Přihlásit
Plánované akce
Projekty TUL

Projekty

Rozvoj univerzity v současné době vyžaduje nejen dostatek schopných akademických pracovníků, ale také spolupráci s obdobnými pracovišti doma i v zahraničí a samozřejmě i možnost získání finančních prostředků na vzdělávací, výzkumnou či uměleckou tvůrčí činnost. Jedním z významných zdrojů těchto prostředků se staly granty, které umožňují realizaci nejrůznějších typů projektů co do zaměření i výše poskytovaných prostředků. Na těchto stránkách představujeme nejčastěji využívané národní a mezinárodní výzkumné, vzdělávací a stipendijní programy.

Aktuální programy:

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Cílem OP VVV je přispět k posunu České republiky (ČR) směrem k ekonomice založené na vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle, na produkci kvalitních výsledků výzkumu a jejich využití pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR. Program nabízí z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v období 2014-2020 přibližně 2,8 miliardy eur.
Více informací o programu naleznete na http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv

Operační program Životní prostředí (OPŽP)

Tento program, jehož cílem je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v České republice, nabízí v letech 2014–2020 z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj téměř 2,637 miliardy eur.
Více informací o programu naleznete na http://www.opzp.cz/

Operačního programu Zaměstnanost (OP Z)

Cílem programu je podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, sociální začleňování a boj s chudobou, sociální inovace a mezinárodní spolupráce a efektivní veřejná správa. Alokace programu činí přibližně 2,1 miliardy eur.
Více informací o programu naleznete na https://www.esfcr.cz/

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Program je zaměřen na rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace, rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků, energetické úspory a rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií. Alokace programu pro období 2014-2020 činí 4,33 miliardy eur.
Více informací o programu naleznete na http://www.mpo.cz/cz/podpora-podnikani/oppik/

Program spolupráce Svobodný stát Sasko - Česká republika 2014-2020

Program spolupráce umožňuje realizaci a financování přeshraničních projektů v česko-saském příhraničí. Program finančně sestává z prostředků Evropské unie, České republiky a Svobodného státu Sasko. Celkem je k dispozici cca. 158 mil. eur z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).
Více informací o programu naleznete na http://www.sn-cz2020.eu/cz/foerdergrundlagen/programminformationen/basisseite_1.jsp

INTERREG V-A Česká republika – Polská republika

Program umožňuje financování přeshraničních projektů v česko-polském příhraničí. Finanční alokace na program činí přes 226 mil. eur.
Více informací o programu naleznete na http://www.cz-pl.eu/

Ukončené programy:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl zaměřen na zkvalitnění a modernizaci systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a ke zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.
Více informací o programu naleznete na http://www.op-vk.cz/

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI)

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace byl zaměřen na posilování výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR, a to především prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se soukromým sektorem. Podporoval vybavení výzkumných pracovišť moderní technikou, budování nových výzkumných pracovišť a zvyšování kapacity terciárního vzdělávání.
Více informací o programu naleznete na http://www.opvavpi.cz/

Operační program Životní prostředí (OP ŽP)

Operační program Životní prostředí byl zaměřen na zlepšování kvality životního prostředí a tím i zdraví obyvatelstva. Přispíval ke zlepšování stavu ovzduší, vody i půdy, řešil problematiku odpadů a průmyslového znečištění, podporoval péči o krajinu a využívání obnovitelných zdrojů energie a budování infrastruktury pro environmentální osvětu.
Více informací o programu naleznete na http://www.opzp2007-2013.cz/

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost byl zaměřen na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky na trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.
Více o programu naleznete na https://www.esfcr.cz/07-13/oplzz