Přihlásit
Plánované akce
Projekty TUL

HyHi

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_019

Název výzvy: Excelentní výzkum

Název projektu CZ: Hybridní materiály pro hierarchické struktury

Název projektu EN: Hybrid Materials for Hierarchical Structures

Akronym projektu: HyHi

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000843

Anotace projektu:
Cílem je podpořit problémově orientovaný interdisciplinární výzkum materiálů, který významně napomůže efektivnímu využití VaV aktivit TUL a povede k dosažení mezinárodně konkurenceschopné kvality. VaV záměr je členěn do propojených programů:
Flexibilní hierarchické struktury
Kompozitní materiály a struktury
Funkcionalizované nanomateriály
Dílčí cíle, rozvoj mezioborových týmů, vazeb se zahraničními výzkumnými partnery a přístrojového vybavení, povedou k tvorbě nových výsledků a společným projektům. 

Fyzická realizace projektu: 01/2018 – 12/2022

Příjemce projektu: Technická univerzita v Liberci – Fakulta strojní, Fakulta textilní, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Klíčové aktivity:
KA01 – Výzkumný program Flexibilní hierarchické struktury
KA02 – Kompozitní materiály a struktury
KA03 – Funkcionalizované nanomateriály
KA04 – Upgrade infrastruktury
KA05 – Řízení projektu 

Kontaktní osoba: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld – koordinátor výzkumného projektu