Soutěž pro studenty FUA TUL – regál do knihovny Petra Rezka

Soutěžní podmínky

Vyhlášení: 19. 2. 2024

Předmět soutěže: Návrh regálu pro časopisy

Typ soutěže: pro studenty FUA TUL, o následnou PD pro realizaci

Vyhlašovatel: Knihovna Petra Rezka / Jiří Žid

Porota: Závislá část: J. Žid, N. Procházková, Nezávislá část: V. Balda, O. Hojda, P. Šmídek, zástupce studentů.

Ceny a odměny: 1. cena možnost dopracovat soutěžní návrh k realizaci (RDS), ostatní ceny pouze symbolické hmotné odměny, čest a účast na prezentaci oceněných návrhů – výstava v knihovně. V jednání jsou drobná stipendia k pokrytí nákladů. Bude upřesněno v průběhu soutěže.

Rozsah odevzdání:

Výkres 1x A1 na výšku, který bude obsahovat A/ textovou část – zdůvodnění návrhu, popis materiálového řešení, B/ výkresovou část – půdorys, řez a pohled v libovolném měřítku, cokoliv dalšího co soutěžící uzná za vhodné.

Anonymita: návrh bude podán anonymně, v dolní části panelu bude v pravém rohu čtverec 25×25 mm pro následné označení sout. návrhu přezkušovatelném (J. Žid). Dále bude odevzdána obálka, s týmž označením, ve které bude vložena informace o autorech návrhu (jméno, kontakt).

Označení sout. návrhu: při dolním líci panelu bude nápis: Regál pro časopisy do knihovny Petra Rezka.

Kritéria hodnocení – bez pořadí: celková architektonická kvalita, materiálové a konstrukční řešení, finanční přiměřenost / adekvátnost.

Podrobný popis zadání:
Účelem soutěže je návrh regálu pro časopisy. Uvažuje se zhruba 20 druhů časopisů různých

formátů (viz v knihovně, největší se nyní pohybuje 30 x 36 cm). Časopisy většinou vycházejí měsíčně. Očekává se archivace

1,5 až 2 let v rámci regálu, než se ročník časopisu sváže a z regálu odebere.

Úkolem je také práce čitelností umístění jednotlivých časopisů, zda samostatným popisem nebo obálkou aktuálního čísla nebo oboje. Jako materiál se doporučují dřevěné desky, příp. další truhlářské materiály, a to z důvodu, že to dokáže vyrobit truhlárna TUL a je to jednodušší z hlediska proplácení. Pokud regál nebude vyrobitelný v rámci TUL, bude nutné vyhledat zhotovitele (výherce soutěže) a zajistit financování (Správce knihovny + výherce soutěže). Budoucí pozice regálu není, ale nedá se předpokládat, že bude u stěny.

Dotazy: průběžně do 15. 3. emailem – jiri.zid@tul.cz

Odpovědi na dotazy: budou rozesílány na emaily soutěžících, kteří požádají o registraci k soutěži,
a to i zpětně do 15. 3., opět na email – jiri.zid@tul.cz

Termín odevzdání: úterý 19. 3. 12:00 v Knihovně PR do rukou N. Procházkové

Návrhy došlé po termínu nebudou hodnoceny.

27. února 2024

VÝSLEDEK VOLEB DO OBOU KOMOR AS FUA TUL (2024-2027)


VÝSLEDEK VOLEB
DO OBOU KOMOR AS FUA TUL (2024-2027)
Okrsková volební komise FUA TUL ve složení:

Ing. Jana Košťálová, Ph.D. předseda komise
Mgr. Kamil Nábělek, Ph.D. člen komise
MgA. Lukáš Dostálek člen komise

zveřejňuje výsledek volby do AS TUL za FUA k dnešnímu dni 15. 2. 2024. Voleb se
zúčastnilo 56 % akademických pracovníků. Všechny hlasy byly platné.

Výsledek volby ZDE

15. února 2024

Pátek 23. 2. 2024 – Karel Hubáček 100

Fakulta umění a architektury TUL srdečně zve širokou veřejnost na slavnostní večer pořádaný u příležitosti stého výročí narození Karla Hubáčka.

Během večera proběhne projekce krátkého filmu a moderovaná diskuse.

Moderátor: Dan Merta

Hosté: Jiří Buček, Václav Králíček, Petr Stolín, Jiří Suchomel, Zdeněk Zavřel

Datum: 23. 2. 2024 od 18:00

Místo: aula, blok G – 3. NP, TUL, Univerzitní náměstí 1410, Liberec 1

Pořadatelé:

FUA TUL, Paměť národa Severní Čechy, Liberecký kraj, statutární město Liberec

Název filmu: Maják Karel Hubáček

Délka cca: 21 min

Když vlna sovětských okupantů spláchla naději na proměnu Československa ve svobodnější stát, vyvstala pro mnoho mladých lidi otázka, jak setrvat v normalizující se společnosti. Liberecký architekt Karel Hubáček se v té době stal majákem, který v temném normalizačním moři ukázal směr desítkám mladých architektů.

.

Facebook událost KAREL HUBÁČEK 100

.

13. února 2024

Pátek 23. 2. – Integrovaná hudba

Interpretace – Vladimír Hirsch 

Pátek 23. 2. 2024 od 20:00
Kulturní centrum Linserka, Resslova 6, Liberec 1

Český hudební skladatel a instrumentalista. Je autorem konceptu tzv. „integrované“ hudební formy, spojující soudobou vážnou hudbu s elektronickou hudbou žánrově zejména dark ambient a industrial. Jeho kompoziční styl je charakterizován polymodální architektonikou a alchymistickou prací se zvukem, využívající především digitální techniky k rozšíření akčního potenciálu výrazových prostředků.

Jeho kompozice představují vyjádření jak vnitřního hodnotového střetu jedince, tak ilustraci jeho konfrontace s antropocentrickým modelem současné společnosti, se kterým nesouzní. TJeho jméno je pro zasvěcence postindustriální scény synonymem pro velmi intenzivní hudbu, plnou sugestivní atmosféry. Byl zařazen do Antologie ambientní hudby Oliviera Bernarda, The Complete Guide of Ambient Music a též do encyklopedické publikace skladatelů současné světové hudby.

https://vladimirhirsch.bandcamp.com/album/lux-antiqua

13. února 2024

Výstava CZ2 – Visions for the future of the Czech Republic

FUA TUL srdečně zve na vernisáž a výstavu
CZ2: Visions for the future of the Czech Republic
v Tržnici na Zelném trhu v Brně.

Výstava CZ2: Visions for the future of the Czech Republic vznikla jako výsledek společného semestrálního projektu, kterého se účastnilo více než 130 studentů a studentek z FA ČVUT, ARCHIP, TU Delft, TU Liberec a VUT Brno.

Za FUA se projektu zúčastnili studentky a studenti ateliéru Radka Kolaříka.

Studentstvo se pod vedením pedagogů a pedagožek společně se zakladatelem think-tanku The Why Factory a ateliéru MVRDV Winy Maasem zamýšleli nad budoucností Česka a snažili se navrhnout vize, které by měly napomoci rozvoji měst a regionů. Svoje představy dalšího rozvoje převedli do rozměrné instalace, která bude nyní představena v rámci této expozice.

Výstava, která bude k vidění v Brně v Tržnici na Zelném trhu od 15. 2. do 13. 3. 2024, může být inspirací pro přemítání o naší budoucnosti a poukázáním na nezbytnost vizí pro naše směrování.

Vernisáž výstavy proběhne ve čtvrtek 15. 2. v 18:00.
Těšíme se na vás!

12. února 2024

Experimenty na loukách v Betlémě a na Pralouce v Jizerských horách jsou nejstarší v Evropě. Nyní je převezme liberecká univerzita

Pastevní experiment v Betlémě, části Oldřichova v Hájích, započal v roce 1998 a patří tak k nejstarším v Evropě. Vědci zde zkoumají, jak nejlépe obhospodařovat louku tak, aby si udržela druhovou rozmanitost a dostatek živin v půdě. Podobný experimentální výzkum i na dalších pěti jizerskohorských loukách a na jednom stanovišti na Českolipsku přechází nově pod katedru biologie a ekologie Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL (FP). Z Výzkumného ústavu rostlinné výroby (VÚRV) přešlo pod fakultu i všech pět výzkumníků.

Hrají nezanedbatelnou roli v managementu travních porostů. Krávy na experimentální louce v Jizerských horách. Foto: Vilém Pavlů

Betlém a Pralouka – nejstarší experimenty v Evropě

Univerzita tak převzala v Evropě ojedinělé výzkumy horských luk a velký závazek.

„V Betlémě dlouhodobě sledujeme vliv extenzivní a intenzivní pastvy na porost. Jedním z výstupů je, že nejvhodnější pro udržení diverzity v krajině je kombinace pastvy a sečení. Je to optimální postup, jak obhospodařovat krajinu, aby nezarostla náletovými dřevinami a zároveň, aby se tam udržela diverzita,“ říká Vilém Pavlů, vedoucí katedry biologie a ekologie FP a vedoucí někdejšího libereckého výzkumného týmu VÚRV.

Jen o rok později vznikl experiment na Pralouce u Jizerky. „V této lokalitě zjišťujeme, jak obhospodařovat horské louky s co nejmenšími náklady, aby se zároveň neztratila biodiverzita. Kombinujeme tam různé frekvence sečení – seč jednou za rok, seč jednou za dva nebo jednou za čtyři roky a nesečení. A ukazuje se, že pro udržení biodiverzity je dostatečné sečení jednou za dva až tři roky,“ shrnuje profesor Pavlů.

Unikátní výzkum vlivu nejrůznějších způsobů obhospodařování nejen na diverzitu rostlin, ale i na kvalitu a výnos travní biomasy v těchto dvou lokalitách a dále na loukách ve Filipově, Hraběticích, Mníšku, Horním Maxově a Mařeničkách přešel nyní pod Fakultu přírodovědně-humanitní a pedagogickou.

Memorandum mezi fakultou a VÚRV

Potvrdilo to memorandum, které koncem ledna podepsali děkan Aleš Suchomel s ředitelem Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Mikulášem Madarasem.

Fakulta se memorandem zavázala k tomu, že převezme rozpracované výzkumy, zajistí financování, povede databázi a bude s ústavem sdílet data o unikátním výzkumu horských a podhorských luk. A také, že zaměstná pět pracovníků liberecké stanice VÚRV.

„Jsme rádi, že budeme podporovat tyto dlouhodobé unikátní experimenty. Pro naši fakultu to bude do budoucna přínosné, protože vědci, které jsme zaměstnali, přispívají do publikací nejvyšší úrovně, což bude velkým bonusem pro vědecko-výzkumné práce a terénní exkurze naší nově etablované katedry biologie a ekologie. Zároveň se tito pracovníci podílejí na výuce nového studijního programu ochrana přírody a životního prostředí. Unikátní výzkum tak bude dostupný i našim studujícím. Věřím, že to novému studijnímu programu dodá na atraktivitě,“ říká děkan FP Aleš Suchomel.

„Samozřejmě je mi líto, že tento důležitý výzkum již nebude probíhat pod patronací naší instituce, kam z pohledu svého zaměření jednoznačně patří. Bylo však rok od roku složitější získat prostředky nejenom pro zajištění dlouhodobých experimentů, ale i pro samotnou činnost špičkového výzkumného týmu. Tento stav bohužel pouze zrcadlí podfinancování zemědělského výzkumu zaměřeného na téma trvalých travních porostů,“ říká ředitel VÚRV Mikuláš Madaras.

„Na druhou stranu mě těší, že tým vedený profesorem Pavlů našel na FP TUL nové zázemí, zajišťující větší stabilitu pro rozvoj. Díky tomu mohou experimenty beze změn pokračovat a z jejich výsledků tak budou profitovat jak obě instituce, tak i resorty zemědělství a životního prostředí. Společný závazek VÚRV a FP TUL vyjádřený podpisem memoranda tedy považuji za dobrou zprávu – experimenty nejsou ohroženy, dál mohou poskytovat cenné výsledky pro vědu i praxi,“ dodává.

Silný výzkumný tým pro oblast travních porostů

Fakulta s příchodem nových badatelských sil získala i dostatečnou základnu pro vybudování katedry biologie, kterou nyní vede profesor Pavlů. Nová katedra vznikla už před rokem, část jejího týmu však dosud sídlila v budově VÚRV v liberecké Rolnické ulici.

Liberecká pobočka zanikla k letošnímu poslednímu lednu. V současnosti probíhají jednání o odkoupení jejího vybavení. Jedná se jak o těžkou techniku: traktor, sekačky nebo obracečky, tak i o citlivé měřicí přístroje: měřidlo fotosyntetické aktivity a radiace, která proniká do porostu, meteorologickou stanici a další vybavení.

„Z důvodu významného zastoupení travních porostů v ČR a převaze travních porostů na Liberecku se katedra biologie a ekologie vzhledem ke struktuře výzkumných pracovníků – bývalých pracovníků VÚRV – zaměří mimo jiné i na výzkum ekologie travních porostů. Plánujeme i zřízení centra výzkumu v této oblasti,“ uzavírá profesor Pavlů.

Prvním výrazným úspěchem mladé katedry na poli vědy je získání evropského projektu z výzvy Interreg Česko-Sasko zaměřený na příčiny poklesu diverzity travních porostů v chráněných územích příhraničí Česka a Saska („DiGraSo“). Na tříletý projekt bylo vyčleněno přes 1, 3 milionů eur, Technické univerzitě v Liberci jako hlavnímu koordinátorovi mezinárodního řešitelského týmu připadnou finanční prostředky ve výši 350 tisíc eur. Dalšími partnery jsou Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung a Česká zemědělská univerzita v Praze. Projekt startuje v dubnu 2024.

Adam Pluhař

Radek Pirkl
mluvčí TUL
+420 734 518 418
radek.pirkl@tul.cz

5. února 2024