Členové vědecké rady

V období 2022–2026 má Vědecká rada Technické univerzity v Liberci následující členy:

Interní členové

 1. doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc., dr. h. c.
  obor matematika, rektor, Technická univerzita v Liberci
 2. doc. Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D.
  obor textilní technika a materiálové inženýrství, děkan, Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci
 3. doc. Ing. Martin Bílek, Ph.D.
  obor konstrukce strojů a zařízení, Fakulta strojní, Technická univerzita v Liberci
 4. prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA
  obor lékařství, děkan, Fakulta zdravotnických studií, Technická univerzita v Liberci
 5. prof. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc.
  obor přírodovědné inženýrství, ředitel, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace, Technická univerzita v Liberci
 6. prof. PhDr. Tomáš Kasper, Ph.D.
  obor pedagogika, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci
 7. doc. Ing. Aleš Kocourek, Ph.D.
  obor mezinárodní ekonomické vztahy, děkan, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Liberci
 8. prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld
  obor technologie a materiály, prorektor, Technická univerzita v Liberci
 9. doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.
  obor podniková ekonomika a management, prorektorka, Technická univerzita v Liberci
 10. doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.
  obor technologie a materiály, děkan, Fakulta strojní, Technická univerzita v Liberci
 11. doc. MgA. Zdeňka Němcová Zedníčková, Ph.D.
  obor architektura a urbanismus, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií,  Technická univerzita v Liberci
 12. prof. Ing. Jan Nouza, CSc.
  obor technická kybernetika, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, Technická univerzita v Liberci
 13. prof. RNDr. Jan Picek, CSc.
  obor matematická statistika, proděkan, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci
 14. prof. Ing. Zdeněk Plíva, Ph.D.
  obor technická kybernetika, proděkan, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií,  Technická univerzita v Liberci
 15. doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D.
  obor informatika, prorektor, Technická univerzita v Liberci
 16. doc. Ing. arch. Petr Stolín
  obor architektura, Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci
 17. prof. MUDr. Petr Suchomel, Ph.D.
  obor lékařství, Fakulta zdravotnických studií, Technická univerzita v Liberci
 18. prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
  obor ekonomie, prorektor, Technická univerzita v Liberci

Externí členové

 1. prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
  obor fyzikální chemie, rektor, Univerzita Pardubice
 2. doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
  obor ekonomie, finance, bankovnictví, rektor, Vysoká škola ekonomická v Praze
 3. RNDr. Antonín Fejfar, CSc.
  obor fyzika, zástupce ředitele, Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i., Praha
 4. doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D.
  obor aplikovaná mechanika, rektor, Vysoká škola polytechnická Jihlava
 5. prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr. h. c.
  obor ekonomická statistika, Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze
 6. prof. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D.
  obor informační management, děkan, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové
 7. prof. RNDr. Bohumír Janský, CSc.
  obor fyzická geografie a hydrologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 8. prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc.
  obor historie – české dějiny, Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v. v. i., Praha
 9. prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.
  obor toxikologie, chemie, rektor, Univerzita Hradec Králové
 10. prof. MUDr. David Netuka, Ph.D.
  obor neurochirurgie, přednosta Neurochirurgické a neuroonkologické kliniky 1. LF UK, Ústřední vojenská nemocnice, Praha
 11. Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA
  obor digitalizace a automatizace průmyslu a infrastruktury, energetika a elektrotechnika, generální ředitel Siemens, s.r.o., Praha
 12. doc. Dr. Ing. Vlasta Radová
  obor kybernetika, Západočeská univerzita v Plzni
 13. prof. Ing. Pavel Ripka, CSc.
  obor elektrotechnika, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické v Praze
 14. prof. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D., DSc.
  obor kompozitní materiály, geomechanika, numerická mechanika, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze
 15. prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.
  obor výpočetní matematika, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova, Praha
 16. prof. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA
  obor anesteziologie a intenzivní medicína, přednosta Kliniky anesteziologie, resustitace a intenzivní medicíny 2. LF UK, Fakultní nemocnice v Motole, Praha
 17. prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
  obor pedagogika, vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu MŠMT, Praha