Zahájení nového akademického roku 2016/2017

Zahajujeme 64. akademický rok

Liberec 3. 10. 2016 – Technická univerzita v Liberci (TUL) zahajuje svůj 64. akademický rok. V současné době má sedm fakult a jeden vysokoškolský ústav. Nabízí 69 studijních programů a 126 studijních oborů.

Čekají nás dvojí volby

Akademický senát Fakulty textilní TUL bude 5. října 2016 volit děkana. Jedinou kandidátkou je dosavadní děkanka Jana Drašarová. Ta v pondělí 3. října představí akademické obci fakulty svůj volební program. Pokud ji senát fakulty zvolí a rektor Zdeněk Kůs následně jmenuje do funkce, povede Jana Drašarová druhou nejstarší libereckou fakultu do konce října 2020.

V akademickém roce 2016/17 čekají TUL volby nového rektora. Současnému rektorovi profesoru Zdeňkovi Kůsovi končí jeho druhé volební období k 31. lednu 2018. Volby podle zákona vyhlásí Akademický senát TUL.

Počty studentů na tul

PRVNÍ ROČNÍKY: Letos se ke studiu na TUL přihlásilo 5996 uchazečů z toho zhruba 600 uchazečů ve druhém kole, které každoročně vypisují technicky zaměřené fakulty. Přijato bylo k 26. září 2016 celkem 3 930.

Právě probíhají imatrikulace. Do prvního ročníku se do všech bakalářských programů a oborů zapsalo celkem 2 908 uchazečů. Do prvního ročníku magisterských navazujících oborů letos nastoupí 856 studentů. Do doktorských studijních programů se zapsalo 43 studentů.

CELKOVÝ POČET STUDENTŮ: Celkem se letos zapsalo na TUL 7 014 posluchačů ve všech ročnících.

POČTY ZAHRANIČNÍCH STUDENTŮ: Prozatím je na TUL 539 zahraničních studentů (Viz příloha k tiskové zprávě). Nejvíce jich je na fakultě textilní (220) a fakultě strojní (149). Počty se budou měnit, očekáváme příjezd zahraničních studentů na krátkodobé pobyty a ještě zápisy zahraničních zájemců o doktorská studia, kteří uspěli v přijímacím řízení. Letos očekáváme rekordní počet studentů v rámci projektu Erasmus+ (110).

Nová fakulta zdravotnických studií

Od 1. srpna 2016 má naše univerzita novou – v pořadí sedmou – fakultu. Fakulta zdravotnických studií (FZS TUL) vznikla transformací Ústavu zdravotnických studií (ÚZS), který univerzita založila před 12 lety. Všichni studenti ústavu byli automaticky převedeni na začátku akademického roku na novou fakultu. Vedením nové fakulty je pověřena dosavadní ředitelka ÚZS Marie Froňková. Ministerstvo školství převedlo všechny akreditace ÚZS na FZS TUL. FZS TUL bude mít vlastní samosprávné orgány – Akademický senát a Vědeckou radu a připraví volby historicky prvního děkana. Nová fakulta naváže i na vědecko-výzkumnou činnost ústavu v oblasti ošetřovatelství a biomedicíny. Hlavní směr výzkumu je zaměřen do vybraných oblastí ošetřovatelství, vývoje nových materiálů, zejména na eliminaci infekcí spojených se zdravotní péčí, léčbu chronických ran, aplikaci ošetřovatelských diagnóz do praxe ve spolupráci s Krajskou nemocnicí Liberec, a.s., a dalšími zdravotnickými zařízeními.

TUL v žebříčku nejlepších škol

TUL se letos dostala do žebříčku nejlepších škol na světě zařazených do prestižního žebříčku škol v THE ranking. (THE = Times Higher Education supplement). Více na:

https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/technical-university-liberec

Metodika je veřejná. Hodnotí se v procentech:

Výuka (prostředí pro výuku) – 30%
Výzkum (množství, finanční příjem a reputace) – 30%
Citace (vliv výzkumu) – 30%
Internacionalizace (zaměstnanci, studenti a výzkumné projekty) – 7.5%
Příjem z průmyslu (transfer vědomostí) – 2.5%

Internacionalizace

Internacionalizace musí být podle rektora Zdeňka Kůse prioritou při vytváření strategie rozvoje vysokých škol. Je důležitým ukazatelem kvality vysokoškolské instituce. Jejím cílem je zvyšovat mobilitu studentů, zkvalitňovat mezinárodní spolupráci ve vzdělávání ale také prohlubovat mezinárodní spolupráci na poli vědy a výzkumu.

TUL nabízí obory akreditované v angličtině zahraničním studentům-samoplátcům. V anglické verzi nabízí studentům-samoplátcům strojírenské obory, studium v oblasti umění, ekonomie či mechatroniky, oblasti textilních technologií a zejména obory z oblasti nanotechnologií.

Zahraničním studentům pomáhá zvládnout organizační a byrokratické záležitosti, pomáhá s vyplňováním dokumentů, s přihlašováním k pobytu a dalšími náležitostmi (ubytování, stravování, možnosti sportovat atd.).

Spolupráce se zahraničními univerzitami. V současné době registrujeme zhruba 80 bilaterálních smluv mimo projekt Erasmus+. V rámci projektu Erasmus+, který se vztahuje na evropské univerzity, máme podepsaných 177 smluv o výměně studentů a zaměstnanců. TUL získala také projekt Erasmus+, který se vztahuje k mimoevropským univerzitám. Očekává se podpis dalších smluv s významnými zahraničními univerzitami.

Smluvní spolupráce s náborovými agenturami. Náborové agentury dokáží účinně propagovat naši univerzitu v cílových zemích a pomohou osloveným uchazečům také s výběrem oboru, s vyplněním přihlášky, se zajištěním termínu konzultace na ambasádě či s překlady klíčových dokumentů do češtiny. Jsou nápomocné při celé řadě administrativních procedur, které musí zahraniční student absolvovat, pokud chce přicestovat do Liberce za studiem. Podle zpětné vazby od uchazečů o studium jsou naše možnosti do budoucna mnohem širší, mladí lidé z Asie a z Afriky mají velký zájem o studium nanovláken, mechatroniky a dalších našich programů v angličtině.

Profesor Zdeněk Kůs: „Velkým přínosem jsou pro nás nové kontakty, poznávání jiného přístupu k práci a také zlepšování jazykových dovedností. Vědecká komunita je dnes prakticky bez hranic. V globálním prostředí spolupracujeme s vědeckými pracovišti a univerzitami na celém světě – v Evropě, Asii, Americe, Kanadě – a navazujeme stále nové kontakty. Je naprosto nezbytné, abychom jako výzkumná vysoká škola měli především zahraniční studenty doktorských studijních programů, u nichž se předpokládá, že se stanou vědeckými pracovníky. Velké šance vidím v propojení a ve výměně diplomovaných studentů, kteří by mohli v rámci studia kooperovat také s průmyslovými podniky. Naši studenti ve firmách v zahraničí a zahraniční studenti v českých podnicích. Proto neustále zlepšujeme prezentaci naší univerzity v zahraničí.“

Mezinárodní odborné konference

Technická univerzita v Liberci pořádá nebo spolupořádá významné mezinárodní konference.

Příklady:

Ve dnech 10.–11. listopadu 2016 je to mezinárodní odborná konference s názvem 3D trendy 2016. První tohoto druhu, propojující výzkumné činnosti vědeckých týmů a odborníků z řad průmyslové sféry.

V květnu 2017 mezinárodní konferenci NESAT XIII – 2017, kterou pořádá Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci a Správou Pražského hradu. NESAT (North European Symposium for Archaeological Textiles) se tradičně věnuje problematice archeologického textilu. Koná se v tříletých intervalech již od roku 1981, v České republice bude organizována vůbec poprvé v historii.

Fakulta strojní katedra energetických zařízení pořádá mezinárodní konferenci Experimental Fluid mechanics 2016 – ve dnech 15.–18. listopadu v Mariánských Lázních.

Novinky a zajímavosti

TUL

Otevírá univerzitní doktorský studijní program Nanotechnologie. Jedná se o výrazně multidisciplinární studium, které se opírá o výsledky univerzitních pracovišť v oblasti výzkumu a vývoje nanomateriálů a jejich aplikací. Přihlášky přijímá univerzita do 17. října.

Fakulta strojní

  • Získala prodloužení akreditace  oboru „Výrobní systémy a procesy“ na dalších osm let.
  • Podruhé otevírá obor Mechanical Engineering v angličtině.

Ekonomická fakulta

  • Ekonomická fakulta (dříve Hospodářská) oslaví 25 let od svého založení (1992–2017). V letním semestru nového akademického roku budou některé významné aktivity fakulty prezentovány pod mottem oslav. Fakulta zvažuje např. setkání se svými absolventy, a to formou jarního plesu fakulty.
  • Otevírá magisterský obor Business Administration v angličtině.

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Nově otevřela navazující magisterské studium oboru Vychovatelství. Znovu byla udělena akreditace bakalářského studia v programu Sociální práce. Rozšířila možnosti studovat navazující magisterský program učitelství pro druhý stupeň základní školy v kombinované formě o obor dějepis a občanská výchova.

Rozpočet univerzity

Celkem hospodaří TUL v roce 2016 s více než jednou miliardou korun. Příspěvek na vzdělávací činnost (A+K) byl zmrazením poměru veřejných vysokých škol pro rok 2016 stanoven ve výši 339,332 mil. korun. Aktuální posílení přišlo ve výši 5,719 mil. korun. Institucionální dotace na RVO je 103,617 mil. korun. Dotace na specifický výzkum je 20,251 mil. korun. Více než polovinu ze svého rozpočtu získává univerzita z různých typů operačních programů EU a celé řady projektů. (Letos: GA ČR, TA ČR, GA AV, MPOMO, MV, MK a MPSV a projekty v rámci programů Evropské vědecké nadace – European Science Foundation – a dalších zahraničních programů). Další část rozpočtu tvoří vlastní příjmy: prodej licencí, smluvní výzkum, služby Kolejí a menz atd.

Plánované investice

  • Letošní významnou akcí bude rekonstrukce budovy C za více než 32 mil. Kč, výše dotace 29,5 milionu Kč.
  • Pro příští rok plánujeme rekonstrukci budovy E2 za více než 119 milionů, dotace činí 71,6 mil. Kč.
  • Probíhají projektové práce na budově T (ulice Třebízského)za 69,5 mil. Kč, výše dotace 34,8 mil. Kč.

Koleje

KAPACITA: 2552 lůžek a 532 vysouvacích lůžek, kolej Vesec: 380 lůžek. Všechny žádosti studentů jsou vyřizovány kladně.

CENA: Ceny zůstávají na stejné úrovni jako vloni a předloni – 75 Kč (blok C) a 80 Kč (bloky D, E, F) za den na vysouvacích lůžkách; 85 Kč a 90 Kč za den na lůžkách; za jednolůžkový pokoj si student připlatí 45 Kč za den.

ZÁJEM: Zůstává volných cca 100 lůžek. Ta budou nabídnuta pro ubytování studentů kombinovaného studia a pro další hotelové ubytování.

NOVINKOU je nová klubovna na bloku D pro studenty bydlící na kolejích TUL, kde je možnost velkoplošné televizní a datové projekce a zahrání si stolního tenisu.

Pozvánka na akce

Závody FPV dronů

21. října. Může se závodit nebo jen sledovat.

Pro piloty máme připravenou trať o délce 550 m přímo v areálu TUL, pro diváky občerstvení, hudba a také možnost si vyzkoušet svoje schopnosti v ovládání. Registrace pilotů začíná v 10:00 hodin. Volné lety budou probíhat od 12:00 hodin. Aktuální informace na: https://www.facebook.com/events/1177229815684269/

Výstava Voda a věda

je k vidění v univerzitní knihovně do 10. října.

Dny GIS Liberec

proběhnou 14.–16. 11. 2016 v Budově G Technické univerzity v Liberci – Univerzitní náměstí 1410.

Liberec, 3. října 2016

Kontakt:

PhDr. Jaroslava Kočárková
mluvčí Technické univerzity v Liberci
mobil: 602 770 114
e-mail: jaroslava.kocarkova@tul.cz

3. října 2016