Přihlásit
Plánované akce
Projekty TUL

Projekty OP VVV

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

OP VVV je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2014 - 2020 čerpat finanční prostředky z evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF).

 

Na Technické univerzitě v Liberci jsou (byly) v rámci OP VVV realizovány tyto projekty, ve kterých je TUL žadatelem:

 

Zvýšení kvality vzdělávání na TUL a jeho relevance pro potřeby trhu práce

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013333
Období realizace: 1. 9. 2019 - 31. 12. 2022
Anotace: Projekt Zvýšení kvality vzdělávání na TUL a jeho relevance pro potřeby trhu práce je zaměřen na přípravu nových či upravených studijních programů, které doplňují nabídku interdisciplinárních studijních programů na TUL a zároveň odpovídají potřebám praxe. Při přípravě a následné realizaci těchto programů se předpokládá využití moderních výukových metod, aktuálních poznatků v dané oblasti, ale i spolupráce se subjekty hospodářské a obecně společenské sféry.
Webové stránky projektu: https://www.tul.cz/projekty/projekty-op-vvv/esf-ii-na-tul

 

Infrastrukturní zajištění nových studijních programů na TUL

Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013357
Období realizace: 1. 9. 2019 - 31. 12. 2021
Anotace: Projekt ERDF II na TUL je zaměřen na zkvalitnění materiálně-technického vybavení na současné úrovni pro bakalářské studijní programy připravované v rámci projektu z výzvy ESF II s názvem "Zvýšení kvality vzdělávání na TUL a jeho relevance pro potřeby trhu práce". Společným prvkem připravovaných studijních programů je posílení praktické a simulační výuky, což vyžaduje pořízení nového vybavení či modernizaci stávajícího.
Webové stránky projektu: https://www.tul.cz/projekty/projekty-op-vvv/erdf-ii-na-tul

 

Dostavba budovy F2 TUL pro účely specializovaného pracoviště doktorského studijního programu Architektura a urbanismus a jeho vybavení přístroji a nábytkem

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002681
Období realizace: 1. 10. 2017 - 30. 9. 2020
Anotace: Dostavba budovy F2 TUL pro účely specializovaného pracoviště včetně vybavení je nezbytným předpokladem pro realizaci doktorského studijního programu Architektura a urbanismus na FUA TUL. Pracoviště umožní výzkumnou a vývojovou činnost v oblasti pokročilých výrobních technologií, různých druhů digitální výroby ve stavebnictví a využití pokročilých materiálů. Jeho ICT vybavení bude zároveň využito pro řešení netechnických inovací, zejména problematiky udržitelnosti rozvoje v měřítku regionů a sídel.

 

Efektivní proces transferu technologií na Technické univerzitě v Liberci

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000631
Období realizace: 1. 2. 2017 - 31. 1. 2021
Anotace: Technická univerzita v Liberci aplikuje v praxi systém transferu technologií (TT), který je založen na procesní podpoře původce předmětu transferu. Cílem projektu je vybudovat a implementovat efektivní systém, který bude poskytovat odpovídající servis původci na cestě od vzniku předmětu až po jeho uplatnění v aplikačním prostředí a zároveň jej zachová jako klíčovou osobu v procesu TT. Systém bude zároveň sloužit jako informační zdroj pro trvalé zlepšování procesu TT.
Webové stránky projektu: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=EF16_014%2F0000631

 

Příprava mezinárodního doktorského programu "Environmental Engineering"

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002660
Období realizace: 1. 9. 2017 - 30. 9. 2021
Anotace: Cílem je tvorba a akreditace nového mezinárodního Ph.D. studijního programu typu joint degree s názvem ENVIRONMENTAL ENGINEERING. Jeho realizací dojde ke zlepšení podmínek pro výuku přírodních věd spojenou s výzkumem a dále ke zlepšení podmínek pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti VaV nových progresivních materiálů a technologií na TUL. Nový program bude připravován mezinárodním týmem z Fakulty mechatroniky TUL ve spolupráci s Fakultou přírodních věd a techniky Opolské univerzity v Polsku.

 

Rozvoj doktorských studijních programů Fakulty strojní TU v Liberci

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002718
Období realizace: 1. 5. 2017 - 30. 4. 2022
Anotace: Projekt se zabývá rozvojem nových studijních doktorských programů Fakulty strojní TU v Liberci, které obsahem naplňují požadavky na doktorské studium technického směru v souladu s požadavky znalostní ekonomiky a v souladu s mezinárodními standardy. Studijní programy pokrývají vědecko-výzkumnou oblast konstrukce a stavby strojů, oblast výrobních technologií, procesů a materiálů a oblast mechaniky.
Webové stránky projektu: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=EF16_018%2F0002718

 

Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002329
Období realizace: 1. 6. 2017 - 31. 12. 2022
Anotace: Záměrem projektu je především rozvoj klíčových kompetencí pedagogických a dalších pracovníků univerzity a zavedení opatření s cílem posílení relevance absolventů na trhu práce v podmínkách Průmyslu 4.0 a informační společnosti, zkvalitnění asistenčních a poradenských služeb a zlepšení podmínek pro studenty se SP a ze znevýhodněných socioekonomických skupin, a zavedení nebo posílení systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality a strategické řízení školy v souvislosti s legislativními změnami.
Webové stránky projektu: https://www.tul.cz/roliz

 

Vzdělávací infrastruktura TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělání v podmínkách Průmyslu 4.0

Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002553
Období realizace: 1. 6. 2017 - 31. 10. 2021
Anotace: V projektu Vi4.0, komplementárním projektu k projektu ESF, TUL řeší materiálně-technické vybavení zejména pro nové či upravené studijní programy se zvyšujícími se nároky na názornost výuky složitých procesů. Vznikají nové požadavky na infrastrukturu a přístrojové vybavení laboratoří, úpravu stávajících a vytvoření nových laboratorních prostor splňujících extrémní požadavky nových technologií období 4. fáze průmyslové revoluce. Rovněž bude realizováno zajištění vybavení pro studenty se SP.
Webové stránky projektu: https://www.tul.cz/vi4-0

 

Rozvoj výzkumné infrastruktury pro doktorské studijní programy Fakulty strojní TU v Liberci

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002650
Období realizace: 1. 5. 2017 - 30. 4. 2022
Anotace: Projekt se zabývá rozvojem přístrojového a laboratorního vybavení pro uskutečňování tří nových doktorských studijních programů Fakulty strojní TU v Liberci. Studijní programy pokrývají vědecko-výzkumnou oblast konstrukce a stavby strojů, oblast výrobních technologií, procesů a materiálů a oblast mechaniky.
Projekt je komplementární k projektu "Rozvoj výzkumně zaměřených studijních programů Fakulty strojní TU v Liberci" souběžně podávaným v rámci výzvy PO SC5 v OP VVV.
Webové stránky projektu: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=EF16_017%2F0002650

 

Tvorba doktorského programu Architektura a urbanismus

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002722
Období realizace: 1. 10. 2017 - 30. 9. 2021
Anotace: Doktorské studium architektury a urbanismu je zaměřeno na výzkum a prohloubení poznání souvislostí mezi urbanismem, architekturou a stavitelstvím. Jeho podstatou bude práce s novými možnostmi, které nabízejí pokročilé výrobní technologie a materiály. Zároveň budou rozvíjeny společenskovědní znalosti za účelem řešení netechnických inovací, zejména problematiky udržitelnosti rozvoje v měřítku regionů a sídel. Cílem studia bude příprava absolventů s uplatnitelností v akademické i v soukromé sféře.

  

Učitelem moderně a odborně - podpora učitelského vzdělávání na FP TUL

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006908
Období realizace: 1. 1. 2018 - 30. 6. 2020
Anotace: Projekt se zaměřuje na řešení vybraných otázek inovace učitelského vzdělávání na FP TUL. V popředí projektu stojí inovace systému pedagogických praxí na FP TUL a otázky rozvoje klíčových kompetencí studentů s ohledem na jejich přípravu na výuku v rámci inkluze. Projekt dále zahrnuje podporu aktivit vedoucích k zvyšování kvality vysokoškolských učitelů připravující budoucí pedagogické pracovníky.

 

Mechanismy řízení CxI TUL s důrazem na zvýšení kvality výsledků R&D&I činností

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006198
Období realizace: 1. 2. 2018 - 31. 7. 2022
Anotace: Realizací projektu budou inovovány mechanismy řízení CxI TUL. Projekt chce zohlednit nové prostředí pozměněné novelami řady zákonů a 5-leté zkušenosti s provozováním infrastruktury. Zároveň reaguje na nové požadavky kladené na výzkumná pracoviště a zaměří se např. na získání "HR Award" či na vytvoření a aplikaci nové metody hodnocení kvality osob, pracovišť a procesů. Projekt si dává za cíl zejména zvýšit objem a kvalitu výsledků R&D&I činností na CxI TUL a rychlost jejich uplatnění v praxi.
Webové stránky projektu: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=EF16_028%2F0006198

 

Hybridní materiály pro hierarchické struktury

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000843
Období realizace: 1. 1. 2018 - 31. 12. 2022
Anotace: Cílem je podpořit problémově orientovaný interdisciplinární výzkum materiálů, který významně napomůže efektivnímu využití VaV aktivit TUL a povede k dosažení mezinárodně konkurenceschopné kvality. VaV záměr je členěn do propojených programů:
- Flexibilní hierarchické struktury
- Kompozitní materiály a struktury
- Funkcionalizované nanomateriály
Dílčí cíle, rozvoj mezioborových týmů, vazeb se zahr. výzkumnými partnery a přístrojového vybavení, povedou k tvorbě nových výsledků a společným projektům.
Webové stránky projektu: https://www.tul.cz/projekty/projekty-op-vvv/hyhi

 

Mobilita MSCA Technická univerzita v Liberci

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/17_050/0008461
Období realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020
Anotace: Projekt ověří využitelnost inovativní metodologie pro popis a dokumentaci minoritního jazyka na příkladu jazyka Fala, kterým se mluví v Extremaduře. Cílem projektu je prokázat, že popis jazyka založený na primárních datech, vyžitých i pro dokumentaci jazyka, je pro minoritní jazyky vhodnější než tradiční metodologie založená na materiálech dominantního jazyka. Výstupem projektu bude ucelená metodologie, použitelná i pro ostatní minoritní jazyky, ověřená na jazykových materiálech jazyka Fala.
Webové stránky projektu: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=EF17_050%2F0008461

 

Mezinárodní mobility výzkumných pracovníků na TUL

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008493
Období realizace: 1. 4. 2018 - 28. 2. 2021
Anotace: Cílem projektu je zvýšit kvalitu výzkumné činnosti na TUL zkvalitněním přípravy výzkumných pracovníků univerzity a rozšířením a zkvalitněním mezinárodní spolupráce. Výzkumná činnost patří mezi důležité ukazatele výsledků práce, podle nichž je univerzita hodnocena. Prohloubení spolupráce se zahraničními partnery přinese možnost osobního růstu výzkumných pracovníků, celých výzkumných týmů, ale i významně přispěje k dosažení vysoce hodnocených výsledků, které se promítnou do hodnocení instituce.
Webové stránky projektu: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=EF16_027%2F0008493

 

3D tisk ve stavebnictví a architektuře

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007424
Období realizace: 1. 3. 2018 - 28. 2. 2022
Anotace: Projekt využití technologie 3D tisku ve stavebnictví a architektuře 3D-STAR je zaměřen na vývoj robotického zařízení, schopného ambulantním způsobem realizovat stavební konstrukce z vhodných stavebních materiálů. V jeho rámci bude vypracováno koncepční řešení tiskového robota, jehož některé části budou ověřeny na funkčních vzorcích. Zároveň budou zkoumány a vyvíjeny vhodné stavební materiály a hledány optimální stavebně konstrukční principy, využívající unikátní možnosti této technologie.
Webové stránky projektu: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=EF16_025%2F0007424

 

Podpora rozvoje studijního prostředí na TUL

Registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008541
Období realizace: 1. 9. 2017 - 30. 9. 2019
Anotace: Projekt "Podpora rozvoje studijního prostředí na TUL" je zaměřen na zkvalitnění materiálně-technického vybavení bakalářských a magisterských studijních programů/oborů, které byly inovovány v rámci projektů OP VK, případně budou inovovány v rámci projektu OP VVV. Dojde tak k posílení již realizované intervence z ESF, a tím dosažení multiplikačního efektu pomocí podpory rozvoje vybavení prostor využívaných studenty profitujícími z již realizovaných aktivit.

 

Podpora rozvoje digitální gramotnosti

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366
Období realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020
Anotace: Záměrem projektu je přispět k tvorbě vzdělávacího systému, který bude respektovat principy otevřeného vzdělání a zajistí každému jedinci výbavu digitálními kompetencemi, které mu umožní se uplatnit v informační společnosti. Naplnění záměru bude realizováno především budováním kapacit pro rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků s ohledem na novou koncepci jejího rozvoje integrovanou v aktualizaci RVP PV, RVP ZV, G a SOV, kterou připravuje NÚV a která bude v rámci projektu finalizována.
Webové stránky projektu: https://www.tul.cz/projekty/projekty-op-vvv/digitalni-gramotnost  http://pages.pedf.cuni.cz/digitalni-gramotnost/

 

Podpora rozvíjení informatického myšlení

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322
Období realizace: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2020
Anotace: Projekt PRIM si klade za úkol inovovat obsah vzdělávací oblasti Informatika a ICT akcentováním výuky zaměřené na rozvoj informatického myšlení žáků. Projekt předpokládá vytvoření a pilotní ověření ucelených sad výukových materiálů pro všechny stupně škol, jednak systému vzdělávání učitelů vyučujících informatiku v pregraduálním vzdělávání i v praxi. Současně bude popularizovat témata související s informatickým myšlením, jako jsou programování, porozumění informacím, robotika.
Webové stránky projektu: https://www.tul.cz/projekty/projekty-op-vvv/prim, www.imysleni.cz

 

Modulární platforma pro autonomní podvozky specializovaných elektrovozidel pro dopravu nákladu a zařízení

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007293
Období realizace: 1. 9. 2018 - 31. 12. 2022
Anotace: Cílem projektu je vývoj autonomního el. užitkového vozidla pro použití v dopravě a logistice. Pro zajištění efektivního a bezpečného pohybu bude v projektu řešen rozsáhlý soubor vědecko-výzkumných problémů v oblastech jako je architektura podvozku využívající lehké konstrukce, pohony a akumulátory pro užitková el. vozidla, či v oblasti řízení autonomních systémů využívajících sdílenou realitu a internet věcí. To zlepší produktivitu, bezpečnost i dopady transportu nákladů na životní prostředí.
Webové stránky projektu: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=EF16_025%2F0007293

 

Na Technické univerzitě v Liberci jsou (byly) v rámci OP VVV realizovány tyto projekty, ve kterých je TUL partnerem: 

 

Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663
Období realizace: 1.1.2017  - 31.12.2019
Anotace: Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí z MŠ do ZŠ. Prostřednictvím společenství praxe všech aktérů rozvíjet profesní kompetence učitelů a budoucích učitelů ISCED 0 v oblasti čtenářské, matematické pregramotnosti a didaktiky předškolního vzdělávání s akcentem na výměnu zkušeností, propojení teorie a praxe z hlediska specifik předškolního vzdělávání (hra, prožitkové, kooperační učení, tvůrčí činnosti) v souladu s cíli RVP PV.

 

Vzdělávejme společně děti předškolního věku v Liberci

Registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000249
Období realizace: 1. 12. 2016 - 30. 11. 2019
Anotace: Město Liberec hodlá v rámci projektu podpořit nástup dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí do mateřských škol, podpořit děti i rodiče v rámci adaptačního období po nástupu do mateřské školy. Za tímto účelem hodlá společně s partnery projektu podpořit stávající předškolní centrum a na základě této spolupráce podpořit vznik centra dalšího, v kooperaci s pedagogy mateřských škol, které zřizuje, naplnit cíle projektu.

 

Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664
Období realizace: 1. 1. 2017  -  31. 12. 2019
Anotace: Cílem projektu je podpora profesních kompetencí učitelů/studentů s klíčovými dopady na žáky v souladu s definovanými cíli RVP. V tzv. Společenství praxe bude zajišťována pravidelná spolupráce a vzájemné obohacování aktérů-učitelů ZŠ/SŠ, učitelů VŠ, pracovníků NNO, budoucích učitelů-studentů VŠ v tématech výzvy (čtenářská, matematická, informační gramotnost, sociální a občanské kompetence, vzdělávací oblast Člověk a příroda ) s uplatněním inovativních, aktivizačních a reflektivních přístupů.
Webové stránky projektu: http://pages.pedf.cuni.cz/sc25/

 

Dobudování a upgrade R1 Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001821
Období realizace: 1. 5. 2016 - 30. 4. 2020
Anotace: Tento projekt je přímo spojen s programem současné infrastruktury VI NanoEnviCZ a doplňuje ji v oblasti kriticky chybějící přístrojové techniky a odborných znalostí. Nová technika výrazně zvyšuje výzkumný potenciál VI a pomáhá k úspěšné realizaci jejího výzkumu zaměřeného na syntézu, komplexní charakterizaci, tuning funkčních vlastností a využití potenciálu aplikace nanomateriálů a nanokompozitů pro ochranu životního prostředí a souvisejících aplikací.

 

Modernizace výzkumné infrastruktury RINGEN

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001792
Období realizace: 1. 6. 2017 - 31. 5. 2020
Anotace: Projekt navazuje na dlouholetý výzkum a soustřeďuje se na ověření možnosti využití nové technologie EGS (Enhanced Geothermal Systém) pro jímání zemského tepla z velkých hloubek v metamorfovaných horninách Českého masivu. Hlavní výzkumný problém spočívá v ověření podmínek pro využití metody EGS (hydraulické stimulaci hornin) v konkrétní lokalitě České republiky za použití moderních vědeckých metod - zejm. monitoringu přirozené a indukované seismicity, monitoringu napěťovných podmínek na zlomech, in-situ testování a matematického modelování - a v ověření vhodnosti a aplikovatelnosti těchto metod na tuto inovativní a progresivní technologii (EGS) jímání zemského tepla.
Webové stránky projektu: https://www.rvvi.cz/cep?s=jednoduche-vyhledavani&ss=detail&n=0&h=EF16_013%2F0001792

 

Tyto projekty jsou spolufinancovány z EU