Přihlásit
Plánované akce
Projekty TUL

NAKAP II

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_19_078 

Název výzvy: Implementace krajských akčních plánů II

Název projektu CZ: Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II

Název projektu EN: Carrying out the Regional Action Plan for Education Development in Liberec Region II

Zkrácený název projektu: NAKAP II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282

Anotace projektu:
Cílem projektu je podpora některých z intervencí, které byly naplánovány ve schváleném Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II. (KAP LK II.). Projekt bude realizován na základě partnerství Libereckého kraje (LK) a 39 středních škol, IQLANDIA, o.p.s., Malé techniky z.ú. (MTE), Technické univerzity v Liberci (TUL), Nadačního fondu LISTEM 21, 4 pedagogicko-psychologických poraden (PPP) a Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace (KVK).

Fyzická realizace projektu: 1. 12. 2020 - 30. 11. 2023

Podrobnější informace o projektu:

 • Projekt je realizován na základě partnerství Libereckého kraje a 39 středních škol, IQLANDIA, o. p. s., Malé techniky z. ú., Technické univerzity v Liberci, Nadačního fondu LISTEM 21, 4 pedagogicko-psychologických poraden a Krajské vědecké knihovny v Liberci, p. o.
 • Hlavním cílem projektu je systémově zvýšit kvalitu vzdělávání v Libereckém kraji na úrovni MŠ, ZŠ a SŠ. Prvním z dílčích cílů projektu je metodická podpora pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání a rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti. Tato podpora bude doplněna materiální podporou škol, a to v podobě zařízení a technologií. Vznikne unikátní Expozice Matematikum v IQLANDII.
 • Dalším cílem projektu je motivace žáků ke vzdělávání v polytechnických oborech, od MŠ, přes ZŠ až SŠ a navázání kvalitnější spolupráce mezi Technickou univerzitou v Liberci a středními školami v regionu.
 • Specifickým cílem je nastavení mechanismu systémové podpory v oblasti zkvalitnění péče o
  nadané žáky.
 • Projekt je zaměřen na řešení problémů v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání, jež jsou
  identifikovány ve Školské inkluzivní koncepci kraje, stejně jako na snížení předčasných
  odchodů ze vzdělávání, a to formou vzdělávání kariérových poradců na ZŠ a také zvýšením a
  zefektivněním péče o nově příchozí žáky na SŠ.

  Projekt je financován z EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.