Přihlásit
Plánované akce
Projekty TUL

Projekty

Rozvoj univerzity v současné době vyžaduje nejen dostatek schopných akademických pracovníků, ale také spolupráci s obdobnými pracovišti doma i v zahraničí a samozřejmě i možnost získání finančních prostředků na vzdělávací, výzkumnou či uměleckou tvůrčí činnost. Jedním z významných zdrojů těchto prostředků se staly granty, které umožňují realizaci nejrůznějších typů projektů co do zaměření i výše poskytovaných prostředků. Na těchto stránkách představujeme nejčastěji využívané národní a mezinárodní výzkumné, vzdělávací a stipendijní programy.
Bližší informace o konkrétních projektech realizovaných TUL díky finanční podpoře z těchto zdrojů lze získat např. v Databázi projektů TUL (https://www.tul.cz/projekty/databaze-projektu-tul), databázi STARFOS provozovanou TAČR (https://starfos.tacr.cz/cs), databázi CEP provozované RVVI (https://www.rvvi.cz/cep) nebo přímo na webových stránkách jednotlivých projektů.

Aktuální zdroje financování:

Národní poskytovatelé:

Grantová agentura ČR

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, která jako jediná instituce v naší zemi poskytuje z veřejných prostředků účelovou podporu na projekty základního výzkumu. V rámci vyhlášených programů financuje vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaří tedy samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993.
Více informací je k dispozici na https://gacr.cz/o-ga-cr-2/

Technologická agentura ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ustavení TA ČR bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů.
Více informací je k dispozici na https://www.tacr.cz/programy-a-souteze/

Resortní poskytovatelé

Dalšími národními poskytovateli podpory ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovací jsou ministerstva ČR:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (http://www.msmt.cz/)
Ministerstvo vnitra (https://www.mvcr.cz/vyzkum/)
Ministerstvo kultury (https://www.mkcr.cz/vyzkum-a-vyvoj-18.html)
Ministerstvo zdravotnictví (http://www.mzcr.cz/Odbornik/)
Ministerstvo zemědělství (http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/)
Ministerstvo průmyslu a obchodu (https://www.mpo.cz/cz/podnikani/podpora-vyzkumu-a-vyvoje/)

Operační programy:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky (ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. Program nabízí z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v období 2014-2020 přibližně 2,8 miliardy eur.
Více informací o programu naleznete na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Tento program, jehož cílem je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice, nabízí v letech 2014–2020 z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 2,637 miliardy eur.
Více informací o programu naleznete na http://www.opzp.cz/

Operačního programu Zaměstnanost (OP Z)

Cílem programu je podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, sociální začleňování a boj s chudobou, sociální inovace a mezinárodní spolupráce a efektivní veřejná správa. Alokace programu činí přibližně 2,1 miliardy eur.
Více informací o programu naleznete na https://www.esfcr.cz/

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Program je zaměřen na rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, energetické úspory a rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií. Alokace programu pro období 2014-2020 činí 4,33 miliardy eur.
Více informací o programu naleznete na http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppik/

Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020

Program spolupráce umožňuje realizaci a financování přeshraničních projektů v česko-saském příhraničí. Program finančně sestává z prostředků Evropské unie, České republiky a Svobodného státu Sasko. Celkem je k dispozici cca. 158 mil. eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).
Více informací o programu naleznete na http://www.sn-cz2020.eu/cz/foerdergrundlagen/programminformationen/basisseite_1.jsp

INTERREG V-A Česká republika – Polská republika

Program umožňuje financování přeshraničních projektů v česko-polském příhraničí. Finanční alokace na program činí přes 226 mil. eur.
Více informací o programu naleznete na http://www.cz-pl.eu/