. Cílem je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje se zavedení nového produktu na trh. Výstupem projektu bude užitný vzor filtračního zařízení na odstranění těžkých kovů ze spalin.

Období
01. 01. 2022 – 31. 05. 2023
Zdroj
MPO
Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026962
Řešitel
doc. Ing. Adam Hotař, Ph.D.
Ostatní zdroje k projektu TH80020007 – Vývoj geopolymerních kompozitů jako materiálu pro protikorozní ochranu nebezpečných vraků a dalších kritických podvodních staveb)

Cílem je vývoj vysoce výkonných kompozitů s funkčními vlastnostmi pro strojírenství, stavebnictví a námořní průmysl. Materiál je složen z geopolymerní matrice vyztužené různými vlákny a plnivy. Matrice, vlákna, částice a plniva mohou být z přírodních i syntetických zdrojů. Výsledkem bude ekologický kompozit vhodný pro aplikaci pod vodou. Naplní potřebu odolnějších materiálů pro ochranu nebezpečných vraků a kritické podvodní infrastruktury před korozí, pro stavební účely v turbulentním a vysoce znečištěném prostředí, včetně ochrany před nebezpečnými materiály ve vracích. Konkrétní díl bude vytvořen ve formě prefabrikovaných nebo 3D tištěných prvků s možností instalace pod vodou. Požadované vlastnosti: vysoká pevnost v tlaku, nízká deformovatelnost, vysoká odolnost proti vodě, chemickým vlivům, včetně solí a chloru, bioerozi, nebezpečným odpadům, olejům (nízká pórovitost) a oděru, dlouhodobá životnost, ekologická šetrnost, nákladová efektivita a nízká toxicita.

Období
01. 06. 2022 – 31. 05. 2025
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TH80020007
Řešitel
doc. Ing. Adam Hotař, Ph.D.
Plazmově-nitridační zvyšování užitných vlastností svarů a dílů vytvořených pomocí aditivních technologií

Hlavním cílem předkládaného projektu je nalézt způsob zvýšení odolnosti povrchu a mechanických vlastností u dílů vytvořených aditivními (SLM) technologiemi a také u svarových spojů realizovaných na SLM dílech, případně na spojích mezi tvářenými a SLM díly. Na základě provedené rešerše bylo zjištěno, že tato kombinace technologií nebyla dosud nikde publikována ani testována, přitom ale vykazuje značný aplikační potenciál (viz průzkum trhu). Cílem je vytvořit metodické postupy a ověřit je na reálných dílech především pro materiály AISI 316L (potravinářský, chemický a petrochemický průmysl, energetika), nástrojová ocel H13 (výměnné vložky pro formy k lisování kovů a plastů, vyfukování a vstřikování i vysokotlaké lití) a Inconell 718 (letecké motory, turbíny a aplikace při teplotách do 700°C). To vše by mělo přispět ke všeobecnému zvýšení konkurenceschopnosti participujících subjektů jak z hlediska získání nových zákazníků a trhů a rozšíření stávající výroby, tak z hlediska znalostního potenciálu. Cíle projektu jsou následující a jsou totožné pro všechny tři typy materiálů: 1. Vytvořit základní tvářené a SLM zkušební vzorky a porovnat je z pohledu mechanických vlastností a odolnosti proti opotřebení i za zvýšených teplot. 2. Nalézt vhodný způsob zvýšení odolnosti povrchu pomocí plazmové nitridace pro tvářené a SLM zkušební vzorky a porovnat je z pohledu mechanických vlastností a odolnosti proti opotřebení i za zvýšených teplot. 3. Provést svarové spoje na tvářených a SLM zkušebních vzorcích (případně na jejich kombinaci) a porovnat je z pohledu mechanických vlastností a odolnosti proti opotřebení i za zvýšených teplot. 4. Nalézt vhodný způsob zvýšení odolnosti povrchu pomocí plazmové nitridace pro vytvořené svarové spoje a porovnat je z pohledu mechanických vlastností a odolnosti proti opotřebení i za zvýšených teplot. 5. Získané poznatky aplikovat na reálně používané výrobky (díly) odzkoušet je a vytvořit metodické postupy a ověřené technologie.

Období
01. 07. 2019 – 31. 12. 2022
Zdroj
MPO
Kód projektu
FV40127
Řešitel
Ing. Bc. Martin Švec, Ph.D.
Podpora pro etické rozhodování v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologií

Cílem projektu je vytvořit systém podpory etického rozhodování při mimořádných situacích v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologií. K jeho dosažení bude sloužit: (1) Vytvoření případové a přehledové studie věnujících se etickým výzvám v krizi spojené s pandemií COVID-19 a při jiných mimořádných situacích. (2) Vytvoření expertního systému pro podporu etického rozhodování. (3) Předložení sady doporučených nástrojů a opatření pro efektivní rozhodování v období mimořádných situací v souladu s etickými standardy vědeckého výzkumu. Výstupy bude možné využít v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologií, výuky, nebo fungování etických komisí.

Období
01. 11. 2020 – 31. 10. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TL04000023
Řešitel
Mgr. Michal Trčka, Ph.D.
Podpora pro etické rozhodování v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologií

Cílem projektu je vytvořit systém podpory etického rozhodování při mimořádných situacích v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologií. K jeho dosažení bude sloužit: (1) Vytvoření případové a přehledové studie věnujících se etickým výzvám v krizi spojené s pandemií COVID-19 a při jiných mimořádných situacích. (2) Vytvoření expertního systému pro podporu etického rozhodování. (3) Předložení sady doporučených nástrojů a opatření pro efektivní rozhodování v období mimořádných situací v souladu s etickými standardy vědeckého výzkumu. Výstupy bude možné využít v oblasti výzkumu a vývoje nanotechnologií, výuky, nebo fungování etických komisí.

Období
01. 11. 2020 – 31. 10. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TL04000023
Řešitel
Mgr. Michal Trčka, Ph.D.
Pokročilé materiály se senzorickými vlastnostmi pro kritické komponenty kolejových vozidel

Cílem projektu je vyvinout materiály s intrinsickými senzorickými vlastnostmi, které budou primárně sloužit k monitorování jejich historie (vystavení nadměrnému teplotnímu nebo mechanickému namáhání, nárazům, chemickým vlivům apod.). Účelem jejich využití je zvýšení bezpečnosti kritických konstrukčních prvků, zejména brzd kolejových vozidel. Odlehčené kompozitní konstrukční materiály mohou významně měnit svoje vlastnosti v důsledku výše uvedených vlivů a tím ohrozit bezpečnost celé konstrukce.Zavedení těchto prvků s novými vlastnostmi zásadním způsobem zvýší konkurenceschopnost uživatele na trhu s kolejovými vozidly a současně zvýší bezpečnost železniční dopravy jako celku, protože omezí výskyt fatálních poruch na podvozku vagónů a tím způsobené nehody (vykolejení vlaku).

Období
01. 01. 2019 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TH04020405
Řešitel
doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.
Pokročilé materiály se senzorickými vlastnostmi pro kritické komponenty kolejových vozidel – NZ

Cílem projektu je vyvinout materiály s intrinsickými senzorickými vlastnostmi, které budou primárně sloužit k monitorování jejich historie (vystavení nadměrnému teplotnímu nebo mechanickému namáhání, nárazům, chemickým vlivům apod.). Účelem jejich využití je zvýšení bezpečnosti kritických konstrukčních prvků, zejména brzd kolejových vozidel. Odlehčené kompozitní konstrukční materiály mohou významně měnit svoje vlastnosti v důsledku výše uvedených vlivů a tím ohrozit bezpečnost celé konstrukce.Zavedení těchto prvků s novými vlastnostmi zásadním způsobem zvýší konkurenceschopnost uživatele na trhu s kolejovými vozidly a současně zvýší bezpečnost železniční dopravy jako celku, protože omezí výskyt fatálních poruch na podvozku vagónů a tím způsobené nehody (vykolejení vlaku).

Období
01. 01. 2019 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TH04020405
Řešitel
doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.
Pokročilé senzory a metody automatického řízení kvality textilní příze v přádelně – FW03010640

Jedním z nejdůležitějších cílů je zachování a navýšení odstupu v technické a ekonomické úrovni textilních strojů vyráběných firmou Rieter oproti konkurenčním strojům, především v oblasti automatizace řízení kvality textilní příze v přádelně. Konkrétním cílem projektu je vyvinout vlastní sadu inteligentních zařízení, která budou plně integrována do linek společnosti Rieter, a s jejich pomocí automatizovat a optimalizovat současné technologie výroby přízí a tím dosáhnout podstatného zvýšení produktivity, kvality a ekonomičnosti při výrobě textilních přízí. Výsledky projektu budou využívat nejmodernější technologie a principy, moderní matematicko-analytické metody z oblasti pokročilé digitální analýzy obrazových dat a numerických simulací.

Období
01. 04. 2021 – 30. 11. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW03010640
Řešitel
Ing. Martin Rozkovec, Ph.D.
Pokročilé senzory a metody automatického řízení kvality textilní příze v přádelně – NZ k 17943

Jedním z nejdůležitějších cílů je zachování a navýšení odstupu v technické a ekonomické úrovni textilních strojů vyráběných firmou Rieter oproti konkurenčním strojům, především v oblasti automatizace řízení kvality textilní příze v přádelně. Konkrétním cílem projektu je vyvinout vlastní sadu inteligentních zařízení, která budou plně integrována do linek společnosti Rieter, a s jejich pomocí automatizovat a optimalizovat současné technologie výroby přízí a tím dosáhnout podstatného zvýšení produktivity, kvality a ekonomičnosti při výrobě textilních přízí. Výsledky projektu budou využívat nejmodernější technologie a principy, moderní matematicko-analytické metody z oblasti pokročilé digitální analýzy obrazových dat a numerických simulací.

Období
01. 04. 2021 – 30. 11. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW03010640
Řešitel
Ing. Martin Rozkovec, Ph.D.
Pokročilé senzory a metody automatického řízení kvality textilní příze v přádelně – VZ k 17943 – FW03010640

Jedním z nejdůležitějších cílů je zachování a navýšení odstupu v technické a ekonomické úrovni textilních strojů vyráběných firmou Rieter oproti konkurenčním strojům, především v oblasti automatizace řízení kvality textilní příze v přádelně. Konkrétním cílem projektu je vyvinout vlastní sadu inteligentních zařízení, která budou plně integrována do linek společnosti Rieter, a s jejich pomocí automatizovat a optimalizovat současné technologie výroby přízí a tím dosáhnout podstatného zvýšení produktivity, kvality a ekonomičnosti při výrobě textilních přízí. Výsledky projektu budou využívat nejmodernější technologie a principy, moderní matematicko-analytické metody z oblasti pokročilé digitální analýzy obrazových dat a numerických simulací.

Období
01. 04. 2021 – 30. 11. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW03010640
Řešitel
Ing. Martin Rozkovec, Ph.D.
Pokročilé senzory a metody automatického řízení kvality textilní příze v přádelně – VZ k 17943 – FW03010640

Jedním z nejdůležitějších cílů je zachování a navýšení odstupu v technické a ekonomické úrovni textilních strojů vyráběných firmou Rieter oproti konkurenčním strojům, především v oblasti automatizace řízení kvality textilní příze v přádelně. Konkrétním cílem projektu je vyvinout vlastní sadu inteligentních zařízení, která budou plně integrována do linek společnosti Rieter, a s jejich pomocí automatizovat a optimalizovat současné technologie výroby přízí a tím dosáhnout podstatného zvýšení produktivity, kvality a ekonomičnosti při výrobě textilních přízí. Výsledky projektu budou využívat nejmodernější technologie a principy, moderní matematicko-analytické metody z oblasti pokročilé digitální analýzy obrazových dat a numerických simulací.

Období
01. 04. 2021 – 30. 11. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW03010640
Řešitel
Ing. Martin Rozkovec, Ph.D.
Pokročilé struktury pro tepelnou izolaci v extrémních podmínkách

Cílem projektu je studovat tepelné chování vysoce výkonných textilií, popsat mechanismus přenosu tepla ve vláknitých strukturách v extrémních podmínkách a vyvinout obecnou, vědecky podloženou metodiku vytváření tepelně izolačních vrstev. Pro stanovení tepelné odolnosti textilií v chladných podmínkách jsou, v souladu s normami, ztráty vedením tepla zanedbatelné a je třeba vzít v úvahu konvekci a tepelné vyzařování. Běžná zařízení pro hodnocení tepelného odporu oděvů jsou založena na měření tepelné vodivosti za standardních klimatických podmínek, což není uplatnitelné pro extrémní tepelné podmínky. Z těchto důvodů projekt zahrnuje také vývoj měřicího tunelu, který lze použít k měření celkové tepelné ztráty textilií v oblasti pod bodem mrazu. Při konstrukci nových tepelně izolačních vrstev budou také zkoumány materiály, které omezují přenos tepla radiací. Bude vytvořen systém pro predikci tepelně izolačních vlastnosti textilních vrstev.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2025
Zdroj
GAČR
Kód projektu
GM21-32510M
Řešitel
Mohanapriya Venkataraman, Ph.D.
Porézní biologické 2D membrány a 3D struktury vystavěné z polysacharidů funkcionalizovaných rostlinných gum a jejich environmentální aplikace

Cílem navrhovaného projektu je vyvinout ultralehké, vysoce pevné, biologické a biologicky odbouratelné porézní dvourozměrné (2D) membrány a trojrozměrné (3D) houby na bázi ekologických polysacharidových přírodních gum. Navrhované 3D houby a 2D porézní membrány budou vytvořeny lyofilizací, kryogelací či elektrospinningem z exsudátů rostlinných gum (např. arabská guma, guma karaya, tragakant, ghatti a kondagogu) a jejich směsí s jinými obnovitelnými přírodními či syntetickými ale biodegrabilními látkami. Vylepšení jejich funkčních vlastností (fyzikálně-chemických, mechanických, tepelných, hydrofobních/hydrofilních a povrchových) bude provedeno použitím ekologicky šetrných „zelených technologií“, jako je opracování plazmou, laserová ablace, ozařování gama zářením, UV iniciace a mikrovlnná úprava. Kromě toho budou tyto hierarchické porézní struktury funkcionalizovány různými nanočásticemi typu kov/oxid kovu nebo core-shell či dalšími organickými/polymerními molekulami. Následné porézní funkcionalizované struktury budou tvořit nedílnou součást aplikací pro udržitelný rozvoj v souladu s koncepcí zelené chemie a technologie; konkrétně se jedná o heterogenní katalýzu (katalytickou degradaci) a extrakci environmentálních kontaminantů různých typů (jako jsou těžké kovy, pesticidy a organická barviva).

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
LTAUSA19091
Řešitel
prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.
Povrchově upravená nanovlákenná struktura pro zvýšenou tvorbu biofilmu v mikrobiálních palivových článcích

Přínos našeho výzkumného týmu k aktivitě PHOENIX spočívá ve výzkumu aplikací nanovlákenných kompozitů a procesu laserových úprav materiálů pro posílení růstu exoelektrogenních biofilmů na anodě v mikrobiálních palivových článcích. Naše zapojení bude v rámci pracovní skupiny 2, pracovní úkol 4; funkcionalizované elektrody v bioelektrochemických systémech.

Období
01. 01. 2021 – 30. 09. 2024
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
CA19123
Řešitel
doc. Fatma Yalcinkaya, Ph.D. M.Sc.
Pravděpodobnostní hodnocení následků radiačních havárií – TK04010132

Cílem projektu je na základě transferu know-how ze zahraničních zdrojů a dalšího vývoje vytvořit pracovní rámec, metodické postupy a technické prostředky pro realizaci PSA 3. úrovně pro provozované i budoucí české JE v souladu s potřebami aplikačního garanta SÚJB. Ke splnění tohoto cíle je třeba analyzovat dostupné výpočetní kódy pro PSA-3, vybrat nejvhodnější kód pro realizaci PSA-3 studie v ČR, zpracovat vlastní pilotní studii PSA-3 pro omezenou množinu vybraných scénářů vedoucích k úniku radionuklidů do okolí JE a zpracovat výsledky pilotní analýzy a celého projektu. Vlastní výsledky PSA-3 mohou být využity v procesu licencování nového JZ při porovnávání nabídek jednotlivých účastníků a u stávajících JE pro formulování doporučení na zvýšení bezpečnosti a v oblasti havarijního plánování.

Období
01. 01. 2022 – 30. 06. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TK04010132
Řešitel
Ing. Jan Kamenický, Ph.D.
Predikce vlastností EDZ s vlivem na bezpečnost a spolehlivost hlubinného úložiště radioaktivního odpadu.

Cílem projektu je vytvoření (oponované, ale necertifikované) metodiky umožňující bezpečnostní analýzu zóny porušení (EDZ) pro dílčí části hlubinného úložiště. Analýza bude spočívat v predikci indikátorů bezpečnosti definovaných metodikou na základě apriorních dat a dodatečných geofyzikálních měření. Hlavním výsledkem projektu bude software pro výpočet indikátorů bezpečnosti, respektive jejich rozdělení pravděpodobnosti podmíněné měřenými daty. Přímý model bude validován s využitím dostupných dat, zejména dat z Task G mezinárodního projektu Decovalex a dat z experimentů v podzemní laboratoři Bukov.

Období
01. 07. 2019 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TK02010118
Web
https://www.tacr.cz/soutez/program-theta/druha-verejna-soutez-theta/
Řešitel
doc. Mgr. Jan Březina, Ph.D.
Prevence střevního anastomotického leaku a pooperačních adhezí pomocí nanovlákenných biodegradabilních materiálů

Cílem projektu je vyvinout unikátní dvouvrstvý nanovlákenný materiál s odlišnými vlastnostmi jednotlivých stran pro krytí chirurgických anastomóz.

Období
01. 05. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
MZ
Kód projektu
NU20J-08-00009
Řešitel
RNDr. Jana Horáková, Ph.D.
Proaktivní řešení negativních vlivů overturismu

Hlavnı́m cı́l em projektu je vyvinout strategii, jak zmı́r nit negativnı́ vlivy nadměrného turismu (overturismu) v postižených lokalitách bez nutnosti zavádět regulace a omezenı́. Dı́l čı́m cı́l em projektu je vyvinout strategii, jak motivovat turisty, aby nenavštěvovali pouze nejznámějšı́ a nejoblı́b enějšı́ turistické cı́l e, ale poznali region vı́c e a navštı́v ili v něm vı́c e lokalit. Dalšı́m dı́l čı́m cı́l em projektu je vyvinout návodný metodický materiál pro lokálnı́ aktéry v cestovnı́m ruchu, předevšı́m pro obce, oblastnı́ organizace destinačnı́h o managementu, krajské úřady a dalšı́ zájmová sdruženı́, ve kterém bude názorně vysvětleno na přı́k ladech jakým způsobem výše zmı́n ěné strategie aplikovat. Celkově by projekt měl přispět k udržitelnosti turismu v regionech a rozvoji těchto regionů.

Období
01. 04. 2020 – 30. 06. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TL03000020
Řešitel
Mgr. Emil Drápela, Ph.D.
Proaktivní řešení negativních vlivů overturismu VZ k 14223

Hlavním cílem projektu je vyvinout strategii, jak zmírnit negativní vlivy nadměrného turismu (overturismu) v postižených lokalitách bez nutnosti zavádět regulace a omezení. Dílčím cílem projektu je vyvinout strategii, jak motivovat turisty, aby nenavštěvovali pouze nejznámější a nejoblíbenější turistické cíle, ale poznali region více a navštívili v něm více lokalit. Dalším dílčím cílem projektu je vyvinout návodný metodický materiál pro lokální aktéry v cestovním ruchu, především pro obce, oblastní organizace destinačního managementu, krajské úřady a další zájmová sdružení, ve kterém bude názorně vysvětleno na příkladech jakým způsobem výše zmíněné strategie aplikovat. Celkově by projekt měl přispět k udržitelnosti turismu v regionech a rozvoji těchto regionů.

Období
01. 04. 2020 – 30. 06. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TL03000020
Řešitel
Mgr. Emil Drápela, Ph.D.
Proaktivní systém komercializace na TU v Liberci 2

Cílem projektu je dále rozvinout a zefektivnit systém a procesy komercializace na Technické univerzitě v Liberci (TUL). Dílčími cíli projektu jsou: 1. V synergii s aktivitami podporující budování systému a zvyšování kompetencí lidských zdrojů v oblasti komercializace (např. projekty OP VVV), podpořit získání praktických zkušeností týmů na konkrétních případech (minimálně 18-ti dílčích projektech). 2. Rozšířit funkčnost Rady pro komercializaci na komplexní aktivity procesu komercializace; kromě aktivit proof-of-concept také na hodnocení předmětů duševního vlastnictví, asistenci při uzavírání licenčních smluv a hodnocení příležitostí pro vytváření spin-off a start-up firem. 3. Dosáhnout mezinárodně srovnatelné úrovně systému a kompetencí TUL v oblasti komercializace pomocí Advisory Board-u složeného ze zahraničních expertů.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TP01010031
Řešitel
Mgr. Adam Blažek, MBA
Proudění tekutin vyvolaná vysokonapěťovými jevy

Problematika řízení proudění se stává klíčovou technologií v mnoha významných průmyslových odvětvích (mimo jiné například při výrobě nanovláken). Hlavní náplní navrhovaného projektu je zlepšit a zpřesnit popis vzniku různých typů definovaných proudění tekutin vyvolaných pomocí elektrohydrodynamických jevů: koronového výboje (CD) a dielectric barrier discharge (DBD). Tyto mechanismy mají oproti jiným standardně využívaným způsobům generování proudění několik zásadních výhod: žádné pohyblivé součásti aktuátoru, vysokou spolehlivost a vysokou energetickou účinnost. Současná znalost této problematiky poskytuje pouze velmi základní a nekompletní popis. Cílem navrhovatelů tedy je popsat tyto jevy detailně matematicko-fyzikálně a ověřit platnost tohoto popisu srovnáním experimentálních dat s výsledky numerických simulací. Hlavním cílem navrhovaného projektu je prohloubit matematicko-fyzikální popis proudění tekutin, které jsou generovány pomocí koronového výboje a dielectric barrier discharge (DBD). Výzkum bude založen na experimentálních datech z jednotlivých typů aktuátorů, numerickém modelování a verifikaci.

Období
01. 05. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TUL
Kód projektu
PURE-2020-6009
Řešitel
Ing. Jiří Primas, Ph.D.
Předúprava, povlakování a ochrana substrátu

Projekt se zaměřuje na výzkum a vývoj v oblasti nanotechnologií. Smyslem je vyvinout nové technologie a postupy nanášení tenkých vrstev kovu o tloušťce až 0,1 nm na sklo a další substráty s cílem dosáhnout maximální míry mechanické a chemické odolnosti takto vzniklého materiálu, který bude po ukončení projektu využíván ke komerčním účelům. Cílem projektu je tedy na základě provedeného výzkumu a vývoje dosáhnout optimalizace a zajištění kvalitní předpřípravy povrchu tak, aby pokovená vrstva na substrátu držela a aby byla technologie komerčně a technologicky dostupná. Následně vytvořit technologii, která by ochránila proti vzdušné oxidaci a dále i proti běžnému mechanickému namáhání.

Období
01. 01. 2022 – 31. 05. 2023
Zdroj
MPO
Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025264
Řešitel
Ing. Totka Nikolaeva Bakalova, Ph.D.
Recyklace technologických vod v nápojovém průmyslu

Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj v oblasti čištění vody v pivovarnických procesech. Cílem je řešení konstrukce filtračního zařízení určeného k čištění procesních a oplachových vod malých a středně velkých pivovarů. Klíčovou součástí zařízení bude regenerovatelný nanovlákenný membránový filtr. Zařízení bude v rámci výzkumu a vývoje dlouhodobě (v řádu měsíců) poloprovozně a provozně modifikováno a testováno v reálném prostředí. Zkušenosti získané při vývoji zařízení budou využity pro další vývoj v oblasti čištění procesních vod v potravinářském průmyslu. Projekt přispěje k rozvoji odborných zkušeností a výrobních aktivit malé firmy Bazénplast s.r.o., která v posledních letech významně rozšiřuje svou působnost na trhu, především v oblasti výroby a instalace čistíren odpadních vod. Významnou výhodou pro hlavního koordinátora je i skutečnost, že se bude jednat o zařízení, jejichž instalace a využití bude celoroční (na rozdíl od většiny venkovních bazénových technologií), což umožní kromě rozšíření výrobního portfolia rovnoměrné vytížení všech výrobních i montážních kapacit firmy. Dalším, velice významným cílem řešení projektu, je ochrana životního prostředí. Upravené vody bude možné opětovně několikanásobně využít ve výrobním provozu. Takto bude výrazně snížena současná spotřeba pitné vody. Vyčištěné užitkové vody budou několikanásobně použity pro oplachy a k likvidaci budou vypouštěny jen vody, které nesplní svoji kvalitou opětovné použití.

Období
01. 05. 2019 – 31. 10. 2022
Zdroj
MPO
Kód projektu
FV40421
Řešitel
prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc.
Reprezentace poruchových zón a diskontinuit v hydrogeologických modelech pro hodnocení bezpečnosti hlubinného úložiště radioaktivního odpadu

Cílem projektu je výzkum vlivu poruchových zón v prostředí geologické bariéry úložiště a jejich hydraulických vlastností na transport radionuklidů z HÚ v kontextu jejich různých geometrických a matematickofyzikálních definic v hydrogeologickém matematickém modelu. Integrální součástí projektu bude vývoj softwarového modulu pro software Flow123d, který bude poskytovat vhodnou implementaci modelu proudění a transportu radionuklidů v geologické bariéře lokality HÚ se zahrnutím poruchových zón a dalších významných zón nehomogenity definovaných strukturně-geologickým modelem horninového prostředí a předběžným projektem HÚ. Výpočty budou realizovány dvěma softwary, výsledky budou vzájemně porovnávány s cílem modely validovat.

Období
01. 01. 2022 – 30. 11. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TK04010207
Řešitel
doc. Ing. Jiřina Královcová, Ph.D.
Senzorové materiály a systémy pro distribuované snímání stavu energetických kabelů

Cílem projektu je vyvinout distribuovaný senzorový systém integrovaný do konstrukce kabelu, který umožní monitorování jeho stavu a časovou a prostorovou detekci poruch a podmínek ohrožujících jeho bezpečný a spolehlivý provoz (přehřátí, mechanické namáhání, deformace, apod.). Senzorový systém bude využívat nově vyvíjené pokročilé nanomateriály citlivé na vnější vlivy, optimalizované pro tento účel tak, aby výsledný produkt (kabel) byl vyrobitelný technologií kompatibilní se stávajícími postupy za minimálních dalších nákladů. Senzorové nanomateriály budou měnit svoje elektrické nebo optické vlastnosti, které budou detekovány a měřeny metodami elektrické nebo optické reflektometrie. Příslušný elektronický detektor zajistí kompatibilitu energetických přenosových tras s principy Průmyslu 4.0.

Období
01. 07. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TK03020219
Řešitel
doc. Ing. Stanislav Petrík, CSc.
Služby v cestovním ruchu v česko-polském pohraničí.

Cílem projektu je identifikovat změny v nabídce služeb v oblasti cestovního ruchu před a po pandemii. Výzkum bude probíhat v pohraniční oblasti Jizerských hor na obou stranách v ČR a Polsku. Učitelé a studenti obou univerzit se zúčastní všech aktivit, společně se zájmovým sdružením právnických osob Turistický region Jizerské horym (TRHJ). Projekt povede ke vzájemnému poznání a výměně zkušeností mezi studenty a učiteli z obou univerzit a zástupců poskytovatelů služeb THRJ.

Období
01. 10. 2021 – 28. 02. 2023
Zdroj
Visegradské fondy
Kód projektu
221202303430
Řešitel
Ing. Otakar Ungerman, Ph.D.
Snížení znečištění povrchových vod farmaceutickými látkami v biologicky vyčištěných odpadních vodách

Předmětem projektu je eliminace farmaceutických látek, které nejsou odstraňovány stávajícími čistírnami odpadních vod, ačkoli je velká část těchto látek adsorbována a akumulována do biologického kalu. Majoritní část nemocnic je odkanalizována na příslušné městské ČOV, proto je projekt zaměřen na eliminaci farmaceutických látek z biologicky vyčištěných odpadních vod. Vyčištěné odpadní vody vždy obsahují residuální znečištění organickými látkami zpravidla v úrovni min. 5%, tedy v koncentracích desítek mg/l (stanoveno jako CHSK). Farmaceutické látky se naopak vyskytují v koncentracích jednotek, maximálně desítek mikrogramů na litr. Jakákoli technologie odstraňující tyto mikropolutanty potom vyžaduje zásadní snížení celkového „pozadí“ organického znečištění, které jinak zvyšuje spotřeby energií, chemikálií nebo pomocných látek, včetně adsorbentů. Nutnou předúpravou je eliminace celkového zbytkového organického znečištění z biologicky vyčištěných odpadních vod, které jsou tvořeny zejména produkty činnosti mikroorganismů, nerozložitelnými látkami, metabolity, které nejsou s dostatečnou účinností odstraňovány bioakumulací. Cílem projektu je pilotně ověřit technologie ověřené oběma partnery pro odstraňování zbytkového organického znečištění.

Období
01. 05. 2022 – 30. 04. 2024
Zdroj
SFŽP
Kód projektu
3213200013
Řešitel
Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.
Snižování hlukové zátěže od liniových dopravních staveb pomocí aktivních a pasivních prvků

Cílem projektu je výzkum a vývoj nového inovativního řešení protihlukového panelu s aktivním systémem pohlcování a odrážení zvuku založeném na spojení geopolymerického sendviče s uhlíkovou mřížkou, která ve své vnitřní struktuře generuje elektromagnetické napětí. Uvedené řešení bude dosahovat účinnějšího útlumu hluku o 15–20 dB v závislosti na frekvenci oproti stávajícím používaným technickým řešením. Při realizaci projektu budou probíhat dva směry výzkumu a vývoje, a to pro silniční a železniční dopravu, kde každá z těchto oblastí má svá specifika. Jedná se o protihlukový panel s aktivním systémem pohlcování a odrážení zvuku, založeném na spojení geopolymerního sendviče s uhlíkovou mřížkou, která ve své vnitřní struktuře generuje elektromagnetické napětí. V silniční dopravě se jedná o tentýž protihlukový panel, avšak uhlíková mřížka bude spolu s generátorem elektrické energie schopna širší aktivní reakce na frekvence hlukového znečištění. Cílem tohoto projektu bude realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s cílem zavedení nového produktu na trh. Výstupem projektu bude funkční vzorek protihlukového panelu s uhlíkovou mřížkou pro použití v železniční dopravě a funkční vzorek protihlukového panelu s generátorem elektromagnetického pole na uhlíkové mřížce v silniční dopravě.

Období
01. 10. 2021 – 31. 05. 2023
Zdroj
MPO
Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025218
Řešitel
doc. Ing. Adam Hotař, Ph.D.
Stanovení korozního mechanismu a odolnosti intermatelických slitin na bázi Fe3Al v různých typech bezolovnatých sklovin

Předností aluminidů železa na bázi Fe3Al je vynikající vysokoteplotní oxidační odolnost a korozní odolnost v sodnovápenatých a olovnatých sklovinách. Olovnaté skloviny (obsahující PbO) jsou nahrazovány bezolovnatými kvůli škodlivému vlivu olova na zdraví a životní prostředí. Projekt je zaměřen na stanovení korozní odolnosti a studium korozního chování aluminidů železa s různými aditivy (Nb, Si) v bezolovnatých sklovinách. Projekt zahrnuje provedení korozních testů slitin na bázi Fe3Al, analýzu strukturních změn a změn chemického složení slitin a skla. Korozní odolnost slitin bude kvantifikována pomocí fraktální geometrie a statistických nástrojů.

Období
01. 02. 2022 – 31. 12. 2023
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
SGS-2022-5022
Řešitel
doc. Ing. Adam Hotař, Ph.D.
STIMUL 20 – Využití selekčního tlaku a nanomateriálů jako efektivního nástroje stimulace biotechnologických systémů

Projekt řeší problematiku technologického využití mikroorganismů (MO) v environmentálním a vinařském odvětví. Inovativní je především systematická adaptace a stimulace vybraných MO pomocí expozice různým selekčním tlakům s cílem posílení jejich technologických vlastností. Dalším prvkem projektu je využití nanovlákenných nosičů biomasy (imobilizace, konzervace a inokulace MO). Výstupy budou soubory modifikovaných MO a postupy implementace nanomateriálů v environmentálních a potravinářských biotechnologiích.

Období
01. 07. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
MPO
Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0019991
Řešitel
Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.
Strukturální analýza zalití polyethylenglykolu do expandovaného grafitu za různé relativní vlhkosti

Polyetylenglykol (PEG) je jedním z běžných druhů materiálů s fázovou změnou (PCM), přičemž nízká tepelná vodivost (např. 0,21 W-1m-1K u PEG s Mw=6 000) omezuje účinnost ukládání tepelné energie. Kromě toho je pro skladování PEG nutná vhodná nádoba nebo nosič, aby se zabránilo úniku během fázového přechodu. Kromě toho se molekulární struktura PEG změní, když relativní vlhkost vzduchu (RH) dosáhne 90 %, což sníží skladování tepelné energie. Expandovaný grafit (eG) se vyznačuje porézní strukturou a vysokou tepelnou vodivostí, která je vhodná ke zvýšení tepelné vodivosti PEG, zamezení úniku a ochraně PEG před vysokou relativní vlhkostí. V této práci bude PEG vložen do eGG metodou vakuové filtrace a budou získány kompozity PEG/eG. Pro úplné zamezení úniku bude použita vhodná povrchová úprava těchto kompozitů. Bude porovnána silanizace, akrylový povlak a polyethylen-imidový povlak. Poté budou kompozity PEG/eG s povlakem umístěny do různých prostředí s různou relativní vlhkostí. Vliv relativní vlhkosti na kompozity PEG/eG bude studován na základě zkoumání akumulace tepelné energie kompozitů PEG/eG, jakož i krystalinity a konfigurace molekul PEG uvnitř eG.

Období
01. 02. 2022 – 31. 01. 2023
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
SGS-2022-6065
Řešitel
Ing. Blanka Tomková, Ph.D.
Studium integrace vybraných bioaktivních látek do nanovlákenných struktur

Projekt je zaměřen na transportní jevy spojené s přípravou kompozitních nanovláken pro řízené uvolňování bioaktivních látek a charakterizace vhodných polymerních matric pro zvlákňování. Bude sledována samoorganizace peptidů a vliv parametrů polymerních roztoků a suspenzí na zvlákňování.

Období
01. 02. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
TUL
Kód projektu
SGS-2020-4067
Řešitel
Ing. Nikifor Asatiani
Studium proudění vzduchu hořící netkanou textilií za definovaných okrajových podmínek

Termicky pojené netkané textilie jsou stále oblíbenější materiály na poli tepelných a akustických izolací v dopravě i stavebnictví. Postupně jsou jimi nahrazovány jak vstřikované plasty, tak expanzivní pěny. Požární bezpečnost takových materiálů je klíčovým faktorem. Dosud neobjasněným jevem ovlivňujícím hoření je vliv uspořádání vláken a velikost mezivlákenných prostor v textilii a od toho odvislé proudění vzduchu textilní vlákennou vrstvou. V současné době neexistují ucelené publikované studie popisující problematiku komínového efektu či obecně proudění vzduchu netkanou textilií při hoření. Pro odvětví požární bezpečnosti má ale objasnění vztahu struktury textilu na hoření významný potenciál. Projekt si klade za cíl na základě modelového prostředí se specifickými okrajovými podmínkami objasnit, jakým způsobem proudí vzduch danými textilními strukturami při zasažení plamenem, a jak toto ovlivňuje jejich hoření.

Období
01. 02. 2022 – 31. 01. 2023
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
SGS-2022-6076
Řešitel
doc. Ing. Jiří Chvojka, Ph.D.
Study of physical networks in polymer materials

The presence of three-dimensional order at the atomic dimension level (crystallinity) significantly affects the behavior or properties of the polymeric material as a whole. The crystallinity can be changed by polymer treatment (technological steps during its processing – solvent, temperature, molding technology, storage etc.) and by adding of other polymeric (processing of polymer blends or emulsions) or non-polymeric materials (processing of polymer based composite materials). Deeper recognition of the arrangement of physical networks in polymeric materials as basic polymer solutions or solid materials can lead to a solution of the problems related of degradation of biodegradable polymeric materials, dissolution, release of additives as drugs, etc. This issue will be studied especially in connection with preparation of polymer solutions and their subsequent spinning into polymeric micro and nanofibres by AC and DC electrospinning technology and fiber-drawing technology in comparison with non-fibrous materials such as foils.

Období
01. 05. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TUL
Kód projektu
PURE-2020-4007
Řešitel
doc. Ing. Eva Kuželová Košťáková, Ph.D.
Sustainable Design and Process in Textiles for Higher Education

Cílem projektu je realizace různých typů vzdělávacích aktivit v oblasti udržitelného designu a procesu v textilním průmyslu.

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2023
Zdroj
DZS
Kód projektu
2021-1-PL01-KA220-HED-000032201
Řešitel
Ing. Pavla Těšinová, Ph.D.
Technologie vysokokapacitní výroby nanočástic pro řízené dodávání léčiv

Cílem projektu je vývoj technologie vysokoprodukčního elektrostatického sprejování včetně tvorby nanočástic pro dodávání léčiv orální a transdermální cestou. Hlavním cílem je vytvoření zařízení a protokolů, které umožní uvedení technologického celku na trh. InoCure disponuje prototypovým zařízením, které ověřilo konkurenceschopnost technologie a předkládaný projekt řeší technologické problémy umožňující plnou funkci v náročných aplikacích farmacie, kosmetiky a potravinářství. Výzkum v oblasti nanočástic s mukopenetrační, mukoadhezivní a transdermální funkcí umožní rychlou adaptaci technologie pro potřeby zákazníků a aplikaci produktu v praxi. Technologie uSpheres (vysokoprodukčné elektrostatické sprejování) je z technologického pohledu unikátní ve světovém měřítku.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010445
Řešitel
Ing. Miroslava Rysová, Ph.D.
Technologie vzdáleného monitoringu a řízení elektrokineticky podporovaných chemicko-biologických in situ metod sanace – EBioChem

Cílem je vyvinutí a EU ETV verifikace inovativní technologie pro in situ sanaci podzemních vod kontaminovaných chlorovanými uhlovodíky, která bude postavena na kombinaci biologických, elektrokinetických a chemických metod sanace. Úvodním krokem sanace bude detailní direct sensing průzkum lokality. Injektáž sanačních činidel bude provedena metodou Frac-In pro zvýšení propustnosti a zapravení velkého množství makročástic Fe(0). Následně budou instalovány elektrody a nově vyvinuté zařízení pro vzdálený monitoring a řízení elektrokinetické sanace. Pomocí tohoto zařízení bude dálkově monitorována a řízena sanace spočívající v aplikaci elektrického proudu a podpůrných látek do horninového prostředí. Vyvinutá technologie umožní partnerům projektu proniknout na západoevropský sanační trh.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW03010071
Řešitel
Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D.
Tepelné nano izolace pro automotive, letectví a kosmonautiku

Postup řešení je od parametrizace výchozího plniva kompozitu – nanobublin, až pojiva kompozitu – nanopovlaků, k optimalizaci 3D multitisku nanokompozitu nanobublin až 3D prototypů tepelné nano izolace. Novost řešení je v přípravě nanobublin s nanorozměry a multi nanovrstevnatou strukturou, která optimalizuje adhezivní (pojení v nanokompozitu) a odrazové vlastnosti (snížení infravyzařování). Dále v 3D tisku nanokompozitu s nanobublinami a tepelné nano izolaci s parametry vakuové izolace bez vakua a aerogelu. Potřebnost řešení je v šetření elektrickou energiíí aplikovanou na vytápění elektromobilů, elektrických dopravních vozů, dopravních letadel, kosmických pilotovaných sond a stanic. Aktuálnost řešení je v dosud nevyužitém potenciálu dutých nanobublin pro nanokompozity.

Období
01. 01. 2019 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TH04020189
Řešitel
doc. Ing. Adam Hotař, Ph.D.
Tepelné výměníky s dutými polymerními vlákny pro automobilový průmysl -VZ

Obecným cílem projektu je výroba zcela nového typu výrobku na základě vědeckých poznatků, s výrazným komerčním potenciálem. Konkrétním cílem je vývoj konstrukce a technologie výroby automobilových chladičů s dutými polymerními mikrovlákny do stavu hodného pro zahájení výroby. Záměrem je připravit pro trh výrobek s poloviční hmotností než jsou nejmodernější automobilové chladiče. Tento výrobek na úrovni prototypu projde do konce projektu přes všechny zkoušky požadované výrobci vozidel a to včetně zkoušek vozidlových. Před koncem projektu bude zahájen marketing u evropských výrobců vozidel.

Období
01. 01. 2019 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TH04010031
Řešitel
doc. Ing. Brigita Kolčavová Sirková, Ph.D.
Terapie kmenovými buňkami s pomocí CeO2 nanočástic: inovativní nanofarmaceutický přístup k léčbě degenerativních sítnicových onemocnění

Hlavní cíl projektu CELLUX je vyvinout nové oční kapky na bázi nanočástic CeO2 k léčbě věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD), které v kombinaci s terapií pomocí kmenových buněk nejenže zastaví degeneraci zraku, ale i pomohou jeho obnovení.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TH70020001
Řešitel
RNDr. Alena Ševců, Ph.D.
Terapie kmenovými buňkami s pomocí CeO2 nanočástic: inovativní nanofarmaceutický přístup k léčbě degenerativních sítnicových onemocnění – NZ

Hlavní cíl projektu CELLUX je vyvinout nové oční kapky na bázi nanočástic CeO2 k léčbě věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD), které v kombinaci s terapií pomocí kmenových buněk nejenže zastaví degeneraci zraku, ale i pomohou jeho obnovení.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TH70020001
Řešitel
RNDr. Alena Ševců, Ph.D.
Textilní náhrady určené pro zpevnění hrudní stěny po vzniku kostního defektu

Kostní defekty hrudního koše mohou vznikat například kvůli poruchám hojení střední sternotomie (řez hrudní kostí ve střední čáře), které bývají způsobeny infekcí. V ojedinělých případech je nutné infikovanou tkáň odejmout z těla, aby bylo zabráněno šíření infekce. Vzniká tak defekt, v jehož místě je potřebné provést zpevnění hrudní stěny. Doposud nebyla vyvinuta univerzální technika uzavírání takto vzniklého kostního defektu. V současné době jsou za tímto účelem používány titanové dlahy, syntetické, biologické či titanové síťky nebo kostní štěpy. Pravděpobně současným nejlepším řešením je využití na míru vyrobených 3D tisknutých implantátů nahrazující sternum a část žeber. Dosavadní techniky uzavření mohou být však velmi tuhé, pro pacienta omezující a bolestivé. Nutné je zmínit, že tyto techniky jsou také finančně zatěžující pro zdravotnický systém. Předkládaný projekt si klade za cíl vyvinout textilní náhradu (pletenina, 3D splétaná struktura), která by splňovala požadavky dostatečného krytí vzniklého kostního defektu v oblasti hrudního koše. Předpokládáme, že tato textilní struktura bude mít velmi blízkou tuhost chování chybějící kosti. V první fázi řešení bude využita metoda konečných prvků pro navržení optimální textilní struktury. V druhé fázi řešení projektu bude tato náhrada vyrobena a experimentálně testována. V neposlední řadě bude řešena i praktičnost použití pro chirurgii, např. přizpůsobitelnost podle potřeb chirurga a ekonomická stránka věci.

Období
01. 02. 2022 – 31. 01. 2023
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
SGS-2022-6062
Řešitel
doc. Ing. Brigita Kolčavová Sirková, Ph.D.
Topologie a poetika prostoru

Topologie a poetika prostoru

Období
01. 11. 2018 – 31. 10. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TL02000573
Web
https://www.tul.cz/univerzita/fua/veda-a-vyzkum/
Řešitel
Mgr. Filip Šenk, Ph.D.
TOPOMOMO-Experimentální území moderny

Cílem projektu je výzkum a mapování staveb moderny v příhraničním regionu ČR – Sasko.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2022
Zdroj
Kód projektu
100279841
Web
https://www.tul.cz/univerzita/fua/veda-a-vyzkum/tomopomo/
Řešitel
Mgr. Filip Šenk, Ph.D.
Trends and Innovative Approaches in Management

Hlavním cílem projektu je výměna osvědčených postupů v pedagogické činnosti a sdílení znalostí a manažerské praxe ve vybraných kurzech jak na EF TUL, tak na IOT-G NTNU. Zejména pro studenti magisterského studia vzdělaní v angličtině v rámci kurzů souvisejících s řízením lidských zdrojů, cílem je sdílet znalosti, zkušenosti, nové metody a přístupy a tím se zvyšovat atraktivitu kurzů pro studenty a učinit je praktičtějšími pro studenty a budoucí zaměstnavatelů na obou partnerských univerzitách. Kromě toho bude mezinárodní spolupráce rozvíjet jazyk a mezikulturní kompetence jak studentům, tak akademikům zapojeným do projektu. Kvůli pandemická situace aktivit a intelektuálních výstupů se nyní plánuje online nebo v digitální formát.

Období
01. 10. 2021 – 30. 09. 2023
Zdroj
DZS
Kód projektu
EHP-CZ-ICP-3-011
Řešitel
Ing. Tereza Michalová
Tvorba doktorského programu Architektura a urbanismus

Cílem projektu je tvorba nového akreditovaného doktorského studia Architektura a urbanismus.

Období
01. 10. 2017 – 30. 09. 2022
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
CZ.02.2.69/0.0/0./16_018/0002722
Web
https://www.tul.cz/univerzita/fua/veda-a-vyzkum/op-vvv/tvorba-doktorskeho-programu-architektura-a-urbanismus/
Řešitel
Ing. arch. MgA. Osamu Okamura
Ultrazvukové metody určování průtoků a rychlostních polí

Hlavním cílem předkládaného projektu je vytvořit komerčně uplatnitelný ultrazvukový průtokoměr založený na principu tomografického vyhodnocení sady ultrazvukových signálů. Hlavní předností navrhovaného řešení je invariantnost vyhodnocovaného průtoku na tvaru rychlostního profilu na vstupu při zachování minimální tlakové ztráty, malých zástavbových rozměrů a variability průtočného profilu. Výsledek bude dopracován do úrovně prototypu, kdy bude bezprostředně po skončení projektu možné toto zařízení zavést do výrobního portfolia předkladatele. Součástí projektu je také vytvoření funkčního vzorku ultrazvukového tomografu, tedy zařízení, které bude vycházet z totožných principů a kromě samotného průtoku bude schopné vyhodnocovat též kompletní 3D vektorové pole v celém objemu proudící tekutiny.

Období
01. 09. 2020 – 28. 02. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW02020070
Řešitel
doc. Ing. Petra Dančová, Ph.D.
Úplné odstraňování dusíku a fosforu z odpadních vod využívající cíleně vyrobených textilních nosičů biomasy.

Cílem projektu je vyvinout, zavést do výroby a provozně ověřit zcela nový a původní typ nosičů biomasy cíleně vyráběných pro vysoce zatěžovanou post-denitrifikaci a nízko zatěžovaný hybridní reaktor post-nitrifikace a srážení fosforu. Nosiče biomasy budou základním prvkem komplexní technologie dočištění odpadních vod ze stávajících ČOV umožnující snížení až úplnou eliminaci nutrientů a BSK. Takto ověřená komplexní technologie bude komercializována aplikačním garantem a jeho obchodními partnery. Cíle budou dosaženy v průběhu řešení projektu na minimálně jedné ČOV provozované aplikačním garantem. Tím bude dosaženo referenční zakázky v průběhu řešení projektu, jako nezbytného podkladu pro následnou rychlou komercializaci vyvinuté technologie a nosičů biomasy pro úplné čištění odpadních vod.

Období
01. 01. 2019 – 30. 09. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TH04030390
Řešitel
Ing. Tomáš Lederer, Ph.D.
VIDTEX – Smart textilie a oděvy vysokých užitných vlastností pro zvýšení bezpečnosti v dopravě, zejména viditelnosti – VZ

ˇCílem projektu je výzkum a vývoj smart textilních a oděvních systémů pro pasivní a aktivní ochranu profesionálních řidičů, pracujících na silnicích a nechráněných osob v silničním provozu. Řešení projektu se zaměřuje na problematiku, která zahrnuje: 1. Zkvalitnění podmínek profesionálních řidičů z hlediska fyziologického komfortu oděvů a kontroly stavu bdělosti, případně viditelnosti při vystoupení z auta. Cílem je speciální oděv monitorující bdělost řidičů s přidanou funkcí automatického rozsvícení při vystoupení do málo osvětleného okolí (aktivní řízené LED diody). Při řešení oděvů pro řidiče bude kladen důraz na vysoký komfort nošení- resp. sezení, protože i únava ze špatného komfortu nošení zvyšuje nebezpečí nesoustředěnosti a možnosti selhání, čehož jsme svědky denně. Tato aplikace do oblasti automotive bude vzhledem k počtu profesionálních řidičů nabývat na stále větší důležitosti. 2. Bezpečnost a ochrana vybraných profesí jako účastníků v systému dopravy. Do této skupiny patří stavební pracovníci na pozemních komunikacích, pracovníci údržby cest všeho druhu a případně vybrané složky záchranného systému, hasiči, policisté. 3. Výsledky mohou být také aplikovány pro bezpečnost a ochranu nechráněných účastníků silničního provozu (chodců, cyklistů a ostatních účastníků v dopravě, např. sportovců /běžců, in–line bruslařů). Jedná se o početně největší skupinu osob, které se pohybují v otevřeném prostoru a při snížené viditelnosti jsou vždy potencionálně ohroženy v dopravním prostředí. Náplní tohoto projektu jsou smart oděvy, které pomocí mikroelektroniky umožňují sledování bdělosti profesionálních řidičů při zachování svého vysokého komfortu nošení a zároveň disponují aktivní a pasivní funkcionalitou pro zvýšení viditelnosti. Řešení cílů projektu bude mít komplexní charakter pro zvýšení bezpečnosti co nejširšího spektra osob účastnících se silničního provozu.

Období
01. 07. 2019 – 31. 12. 2022
Zdroj
MPO
Kód projektu
FV40323
Řešitel
doc. Ing. Antonín Havelka, CSc.
VIRATEX – Textilní struktury kombinující ochranu proti virům a komfort – NZ

Cílem projektu je identifikovat, připravit a ověřit funkční materiály s antivirovým působením. Tyto materiály budou zabudovány do textilních struktur ve formě vícevrstvých sendvičů pro ochranné roušky (typ RO – ochrana proti šíření virů od nakažených osob a typ RP – ochrana proti proniknutí viru do těla zdravých lidí) a do antivirových textilních sendvičů odpuzujících vodní kapénky, mechanicky zachycujících koronaviry se speciálním zaměřením na SARS-CoV-2 a umožňujících jejich účinnou inhibici.

Období
01. 04. 2021 – 30. 05. 2023
Zdroj
MPO
Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024467
Web
http://www.ft.tul.cz/veda-a-vyzkum/projekty-a-granty-na-fakulte/projekty-op-pik
Řešitel
doc. Dr. Ing. Dana Křemenáková
VIRATEX – Textilní struktury kombinující ochranu proti virům a komfort – VZ

Cílem projektu je identifikovat, připravit a ověřit funkční materiály s antivirovým působením. Tyto materiály budou zabudovány do textilních struktur ve formě vícevrstvých sendvičů pro ochranné roušky (typ RO – ochrana proti šíření virů od nakažených osob a typ RP – ochrana proti proniknutí viru do těla zdravých lidí) a do antivirových textilních sendvičů odpuzujících vodní kapénky, mechanicky zachycujících koronaviry se speciálním zaměřením na SARS-CoV-2 a umožňujících jejich účinnou inhibici.

Období
01. 04. 2021 – 30. 05. 2023
Zdroj
MPO
Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024467
Web
http://www.ft.tul.cz/veda-a-vyzkum/projekty-a-granty-na-fakulte/projekty-op-pik
Řešitel
doc. Dr. Ing. Dana Křemenáková
Virtual Convoy – komplexní prostředí pro testování komunikačních systémů CAR2X

Systém „Virtual Convoy“ bude kooperativní distribuovaný systém pro end-to-end testování CAR2X komunikace, který s užitím virtuální infrastruktury a prostředí umožní přesun testů ze silnic do laboratorního prostředí.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
CK02000136
Řešitel
Ing. Josef Novák, Ph.D.
Virtual Convoy – veřejné zdroje

Virtual Convoy – komplexní prostředí pro testování komunikačních systémů CAR2X Systém „Virtual Convoy“ bude kooperativní distribuovaný systém pro end-to-end testování CAR2X komunikace, který s užitím virtuální infrastruktury a prostředí umožní přesun testů ze silnic do laboratorního prostředí.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
CK02000136
Řešitel
Ing. Josef Novák, Ph.D.
Vliv radiolýzy a bakteriálních extremofilů na životnost kontejneru pro hlubinné úložiště RAO

1. Stanovení vlivu radiolýzy na oxidačně-redukční vlastnosti pórového roztoku bentonitu a stabilitu a polovodivé vlastnosti pasivní vrstvy na korozivzdorné oceli typu 316L. 2. Stanovení vlivu radiolýzy na rovnoměrnou korozní rychlost a náchylnost k lokalizovaným formám koroze korozivzdorné oceli. 3. Stanovení vlivu změn složení pórového roztoku bentonitu vlivem sulfát-redukujících bakterií a náchylnost k bodové korozi korozivzdorné oceli. 4. Stanovení vlivu extrémních změn pórového roztoku bentonitu pod biofilmem sulfát-redukujících bakterií a ovlivnění náchylnosti ke koroznímu praskání uhlíkové a korozivzdorné oceli.

Období
01. 09. 2020 – 31. 08. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TK03010067
Řešitel
RNDr. Alena Ševců, Ph.D.
Vliv reálné expozice znečistěnému ovzduší na lidské plicní a čichové buňky kultivované v podmínkách „air-liquid interface“ – 22-10279S

Znečištěné vnější ovzduší je klasifikováno jako lidský karcinogen. Působí negativně na lidské zdraví a přispívá ke vzniku plicních, kardiovaskulárních a neurologických onemocnění. Znečištěné ovzduší tvoří směs plynných sloučenin, prachových částic a na ně vázaných chemických látek. Jeho biologické účinky závisí na interakci této komplexní směsi s lidským organismem. Studie in vitro bývají založeny na testování toxicity oddělených složek znečištěného ovzduší, což vede k chybné interpretaci dat. V projektu navrhujeme studovat toxicitu reálného vnějšího ovzduší jako celku, a to v plicní tkáni a čichovém epitelu (prostředník pro hodnocení vlivu na mozek) od zdravých a nemocných osob (astma, Alzheimerova choroba). Buňky budou kultivovány v prostředí „air-liquid“ v námi vyvinutém expozičním systému umístěnému v lokalitách, lišících se mírou znečištění ovzduší. Budeme hodnotit cytotoxicitu, oxidační stres, imunitní odpověď a celogenomovou expresi mRNA a miRNA. Výsledky přispějí k pochopení biologických účinků znečištěného ovzduší a rozdílů v odpovědi u vzorků od zdravých a nemocných osob.

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2024
Zdroj
GAČR
Kód projektu
22-10279S
Řešitel
prof. Michal Vojtíšek, Ph.D. MSc
Vliv technologie přípravy chromních textilií na jejich stálost

Je známo, že barevně proměnlivý nebo-li chromní systém lze připravit různými technologickými postupy. Technologie jejich přípravy ovlivňují média, v nichž jsou chromní barviva aplikována. Dosavadní práce ukázaly, že médium významně ovlivňuje chromní reakci, typicky fotochromní pigment, případně barviva. Světelný zdvoj (hv1) mající rozsah od UVB (280-315 nm) a UVA (315-400 nm) v ultrafialové oblasti, který je zodpovědný za přechod z jejich bezbarvého do barevného stavu. Po odstranění aktivačního záření dochází k reverzibilní reakci, při níž má izomerní forma tendenci vrátit se ke své původní strukturní formě (tepelně relaxační stav) pomocí nízké energie (hv2) z viditelné oblasti (400-700 nm). K této reverzibilní změně barvy fotochromního pigmentu nebo barviva dochází v důsledku konformačních změn v jejich struktuře, přičemž trans-izomerizace je nezbytná pro dosažení maximální intenzity zbarvení. V případě fotochromních pigmentů patřících do rodiny spirooxazinů je v důsledku přechodu jejich izomerních forem buď z cis, nebo trans do jejich zwitteriontové formy intenzita barvy výrazně nižší, což činí chromní systém méně stabilním, a proto dochází k rychlé fotodegradaci. Předchozí studie byly provedeny na chromním systému, který byl vytvořen technologií sítotisku na textilní tkanině. Studie únavového chování a fotodegradace fotochromní tkaniny ukazuje, že jednotlivé parametry chromní odezvy spolu vzájemně korelují a jsou na sobě závislé. Výhodou použití této technologie je snadný výrobní proces, kdy se fotochromní barviva ve formě mikrokapslí nanášejí na povrch textilního substrátu, zatímco nevýhodou je náchylnost mikrokapslí k mechanickému poškození, a tím k narušení a snížení jejich stability v důsledku otěru. Vzhledem k této nevýhodě bude hlavním cílem tohoto projektu ověřit možnosti využití alternativních technologických postupů k výrobě fotochromních nebo termochromních textilií, jako je barvení ve hmotě, elektrospinning nebo inkoustový tisk. Každý z technologických postupů, které budou použity, má své přednosti a nedostatky, stejně jako metoda sítotisku. Například dosavadní zkušenosti s inkoustovým tiskem, který byl zatím realizován ve spolupráci s univerzitou ve švédském Borasu vykazuje nižší výtěžnost barev a vyšší sklon k fotodegradaci. Stejně tak výroba fotochromního vlákenného materiálu pomocí elektrospinningu vede k nízké intenzitě barvy a vyskytují se problémy při spřádání. Za prvé, cílem projektu bude zkoumat možnost použití alternativní technologie pro fixaci fotochromních barviv nebo pigmentů na textilní substráty, aby se zvýšila intenzita výsledné barvy. Za druhé, se bude pracovat na optimalizaci technologických parametrů pro výrobu chromní vlákené vrstvy pomocí střídavého i stejnosměrného elektrospinningu, přičemž bude zkoumán vliv nosného polymeru na výslednou chromní reakci a její kinetické reakce. Za třetí, se project zaměří na testování stability připravených chromích textilií, které zahrnuje vývoj testu UV expozice v kontinuálním cyklickém režimu pro stanovení fotostability, opakovatelnosti a trvanlivosti fotochromních textilií připravených různými technologickými postupy. V první fázi se předpokládá použití barviv spiroindolinooxazinového typu. Současně bude upraven stávající software měřicího systému FOTOCHROM ze statického režimu ozařování na nový dynamický režim, který umožní nastavit různé kombinace expozice a relaxace fotochromních textilií. Intenzita použitého zářivého toku určité vlnové délky, který se používá k aktivaci uvnitř zařízení FOTOCHROM. Očekávaným výstupem projektu budou 2 publikace v impaktovaných časopisech a 1 mezinárodní konference.

Období
01. 02. 2022 – 31. 01. 2023
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
SGS-2022-6039
Řešitel
Ing. Blanka Tomková, Ph.D.
Vliv změn vlastností geosféry na vývoj transportu radionuklidů z prostoru HÚ do biosféry

Cílem projektu bude výzkum možných dlouhodobých geologických, geomorfologických a klimatických změn a jejich vlivu na vývoj transportu radionuklidů z prostoru HÚ do biosféry. Budou aplikovány integrované transportní modely pro predikci vývoje migrace látek z prostoru HÚ v dlouhodobém časovém horizontu. Modely budou variovat predikce geologických a klimatických změn. Základem bude příprava geologických scénářů a s tím souvisejících vstupních dat pro modely. Ty budou realizovány několika softwary (SW), výsledky budou vzájemně porovnávány s cílem modely validovat při znalosti silných a slabých stránek použitých SW pro aplikace ve složitém horninovém prostředí a v dlouhodobém časovém horizontu. V závislosti na tom bude řešen vývoj SW pro zahrnutí prediktivních scénářů vývoje geosféry.

Období
01. 07. 2019 – 30. 09. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TK02030120
Řešitel
prof. Dr. Ing. Jiří Maryška, CSc.
Využití nanovláken k aplikaci bioaktivních látek pomocí zubní nitě

Hlavním cílem projektu je vývoj zubní nitě, pomocí které bude možné aplikovat vybraná orální probiotika a další aktivní látky, které se přirozeně vyskytují ve slinách (dále jen bioaktivní látky) do mezizubních a dalších hůře dostupných prostor ústní dutiny. Tyto bioaktivní látky budou posilovat přirozenou rovnováhu orální mikrobioty s minimálním rizikem vedlejších účinků, které lze pozorovat u cizorodých účinných látek. Budou aplikovány pomocí nanovlákenné polymerové vrstvy na povrchu zubní nitě. Optimalizovaná rychlost rozpouštění uvolněných nanovlákenných částic v mezizubních prostorech umožní pozvolnou aplikaci účinných látek do hlubších vrstev biofilmu na povrchu zubů, čehož nelze dosáhnout v současnosti používanými preparáty.

Období
01. 10. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW02020042
Řešitel
doc. Ing. Eva Kuželová Košťáková, Ph.D.
Využití nanovláken k aplikaci bioaktivních látek pomocí zubní nitě

Hlavním cílem projektu je vývoj zubní nitě, pomocí které bude možné aplikovat vybraná orální probiotika a další aktivní látky, které se přirozeně vyskytují ve slinách (dále jen bioaktivní látky) do mezizubních a dalších hůře dostupných prostor ústní dutiny. Tyto bioaktivní látky budou posilovat přirozenou rovnováhu orální mikrobioty s minimálním rizikem vedlejších účinků, které lze pozorovat u cizorodých účinných látek. Budou aplikovány pomocí nanovlákenné polymerové vrstvy na povrchu zubní nitě. Optimalizovaná rychlost rozpouštění uvolněných nanovlákenných částic v mezizubních prostorech umožní pozvolnou aplikaci účinných látek do hlubších vrstev biofilmu na povrchu zubů, čehož nelze dosáhnout v současnosti používanými preparáty.

Období
01. 10. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW02020042
Řešitel
doc. Ing. Eva Kuželová Košťáková, Ph.D.
Vývoj a testování kombinované sanační metody redoxně-oxidační in-situ bioremediace chlorovaných rozpouštědel

Cílem řešení projektu je výzkum, ověření použitelnosti a návrh technologie podporované in situ anaerobně-aerobní bioremediace ClU ve zvodnělém horninovém prostředí a její ověření formou EU ETV certifikace (ověřená technologie). Součástí projektu bude posouzení metody z pohledu technologického, ekologického a ekonomického. Tento výsledek bude realizován v roce 2022. Předmětem výzkumu bude optimalizace materiálů pro podporu anaerobní fáze (užitný vzor), ověření optimálních podmínek pro navazující aerobní fázi, nalezení materiálů vhodných pro dotaci horninového prostředí kyslíkem, vývoj analytické metody na bázi SPME nanovláken pro sledování kontaminace a organoleptických vlastností čištěných vod (prototyp). Technologie bude ověřena poloprovozními zkouškami na 2 lokalitách.

Období
01. 01. 2019 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TH04030225
Řešitel
Mgr. Pavel Hrabák, Ph.D.
Vývoj a testování nanovlákenných materiálů jako nosičů buněk při elektrické stimulaci

Nanovlákenné scaffoldy jsou nepostradatelnými materiály pro výzkum a vývoj v oblasti tkáňového inženýrství, jelikož svojí strukturou i rozměry připomínají nativní mezibuněčnou hmotu, která se přirozeně vyskytuje v lidském organismu. V současné době probíhá intenzivní výzkum v oblasti nových vlákenných materiálů s cílem vyvinout funkční scaffold, který by napodoboval nativní tkáň. Do vlákenných struktur se tak přidávají růstové faktory či jsou materiály dále funkcionalizovány s cílem dosažení optimální buněčné proliferace (růstu). Aktuálním trendem pro podpoření kultivace buněk je také elektrická stimulace. Literatura potvrzuje, že elektrická stimulace má pozitivní vliv na proliferaci buněk. Díky ní by navíc došlo k reálnějšímu napodobení nativních podmínek v lidském organismu, ke kterým dochází např. při nervové a srdeční aktivitě a mnoho dalších. Mnoho aktuálních publikací v oboru materiálového inženýrství se soustředí na vývoj vhodného nanovlákenného scaffoldu, neboli nosiče buněk, který by zajistil vhodnou podporu buněk při elektrické stimulaci. Nanovlákenný scaffold pro elektrickou stimulaci buněk by měl být biokompatibilní a měl by odolávat dlouhodobému působení budícího elektrického pole. Další důležitou vlastností je vodivost scaffoldu. V publikacích se velmi často pracuje s vodivostně modifikovanými nanovlákennými scaffoldy. V čele používaných vodivostních úprav je inkorporace grafenu do nanovlákenných vrstev. Grafen je vrstva složená pouze z atomů uhlíků, je biokompatibilní a vykazuje vysokou vodivost. Ve článcích, popisujících vývoj nanovlákenných scaffoldů pro elektrickou stimulaci, byly vyráběny scaffoldy především jehlovým elektrostatickým zvlákňováním. Jiné metody výroby nanovlákenných scaffoldů, například bezjehlové elektrostatické zvlákňování či střídavé elektrické zvlákňování, nejsou v aktuálních článcích příliš využity. Navíc střídavým zvlákňováním lze dosáhnout mnohem vyšší inkorporace různých látek (například právě grafenu) do nanovláken a tím dosáhnout lepší vodivosti. Právě vodivost vyvíjeného nanovlákenného scaffoldu je hlavní problematikou této práce. Pro vývoj nanovlákenného scaffoldu jako nosiče buněk pro elektrickou stimulaci by byla vytvořena škála nanovlákenných materiálů s různými koncentracemi grafenu a byly by testovány vlastnosti materiálů v porovnání s materiálem bez grafenu, vyrobených stejnou technologií (střídavým zvlákňováním – AC electrospinning). Testováním vlastností se myslí především vodivost materiálu, morfologie materiálu, smáčivost povrchu, biokompatibilita a interakce s buňkami při elektrické stimulaci v závislosti na reálně inkorporovaném množství grafenu v materiálu.

Období
01. 02. 2022 – 31. 01. 2023
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
SGS-2022-6050
Řešitel
doc. Ing. Jiří Chvojka, Ph.D.
Vývoj automatizovaného zařízení pro testování kvality rotačních dílů leteckých motorů pomocí ultrazvukové imerzní metody

Projekt je zaměřen na vývoj automatizovaného zařízení pro testování kvality rotačních dílů leteckých motorů pomocí ultrazvukové imerzní metody pro segment opravárenství a výroby. Výsledkem projektu bude zařízení, které bude splňovat přísné požadavky výrobců leteckých proudových motorů (Rolls Royce, General Electric, Snecma, Pratt & Whitney) pro testování leteckých dílů jak z pohledu samotné ultrazvukové metody, tak z pohledu požadavků na vysokou přesnost manipulace ultrazvukovou sondou. Výstupem projektu bude prototyp.

Období
01. 11. 2021 – 31. 05. 2023
Zdroj
MPO
Kód projektu
EG20_321/0024937 reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024937
Řešitel
doc. Ing. Adam Hotař, Ph.D.
Vývoj elektromechanické brzdy pro tramvajovou dopravu

Cílem projektu je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti brzdových systémů kolejových vozidel. Konkrétně se jedná o výzkum a vývoj pouze elektrického ovládání brzdového systému (tzv. brake by wire) pro 100% nízkopodlažní tramvaje. Výstupem projektu bude prototyp jedinečného inovativního elektromechanického brzdového systému včetně řídícího počítače pro tramvajovou dopravu. Projekt bude realizován s účinnou spoluprací.

Období
15. 01. 2021 – 31. 12. 2022
Zdroj
MPO
Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020144
Řešitel
Ing. Robert Voženílek, Ph.D.
Vývoj filtru na záchyt těžkých kovů ve spalovacích procesech

Cílem projektu je nalezení vhodného technického řešení na snižování emisí těžkých kovů ve spalinách z kombinované výroby elektrické energie a tepla spalující hnědé uhlí a komunální odpad, kterým by mohla být navrhovaná koncepce řešení, která vychází z vlastností těžkých kovů a z unikátních vlastností textilních sítí z mikrovláken uhlíku. Cílem je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje se zavedení nového produktu na trh. Výstupem projektu bude užitný vzor filtračního zařízení na odstranění těžkých kovů ze spalin.

Období
01. 01. 2022 – 31. 05. 2023
Zdroj
MPO
Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_374/0026962
Řešitel
doc. Ing. Adam Hotař, Ph.D.
Vývoj generátoru tras GNSS a signálu CANBUS pomocí strojového učení s využitím Software Defined Radio

Vytvoření: 1) automatizovaného systému testování OCU s využitím Software Defined Radio (náhrada za simulátor GNSS). 2) systému automatizace OCU s implementovaným systémem generování tras založeném na strojovém učení. Systém umožní umělé vytvoření trasy včetně rychlostního profilu a simulace rychlosti otáčení kol na základě již nahraných tras. Systém umožní vytvoření trasy kdekoliv na světě pouze z mapových podkladů. 3) testovacího zařízení OCU s širokým spektrem realizovatelných testů.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
CK01000020
Řešitel
Ing. Josef Novák, Ph.D.
Vývoj geopolymerních kompozitů jako materiálu pro protikorozní ochranu nebezpečných vraků a dalších kritických podvodních staveb

Cílem je vývoj vysoce výkonných kompozitů s funkčními vlastnostmi pro strojírenství, stavebnictví a námořní průmysl. Materiál je složen z geopolymerní matrice vyztužené různými vlákny a plnivy. Matrice, vlákna, částice a plniva mohou být z přírodních i syntetických zdrojů. Výsledkem bude ekologický kompozit vhodný pro aplikaci pod vodou. Naplní potřebu odolnějších materiálů pro ochranu nebezpečných vraků a kritické podvodní infrastruktury před korozí, pro stavební účely v turbulentním a vysoce znečištěném prostředí, včetně ochrany před nebezpečnými materiály ve vracích. Konkrétní díl bude vytvořen ve formě prefabrikovaných nebo 3D tištěných prvků s možností instalace pod vodou. Požadované vlastnosti: vysoká pevnost v tlaku, nízká deformovatelnost, vysoká odolnost proti vodě, chemickým vlivům, včetně solí a chloru, bioerozi, nebezpečným odpadům, olejům (nízká pórovitost) a oděru, dlouhodobá životnost, ekologická šetrnost, nákladová efektivita a nízká toxicita.

Období
01. 06. 2022 – 31. 05. 2025
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TH80020007
Řešitel
doc. Ing. Adam Hotař, Ph.D.
Vývoj inovativních komponent elektromembránových modulů pomocí aditivních technologií

Cílem tohoto projektu je optimalizace a intenzifikace výkonu elektromembránových modulů na základě fyzikálního modelování a ověření vytvořených modelů s využitím aditivních technologií (3D tisku). Konkrétně se jedná o heterogenní iontovýměnné membrány, síťky rozdělovačů a samotné rozdělovače pro procesy elektrodialýzy (ED) či elektrodeionizace (EDI). Vedlejším cílem je získaní know-how v oblasti 3D tisku prototypů (tzv. rapid prototyping). Tato metoda umožňuje ověřování navržených inovací levně, snadno a rychle, a tedy je z ekonomického pohledu výhodnější a z pohledu proveditelnosti jednodušší 3D tisk prototypů pouze v množství potřebném pro ověření jejich funkčnosti.Tato metoda šetří finanční i lidské zdroje a značně rozšiřuje spektrum možných inovací.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010292
Řešitel
Ing. Jiří Šafka, Ph.D.
Vývoj inovativních komponent elektromembránových modulů pomocí aditivních technologií – NZ

Cílem tohoto projektu je optimalizace a intenzifikace výkonu elektromembránových modulů na základě fyzikálního modelování a ověření vytvořených modelů s využitím aditivních technologií (3D tisku). Konkrétně se jedná o heterogenní iontovýměnné membrány, síťky rozdělovačů a samotné rozdělovače pro procesy elektrodialýzy (ED) či elektrodeionizace (EDI). Vedlejším cílem je získaní know-how v oblasti 3D tisku prototypů (tzv. rapid prototyping). Tato metoda umožňuje ověřování navržených inovací levně, snadno a rychle, a tedy je z ekonomického pohledu výhodnější a z pohledu proveditelnosti jednodušší 3D tisk prototypů pouze v množství potřebném pro ověření jejich funkčnosti.Tato metoda šetří finanční i lidské zdroje a značně rozšiřuje spektrum možných inovací.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010292
Řešitel
Ing. Jiří Šafka, Ph.D.
Vývoj inovativních solitérních akustických prvků s implementovanými nanovlákennými strukturami

Cílem projektu je vývoj principiálně zcela nových solitérních akustických prvků pro řešení prostorové akustiky, jde o komplexní návrh a optimalizaci parametrů hned pěti typů. Jedinečnost technického řešení, stejně jako designu souvisí s využitím inovativní technologie aplikace nanovlákenných vrstev připravených třemi různými technologiemi, jejichž unikátní spojení umožňuje nános nanovláken na povrch a zároveň do prostoru navržených 3D konstrukcí, za účelem přípravy zvukově pohltivých systémů založených na synergii membránového rezonátoru (tenká nanovlákenná vrstva), dutinového rezonátoru (princip Helmholtzova rezonátoru) a výplně o obrovském specifickém povrchu (objemová nanovlákenná struktura), což umožní proměnlivou akustiku řešeného prostoru pro dosažení aktuální akustické potřeby.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010088
Řešitel
doc. Ing. Klára Kalinová, Ph.D.
Vývoj komponent skleněné bižuterie pro cirkulární ekonomii

Hlavním cílem projektu je vývoj komponent pro výrobu skleněné bižuterie, které budou v souladu s cirkulární ekonomií a rozvojem ICT technologií. V rámci projektu bude proveden výzkum a vývoj zaměřený na nová složení skla pro účely bižuterní výroby, která by vedle tradičního sodnodraselného skla obsahovala i přísady získané recyklací typů skla nebo materiálů, které se systematicky nerecyklují jako např. komponenty kompozitních materiálů (skelná vlákna, uhlíková vlákna), plochého skla, laboratorního skla i dekorativního skla. Vývoj bude zaměřen jak na formu a přípravu vstupního recyklátu (prach, střepy, vlákna), tak i na složení výsledné skloviny a výsledného vizuálního efektu. Druhým zásadním vývojovým cílem bude vývoj skleněné komponenty kompatibilní se stavem v oblasti současných a budoucích informačních technologií, která by umožnila skleněné bižuterii plnit funkce typu jako např. NFC (Near Field Communication) nebo využití výhod internetu věcí (IoT). V rámci projektu budou využity metody pokročilého matematického modelování souvisejících nelineárních fyzikálních dějů a zkoumány možnosti v oblasti tzv. Rapid Tooling a technologie 3D tisku pro návrh a výrobu forem pro inovované komponenty pro skleněnou bižuterii.

Období
01. 11. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW02020240
Řešitel
doc. Dr. Ing. Ivan Mašín
Vývoj mobilní energeticky nezávislé jednotky úpravny pitné vody pro pohotovostní nasazení v krizových situacích

V krizových situacích, kdy dochází k problémům se zásobováním pitnou vodou (povodně, znečištění či nedostatečná kapacita zdroje, humanitární a evakuační akce) je nezbytné zajistit její rychlou dodávku. To však může být při využití stávajících kapacit problém a je nutné hledat sekundární zdroj PV. Projekt tuto problematiku řeší vývojem mobilní jednotky úpravny PV, kterou bude možné do 24 h zprovoznit v daném místě a zajistit dodávky PV. Technologie úpravy bude založena na mikro-/ultrafiltraci (separace biologických agens) v kombinaci se sorpcí na uhlíkových nanotrubičkách (retence nebezpeč. chemikálií) a dezinfekci. Technologie bude instalována v kontejneru s vlastním dieselagregátem (nezávislost na okolní elektrické síti), čímž se zvýší její aplikační potenciál pro pohotovostní nasazení.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2022
Zdroj
MV
Kód projektu
VI04000014
Řešitel
Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.
Vývoj nové generace robotického odjehlovacího stroje bez nutnosti kartáčování

Cílem projektu je vyvinout nový robotický odjehlovací stroj, který výrazně zvýší kvalitu odjehlování dílců z měkkých kovů a plastu, jelikož nebude vytvářet nárůstky, které je obyčejně nutné odstraňovat kartáčováním. Stroj bude také vybaven senzorikou, aby mohl upravovat svoji trajektorii obrábění, dle různých dílců. Výstupem bude prototyp stroje.

Období
01. 12. 2020 – 31. 05. 2023
Zdroj
MPO
Kód projektu
EG20_321/0024033
Řešitel
doc. Ing. Štěpánka Dvořáčková, Ph.D.
Vývoj nového typu vyfukovacího stroje pro extruzní vyfukování

Hlavním cílem je výzkum a vývoj nového typu vyfukovacího stroje pro výrobu dutých těles z plastů do objemu cca 30 litrů. Parametry prototypu se budou vyznačovat vysokým stupněm novosti jak z hlediska konstrukce stroje, tak technologie extruzního vyfukování. Dále bude stroj splňovat podmínky snížené energetické a materiálové náročnosti.

Období
15. 01. 2021 – 31. 05. 2023
Zdroj
MPO
Kód projektu
EG20_321/0024941
Řešitel
doc. Ing. Štěpánka Dvořáčková, Ph.D.
Vývoj nových algoritmů na výpočet flikru v podmínkách moderních rozvodných sítí elektrické energie

Projekt je zaměřen na vývoj nového algoritmu pro vyhodnocení závažnosti blikání z měření napětí v distribučních sítích elektrické energie. Současná metrika závažnosti blikání byla vyvinuta před desítkami let a odhaduje míru rušení lidského pozorovatele blikáním referenční žárovky. Výpočetní algoritmus byl optimalizován s ohledem na rušení působené obloukovými pecemi a přizpůsoben omezeným výpočetním schopnostem dobového hardware. Nedávné zásadní změny co do typů světelných zdrojů (např. na bázi diod vyzařujících světlo), nových zdrojů rušení (např. fotovoltaické elektrárny) a možností přístrojového vybavení, vyvolávají obavy ohledně vhodnosti současného algoritmu. Navrhovaný projekt je zaměřen na identifikaci nejběžnějších typů rušení v současných elektrických sítích způsobené moderními výkonovými elektronickými zařízeními, na vyvinutí nových modelů světelných zdrojů pro simulaci blikání, a řeší vliv blikání moderních osvětlovacích systémů na uživatele. Na základě takové holistické analýzy je vyvinut nový algoritmus pro hodnocení míry blikání v moderních elektrických sítích.

Období
01. 07. 2022 – 30. 06. 2025
Zdroj
GAČR
Kód projektu
22-10074K
Řešitel
Ing. Leoš Oldřich Kukačka, Ph.D.
Vývoj pokročilé technologie čištění vysokomineralizovaných vod založené na membránové destilaci

Předmětem projektu je vyvinout a dlouhodobě verifikovat pokročilou technologii čištění vysokomineralizovaných vod. Technologie bude založena na kombinaci předčištění a jednotce membránové destilace s vysoce hydrofobní nanovlákennou membránou, jejíchž vývoj je rovněž předmětem projektu. Takto flexibilní a komplexní systém umožní efektivní a nízkonákladové (využití zbytkového/odpadního tepla) čištění vysokomineralizovaných vod (např. průmyslových, skládkových) na požadovaný stupeň čistoty.

Období
01. 05. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
MPO
Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020216
Řešitel
Ing. Jakub Hrůza, Ph.D.
Vývoj pokročilé technologie čištění vysokomineralizovaných vod založené na membránové destilaci – NZ

viz projekt 17074

Období
01. 05. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
MPO
Kód projektu
CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020216
Řešitel
Ing. Jakub Hrůza, Ph.D.
Vývoj přesného secího stroje pro současné setí hlavní plodiny a meziplodiny

Cílem projektu je vyvinout klíčové komponenty přesného secího stroje, který umožní současné setí hlavní plodiny a meziplodiny. Na rozdíl od přesných secích strojů běžně dostupných na trhu bude nově vyvíjený stroj univerzálnější a umožní setí nejen širokořádkových plodin (kukuřice, cukrová řepa, slunečnice apod.), ale také plodin, které v současnosti přesnými secími stroji vysévat nelze. Projekt bude zaměřen zejména na vývoj systému pro přesné jednocení a dávkování semen, dále na vývoj systému transportu semen od dávkovacího zařízení do seťového lože a také na vývoj elektronického systému potřebného pro přesné řízení dávkovacího a transportního zařízení a zpětnovazební komunikaci, kontrolu a sběr dat pro databázové systémy.

Období
01. 02. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010577
Řešitel
doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.
Vývoj reaktoru pro kultivaci řas osvětlením spektrálním světlem GROW LED s využitím oxidu uhličitého z bioplynu

Projekt představuje využití oxidu uhličitého v bioplynu produkovaného anaerobní digescí v bioplynových stanicích. Navrhnout uzavřený cirkulační systém kondenzované vody probublávané bioplynem vytvářející optimální podmínky pro růst řas rezistentních na vysoké koncentrace metanu. Spotřebovaný oxid uhličitý z bioplynu pak relativně zvýší obsah metanu a tím i jeho energetickou výtěžnost. Jako zdroj světla použít osvětlení spektrálním světlem GROW LED – vybrat zdroje selektivního osvětlení vyřazující vlnové délky vhodné pro kultivaci řas. Zařízení vybavit odpovídajícím řídícím systém. Vyrobit pilotní zařízení pro vyvinutou technologii a toto zařízení otestovat v reálných podmínkách bioplynové stanice. Navrhnou modulární systém pro aplikaci na požadované kapacity.

Období
01. 01. 2019 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TH04020180
Řešitel
Ing. Jiří Jelínek, Ph.D.
Vývoj smart dýchací obličejové polomasky se systémem výměnných nanovlákenných filtrů.

Projekt je zaměřen na vývoj a optimalizaci dýchací polomasky a systému výměnných filtrů specializovaných pro definované typy aplikačních situací rovněž v mimopracovním prostoru. Projekt kombinuje know-how firmy Gamatec s.r.o s konstrukcí, modelováním a výrobou prototypových řešení se zkušenostmi a přístrojovým vybavením TUL/CXI v oblasti vývoje nanovlákenných materiálů a testování filtračních materiálů obecně. Zamýšlené konstrukční řešení splňuje požadavky na ekonomickou nenáročnost pořízení a provozu výrobku, jednoduchou obsluhu, údržbu, desinfekci rychlou a nekontaminující výměnu filtru a je doplněno o „chytré“ funkce zahrnující diagnostiku a indikace stavu filtru.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2022
Zdroj
MV
Kód projektu
VI04000087
Řešitel
Ing. Michal Komárek, Ph.D.
Vývoj výměníků tepla pro zpětné získáváni vlhkosti

Hlavním cílem projektu je vývoj směřující k výrobě výměníků tepla se zpětným získáváním vlhkosti. Projekt je zaměřen na vývoji entalpických materiálů, ze kterých budou připravované výměníky schopné zajistit prostup vlhkosti a tepla mezi proudícími vzduchy. Hlavními cíle řešení projektu jsou zejména: – optimalizace a příprava entalpické membrány požadovaných vlastnosti – optimalizace konstrukce lamely/optimalizace nosného materiálu – příprava prototypu výměníku a ověřovaní jeho vlastnosti

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010583
Řešitel
Ing. Mateusz Fijalkowski, Ph.D.
Výzkum a vývoj analyzátoru elektrické energie s elektronickými snímači proudu pro monitoring vývodů – TK04020053

Cílem projektu je výzkum a vývoj měřicího systému elektrické energie pro energetické sítě s velkým počtem napaječů/vývodů. Jde o analyzátor výkonů s mnohonásobným počtem proudových vstupů. Cílovou aplikací je digitalizace distribučních transformačních stanic, monitoring chytrých sítí pro průmysl, SmartBuildings a SmartCities. Cílem je omezit komplexnost kabeláže mezi snímači proudu vývodů a měřidly, usnadnit instalaci a eliminovat chyby v zapojení. Druhým cílem projektu jsou softwarové moduly pro konfiguraci měřidel, automatický sběr a analýzu dat. Doplněny a podstatně rozšířeny budou výpočetní a prezentační moduly pro analýzu velkého počtu měřených vývodů, tvorbu automatických reportů a využití služeb cloudu pro ukládání větších objemů archivů z rozsáhlých monitorovaných systémů.

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TK04020053
Řešitel
Ing. Miroslav Novák, Ph.D.
Výzkum a vývoj ekologického filtru pitné vody s použitím nanovrstvy grafenu

Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj ekologického a velmi účinného filtru pitné vody pro domácnosti na bázi adsorpce škodlivých látek na nanovrstvě grafenu. Nejčastěji používaným substrátem pro filtraci pitné vody v domácnostech je v současnosti aktivní uhlí, které ale není dostatečně účinné a neodstraní z vody všechny kontaminující látky. Další možností je použití uhlíkových nanotrubiček, ty se však využívají pouze minimálně, protože jsou velmi drahé. Předmětem předkládaného projektu tak bude VaV nového filtračního materiálu na bázi grafenu, který bude účinnější než aktivní uhlí a uhlíkové nanotrubičky. Zároveň bude finančně dostupný. V poslední době se oblast výzkumu sanace vody v nanoměřítku prostřednictvím materiálů s nanokanály nebo nanopóry těší stále většímu zájmu. V této souvislosti je často věnována pozornost uhlíkovým nanomateriálům, jako jsou například uhlíkové nanotrubičky a grafen. Materiály na bázi grafenu, jako je grafenoxid a jeho deriváty, jsou relativně dostupné (dostupnější než uhlíkové nanotrubičky), zároveň lze poměrně snadno řídit jejich strukturu, velikost a povrchovou chemii, pročež se jeví coby slibné materiály pro klíčové součásti filtračních systémů nové generace. Organické kontaminující látky, jako jsou léčiva, pesticidy, výrobky osobní hygieny, perfluorované sloučeniny a těžké kovy, představují velkou hrozbu pro lidské zdraví a ekosystém. Jednou z nejnovějších sledovaných tříd sloučenin jsou mikropolutanty, které jsou odolné vůči konvenčním systémům úpravy vody a končí ve vodním prostředí a pitné vodě v nízkých koncentracích. V současné době představují mikropolutanty spolu s pesticidy nejvýznamnější hrozbu pro jakost pitné vody. Mikropolutanty jsou látky, které se ve vodě vyskytují v řádech nanogramů až mikrogramů a jsou špatně odstranitelné. Mnoho z nich by mohlo být potenciálně karcinogenních, teratogenních , s embryotoxickými účinky , některé jsou extrémně stabilní a může docházet k jejich akumulaci v životním prostředí. Bylo však prokázáno, že adsorbenty na bázi grafenu jsou při odstraňování mikropolutantů účinné a přispívají tak ke snižování zdravotních hrozeb. Díky mimořádným schopnostem grafenu adsorbovat poměrně rychle organické látky by měl být řádově účinnější než kterýkoliv jiný filtr na trhu. Tím by měl poskytovat ještě lepší filtrační vlastnosti při zachování prospěšných látek (například minerálů typu vápník či hořčík) a uživatelům zajistit kvalitní vodu. Také by mohl být dostupnější pro širší spektrum domácností, a to díky nižší ceně grafenu v porovnání s uhlíkovými nanotrubičkami. Výstupem předkládaného projektu bude nový filtr na pitnou vodu na bázi adsorpce škodlivých látek na nanovrstvě grafenu. Jedná se o udržitelné řešení aplikující nejmodernější technologie, které zvýší kvalitu života mnoha uživatelů. Na projektu se bude podílet také výzkumný tým Technické univerzity v Liberci (dále jen „TUL“), který již má zkušenosti s používáním struktur na bázi grafenu pro čištění vody a další účely. V tomto projektu budou grafenové struktury imobilizovány na různých syntetických (např. polysulfonových) nebo přírodních (na bázi biopolymerů) nosičích. Cílem je zajistit vylepšené čištění vody z vodovodu od mikropolutantů těmito materiály. Jedná se o inovativní využití nejmodernějších nanotechnologií, ve kterých je výzkum v České republice na velmi vysoké úrovni. Právě TUL, jejíž součástí je Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, je ve světě známá svou expertízou v nanotechnologiích. V tomto projektu se jedná nejen o využití nejnovějších poznatků, ale výrobek jako takový bude velmi inovativní a přinese svým uživatelům celou řadu benefitů. Zároveň bude filtr plně ekologický, jeho funkce by se měla obnovit regenerací a tím bude velmi šetrný k životnímu prostředí. H2O nanotec zajistí také jeho plnou recyklaci. Předpokládá se, že bude ve spolupráci s TUL vyvinut substrát, ve kterém bude grafenová nanočástice imobilizována pomocí chemické vazby k vláknitému substrátu.

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW04020064
Řešitel
prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.
Výzkum a vývoj ekologického filtru pitné vody s použitím nanovrstvy grafenu – VZ

Hlavním cílem projektu je výzkum a vývoj ekologického a velmi účinného filtru pitné vody pro domácnosti na bázi adsorpce škodlivých látek na nanovrstvě grafenu. Realizace projektu přinese nové řešení filtrace pitné vody s cílem eliminace nevýhod stávajících filtračních systémů. Jedná se o inovativní využití nejmodernějších nanotechnologií a očekávaný výsledek projektu bude překračovat technické parametry známých řešení. Výstupem projektu bude prototyp nového filtru na pitnou vodu na bázi grafenu, který se bude vyznačovat vyšší adsorpční kapacitou, vyšší efektivitou a rychlostí adsorpce a možností zachycení nejširšího spektra látek.

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW04020064
Řešitel
prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.
Výzkum a vývoj kompozitních nanovlákenných struktur pro zvýšení technologické využitelnosti mikroorganismů

Účelem projektu je rozšířit využitelnost materiálových kompozitních nanotechnologií v biotechnologických aplikacích, které konkrétně reprezentuje vinařství, prostřednictvím technického řešení umožňující efektivnější, snazší a spolehlivou manipulaci s biomasou vinařských kvasinek pro dosažení bezproblémové a vysoce efektivní výroby vína. Cílem projektu je vyvinout dvě technická řešení pro moderní vinařské přístupy. Na platformě materiálových nanotechnologií vytvořit pokročilé nosiče biomasy vinařských kvasinek, který: • umožní optimální sběr vinařských kvasinek díky vysoké afinitě materiálu, • umožní šetrnou a dlouhodobou konzervaci produkčních kmenů • technologicky zásadním způsobem usnadní revitalizaci takto konzervované biomasy.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010590
Řešitel
Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.
Výzkum a vývoj kompozitních nanovlákenných struktur pro zvýšení technologické využitelnosti mikroorganismů

Účelem projektu je rozšířit využitelnost materiálových kompozitních nanotechnologií v biotechnologických aplikacích, které konkrétně reprezentuje vinařství, prostřednictvím technického řešení umožňující efektivnější, snazší a spolehlivou manipulaci s biomasou vinařských kvasinek pro dosažení bezproblémové a vysoce efektivní výroby vína. Cílem projektu je vyvinout dvě technická řešení pro moderní vinařské přístupy. Na platformě materiálových nanotechnologií vytvořit pokročilé nosiče biomasy vinařských kvasinek, který: • umožní optimální sběr vinařských kvasinek díky vysoké afinitě materiálu, • umožní šetrnou a dlouhodobou konzervaci produkčních kmenů • technologicky zásadním způsobem usnadní revitalizaci takto konzervované biomasy.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010590
Řešitel
Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.
Výzkum a vývoj kompozitních nanovlákenných struktur pro zvýšení technologické využitelnosti mikroorganismů

Účelem projektu je rozšířit využitelnost materiálových kompozitních nanotechnologií v biotechnologických aplikacích, které konkrétně reprezentuje vinařství, prostřednictvím technického řešení umožňující efektivnější, snazší a spolehlivou manipulaci s biomasou vinařských kvasinek pro dosažení bezproblémové a vysoce efektivní výroby vína. Cílem projektu je vyvinout dvě technická řešení pro moderní vinařské přístupy. Na platformě materiálových nanotechnologií vytvořit pokročilé nosiče biomasy vinařských kvasinek, který: • umožní optimální sběr vinařských kvasinek díky vysoké afinitě materiálu, • umožní šetrnou a dlouhodobou konzervaci produkčních kmenů • technologicky zásadním způsobem usnadní revitalizaci takto konzervované biomasy.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010590
Řešitel
Ing. Mgr. Lukáš Dvořák, Ph.D.
Výzkum a vývoj nové univerzální bezodkapové rychlospojky

Předmětem projektu bude výzkum a vývoj nové rychlospojky, která bude radikálně snižovat únik hydraulické kapaliny – oleje do okolního prostředí, bude mít mnohem lepší technické parametry (tlaková odolnost min. 100 MPa, kuličkový zámek, nová konstrukce ploch,…) a delší životnost (protikorozní ochrana, zabudované prvky uvnitř konstrukce,…). To přispěje k mnohem větší univerzalitě použití a možnosti prorazit s novou rychlospojkou i na zahraniční trhy, kde podobné řešení v této podobě zatím neexistuje a díky vysokým cenám zahraniční konkurence bude mít žadatel velkou šanci s novým řešením uspět.

Období
01. 07. 2019 – 31. 12. 2022
Zdroj
MPO
Kód projektu
EG17_176/0015557
Řešitel
doc. Ing. Petr Lepšík, Ph.D.
Výzkum a vývoj textilních výrobků se zaměřením na technologii pletení a použití vodnatých chemikálií

Projekt je rozdělen do pěti částí výzkumu a vývoje: 1. žakárové pleteniny z uhlíku a čediče, 2. žárového kladení vláken s novými strukturami, 3. oplétaných vláken z uhlíku, čediče a skla, 4. receptur vodou ředěných chemických látek, 5. malty a betonu s textilními výztužemi.

Období
01. 08. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
MPO
Kód projektu
EG19_262/0020121 reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020121
Řešitel
doc. Ing. Adam Hotař, Ph.D.
Výzkum a vývoj tvarových forem z materiálu H-13 a HEATVAR pro tlakové lití hliníkových slitin při aplikaci moderních technologií aditivní výroby, tepelného zpracování, povrchových úprav a numerických simulací

Cílem projektu je výzkum a vývoj tvarových forem z materiálu H-13 a HEATVAR pro tlakové lití hliníkových slitin v provozních podmínkách při aplikaci moderních technologií aditivní výroby, inovativního designu, tepelného zpracování, povrchových úprav a numerických simulací. Vybrané materiály určené pro aditivní tisk by měly nahradit standardně používané konvenční materiály tvarových forem. S ohledem na odlišný obsah uhlíku, dosahované vlastnosti a nároky na aditivní výrobu bude potřeba provést optimalizaci parametrů tisku i následného tepelného zpracování vytištěné oceli. Nové poznatky umožní vyvinout a provozně ověřit unikátní koncept tvarových forem v podmínkách ČR.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW03010609
Řešitel
Ing. Michal Ackermann, Ph.D.
Výzkum a vývoj tvarových forem z materiálu H-13 a HEATVAR pro tlakové lití hliníkových slitin při aplikaci moderních technologií aditivní výroby, tepelného zpracování, povrchových úprav a numerických simulací – NZ

Cílem projektu je výzkum a vývoj tvarových forem z materiálu H-13 a HEATVAR pro tlakové lití hliníkových slitin v provozních podmínkách při aplikaci moderních technologií aditivní výroby, inovativního designu, tepelného zpracování, povrchových úprav a numerických simulací. Vybrané materiály určené pro aditivní tisk by měly nahradit standardně používané konvenční materiály tvarových forem. S ohledem na odlišný obsah uhlíku, dosahované vlastnosti a nároky na aditivní výrobu bude potřeba provést optimalizaci parametrů tisku i následného tepelného zpracování vytištěné oceli. Nové poznatky umožní vyvinout a provozně ověřit unikátní koncept tvarových forem v podmínkách ČR.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW03010609
Řešitel
Ing. Michal Ackermann, Ph.D.
Výzkum a vývoj tvarových forem z vytvrditelných ocelí pro lití zinkových slitin při aplikaci moderních technologií aditivní výroby, tepelného zpracování, povrchových úprav a numerických simulací

Cílem projektu je výzkum a vývoj tvarových forem z vytvrditelných ocelí H11 a T300 pro lití zinkových slitin s využitím kombinace moderní technologie aditivní výroby, tepelného zpracování, povrchových úprav a numerických simulací včetně verifikací v provozních podmínkách. Dalším cílem projektu je využití ekonomicky výhodnější a environmentálně příznivější varianty bez-kobaltové oceli T300, která se v tomto okamžiku pro aditivní výrobu nepoužívá. Aditivní způsob výroby umožní zrychlení výroby tvarových částí forem, návrh sofistikovanějších chladicích systémů a možnost významného prodloužení životnosti forem. Nové poznatky umožní vyvinout a provozně ověřit unikátní koncept tvarových forem.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW03010323
Řešitel
Ing. Jiří Šafka, Ph.D.
Výzkum a vývoj v oblasti obrábění kovových a kompozitních materiálů s využitím nových poznatků pro průmyslovou praxi.

Katedrový projekt se zaměřuje na problematiku obrábění kompozitních materiálů na bázi epoxidové pryskyřice a kovových materiálů. V rámci projektu bude kladen důraz na stanovení optimálních řezných podmínek, volbu vhodného nástroje (nástrojový materiál, geometrie břitu atd.), charakteristiku opotřebení břitu nástroje, tvorbu třísky a environmentální dopad při obrábění těchto materiálů. Výzkum se bude zabývat také vhodností použití řezných kapalin při obrábění těchto materiálů, jejich vliv na životnost nástroje, rozměrovou přesnost obrobku aj.

Období
01. 02. 2022 – 31. 12. 2023
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
SGS-2022-5043
Řešitel
doc. Ing. Štěpánka Dvořáčková, Ph.D.
Výzkum nanovlákenných materiálů pro léčbu glaukomového onemocnění

Glaukom je jedno z nejčastějších a nejkomplikovanějších očních onemocnění, které velmi často končí kompletním slepota. Většina současných přístupů k léčbě glaukomu je založena na snížení nitroočního tlaku (IOP) pomocí drenážních implantátů. V současné době neexistuje žádný spolehlivý způsob léčby glaukomu celosvětový trh. Existuje jen několik možností léčby. Problémy současných implantátů však jsou spojené s nedostatečným snížením NOT, pooperační hypotonií, tvorbou srůstů, popř progresivní poškození endoteliálních buněk rohovky spojené s tuhostí implantátu. Cílem projektu je zkoumat nanovlákenné materiály pro léčbu glaukomu. Výzkum bude zaměřen na výzkum nitroočního nanovlákenného implantátu z měkkého, pružného a mechanicky odolného materiálu na bázi biokompatibilní polymery. Struktura bude napodobovat nativní filtrační orgán oka, trabekulární síťovina. V rámci projektu bude proudění nitrooční tekutiny přes nanovlákennou vrstvu měřeno pomocí laboratorního filtračního zařízení upraveného tak, aby simulovalo perfuzi nitrooční tekutiny v glaukomovém a zdravém oku. Funkčnost implantátu z hlediska odolnosti vůči buňce fibrotizace bude sledována in vitro s fibroblastovými a endoteliálními buněčnými liniemi. Antiadhezivum vlastnosti materiálu budou testovány mechanicky přímo na oční tkáni. Implantace nanovlákenný plošný materiál bude proveden na kadaverózních cibulích králíků a prasat, vč simulace transportních vlastností na různých úrovních IOP.

Období
01. 05. 2021 – 31. 12. 2024
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
PURE-2021-6005
Řešitel
doc. Ing. Jiří Chvojka, Ph.D.
Výzkum nových přístupů pro zlepšování procesů

Projekt se zaměřuje na výzkum a rozvoj nástrojů pro zlepšování produkčních procesů. Téma projektu vychází z disertační práce žadatele, kde jsou výrobní procesy zlepšovány za pomoci nástrojů systematické kreativity a to zejména TRIZ (Teorie řešení inovačních zadání). Cílem projektu je zvýšit výtěžnost projektů v rámci zlepšování produkčních procesů.

Období
01. 02. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
SGS-2020-5027
Řešitel
Ing. Vladimír Sojka
Výzkum podmínek a forem aplikace produktů lignitu jako sorbentu amoniaku a stimulátorů biologické aktivity rostlinných buněk

Předmětem projektu je zkoumání podmínek k dosažení vyšších užitných hodnot lignitu oproti současným, kdy je téměř výhradně používán jako tzv. méněhodnotné palivo. Dosažení jeho vyšší užitné hodnoty bude postaveno na možnosti využívat v něm přítomných huminových a ostatních biochemicky aktivních látek, respektive jejich funkčních skupin na nich vázaných, pro aplikace ve vybraných chemických a biochemických procesech.

Období
01. 03. 2019 – 31. 12. 2022
Zdroj
MPO
Kód projektu
FV40141
Řešitel
Mgr. Barbora Antošová
Výzkum procesů textilních a jednoúčelových strojů III

Předmětem výzkumu je návrh nových a modifikace stávajících struktur textilních a jednoúčelových strojů pro automatizaci pracovních procesů, optimalizace vybraných textilních procesů s cílem optimalizovat strojní zařízení a výzkum nových procesů tvorby textilních struktur.

Období
01. 02. 2022 – 31. 12. 2024
Zdroj
TUL
Kód projektu
SGS-2022-5046
Řešitel
Ing. Jiří Komárek, Ph.D.
Výzkum stability a modifikace těsnících bariér na bázi jílových minerálů při tepelné a biologické zátěži

Navrhovaný výzkum, který je předmětem předloženého projektu a jehož podstata je uvedena v tomto dokumentu, se zaměřuje na problematiku skládek a úložišť odpadu, jejichž hmota generuje tepelnou energii. Předkládaný projekt se zabývá problémem destrukce jílového těsnění vlivem termální a biologické aktivity a nabízí výzkum řešení, které do budoucna může ochránit životní prostředí od nebezpečné až devastující havárie. Dále dojde k identifikace látky nebo látek, které mohou fyzikálně nebo chemicky inhibovat zjištěná bakteriální konsorcia a/nebo podpořit stabilitu geomechanických a hydrodynamických vlastností studovaných těsnících materiálů. Mikrobiální procesy v bentonitu a modifikovaném bentonitu budou simulovány v v sérii kratších experimentů.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW03010349
Řešitel
RNDr. Alena Ševců, Ph.D.
Výzkum stability a modifikace těsnících bariér na bázi jílových minerálů při tepelné a biologické zátěži – VZ

Navrhovaný výzkum, který je předmětem předloženého projektu a jehož podstata je uvedena v tomto dokumentu, se zaměřuje na problematiku skládek a úložišť odpadu, jejichž hmota generuje tepelnou energii. Předkládaný projekt se zabývá problémem destrukce jílového těsnění vlivem termální a biologické aktivity a nabízí výzkum řešení, které do budoucna může ochránit životní prostředí od nebezpečné až devastující havárie. Dále dojde k identifikace látky nebo látek, které mohou fyzikálně nebo chemicky inhibovat zjištěná bakteriální konsorcia a/nebo podpořit stabilitu geomechanických a hydrodynamických vlastností studovaných těsnících materiálů. Mikrobiální procesy v bentonitu a modifikovaném bentonitu budou simulovány v v sérii kratších experimentů.

Období
01. 01. 2021 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW03010349
Řešitel
RNDr. Alena Ševců, Ph.D.
Výzkum zvýšení objemu podzemních vod intenzifikací infiltrace čištěných povrchových vod

Jedním z hlavních cílů je ověřit možnost infiltrace povrchových vod do přirozeného horninového prostředí s intenzifikovaným puklinovým systémem. Dalším cílem projektu je výzkum konstrukce a vývoj zařízení k jednoduchému a účinnému čistění povrchových vod tak, aby byly vhodné k infiltraci do horninového prostředí. Výzkumný polygon bude navržen tak, aby bylo možné vsakovat vodu povrchové vodoteče. Dalším hlavním cílem je ověřit funkčnost technologie, která generováním vysokého tlaku za použití nemineralizované a neupravované vody vytváří nové pukliny v pevných horninách typu granit.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010446
Řešitel
Ing. Jaroslav Nosek, Ph.D.
Výzkumná infrastruktura pro experimenty v CERN

VVI CERN-CZ organizuje a podporuje účast univerzit a výzkumných institucí z ČR v mezinárodní laboratoři CERN (Evropská organizace pro jaderný výzkum) v Ženevě. CERN s největším urychlovačem na světě LHC (Large Hadron Collider) hraje celosvětově vůdčí roli ve výzkumu fyziky elementárních částic a chování hmoty při extrémně vysokých energiích. Cílem výzkumu v CERN je rozšíření našich znalostí o základních zákonitostech, jimiž se v přírodě řídí chování hmoty, včetně principů, podle kterých se vyvíjí náš vesmír. Cílem VVI CERN-CZ je podpora vývoje, výstavby, údržby a provozování vědeckých zařízení na experimentech v CERN s českou účastí. To zahrnuje i lokální infrastrukturu a laboratoře v ČR, které jsou nezbytné pro výzkum, vývoj a výrobu těchto detektorů, a výpočetní prostředky pro zpracování dat. VVI rozvíjí nové technologie pro detektory částic včetně jejich aplikací, především v oblasti kalorimetrie a polovodičových dráhových detektorů.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
LM2018104
Web
http://www.particle.cz/infrastructures/CERN-CZ/
Řešitel
doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
VZ – Inovativní technologie enkapsulace skel

Projekt bude zaměřen na vývoji zcela inovativní technologie enkapsulace skel pro automobily, u které bude využitý potenciál pokročilých výrobních procesů (např. plazmatické technologie) a progresivních polymerních materiálů, které budou cíleně modifikovány pro získání maximální adheze k modifikovanému povrchu skla. Těžištěm projektu bude odbourání v současnosti používaných chemicky agresivních primerů a nahrazení jinou fyzikální metodou efektivní modifikace povrchu skla před enkapsulací polymerem. Nově vyvinutá výrobní technologie nejen že umožní snížit časové a energetické požadavky na produkci enkapsulovaných skel, ale zvýší i efektivitu výroby při zvýšení stability procesu (snížení zmetkovitosti) a v důsledku tak zajistí jak ekologicky čistší výrobu, tak i významné ekonomické přínosy.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010448
Řešitel
Ing. Martin Seidl, Ph.D.
VZ – Vývoj inovativních solitérních akustických prvků s implementovanými nanovlákennými strukturami

Cílem projektu je vývoj principiálně zcela nových solitérních akustických prvků pro řešení prostorové akustiky, jde o komplexní návrh a optimalizaci parametrů hned pěti typů. Jedinečnost technického řešení, stejně jako designu souvisí s využitím inovativní technologie aplikace nanovlákenných vrstev připravených třemi různými technologiemi, jejichž unikátní spojení umožňuje nános nanovláken na povrch a zároveň do prostoru navržených 3D konstrukcí, za účelem přípravy zvukově pohltivých systémů založených na synergii membránového rezonátoru (tenká nanovlákenná vrstva), dutinového rezonátoru (princip Helmholtzova rezonátoru) a výplně o obrovském specifickém povrchu (objemová nanovlákenná struktura), což umožní proměnlivou akustiku řešeného prostoru pro dosažení aktuální akustické potřeby.

Období
01. 01. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010088
Řešitel
doc. Ing. Klára Kalinová, Ph.D.
VZ – Vývoj komponent skleněné bižuterie pro cirkulární ekonomii

Hlavním cílem projektu je vývoj komponent pro výrobu skleněné bižuterie, které budou v souladu s cirkulární ekonomií a rozvojem ICT technologií. V rámci projektu bude proveden výzkum a vývoj zaměřený na nová složení skla pro účely bižuterní výroby, která by vedle tradičního sodnodraselného skla obsahovala i přísady získané recyklací typů skla nebo materiálů, které se systematicky nerecyklují jako např. komponenty kompozitních materiálů (skelná vlákna, uhlíková vlákna), plochého skla, laboratorního skla i dekorativního skla. Vývoj bude zaměřen jak na formu a přípravu vstupního recyklátu (prach, střepy, vlákna), tak i na složení výsledné skloviny a výsledného vizuálního efektu. Druhým zásadním vývojovým cílem bude vývoj skleněné komponenty kompatibilní se stavem v oblasti současných a budoucích informačních technologií, která by umožnila skleněné bižuterii plnit funkce typu jako např. NFC (Near Field Communication) nebo využití výhod internetu věcí (IoT). V rámci projektu budou využity metody pokročilého matematického modelování souvisejících nelineárních fyzikálních dějů a zkoumány možnosti v oblasti tzv. Rapid Tooling a technologie 3D tisku pro návrh a výrobu forem pro inovované komponenty pro skleněnou bižuterii.

Období
01. 11. 2020 – 31. 12. 2023
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW02020240
Řešitel
doc. Dr. Ing. Ivan Mašín
VZ – Vývoj přesného secího stroje pro současné setí hlavní plodiny a meziplodiny

Cílem projektu je vyvinout klíčové komponenty přesného secího stroje, který umožní současné setí hlavní plodiny a meziplodiny. Na rozdíl od přesných secích strojů běžně dostupných na trhu bude nově vyvíjený stroj univerzálnější a umožní setí nejen širokořádkových plodin (kukuřice, cukrová řepa, slunečnice apod.), ale také plodin, které v současnosti přesnými secími stroji vysévat nelze. Projekt bude zaměřen zejména na vývoj systému pro přesné jednocení a dávkování semen, dále na vývoj systému transportu semen od dávkovacího zařízení do seťového lože a také na vývoj elektronického systému potřebného pro přesné řízení dávkovacího a transportního zařízení a zpětnovazební komunikaci, kontrolu a sběr dat pro databázové systémy.

Období
01. 02. 2020 – 31. 12. 2022
Zdroj
TAČR
Kód projektu
FW01010577
Řešitel
doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.
VZ – Zkvalitnění výuky a výcviku motocyklistů s pomocí software pro automatickou analýzu telemetrických dat a algoritmů umělé inteligence

Cílem projektu je posílit bezpečnost řidičů motocyklu, konkrétně prostřednictvím snížení nehodovosti za pomocí sofistikované softwarové aplikace, která pomoci komparace a využití telemetrie jízdy (náklon, přetížení a chování jezdce), bude využívána jak učiteli autoškol tak, instruktory motoškol. Výstupy projektu spočívají v edukaci motocyklistů i instruktorů na základě zpětné vazby ze změřených dat a přijatých následných opatření pro bezpečnou jízdu na motocyklu. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti motocyklistů dvěma způsoby: 1. Zkvalitnění výuky v autoškolách díky nově vytvořené aplikaci ke sledování zlepšení jezdeckých dovedností žáků v průběhu kurzu 2. Zkvalitnění a vyhodnocení účinnosti nadstavbových kurzů v tzv. motoškolách

Období
01. 02. 2022 – 28. 02. 2025
Zdroj
TAČR
Kód projektu
CK03000186
Řešitel
Ing. Bc. Marián Lamr, Ph.D.
VZ k 14237 – Výzkum a vývoj analyzátoru elektrické energie s elektronickými snímači proudu pro monitoring vývodů – TK04020053

Cílem projektu je výzkum a vývoj měřicího systému elektrické energie pro energetické sítě s velkým počtem napaječů/vývodů. Jde o analyzátor výkonů s mnohonásobným počtem proudových vstupů. Cílovou aplikací je digitalizace distribučních transformačních stanic, monitoring chytrých sítí pro průmysl, SmartBuildings a SmartCities. Cílem je omezit komplexnost kabeláže mezi snímači proudu vývodů a měřidly, usnadnit instalaci a eliminovat chyby v zapojení. Druhým cílem projektu jsou softwarové moduly pro konfiguraci měřidel, automatický sběr a analýzu dat. Doplněny a podstatně rozšířeny budou výpočetní a prezentační moduly pro analýzu velkého počtu měřených vývodů, tvorbu automatických reportů a využití služeb cloudu pro ukládání větších objemů archivů z rozsáhlých monitorovaných systémů.

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TK04020053
Řešitel
Ing. Miroslav Novák, Ph.D.
VZ k 14237 – Výzkum a vývoj analyzátoru elektrické energie s elektronickými snímači proudu pro monitoring vývodů – TK04020053

Cílem projektu je výzkum a vývoj měřicího systému elektrické energie pro energetické sítě s velkým počtem napaječů/vývodů. Jde o analyzátor výkonů s mnohonásobným počtem proudových vstupů. Cílovou aplikací je digitalizace distribučních transformačních stanic, monitoring chytrých sítí pro průmysl, SmartBuildings a SmartCities. Cílem je omezit komplexnost kabeláže mezi snímači proudu vývodů a měřidly, usnadnit instalaci a eliminovat chyby v zapojení. Druhým cílem projektu jsou softwarové moduly pro konfiguraci měřidel, automatický sběr a analýzu dat. Doplněny a podstatně rozšířeny budou výpočetní a prezentační moduly pro analýzu velkého počtu měřených vývodů, tvorbu automatických reportů a využití služeb cloudu pro ukládání větších objemů archivů z rozsáhlých monitorovaných systémů.

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2024
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TK04020053
Řešitel
Ing. Miroslav Novák, Ph.D.
Zavedení nové technologie EPB (external press bending) do procesu výroby čelních skel. Ladění a vývoj výrobků na této nové technologii.

Cílem projektu je rychlé zavedení nové technologie EPB (external press bending) do procesu výroby čelních automobilových skel. Soustředěný výzkum bude zaměřen na modelování dílčích operací nové technologie a na tomto základě bude proveden cílený vývoj nářadí pro implementaci technologie do výroby zvoleného typového představitele a následně formulována a ověřena metodika pro úpravy okrajových podmínek EPB technologie pro zvolené typy čelního automobilového skla.

Období
01. 05. 2019 – 31. 12. 2022
Zdroj
MPO
Kód projektu
FV40180
Řešitel
doc. Ing. František Novotný, CSc.
Získávání nových poznatků o mikrosvětě v infrastruktuře CERN

Cíle projektu lze shrnout do těchto úkolů, které odpovídají předpokládaným výsledkům (viz článek 3.3) V001 – Proveditelnost fyzikálních měření ve srážkách protonů při vysokých intenzitách a energiích V roce 2016 CERN Council schválil projekt zásadního vylepšení urychlovače LHC, které umožní mnohem větší intenzitu srážek proton-proton (HL-LHC) s tím souvisí nejen nutnost modernizace detektorů (pokryto z Výzkumných infrastruktur), ale i studie proveditelnosti jednotlivých typů fyzikálních analýz, např. v oblasti fyziky b-kvarku či potlačení vlivu vícenásobných srážek. S přípravou fyzikálního programu pro budoucnost těsně souvisí potřeba rozvíjet teoretické modely blízké otevírajícím se experimentálním možnostem. Paralelně s těmito analýzami se zapojíme i do Monte-Carlo studií vhodných konfigurací nových detektorů pro experimenty na budoucím urychlovači Future Circular Collider (FCC), uvažovaného následovníka urychlovače LHC. V002 – Studium nových technologií urychlování částic a detekce.

Období
01. 03. 2017 – 31. 12. 2022
Zdroj
MŠMT
Kód projektu
LTT17018
Řešitel
doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D.
Zkvalitnění výuky a výcviku motocyklistů s pomocí software pro automatickou analýzu telemetrických dat a algoritmů umělé inteligence

Cílem projektu je posílit bezpečnost řidičů motocyklu, konkrétně prostřednictvím snížení nehodovosti za pomocí sofistikované softwarové aplikace, která pomoci komparace a využití telemetrie jízdy (náklon, přetížení a chování jezdce), bude využívána jak učiteli autoškol tak, instruktory motoškol. Výstupy projektu spočívají v edukaci motocyklistů i instruktorů na základě zpětné vazby ze změřených dat a přijatých následných opatření pro bezpečnou jízdu na motocyklu. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti motocyklistů dvěma způsoby: 1. Zkvalitnění výuky v autoškolách díky nově vytvořené aplikaci ke sledování zlepšení jezdeckých dovedností žáků v průběhu kurzu 2. Zkvalitnění a vyhodnocení účinnosti nadstavbových kurzů v tzv. motoškolách

Období
01. 02. 2022 – 28. 02. 2025
Zdroj
TAČR
Kód projektu
CK03000186
Řešitel
Ing. Bc. Marián Lamr, Ph.D.
Zpracování odpadových a recyklovaných textilních vláken

Ověřená technologie pro zpracování recyklovaných textilních vláken a pro zpětné získávání vláknitého materiálu z odpadu při čištění vláken, včetně následujících kroků procesu v oblasti přípravy vláken, mykání, posukování, rotorového předení a tvorby plošných textilií. Kromě definice procesu a ověřené technologie, budou definovány stroje a komponenty potřebné pro tento proces. Pokud se některé funkce mohou testovat modifikací stávajících strojů, budou provedeny takové úpravy. Bude provedena i validace těchto úspěšných úprav v poloprovozním měřítku.

Období
01. 06. 2019 – 30. 11. 2022
Zdroj
MPO
Kód projektu
FV40025
Řešitel
Ing. Gabriela Krupincová, Ph.D.
Zvýšení životnosti turbínových lopatek, rychlouzávěrů a regulačních dílů pomocí synergického účinku mikropulsní nitridace a laserového kalení

Hlavní cíle jsou následující: 1. Vytvoření speciálních multivrstev se specifickými vlastnostmi na austenitických korozivzdorných ocelích. Odladění v laboratorním měřítku (vysokoteplotní únava, erozní a kavitační opotřebení), aplikace na turbínové komponenty. 2. Vytvoření prototypu turbínové lopatky se zvýšenou odolností náběžné hrany a odzkoušení v reálném prostředí. 3. Vytvoření speciálních multivrstev se specifickými vlastnostmi na martenzitických ocelích. Odladění v laboratorním měřítku (vysokoteplotní tribologie a nízkocyklová únava), s následnou aplikací na rychlouzávěry a regulační členy. 4. Vytvoření speciálních multivrstev se specifickými vlastnostmi na uhlíkových ocelích. Odladění v laboratorním měřítku (tribologie, únava, atd.), s následnou aplikací na ozubená kola kompresorů

Období
01. 01. 2022 – 31. 12. 2025
Zdroj
TAČR
Kód projektu
TK04020148
Řešitel
doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.