Michal Vik jmenován profesorem

Česká republika má 63 letos jmenovaných profesorek a profesorů, je mezi nimi jediný zástupce Technické univerzity v Liberci – Michal Vik.

Jmenování nových profesorů, které navrhly vědecké a umělecké rady vysokých škol, potvrdil svým podpisem prezident republiky 23. května 2019, dekrety jim předával ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga minulý týden 20. června v Karolinu.

Michal Vik se tou dobou účastnil kvadrienále Session of the International Commission on Illumination ve Washingtonu, na kterém potvrdil účast již měsíce dopředu. Dekret za něj proto převzal rektor TUL Miroslav Brzezina a profesoru Vikovi ho předal včera v univerzitní aule u příležitosti jmenování nových docentů a promocí doktorů.

prof. Ing. Michal Vik, Ph.D.

(*1964)

Absolvoval specializaci netkané textilie/zušlechťování na Fakultě textilní VŠST (dnes TUL) roku 1987, později začal na Technické univerzitě v Liberci pracovat jako stážista, od roku 1989 jako výzkumný pracovník a později jako odborný asistent.

V roce 2005 se úspěšně habilitoval na Fakultě textilní TUL v oboru Textilní materiálové inženýrství.

V letech 2012–2013 působil ve funkci vedoucího katedry textilní chemie. Od roku 2013 do roku 2017 pracoval na částečný úvazek na oddělení měření VÚTS na projektu MŠMT Excelentní Strojírenský Výzkum v oblasti vývoje přístroje pro vysoce přesné kontinuální měření barevných odchylek tkanin.

V současné době je vedoucím Oddělení kolorimetrie při Katedře materiálového inženýrství Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci.

Byl také předsedou Akademického senátu Fakulty textilní TUL, proděkanem téže fakulty a členem Akademického senátu TUL.

Je členem několika mezinárodních odborných a vědeckých společností. Od roku 2002 působí jako zástupce České republiky v Divizi 1 CIE (Mezinárodní komise pro osvětlování) a aktivně pracuje v technických výborech CIE. Je členem Českého národního komitétu CIE, České společnosti pro osvětlování a působí v redakční radě časopisu Světlo.

Spolupracuje na vývoji hodnocení podání barev u světelných zdrojů pomocí modifikovaného indexu věrnosti barev a na otázkách pokročilých simulátorů denního osvětlení. Dlouhodobě se také zabývá otázkami kalibrace měřicích systémů se zaměřením na problematiku objektivního hodnocení bělosti materiálů s ohledem na změny poměrného spektrálního složení světelných zdrojů v oblasti UV záření.

Odborně řeší problematiku vnímání barev při mezopických adaptačních jasech.

Od svého pracovního pobytu ve Švýcarsku na počátku 90. let se také intenzivně zabývá problematikou kolorimetrie, aplikované optiky a světelné techniky. V průběhu 20 let spolu se svými spolupracovníky vybudoval laboratoř měření barevnosti a vzhledu LCAM, která představuje díky svému vybavení unikátní pracoviště nejen v ČR, ale i v rámci EU. V roce 2016 vyvinul a zkonstruoval prototyp pokročilého systému obrazové analýzy LCAM Imager.

Je autorem nebo spoluautorem čtyř monografií, řady kapitol v odborných knihách a desítek článků v recenzovaných časopisech. Podílel se na vytvoření pěti patentů.

Kromě výzkumných a vývojových prací se na mezinárodní úrovni zaměřuje i na pedagogickou činnost. Připravil 16 předmětů bakalářského, magisterského a doktorského studijního programu a je například garantem studijního programu Textilní a oděvní návrhářství na FT TUL. Přednášel také na Univerzitě v Granadě ve Španělsku.

Zkušenosti z mezinárodní spolupráce využil při řešení národních a mezinárodních výzkumných projektů i při organizaci vědeckého programu řady mezinárodních konferencí (např. 4th CIE Expert Symposium on Colour and Visual Appearance 2016 nebo 18th World Textile Conference AUTEX 2018).

Technická univerzita v Liberci má v současnosti 6000 studentů studujících na sedmi fakultách: strojní, textilní, přírodovědně-humanitní a pedagogické, na fakultě ekonomické, fakultě umění a architektury, fakultě mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a nejmladší fakultě zdravotnických studií. Vedle fakult vede také Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. Podle studie Think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu AV ČR je TUL pátá mezi organizacemi a firmami s nejcitovanějšími patenty v ČR, a řadí se tak za Zentivu nebo Škodu Auto. Mezi univerzitami je první.

26. června 2019