KA1 – Řízení projektu

Cílem klíčové aktivity je nastavení optimálních a efektivních mechanizmů a podmínek řízení projektu „Vzdělávací infrastruktura TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělávání v podmínkách Průmyslu 4.0“ (dále Vi4.0), které povedou k úspěšné realizaci a zdárnému naplnění všech stanovených cílů.

Struktura projektového týmu, tj. odborné a administrativní pozice, je tak dána aktivitami, které jsou v rámci projektu realizovány.

Řízení projektu s ohledem na jeho zaměření je zajišťováno na centrální tj. celouniverzitní úrovni, přičemž se projekt týká následujících fakult či pracovišť: Fakulta strojní (FS); Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (FM); Fakulta textilní (FT); Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (FP); Ekonomická fakulta (EF); Fakulta umění a architektury (FUA); Fakulta zdravotnických studií (FZS); Akademická poradna a centrum podpory TUL (APC); Univerzitní knihovna (UK); rektorátní pracoviště.

S ohledem na nutnost provázání aktivit projektu Vi4.0 s komplementárním ESF projektem s názvem „Rozvoj lidských zdrojů TUL pro zvyšování relevance, kvality a přístupu ke vzdělávání v podmínkách Průmyslu 4.0“ (dále RoLiZ4.0) byl ustanoven Řídící výbor projektu, jehož úkolem je dohlížet na řádné plnění obou projektů, včetně provázanosti aktivit uvedených projektů. Členy Řídícího výboru projektu jsou zaměstnanci nejvyššího vedení TUL a jednotlivých fakult účastnících se projektu a vedoucí řešitelé a projektoví manažeři projektů RoLiZ4.0 a Vi4.0.

Za každodenní řízení projektu na centrální úrovni je zodpovědný vedoucí řešitel projektu a dále pak projektový manažer a manažeři klíčových aktivit. Projektový tým na centrální úrovni dále tvoří asistent projektového manažera, finanční manažeři, administrátoři veřejných zakázek a právník. Členové projektového týmu na centrální úrovni jsou zodpovědní za řízení projektu dle pravidel a podmínek poskytovatele dotace a zároveň dle interních pravidel žadatele projektu a platné legislativy.

V případě klíčové aktivity 3, která je zaměřena na nákupy zařízení pro jednotlivé fakulty či pracoviště TUL, se na realizaci projektu podílejí odborní řešitelé z fakult a pracovišť, kteří za danou součást TUL plánují podle schváleného harmonogramu přípravu zadávacích řízení a kontaktují asistenty pro jednotlivé zakázky. Ti zodpovídají za propojení nákupů materiálně-technického vybavení s přípravou nových a upravených studijních programů a dalších aktivit projektu RoLiZ4.0.