Liberecký kraj s univerzitou podepsaly memorandum. Vytyčená témata spolupráce zahrnují vzdělávání, sociální oblast, kulturu, zdravotnictví i regionální rozvoj

V memorandu se také kraj zavazuje k tomu, že ročně podpoří Technickou univerzitou v Liberci částkou milion korun, která bude rozdělena mezi Dětskou univerzitu, tým studentské formule a další studentské práce a projekty, které mají pozitivní dopad na region.

Rektor Miroslav Brzezina (vlevo) a hejtman Martin Půta podepisují memorandum mezi TUL a Libereckým krajem

Spektrum oblastí spolupráce je mimořádně široké

Memorandum cílí na vzájemnou podporu a výměnu příkladů dobré praxe v mnoha oblastech s cílem udržitelného rozvoje Libereckého kraje a zvyšování kvality života jeho obyvatel. Zásadní je také deklarovaná spolupráce na přípravě strategických dokumentů ve všech vytyčených oblastech, kterými jsou: vzdělávání, zdravotnictví, kultura a cestovní ruch, životní prostředí a zemědělství, regionální rozvoj, evropské projekty a inovace a nechybí ani oblast sociální.

„Jsem nesmírně rád, že spolupráce s Technickou univerzitou v Liberci a Libereckým krajem pokračuje. Univerzita je pro kraj důležitou institucí. Bez jejích absolventů by v regionu nemohla fungovat celá řada firem. Těší mě, že memorandum o spolupráci zahrnuje všechny oblasti, ve kterých univerzita vzdělává mladé lidi, ať už je to oblast sociální, zdravotní a kulturní, či téma životního prostředí a sociálních věcí. Doposud tomu tak nebylo a podepisovali jsme jen dílčí memoranda s jednotlivými fakultami. Jsem proto moc rád, že současná smlouva o spolupráci zahrnuje vše podstatné a je komplexním dokumentem, o který se budeme opírat v následujících letech,“ uvedl Martin Půta, hejtman Libereckého kraje.

V oblasti formálního a neformálního vzdělávání se obě strany memorandem zavazují k podpoře praxí, exkurzí a stáží mezi krajskými školami a institucemi a univerzitou. Memorandum zahrnuje i pokračování tradice univerzitních projektových dnů pro

středoškoláky z celého kraje. Cílem je mimo jiné zvyšování úrovně zejména praktického vyučování a podpora technických a přírodovědných oborů.

V oblasti regionálního rozvoje si obě strany vytyčily především spolupráci na realizaci Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky, tzv. „RIS3“, podporu činnosti Smart Akceleratoru Libereckého kraje a Podnikatelského inkubátoru Lipo.ink.

Memorandum mimo jiné otvírá přístrojové vybavení univerzity klientům podnikatelského inkubátoru. Zároveň začleňuje do spolupráce s Lipo.ink univerzitní Student Business Club – platformu na podporu podnikatelských nápadů a start-upů. Spolupráce zahrnuje také podporu akci „Liberec Ideathon“.

Dále smlouva garantuje zástupcům TUL účast na platformách zřizovaných krajem, jako jsou Komise pro národnostní menšiny a sociální začleňování, pracovní skupina Regionální stálé konference (RSK), Pakt zaměstnanosti ad.

 „Spolupráce naší univerzity a Libereckého kraje patří už k tradicím a pevným bodům v rozvoji regionu. Dosud jsme pojímali jednotlivá témata spolupráce zvlášť nebo na úrovni jedné či dvou fakult, například dětskou univerzitu, sociální oblast, podnikatelský inkubátor Lipo.ink a mnoho dalších. Nyní shrnujeme všechny oblasti spolupráce do jednoho memoranda za celou univerzitu, dává to větší smysl, bude to efektivnější a ušetří to oběma stranám čas,“ říká rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na tvorbě memoranda podíleli. Není to, jak se může na první pohled zdát, úplně jednoduchý proces, jelikož obě strany musejí najít shodu na tom, v čem chtějí v budoucnu spolupracovat. Jsem rád, že ve spoustě oblastí může Liberecký kraj univerzitě pomoci. Ta na oplátku již dlouhodobě pomáhá dobrému jménu Libereckého kraje doma i v zahraničí. Moc se proto těším na další spolupráci,“ dodal Jiří Čeřovský, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti.

Milion korun finanční podpory pro univerzitu

Kraj memorandem také deklaruje finanční podporu pro aktivity na Technické univerzitě v Liberci. Především na projekt celoroční Dětské univerzity, studentské formule FS

TUL Racing a na odměny pro bakalářské a magisterské závěrečné práce formou Ceny hejtmana Libereckého kraje vydá každoročně milion korun.

„Rád bych samozřejmě poděkoval nejen panu hejtmanovi, ale také krajskému zastupitelstvu za schválení finanční podpory pro Dětskou univerzitu, pro tým studentské formule i projekty našich studentek a studentů. Jsem přesvědčený, že jsou to aktivity, které reprezentují nadějný potenciál nejen univerzity, ale i celého regionu,“ dodává rektor Brzezina.

Radek Pirkl
mluvčí TUL
+420 734 518 418
radek.pirkl@tul.cz

28. listopadu 2023