Přihlásit
Plánované akce
Projekty TUL

Digitální gramotnost

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_036

Název výzvy: Výzva č. 02_16_036 pro Implementace strategie digitálního vzdělávání I v prioritní ose 3 OP

Název projektu CZ: Podpora rozvoje digitální gramotnosti

Název projektu EN: Support for the development of Digital literacy

Zkrácený název projektu: Digitální gramotnost

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366

Anotace projektu:
Záměrem projektu je přispět k tvorbě vzdělávacího systému, který bude respektovat principy otevřeného vzdělání a zajistí každému jedinci výbavu digitálními kompetencemi, které mu umožní se uplatnit v informační společnosti. Naplnění záměru bude realizováno především budováním kapacit pro rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků s ohledem na novou koncepci jejího rozvoje integrovanou v aktualizaci RVP PV, RVP ZV, G a SOV, kterou připravuje NÚV a která bude v rámci projektu finalizována.

Fyzická realizace projektu: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Příjemce:
Univerzita Karlova

Partneři:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Masarykova univerzita
Ostravská univerzita
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Palackého v Olomouci
Západočeská univerzita v Plzni
Národní ústav pro vzdělávání

Klíčové aktivity:
KA01 Řízení projektu
KA02 Spolupráce s NÚV
KA03 Koncepce digitální gramotnosti a revize kurikula v oblasti rozvoje digitální gramotnosti
KA04 Obsahová a metodická podpora učitelům pro oblast rozvoje digitální gramotnosti žáků a dětí
KA05 Ověření koncepce digitální gramotnosti na školách
KA06 Vzdělávací kurzy pro učitele se zaměřením na rozvoj digitální gramotnosti
KA07 Podpora rozvoje digitální gramotnosti v rámci vysokoškolské přípravy učitelů
KA08 Popularizace

Web projektu: pages.pedf.cuni.cz/digitalni-gramotnost/

Kontaktní osoba za partnera: Ing. Jindra Drábková, Ph.D., jindra.drabkova@tul.cz