Výsledky řešení rozvojových projektů za rok 2021

Centralizované rozvojové projekty

Závěrečné zprávy Centralizovaných rozvojových projektů za rok 2021:

Personalizované intervence vycházející z analýzy studijních dat jako nástroj ke snížení studijní neúspěšnost

Umělecké vzdělávání – online prezentace výstupů umělecké a tvůrčí činnosti

Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení

Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia s ohledem na aktuální metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku

Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ

Distanční vzdělávání jako nástroj rozvoje vysokých školní studijní neúspěšnost

Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v prostředí VVŠ

Implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper na VVŠ a sdílení zkušeností z praxe

NOC VĚDCŮ jako systematická koordinovaná celoroční prezentace a popularizace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR

Připravenost vysokých škol na krizi (PRVOK)

Optimalizace a automatizace procesů EIS v síti vysokých škol

Analýza potenciálu virtuálních mobilit a možností jejich rozvoje na vysokých školách

Institucionální plán Technické univerzity v Liberci za rok 2021

Zpráva o plnění stanovených cílů institucionálního plánu za rok 2021