Technická univerzita v liberci má novou Fakultu zdravotnických studíí

LIBEREC 11. SRPNA 2016/ Technická univerzita v Liberci má od 1. srpna 2016 novou – v pořadí sedmou fakultu. Fakulta zdravotnických studií (FZS TUL) vznikla transformací Ústavu zdravotnických studií (ÚZS), který univerzita založila před 12 lety. Fakultu podle zákona schválil po kladném vyjádření Akreditační komise MŠMT Akademický senát TUL na základě návrhu rektora TUL profesora Zdeňka Kůse dne 17. května 2016. Všichni studenti ústavu budou automaticky převedeni na začátku akademického roku na novou fakultu. Ministerstvo školství převedlo všechny akreditace studijních programů a oborů na nově vniklou fakultu.

Důvod transformace

Vedení Technické univerzity v Liberci požádalo Akreditační komisi MŠMT o posudek svého návrhu na transformaci ústavu na fakultu na základě dvanáctileté úspěšné činnosti ÚZS, který fungoval jako rektorátní útvar. Akreditační komise dala kladné vyjádření a rektor následně předložil návrh Akademickému senátu TUL. Návrh byl schválen jednomyslně. Ministerstvo školství převedlo všechny akreditace ÚZS na FZS TUL. Fakulta zdravotnických studií TUL bude mít své vlastní samosprávné orgány – Akademický senát a Vědeckou radu a připraví volby historicky prvního děkana. Vedením nové fakulty byla zatím pověřena dosavadní ředitelka ÚZS Mgr. Marie Froňková.

Rektor TUL profesor Zdeněk Kůs: Vzniká kvalitativně jiná součást univerzity. Je to logický důsledek pozitivního vývoje zdravotnických studijních oborů v Liberci. Fakulty jsou tradičními samosprávnými jednotkami všech univerzit. Jsou méně závislé na vedení univerzity než rektorátní ústavy, mají svoji samosprávu danou zákonem o vysokých školách, svůj akademický senát, volí si svého děkana. K založení fakulty jsme přistoupili po velmi dobrých zkušenostech se studii zdravotnických oborů v Liberci a velmi dobrém a uplatnění jejich absolventů na pracovním trhu.

Studijní obory fakulty zdravotnických studií tul

V současné době nabízí v rámci nelékařských studijních programů čtyři studijní obory: Všeobecná sestra, Biomedicínská technika, Biomedicínské inženýrství a Zdravotnický záchranář. Do budoucna připravuje další bakalářský studijní obor Radiologický asistent. „Rádi bychom do něj přijali první studenty v akademickém roce 2017/18,“ konstatuje Mgr.Marie Froňková.

Historie zdravotnických studií v liberci

Vysokoškolský Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci byl ustanoven dnem 1. prosince 2004 jako samostatná jednotka při Technické univerzitě v Liberci. Založení ústavu souviselo s požadavky Evropské unie pro vzdělávání tzv. regulovaných nelékařských profesí. Svoji činnost zahájil výukou bakalářského studijního programu Ošetřovatelství –Všeobecná sestra. Garantem studijního programu je známý neurochirurg prof. MUDr. Petr Suchomel. Za dobu svého desetiletého působení si ústav vybudoval rovnocenné postavení mezi ostatními univerzitami v České republice nabízejícími studijní programy pro nelékařské zdravotnické obory.

Počty studentů a absolventů

V prvním akademickém roce, nastoupilo na Ústav zdravotnických studií TUL 53 studentů.

Ke dnešnímu dni má více než tři stovky úspěšných absolventů. V současné době má 240 studentů. V prvním kole se už na fakultu zdravotnických studií přihlásilo 180 uchazečů o studium.

Studijní obory

V září 2008 otevřela TUL na ÚZS nový tříletý bakalářský obor Biomedicínská technika

V akademickém roce 2014/15 rozšířila TUL nabídku studia na ÚZS o nově akreditovaný navazující magisterský interdisciplinární studijní obor Biomedicínské inženýrství prezenční formou. Garantem studijního programu je profesor Aleš Richter.

V akademickém roce 2015/16 otevřela nový bakalářský akreditovaný studijní obor Zdravotnický záchranář v rámci studijního programu Specializace ve zdravotnictví. Garantem studijního oboru je uznávaná kapacita v oboru urgentní medicíny profesor Karel Cvachovec z Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny UK 2. LF FN Motol.

Celoživotní vzdělávání

V rámci celoživotního vzdělávání ústav nabízí certifikované kurzy akreditované MZ ČR, a to: Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence; Celoživotní vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků – specifika práce sestry manažerky; Elektrokardiografie v klinické praxi. Dále v rámci celoživotního vzdělávání pořádá ústav každoročně odbornou konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky a studentskou vědeckou konferenci.

Rektor TUL profesor Zdeněk KůsKdyž jsme začínali budovat Ústav zdravotnických studií, naráželi jsme na řadu překážek v podobě ne vždy smysluplných zákonů a vyhlášek. Leckdo nás také od našeho záměru zrazoval s tím, že Liberec je tradičním místem technických studijních oborů. Záměr se nám podařilo prosadit také díky účinné podpoře Krajské nemocnice Liberec. Ukazuje se, že naše rozhodnutí bylo správné a pro liberecký region potřebné a některé naše studijní programy jsou právě na unikátní synergii technických a zdravotnických na TUL. Absolventky a absolventi našeho Ústavu zdravotnických studií zaujímají významné posty v nemocnicích a jejich kvalifikace je hodnocena velmi kladně. Fakulta zdravotnických studií bude podle mě postavena na pevném a životaschopném základě

Věda a výzkum na ÚZS TUL

Vědecko-výzkumná činnost ústavu se zaměřuje na oblasti ošetřovatelství a biomedicíny. Hlavní směr výzkumu je zaměřen do vybraných oblastí ošetřovatelství, vývoje nových materiálů, zejména na eliminaci infekcí spojených se zdravotní péčí, léčbu chronických ran, aplikaci ošetřovatelských diagnóz do praxe ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec, a.s. a dalšími zdravotnickými zařízeními zabezpečujícími péči o nemocné a handicapované v Libereckém kraji a České republice. Spojení výuky s praxí je klíčovým úkolem pro zajištění všech studijních oborů ústavu. V listopadu 2014 byla na ústavu zprovozněna vědecko-výzkumná mikrobiologická laboratoř, která zajišťuje testování různých materiálů s deklarovanou antibakteriální úpravou. O kvalitě vědecké práce svědčí mimo jiné publikační aktivita pracovníků ústavu. Texty byly akceptovány časopisy s „impact faktorem“ resp. časopisy zahrnutými do databáze Scopus.

Významného úspěchu dosáhl například vědecký tým docentky Ireny Lovětinské-Šlamborové ve vývoji zaměřeném na výzkum technologie přípravy nanovrstev s antibakteriálními, antimykotickými a antivirotickými účinky. Významných úspěchů bylo také dosaženo v oblasti biomedicínského inženýrství.

ÚZS tul patří k uznávaným akademickým pracovištím

V roce 2013 převzala Irena Lovětinská Šlamborová stříbrnou pamětní medaili Senátu ČR za svoji vědeckou práci zaměřenou na vývoj technologického postup výroby antibakteriální vrstvy, která díky aktivní složce (kationty stříbra) dokáže zničit bakterie, viry i houby.

Ústav zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci získal titul Fakulta roku 2013/2014 v oboru Zdravotnictví. Titul uděluje Česká studentská unie na základě hlasování v soutěži Fakulta roku, kde mohou hlasovat studenti nebo absolventi jednotlivých fakult.

Kontakt:

PhDr. Jaroslava Kočárková
mluvčí Technické univerzity v Liberci
mobil: 602 770 114, e-mail: jaroslava.kocarkova@tul.cz

Mgr. Marie Froňková
pověřená vedením Fakulty zdravotnických studií TUL
Email: marie.fronkova@tul.cz
Telefon: +420 485353722

15. srpna 2016