PRIM

Název programu:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy:
02_16_036

Název výzvy:
Implementace strategie digitálního vzdělávání I

Název projektu CZ:
Podpora rozvíjení informatického myšlení

Název projektu EN:
Support for development of computational thinking

Zkrácený název: PRIM

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322

Anotace:
Projekt PRIM si klade za úkol inovovat obsah vzdělávací oblasti Informatika a ICT akcentováním výuky zaměřené na rozvoj informatického myšlení žáků. Projekt předpokládá vytvoření a pilotní ověření ucelených sad výukových materiálů pro všechny stupně škol, jednak systému vzdělávání učitelů vyučujících informatiku v pregraduálním vzdělávání i v praxi. Současně bude popularizovat témata související s informatickým myšlením, jako jsou programování, porozumění informacím, robotika.

Fyzická realizace: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2020

Příjemce: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Partneři:

 • Technická univerzita v Liberci
 • Národní ústav pro vzdělávání
 • Masarykova univerzita
 • Ostravská univerzita
 • Univerzita Hradec Králové
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
 • Univerzita Karlova
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Západočeská univerzita v Plzni

Klíčové aktivity

 • KA1 Řízení projektu
 • KA2 Spolupráce s NÚV
 • KA3 Budování kapacit pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků
 • KA3.1 Vytváření vzdělávacích materiálů pro školy
 • KA3.2 Ověřování vzdělávacích materiálů na školách
 • KA3.3 Odborná a didaktická příprava učitelů z praxe
 • KA3.4 Odborná a didaktická pregraduální příprava učitelů na vysokých školách
 • KA3.5 Vytváření MOOC kurzů pro veřejnost
 • KA3.6 Podpora inkubátorů inovací ve vzdělávání v informatice
 • KA4 Popularizace rozvoje informatického myšlení dětí a žáků
 • KA4.1 Popularizační kampaň
 • KA4.2 Popularizační akce
 • KA4.3 Podpora informatické soutěže

Kontaktní osoba za partnera: Mgr. Jan Berki, Ph.D., jan.berki@tul.cz

Logo OP VVV