Informace zveřejňované podle zákona 106/1999 Sb.

Informace pro veřejnost zveřejněné na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

Název

Technická univerzita v Liberci (dále jen „TUL“)

Důvod a způsob založení

Technická univerzita v Liberci je univerzitní veřejnou vysokou školou zřízenou podle zákona číslo 111/1998 Sb., v platném znění, uskutečňující všechny typy studijních programů a v souvislosti s tím vědeckou a výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost.

Organizační struktura

https://www.tul.cz/univerzita/organizacni-struktura/

Kontaktní spojení

Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2
461 17 Liberec 1
IČ: 46747885
DIČ: CZ46747885
Tel.: +420 48 535 1111
E-mail: rektor@tul.cz
Webové stránky: https://www.tul.cz/
Identifikátor datové schránky: td7j9ft

Vnitřní předpisy TUL

http://www.tul.cz/intranet-zamestnanci/vnitrni-normy-a-formulare/smernice-rektora

Výroční zprávy TUL

https://www.tul.cz/univerzita/uredni-deska/vyrocni-zpravy/

Nejdůležitější používané předpisy

  • zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
  • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
  • zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zákon č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
  • zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Uvedené zákony jsou uvedeny na internetové stránce https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Odpovědi na dotazy podle zákona 106/1999

Sazebník úhrad za poskytování informací

Hodina kvalifikované odborné práce250 Kč 
Hodina administrativní a pomocné práce    200 Kč
Věcné náklady 
Fotokopie A4  1 Kč
CD55 Kč
Korespondence cena obálky + poštovné
Cestovnédle platných právních předpisů

Náklady, které univerzitě v souvislosti s přiznáním informace vzniknou vůči třetí straně, se účtují v plné výši.