NPO – SC A

Název projektu:
Nové možnosti rozvoje vzdělávání na Technické univerzitě v Liberci

Registrační číslo: NPO_TUL_MSMT-16598/2022

Anotace:
Projekt si klade za cíl systematickou transformaci formy a obsahu vysokoškolského vzdělávání na TUL. Řešení projektu bude obsahovat několik dílčích oblastí. První oblast je zaměřena na digitalizaci vzdělávací činnosti s cílem vybudovat technologické zázemí prostřednictvím virtualizační platformy a pořízení HW a SW vybavení učeben pro hybridní výuku. Druhá oblast řešení projektu se zaměřuje na zajištění metodické podpory související s online vzděláváním, distanční výukou a blended learning a na tvorbu nových či inovovaných studijních materiálů a opor v e-learningovém portálu TUL. Cílem třetí oblasti projektu je rozšíření portfolia nabízených studijních programů o nové či upravené profesně zaměřené studijní programy a zvýšení podílu studentů v těchto programech. Nedílnou součástí je zároveň zajištění materiálně-technického vybavení potřebného pro realizaci těchto profesně zaměřených studijních programů. Poslední oblast řešení projektu si klade za cíl vytvořit nové kurzy zaměřené za rozšiřování dovedností nebo rekvalifikací s ohledem na aktuální potřeby a požadavky trhu práce.

Fyzická realizace: 1.7.2022 – 30.6.2024

SPECIFICKÉ CÍLE:

Specifický cíl A1: Digitalizace vzdělávací činnosti a studijních agend

Projekt si v rámci specifického cíle A1 klade za cíl vybudování technologického zázemí, které je nezbytné pro digitalizaci vzdělávací činnosti a studijních agend na Technické univerzitě v Liberci (TUL). Řešení bude zahrnovat tyto základní cíle: posílení virtualizační platformy, vybudování učeben pro hybridní výuku a zaškolení akademických či dalších pracovníků podílejících se na zajištění vzdělávací činnosti. Virtualizační platforma je využívána pro klíčové informační systémy TUL, zejména studijní agendu IS STAG a e-learningový portál Moodle. V rámci tohoto projektu plánujeme náhradu části jejích stávajících serverů výkonnějšími, což umožní rozšíření využívání e-learningové platformy Moodle a implementaci nových funkcí do IS STAG. Druhým cílem je vybudování několika učeben pro hybridní výuku, které řeší jejich stávající naprostý nedostatek. Tyto učebny budou vybaveny  technikou a řídicími systémy, které umožní kombinovat prezenční a online účast studentů a zároveň výuku zaznamenávat pro pozdější zpřístupnění. V neposlední řadě si projekt klade za cíl zvýšit kompetence pracovníků při práci s nově pořízenou technikou.

Řešitel: doc. RNDr. Pavel Satrapa, Ph.D.

Výstupy projektu:

V rámci realizace projektu byly vybaveny učebny pro hybridní výuku. Následně probíhalo proškolení pracovníků.

Specifický cíl A2: Rozvoj v oblasti distanční výuky, online výuky a blended learning

Cílem projektu ve specifickém cíli A2 je vytvořit nové a inovovat stávající studijní materiály a opory v e-learningovém portálu TUL. Do řešení cíle A2 bude zapojeno pět fakult univerzity a Centrum dalšího vzdělávání jako rektorátní pracoviště TUL. Aktivity projektu naplňují zejména prioritní cíle MŠMT zaměřené na zlepšení dostupnosti a relevance flexibilních forem vzdělávání, rozvíjení kompetencí přímo relevantních pro život a praxi v 21. století, vytvoření mezinárodního prostředí a internacionalizaci studijních programů. V rámci specifického cíle budou na fakultách vytvořeny nové interaktivní výukové materiály, multimédia, video-tutoriály, případové studie, videoknihovny s názornými ukázkami grafických a technologicko-výrobních postupů či instruktážní videa základních ošetřovatelských postupů pro studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů. Část opor bude vytvořena i v anglickém jazyce nejen pro zahraniční studenty, ale i pro studenty v českých programech pro osvojení terminologie v angličtině. Součástí aktivit bude také vytvoření materiálu pro didaktickou podporu virtuálních mobilit a výměn v rámci vybraných předmětů na TUL.

Řešitel: prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.

Výstupy projektu:

Výstupy, které vznikly v době realizace SC A2, jsou dostupné na e-learningu zde: https://elearning.tul.cz/course/index.php?categoryid=614

Specifický cíl A3: Tvorba nových profesně zaměřených studijních programů

Cílem projektu v rámci SC A3 je obecně rozvoj profesně orientovaných studijních programů na TUL a zvýšení podílu studentů v těchto programech na TUL. V rámci projektu budou vytvořeny tři nové profesně zaměřené studijní programy, jakož i materiálně-technické vybavení pro realizaci profesně zaměřených studijních programů nezbytných pro zajištění vyššího souladu mezi kompetencemi absolventů a požadavky trhu práce. Nové studijní programy budou v budoucnu uskutečňovány na Ekonomické fakultě v případě BSP Navrhování logistických systémů (PS/KS) a na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické v případě NMSP Sport se zaměřením na zdravý životní styl (PS) a upravený profesní MSP Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (PS/KS). Podpořena bude příprava žádostí o akreditaci a tvorba studijních opor.  V případě nového BSP Navrhování logistických systémů bude vytvořeno nezbytné materiálně technické zázemí, tj. zařízení počítačových učeben. V případě MSP Sport se zaměřením na zdravý životní styl bude modernizována a vybavena odborná učebna zaměřená na praktickou výuku zdravotně preventivního působení aktivního životního stylu na organismus člověka. V případě MSP Učitelství pro 1. stupeň budou vybrané učebny dovybaveny pomůckami pro praktickou výuku. V případě stávajícího profesně zaměřeného BSP Informační management uskutečňovaného od r. 2019 na EF TUL bude v rámci Multimediální laboratoře vytvořeno nové streamovací pracoviště.

Řešitel: Ing. Jana Šimanová, Ph.D.

V době realizace projektu SC A3 byly podány žádosti o akreditaci těchto studijních programů:

MSP Učitelství pro 1. stupeň

MSP Sport pro podporu zdraví

BSP Systémové inženýrství a logistika

Specifický cíl A4: Kurzy zaměřené na rozšiřování dovedností (upskilling) nebo rekvalifikace (reskilling)

Projekt si klade za cíl vytvořit nové kurzy zaměřené na rozšiřování dovedností nebo rekvalifikací pokrývající široké spektrum oblastí, které odpovídají profilu jednotlivých fakult Technické univerzity v Liberci. Jedná se o kurzy napomáhající adaptaci na nové technologie (specializace v elektrotechnických profesích a projektování průmyslových řídících systémů) a společenské změny (v oblasti oceňování obchodních závodů a podniků). Dále budou vytvářeny kurzy reflektující změny, které vyplývají z nových strategických materiálů týkajících se vzdělávání  jako je Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ a připravovaná novela zákona o pedagogických pracovnících (zaměření na profesní dovednosti pro poskytování kolegiální podpory, na speciální pedagogiku). V neposlední řadě budou vytvářeny kurzy pokrývající požadavky praxe v regionu (zaměřené na poskytování předlékařské první pomoci a na rozšiřující studium učitelství  přírodopisu). Tyto kurzy respektují požadavky formulované v souvislosti s harmonizací oblasti mikrocertifikátů.

Řešitel: prof. RNDr. Jan Picek, CSc.

V době realizace projektu SC A4 byly připraveny tyto kurzy CŽV:

Oceňování obchodních závodů

Projektování řídících systémů pro průmysl

Elektrotechnik pro elektromagnetickou kompatibilitu

Rozšiřující studium učitelství přírodopisu

Profesní dovednosti pro poskytování kolegiální podpory

Kurz první pomoci

Speciální pedagogika – studium v oblasti pedagogických věd