Přihlásit
Úřední deska

COVID-19

Příkaz rektora TUL č. 5/2020 ze dne 31. 3. 2020:

Příkaz rektora TUL č. 5/2020 - Podmínky výuky a provozu TUL v souvislosti s krizovou situací


Příkaz rektora TUL č. 3/2020 ze dne 23. 3. 2020:

Příkaz rektora TUL č. 3/2020 - Opatření ke snížení rizika nákazy_režim na kolejích TUL


Aktuální informace ke dni 13. 3. 2020 týkající se výjezdů a příjezdů ze zahraničí:

Zákaz cestování do zahraničí:
Vláda zakázala vycestování z České republiky do zahraničí českým občanům a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů. Zákaz začne platit v noci z neděle na pondělí (16. 3. 2020).

Cizinci nesmí do ČR:
Ve stejný čas začne platit také zákaz vstupu všech cizinců na území České republiky. Zákaz neplatí pro cizince s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dnů.


Aktuální informace ke dni 13. 3. 2020 týkající se nařízení karantény osobám přijíždějícím z 15 rizikových zemí:

Vláda ČR rozšířila povinnou karanténu pro osoby s trvalým pobytem v České republice, které se vracejí z rizikových zemí, ze kterých dříve vyhlásila zákaz vstupu cizincům do Česka.

Osobám se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost svému praktickému lékaři, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným způsobem (mobilní aplikace, e-mail, skype apod.), tedy bez osobního kontaktu.

Rizikové země: Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Norsko, Švédsko, Francie, Belgie, Nizozemsko, Dánsko, Velká Británie a Švýcarsko.


Aktualizace Příkazu rektora TUL č. 2/2020 ze dne 12. 3. 2020:

Pracovní cesty, příjezdy ze zahraničí:
Rektor TUL s okamžitou platností zakazuje všechny zahraniční pracovní cesty. Rektor doporučuje omezit na minimum rovněž vysílání na tuzemské pracovní cesty.

Osobám (zaměstnanci a studenti) přijíždějícím odkudkoliv ze zahraničí se nařizuje po návratu kontaktovat TUL, a to pouze telefonicky nebo písemně, prostřednictvím emailu.

Postup pro zaměstnance:
Zaměstnancům se nařizuje po návratu odkudkoliv ze zahraničí (pracovní či soukromá cesta) kontaktovat přímého nadřízeného, který rozhodne o dalším postupu. Důrazně se doporučuje, aby přímý nadřízený rozhodl o 14denní nepřítomnosti na pracovišti v areálu TUL a nařídil kontakt s TUL omezit pouze na telefonický nebo písemný. Zaměstnancům bude v maximální možné míře umožněno, aby po dobu 14 dní od návratu ze zahraničí nenavštěvovali prostory TUL, bude jim umožněno využití institutu práce z domova. V případech, kdy toto nebude možné, budou využity překážky v práci na straně zaměstnavatele nebo dohodnutý jiný postup.

Postup pro studenty:
Všem studentům, kteří přicestovali nebo teprve přicestují, se nařizuje po dobu 14 dní od jejich vstupu na území ČR nevstupovat do výukových budov TUL. Studenti prostřednictvím emailu kontaktují studijní oddělení své fakulty. Studijní oddělení jim předá aktuální informace týkající se výuky a pobytu na kolejích. Přímá výuka je v souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10.3.2020, kterým byla zakázána osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 10.3.2020 od 18.00 hod. do odvolání zrušena.


Aktuální opatření rektora TUL ke dni 10. 3. 2020:

Opatření rektora Technické univerzity v Liberci
V souladu s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10.3.2020, kterým byla zakázána osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, se s účinností od 10.3.2020 od 18.00 hod. do odvolání RUŠÍ:

-       Veškerá přímá (kontaktní výuka) v prezenční i kombinované formě, taktéž vzdělávání v rámci Celoživotního vzdělávání, Univerzity třetího věku. Pedagogové přímou (kontaktní výuku) v maximální možné míře nahradí distanční formou.

-       Dále jsou zrušeny všechny akademické obřady, kulturní, sportovní a společenské akce realizované TUL.

Studentům ubytovaným na kolejích TUL se doporučuje odjezd do svých domovů.

Výkon práce akademických pracovníků bude řešen individuálně (doporučuje se práce z domova), je v kompetenci přímých nadřízených.

K neakademickým pracovníkům se doporučuje individuální přístup přímého nadřízeného s ohledem na rodinnou situaci (umožnění práce z domova).

Rektor důrazně doporučuje vedoucím pracovníkům všech útvarů TUL vydat úplný zákaz vysílání podřízených zaměstnanců na pracovní cesty do zahraničí.

Děkani zajistí informovanost všech zaměstnanců a studentů na fakultách takovým způsobem, aby byla minimalizována potenciální rizika.

Pro informovanost jsou uvedena Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN ze dne 10.3.2020 a č.j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN ze dne 10.3.2020

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR

Kontakt na lékaře:
MUDr. Dagmar Švorcová
tel.: +420 485 353 262
Husova 1290/75, 460 01 Liberec 1

MUDr. Petra Lajžnerová
tel.: +420 607 888 930
17. listopadu 590/14, Liberec, Starý Harcov

Kontakt na Krajskou hygienickou stanici v Liberci:
MUDr. Jana Prattingerová
tel.: +420 485 253 111

Informace k opatřením k zamezení šíření nákazy novým koronavirem