Národní plán obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024

Národní plán obnovy pro oblast vysokých škol pro roky 2022-2024 je program v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Na Technické univerzitě v Liberci jsou v rámci této výzvy realizovány tyto projekty:

Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci

Registrační číslo projektu: NPO_TUL_MSMT-16598/2022

Období realizace: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2024

Projekt si klade za cíl systematickou transformaci formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání na TUL. Řešení projektu bude obsahovat několik dílčích oblastí. První oblast je zaměřena na digitalizaci vzdělávací činnosti s cílem vybudovat technologické zázemí prostřednictvím virtualizační platformy a pořízení HW a SW vybavení učeben pro hybridní výuku. Druhá oblast řešení projektu se zaměřuje na zajištění metodické podpory související s online vzděláváním, distanční výukou a blended learning a na tvorbu nových či inovovaných studijních materiálů a opor v e-learningovém portálu TUL. Cílem třetí oblasti projektu je rozšíření portfolia nabízených studijních programů o nové či upravené profesně zaměřené studijní programy a zvýšení podílu studentů v těchto programech. Nedílnou součástí je zároveň zajištění materiálně-technického vybavení potřebného pro realizaci těchto profesně zaměřených studijních programů. Poslední oblast řešení projektu si klade za cíl vytvořit nové kurzy zaměřené za rozšiřování dovedností nebo rekvalifikací s ohledem na aktuální potřeby a požadavky trhu práce.

stránka projektu

C1. Zlepšení prostupnosti vzdělání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů (microcredentials)

Registrační číslo projektu: NPO_TUL_MSMT-16598/2022

Období realizace: 1. 4. 2022 – 30. 6. 2024

Cílem projektu je zlepšení prostupnosti vzdělávání na úrovni vysokých škol pomocí mikrocertifikátů a dále digitalizace činností souvisejících se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou. Jedná se o společný projekt 26 veřejných vysokých škol. Jejich vzájemná spolupráce bude mít za následek zajištění vzájemné kompatibility způsobů řešení v oblasti mikrocertifikátů a digitalizace souvisejících činností. Zároveň díky této spolupráci dojde k pozitivnímu vlivu na hospodárnost, efektivnost a účelnost využití finančních prostředků.

Konkrétně se bude projekt zabývat analýzou současného stavu v oblasti různých typů dokladů na národní úrovni, dále bude provedena analýza zahraničních zkušeností s cílem najít nejvhodnější zahraniční zkušenost. Dojde k vytvoření metodiky pro uznávání stávajícího vzdělávání v kurzech, které mohou naplňovat požadavky kladené na mikrocertifikáty, návrhu jednotné podoby mikrocertifikátu, sjednocení výstupů jednotlivých forem krátkodobého vzdělávání pomocí kreditového systému ECTS. Digitalizace řešené oblasti bude spočívat ve vzniku společného on-line katalogu kurzů veřejných vysokých škol, které naplňují požadavky na mikrocertifikáty, a vznik jednotného systému určeného pro ověřování výsledků menších forem vzdělávání na vysokých školách včetně repozitáře.

Aktuální informace z realizace projektu:

V současné době je navržena a diskutována s partnerskými školami jednotná podoba osvědčení (mikrocertifikátu) o absolvování kurzu celoživotního vzdělání, včetně jeho propojení s informačním systémem pro ověřování výsledků menších forem vzdělání. Za tím účelem byla provedena migrace kurzů CŽV z existujícího informačního systému do IS STAG, včetně stanovení kreditového ohodnocení jednotlivých kurzů.

C2. Bezpečnost distančních forem výuky

Registrační číslo projektu: NPO_TUL_MSMT-16598/2022

Období realizace: 1. 4. 2022 – 30. 6. 2024

Projekt si klade za cíl systematické zajištění komplexní bezpečnosti distančních forem výuky, vč. přímo návazných činností, a to jak z technického, tak i procesního hlediska, na základě již existujících doporučení, standardů, postupů či metodik.

V rámci řešení projektu dojde k analýze stávajících či nasazení vyhovujících kolaborativních platforem pro podporu distančního vzdělávání na jednotlivých VVŠ, avšak primární důkaz bude kladen na jejich patřičné zabezpečení z pohledu kybernetické a informační bezpečnosti za pomoci implementace ověřených způsobů ochrany. Eliminace nežádoucích vnějších vlivů či systémových rizik plynoucích ze současné praxe bude dosaženo za pomoci kombinace pokročilého nastavení bezpečnostních mechanismů zvolené kolaborativní platformy a uplatňování bezpečnostních politik splňujících požadavky na realizace distančního vzdělávání.

 Z procesního hlediska se bude projekt zabývat způsoby zabezpečení distančních forem výuky a ověřování výsledků učení, včetně státních závěrečných zkoušek, v návaznosti na zkušenosti získané po přechodu na distanční vzdělávání od počátku pandemie COVID-19, ale také na základě výsledků národních a mezinárodních odborných studií v této oblasti. V rámci řešení projektu tak dojde zejména k adresování problematiky v souvislosti s ověřováním identity studentů pro potřeby administrativních činností, výuky a ověřování výsledků učení, prokazatelností evidence účastníků či zamezení působení nežádoucích vlivů a rizik souvisejících s distančním vzděláváním. V neposlední řadě si projekt klade za cíl také nastavení patřičného zabezpečení z pohledu předávání či dlouhodobého uchovávání studijních materiálů a dokumentů vztahujících se k výuce a ověřování výsledků učení. Při řešení projektu bude navíc ve všech jeho rovinách brán zřetel také na soulad projektových výstupů se standardy pro bezbariérový přístup uživatelů s postižením k aplikacím a dokumentům („accessibility standards“).

C3. Digitalizace činností přímo souvisejících se zajištěním vzdělávání činnosti a administrativních úkonů spojených se studijní agendou

Registrační číslo projektu: NPO_TUL_MSMT-16598/2022

Období realizace: 1. 7. 2022 – 30. 6. 2024

Projekt je zaměřen na naplnění cílů uvedených ve Výzvě NPO, kterými jsou vydávání digitálních dokladů o studiu, zajištění jejich ověřitelnosti, řešení požadavků kladených na studenty v souvislosti se studijní agendou a obsluhou studia, od zápisu do studia do doby ukončení studia, řešení realizovatelných změn směrem k digitalizaci agend, které jsou v pravomoci VŠ, a to jak z pohledu činnosti studentů, tak i souvisejících činností vysoké školy nebo digitalizace procesů, automatizovaná výměna dokumentů a informací, implementace principu „pouze jednou“ ve studijní agendě, vč. odpovídajícího rozvoje, úpravy formy a obsahu informačních a dalších podpůrných systémů. V rámci projektu bude nutné přizpůsobit prostředí informačních a dalších souvisejících systémů s vazbou na výkon studijní agendy a obsluhy studia pro studenty a pracovníky vysoké školy tak, aby byly na studenty kladeny minimální požadavky na dokládání dokumentů či údajů a v maximální možné míře se eliminovala nutnost fyzické přítomnosti na vysoké škole při vyřizování studijní agendy, aby byly uvedené informační systémy uživatelsky přívětivé pro všechny zúčastněné strany, vč. jazykových mutací a odpovídajícího webdesignu pro různá zobrazovací zařízení, aby byla výměna informací potřebných pro výkon agendy v maximální možné míře automatizovaná nebo umožněn elektronický způsob jejich vyžádání, kdy dokumentace je vedena digitálně, dokumenty jsou dostupné digitálně a je zajištěna jejich ověřitelnost (i pro třetí stranu). Výstupy směřují ke snížení administrativní zátěže studijní agendy a obsluhy studia. Cíle a výstupy projektu přímo souvisejí se zajištěním vzdělávací činnosti a administrativy spojené se studijní agendou. Jejich součástí je také zvýšení kvalifikace nebo proškolení zaměstnanců vykonávající správu studijní agendy, dle potřeby aktualizace interních předpisů, vytvoření metodik nebo úprava vnitřních postupů. Nezanedbatelná část projektu se zaměřuje na naplnění legislativních podmínek v oblastech uvedených výše.