Digitální gramotnost

Název programu:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy:
02_16_036

Název výzvy:
Výzva č. 02_16_036 pro Implementace strategie digitálního vzdělávání I v prioritní ose 3 OP

Název projektu CZ:
Podpora rozvoje digitální gramotnosti

Název projektu EN:
Support for the development of Digital literacy

Zkrácený název: Digitální gramotnost

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366

Anotace:
Záměrem projektu je přispět k tvorbě vzdělávacího systému, který bude respektovat principy otevřeného vzdělání a zajistí každému jedinci výbavu digitálními kompetencemi, které mu umožní se uplatnit v informační společnosti. Naplnění záměru bude realizováno především budováním kapacit pro rozvoj digitální gramotnosti dětí a žáků s ohledem na novou koncepci jejího rozvoje integrovanou v aktualizaci RVP PV, RVP ZV, G a SOV, kterou připravuje NÚV a která bude v rámci projektu finalizována.

Fyzická realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2020

Příjemce: Univerzita Karlova

Partneři:

 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Masarykova univerzita
 • Ostravská univerzita
 • Technická univerzita v Liberci
 • Univerzita Hradec Králové
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Národní ústav pro vzdělávání

Klíčové aktivity

 • KA01 Řízení projektu
 • KA02 Spolupráce s NÚV
 • KA03 Koncepce digitální gramotnosti a revize kurikula v oblasti rozvoje digitální gramotnosti
 • KA04 Obsahová a metodická podpora učitelům pro oblast rozvoje digitální gramotnosti žáků a dětí
 • KA05 Ověření koncepce digitální gramotnosti na školách
 • KA06 Vzdělávací kurzy pro učitele se zaměřením na rozvoj digitální gramotnosti
 • KA07 Podpora rozvoje digitální gramotnosti v rámci vysokoškolské přípravy učitelů
 • KA08 Popularizace

Kontaktní osoba za partnera: Ing. Jindra Drábková, Ph.D., jindra.drabkova@tul.cz

Logo OP VVV