Design prostředí je novým oborem na TUL

1. Charakteristika studijního oboru

Obor Design prostředí vyplňuje prostor mezi architekturou a designem, který vznikl postupným profilováním průmyslového designu od konce 19. století v Anglii a jeho oddělováním od architektury. Design prostředí si uchovává architektonický přístup na základě kontextových parametrů, není zaměřen na sériovou průmyslovou produkci a akcentuje tak možnost ateliérových řešení individuálních projektů v širokých kulturních souvislostech.

Čtyřletý bakalářský obor.

Studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolventům je udělován titul BcA. (bakalář umění).

Jádrem studia je ateliérová práce. Ateliérová výuka je koncipována na základě individuálního vývoje a objevování komplexity zadání. Studenti mají během čtyřletého studia komplexitu svých projektů stále rozšiřovat a tím se naučit vnímat a prohlubovat kontexty možných řešení. Je třeba získat co nejvíce znalostí z příbuzných oborů a naučit se jejich kombinaci a aplikaci spojovat s funkčností. V ateliéru se tak odráží znalosti v doprovodných teoretických předmětech a prolínají se s kreativní a praktickou činností.

Hlavní povinné předměty:

  1. Ateliér 1 – 6 prof. Bořek Šípek
  2. Současný design prof. Bořek Šípek

Doplňující předměty (volitelné):

Systém je nastaven s ohledem na aktivní tvorbu vlastního studijního plánu a vede tak studenta k odpovědnosti za nastavování vlastního profesního profilu. V začátcích je samozřejmě nutná, alespoň částečná spolupráce s vedoucím pedagogem. Dalším kladem takto nastaveného systému je dopad ekonomický, neboť jsou preferovány již zavedené kurzy a to nejen na FUA, ale napříč celou Technickou univerzitou v Liberci.

Příklad témat státní závěrečné zkoušky – bakalářské práce:

  • Stavebnice veletržních stánků
  • Koncept městského tržiště
  • Zahradní kavárna
  • Systém tramvajových zastávek MHD

2. Vstupní požadavky na studenta a forma přijímacího řízení

Talentová zkouška se skládá z kresby, prostorové a barevné kompozice a testu ze základů dějin výtvarné kultury. Součástí zkoušky je také motivační pohovor. Předpokládá se všeobecný kulturně společenský přehled, tvůrčí přístup k hledání řešení komplexních zadání a schopnost orientace v širokém spektru informací

Počty studentů: Jedná o vysoce náročné studium zatěžující pedagogy i žáky na maximum, proto může být celkový maximální počet studentů 20 v jednom ateliéru tohoto oboru, to je pět studentů v ročníku

3. Profil absolventa

Absolvent je osobnost, která je schopná řešit tvůrčí problémy ležící například mezi uměním a společenským postojem, kulturní zodpovědností a technologickým rozvojem. Musí dokázat vidět projekt ve specifickém prostředí, v kulturních i sociálních souvislostech a být schopen i ve velkém prostorovém měřítku pracovat s detailem. Uplatňuje se nejen v interdisciplinárních týmech, ale také jako samostatný nezávislý tvůrce.

4. Z historie oboru

Prof. Dr.ing.arch. Bořek Šípek zavedl roku 1990 na VŠUP v Praze ateliér Architektura a design, jehož program se rozvíjel mezi těmito dvěma póly. Jeho absolventi dnes dokazují, že zvládají celou škálu úkolů pohybujících se v tomto prostoru i s jeho přesahy (např. Bára Škorpilová, Michal Froněk, Jan Němeček, Milan Dlabač). Od roku 1996 tato činnost pokračovala na Universität für angewandte Kunst ve Vídni, kde na přání vedoucího katedry architektury H. Holeina přeměnil třídu kov a šperk v moderní pojetí designu a architektury. Ve Vídni působil 10 let a opět věnoval veškerou energii přechodu mezi architekturou a designem (viz přiložená publikace). Vznikala zde řešení jako například dálkové vedení silnoproudu, ekologická observatoř v deštném pralese, zahradní altány, městský mobiliář a podobně.

Příchodem prof. Šípka na Fakultu architektury TUL vznikla myšlenka pokračovat v tomto pojetí designu. Bořek Šípek: „Technická univerzita v Liberci svojí strukturou nabízí ideální podmínky pro tento obor. Fakulta umění a architektury svými existujícími studijními obory Architektura a Vizuální komunikace přesně vymezuje možné oblasti působení oboru ,, Design prostředí“. Ten se zde může opírat o předměty již probíhající jak na vlastní fakultě, tak i na fakultě strojní, mechatroniky, nebo textilní.

Pro studijní program Design prostředí je vyhrazeno celkem asi 360 m2. Z toho ateliérová plocha činí 200 m2 a další obslužné sdílené prostory cca 160 m2.

J. Kočárková
mluvčí TUL
mobil: 602 770 114

11. března 2008