Podávání oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů

Technická univerzita v Liberci v souladu se Zákonem č. 171/2023 Sb. informuje oznamovatele, jejichž práva jsou chráněna, o procesu podání oznámení.

Přínosem Zákona pro oznamovatele je chráněné postavení, oznamovatel nesmí být vystaven odvetným opatřením.

Přínosem pro Technickou univerzitu v Liberci je možnost odhalit včas případné závadné postupy a činnosti.

Oznamovatelem může být zaměstnanec, uchazeč o zaměstnání, stážista, dodavatel nebo zájemci o zakázku apod.

Zákonem ani směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 nejsou chráněni oznamovatelé uvádějící vědomě nepravdivé skutečnosti.

Oznámení

Co je možné v souladu se Zákonem oznámit?

Informace fyzické osoby o možném protiprávním jednání, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností, které má znaky trestného činu nebo přestupku, za který Zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč nebo porušuje Zákon, jiný právní předpis nebo předpis EU upravující oblasti stanovené Zákonem.

Jak podat oznámení

Oznámení lze učinit rovněž anonymně.

Technická univerzita v Liberci má zaveden vnitřní oznamovací systém pro přijímání oznámení, který zaručuje anonymitu kanálů pro oznamování i pro správu jednotlivých podání a obsahuje nastavení lhůt k vyřízení oznámení.

Technická univerzita v Liberci vylučuje přijímání oznámení od osoby, která proTechnickou univerzitu v Liberci nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona.

Příslušná osoba

Příslušná osoba se jako jediná smí seznamovat s oznámeními, a tedy je i posuzovat.

Příslušnou osobou je rektor.

Kontakt: 485 353 597, oznameni@tul.cz,Rektorát TUL, Studentská 1402/2, Liberec 46117.

Proces vyřízení oznámení

  1. Oznámení lze provézt ústně nebo písemně, na žádost oznamovatele i osobně.
  2. Příslušná osoba musí do 7 dnů vyrozumět oznamovatele o přijetí oznámení.
  3. Do 30 dnů musí vyrozumět oznamovatele o výsledku přezkoumání.
  4. Lhůtu lze dvakrát prodloužit o 30 dnů.
  5. Příslušná osoba musí navrhnout opatření k předejití nebo nápravě protiprávního jednání.
  6. Oznámení bude archivováno po dobu 5 let.