Přihlásit
Úřední deska

COVID-19

Často kladené dotazy

Hlášení diagnózy/karantény

Příkaz rektora TUL č. 12/2020 účinný od 25. 11. 2020:

Osobní přítomnost studentů na výuce:
Osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání je na základě Usnesení vlády České republiky č. 1198, 1199 s účinností od 25. 11. 2020 od 00:00 hod. do dne 12. 12. 2020 do 23:59 hodin zakázána.

Zákaz osobní přítomnosti studentů se nevztahuje na:
Účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecného lékařství, zubního lékařství, farmacie a dalších zdravotních studijních programů a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a středních školách nebo školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy.

Účast na klinické a praktické výuce a praxi, která probíhá u externích subjektů.

Laboratorní, experimentální nebo uměleckou výuku v posledním ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu za přítomnosti nejvýše 20 studentů.

Studium v doktorském studijním programu.

Individuální konzultace a na individuální návštěvy knihoven za účelem příjmu nebo odevzdání studijní literatury.

Zaměstnanci i studenti jsou povinni hlásit případnou karanténu nebo pozitivní test na COVID-19 prostřednictvím formuláře: https://liane.tul.cz/covid.

Rektor vyzývá k omezení pořádání zbytných akcí. 

Příkaz rektora TUL č. 9/2020 účinný od 1. 11. 2020:

Každá součást nebo rektorátní pracoviště jsou povinny neprodleně v okamžiku, kdy se dozví, že zahraniční zaměstnanec nebo student přijede ze zahraničí do České republiky, nahlásit každou takovouto osobu přijíždějící ze zahraničí na území České republiky na Zahraniční oddělení TUL na e-mail: erasmus@tul.cz a international@tul.cz a na e-mail kvestorátu: kvestor@tul.cz.  

Příkaz rektora TUL č. 7/2020 účinný od 16. 6. 2020:

Příkaz rektora TUL č. 7/2020 - Doporučení k výjezdům zaměstnanců TUL mimo území ČR a příjezdům osob ze zahraničí na TUL v souvislosti s vývojem epidemie COVID-19

Rektor vyzývá zaměstnance cestující kamkoliv do zahraničí, aby doporučení a související informace, včetně oficiálních informačních zdrojů, průběžně sledovali a přizpůsobili jim své soukromé a pracovní pobyty mimo ČR. 

Informace o aktuální situaci a opatřeních pro cestování do zemí mimo ČR jsou uvedeny na webu Ministerstva zahraničních věcí ČR.

TUL se řídí právními předpisy a opatřeními Ministerstva zdravotnictví či jiných orgánů veřejné správy vydanými v souvislosti s epidemií koronaviru COVID-19 v jejich aktuálním znění a nezavádí opatření, která by svým dosahem určovala práva či povinnosti nad rámec zákonných norem a opatření.

Kontakt na Krajskou hygienickou stanici v Liberci:
MUDr. Jana Prattingerová
tel.: +420 485 253 111

Kontakt na lékaře:
MUDr. Dagmar Švorcová
tel.: +420 485 353 262
Husova 1290/75, 460 01 Liberec 1

MUDr. Petra Lajžnerová
tel.: +420 607 888 930
17. listopadu 590/14, Liberec, Starý Harcov