HyHi

Název programu:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy:
02_16_019

Název výzvy:
Excelentní výzkum

Název projektu CZ:
Hybridní materiály pro hierarchické struktury

Název projektu EN:
Hybrid Materials for Hierarchical Structures

Akronym: HyHi

Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000843

Anotace:
Cílem je podpořit problémově orientovaný interdisciplinární výzkum materiálů, který významně napomůže efektivnímu využití VaV aktivit TUL a povede k dosažení mezinárodně konkurenceschopné kvality. VaV záměr je členěn do propojených programů:

  • Flexibilní hierarchické struktury
  • Kompozitní materiály a struktury
  • Funkcionalizované nanomateriály

Dílčí cíle, rozvoj mezioborových týmů, vazeb se zahraničními výzkumnými partnery a přístrojového vybavení, povedou k tvorbě nových výsledků a společným projektům.

Fyzická realizace: 01/2018 – 12/2022

Příjemce: Technická univerzita v Liberci – Fakulta strojní, Fakulta textilní, Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace

Klíčové aktivity

  • KA01 – Výzkumný program Flexibilní hierarchické struktury
  • KA02 – Kompozitní materiály a struktury
  • KA03 – Funkcionalizované nanomateriály
  • KA04 – Upgrade infrastruktury
  • KA05 – Řízení projektu

Kontaktní osoba: prof. Dr. Ing. Petr Lenfeld – koordinátor výzkumného projektu

Logo OP VVV