Přihlásit
Plánované akce
Projekty TUL

PRIM

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_16_036

Název výzvy: Implementace strategie digitálního vzdělávání I

Název projektu CZ: Podpora rozvíjení informatického myšlení

Název projektu EN: Support for development of computational thinking

Zkrácený název projektu: PRIM

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322

Anotace projektu:
Projekt PRIM si klade za úkol inovovat obsah vzdělávací oblasti Informatika a ICT akcentováním výuky zaměřené na rozvoj informatického myšlení žáků. Projekt předpokládá vytvoření a pilotní ověření ucelených sad výukových materiálů pro všechny stupně škol, jednak systému vzdělávání učitelů vyučujících informatiku v pregraduálním vzdělávání i v praxi. Současně bude popularizovat témata související s informatickým myšlením, jako jsou programování, porozumění informacím, robotika.

Fyzická realizace projektu: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2020

Příjemce:
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Partneři:
Technická univerzita v Liberci
Národní ústav pro vzdělávání
Masarykova univerzita
Ostravská univerzita
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Karlova
Univerzita Palackého v Olomouci
Západočeská univerzita v Plzni

Klíčové aktivity:
KA1 Řízení projektu
KA2 Spolupráce s NÚV
KA3 Budování kapacit pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků
KA3.1 Vytváření vzdělávacích materiálů pro školy
KA3.2 Ověřování vzdělávacích materiálů na školách
KA3.3 Odborná a didaktická příprava učitelů z praxe
KA3.4 Odborná a didaktická pregraduální příprava učitelů na vysokých školách
KA3.5 Vytváření MOOC kurzů pro veřejnost
KA3.6 Podpora inkubátorů inovací ve vzdělávání v informatice
KA4 Popularizace rozvoje informatického myšlení dětí a žáků
KA4.1 Popularizační kampaň
KA4.2 Popularizační akce
KA4.3 Podpora informatické soutěže

Web projektu: www.imysleni.cz

Kontaktní osoba za partnera: Mgr. Jan Berki, Ph.D., jan.berki@tul.cz