Podávání oznámení o porušení práva EU

Technická univerzita v Liberci v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, (dále jen „Směrnice“) informuje oznamovatele, jejichž práva jsou chráněna, o procesu podání oznámení.

Přínosem Směrnice pro oznamovatele je chráněné postavení, oznamovatel nesmí být vystaven odvetným opatřením.

Přínosem pro Technickou univerzitu v Liberci je možnost odhalit včas případné závadné postupy a činnosti.

Oznamovatelem může být zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, stážista, dodavatel nebo zájemci o zakázku apod.

Směrnice nechrání oznamovatele uvádějící vědomě nepravdivé skutečnosti.

Oznámení

Co je možné v souladu se Směrnicí oznámit?

Informace fyzické osoby o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností,

  • které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo
  • porušuje právní předpis nebo předpis EU upravující oblasti stanovené Směrnicí.

Jak podat oznámení

Oznámení lze učinit rovněž anonymně.

Technická univerzita v Liberci má zaveden vnitřní oznamovací systém pro přijímání oznámení, který zaručuje anonymitu kanálů pro oznamování i pro správu jednotlivých podání a obsahuje nastavení lhůt k vyřízení oznámení.

Příslušná osoba

Příslušná osoba se jako jediná smí seznamovat s oznámeními a tedy je i posuzovat.

Příslušnou osobou je rektor.

Kontakt: 485 353 597, oznameni@tul.cz.

Proces vyřízení oznámení

  1. Oznámení lze provézt ústně nebo písemně, na žádost oznamovatele i osobně.
  2. Příslušná osoba musí do 7 dnů vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení.
  3. Do 30 dnů musí vyrozumět oznamovatele o výsledku přezkoumání.
  4. Lhůtu lze dvakrát prodloužit o 30 dnů.
  5. Příslušná osoba musí navrhnout opatření k předejití nebo nápravě protiprávního jednání.
  6. Oznámení bude archivováno po dobu 5 let.