Výsledky řešení rozvojových projektů za rok 2014

Závěrečné zprávy rozvojových projektů MŠMT za rok 2014:

Společný ateliér kreativního a technického textilu TECHTEXTIL

Audiovizuální a počítačová technika v budově G

Podpora mobility studentů EF TUL pro absolvování 3. ročníku studia na University of Huddersfield Bussines School

Výměna studentů v SHINSU university Japan

Podpora participace významných zahraničních a předních tuzemských vyučujiících na doktorském studiu

Uspořádání mezinárodní vědecké konference s univerzitou DEEMED Pune India

Mobility zaměstnanců za účelem vytvoření sítě spolupráce FS TUL se zahraničními univerzitami

Výměnné pobyty s US vysokými školami

Fond mobilit TUL

International Staff Week

Propagace studijních oborů FS TUL v cizině

Podpora a propagace studia na TUL pro studenty rozvojových zemí a ze zemí procházejících procesem společenské a ekonomické transformace

Podpora studijních oborů FT TUL

Podpora studijních oborů ÚZS TUL

Podpora mobilit přijíždějících a vyjíždějících studentů a zaměstnanců ÚZS

TUL jako významný partner v rámci mezinárodního vzdělávacího prostoru – posílení stávající spolupráce s kanadskými a americkými partnerskými univerzitami

Podpora vytváření mezinárodního prostředí na FP TUL hostováním významných zahraničních odborníků

Centrum pro podporu transferu technologií (CTT)

Školení zaměstnanců TUL v základech první pomoci a resuscitaci

Realizace celoživotního vzdělávání absolventů ÚZS TUL pracovníků nelékařských profesí

Kineziologie v ošetřovatelské péči

Příprava a komercializace manažerských kurzů

Rozvoj univerzity volného času

Další rozvoj a realizace U3V

Dětský koutek TUL

Organizační zajištění činnosti Univerzity Nisa, podpora činnosti prezidia

Vytvoření denního klubu pro zahraniční a české studenty v rekonstruovaných prostorách budovy E2 – 2. etapa

Přijímání zahraničních akademických pracovníků na pracoviště FS (mimo EU a ESVO)

Zahraniční odborníci na FM

Realizace marketingové strategie TUL směrem k cílové skupině zájemců o studium v ČR a v zahraničí

Aktivní evidence absolventů

Inovace předmětu Vzorování textilií

Inovace předmětu Kompozity s textilní výztuží pro zahraniční studenty (ERASMUS) a doktorandy

Nový předmět DATAMINING na FM

Příprava předmětu Spotřebitelsky orientované chování textilií pro návrháře

Návrh aplikace v léčbě rány a prevence infekcí

Inovace předmětů Ošetřovatelská péče v akutních a kritických stavech 1, 2 a 3

Individuální růst a kariérní rozvoj mladých akademiků

Podpora kvalifikačního rozvoje a růstu akademických pracovníků

Laboratoř jednotky intenzivní péče

Inovace laboratoře statistických a kvantitativních metod na EF TUL

Letní škola s komplexní výukou doktorských a magisterských studentů se zaměřením na technologii zpracování a hodnocení struktury kovových materiálů

Obor technická výchova na základních školách Libereckého kraje

Realizace akreditovaného kurzu vysokoškolské pedagogiky

Umění gastronomie

Inovace předmětu Metody užívané v logistice vytvořením softwarových aplikací

Mobilní galerie v budově A

Supervizoři pro praxi

Podpora studentů ze zemí, které procházejí procesem společenské a ekonomické transformace

Jak nevyhořet – prevence syndromu vyhoření v praxi

Inovace výukových prostředků informatických učeben FM

Kvalitní vzdělávací média-úspěšnější absolvent-Pokračování projektu ALS s důrazem na udržitelnost zejména pořizování záznamů přednášek a další vývoj portálu ALS

Odborná pedagogická praxe pro budoucí učitele

Podpora a individuální rozvoj mladých akademických pracovníků

Vyhledávání talentovaných studentů

Inovace optických úloh na KFY

Odborný přínos nových poznatků zpracovatelnosti a vlastností kompozitů s uhlíkovými nanotrubicemi do doktorských studijních programů

Inovace předmětu Textile engineering

Inovace propedeutiky v oblasti sociologie pro obor Humanitní vědy

Podpora činnosti vědecké redakce, podpora vydávání odborných knih

Organizační a informační zabezpečení ECTS

Modularizace výuky přírodovědných předmětů na TUL