NAKAP II

Název programu:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy:
02_19_078

Název výzvy:
Implementace krajských akčních plánů II

Název projektu CZ:
Naplňování krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II

Název projektu EN:
Carrying out the Regional Action Plan for Education Development in Liberec Region II

Zkrácený název: NAKAP II

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017282

Anotace:
Cílem projektu je podpora některých z intervencí, které byly naplánovány ve schváleném Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje II. (KAP LK II.). Projekt bude realizován na základě partnerství Libereckého kraje (LK) a 39 středních škol, IQLANDIA, o.p.s., Malé techniky z.ú. (MTE), Technické univerzity v Liberci (TUL), Nadačního fondu LISTEM 21, 4 pedagogicko-psychologických poraden (PPP) a Krajské vědecké knihovny v Liberci, příspěvkové organizace (KVK).

Fyzická realizace: 1. 12. 2020 – 30. 11. 2023

Podrobnější informace

Projekt je realizován na základě partnerství Libereckého kraje a 39 středních škol, IQLANDIA, o. p. s., Malé techniky z. ú., Technické univerzity v Liberci, Nadačního fondu LISTEM 21, 4 pedagogicko-psychologických poraden a Krajské vědecké knihovny v Liberci, p. o.

Hlavním cílem projektu je systémově zvýšit kvalitu vzdělávání v Libereckém kraji na úrovni MŠ, ZŠ a SŠ. Prvním z dílčích cílů projektu je metodická podpora pedagogů v oblasti polytechnického vzdělávání a rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti. Tato podpora bude doplněna materiální podporou škol, a to v podobě zařízení a technologií. Vznikne unikátní Expozice Matematikum v IQLANDII.

Dalším cílem projektu je motivace žáků ke vzdělávání v polytechnických oborech, od MŠ, přes ZŠ až SŠ a navázání kvalitnější spolupráce mezi Technickou univerzitou v Liberci a středními školami v regionu.

Specifickým cílem je nastavení mechanismu systémové podpory v oblasti zkvalitnění péče o
nadané žáky.

Projekt je zaměřen na řešení problémů v oblasti rovných příležitostí ve vzdělávání, jež jsou
identifikovány ve Školské inkluzivní koncepci kraje, stejně jako na snížení předčasných
odchodů ze vzdělávání, a to formou vzdělávání kariérových poradců na ZŠ a také zvýšením a
zefektivněním péče o nově příchozí žáky na SŠ.

Projekt je financován z EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Logo OP VVV